Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NORTON WATERFORD(IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND), WA
Kód výrobku: 15528
Kód EAN: 8594737011016
Kód SÚKL: 58782
Držitel rozhodnutí: NORTON WATERFORD(IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND), WA
Přípravek se používá k dlouhodobé léčbě a prevenci průduškového astmatu u dětí starších 2 let, mladistvých a dospělých.

Příbalový leták

1/10
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls83465/2011, sukls83475/2011 a příloha
ke sp.zn. sukls65771/2011, sukls65776/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
ECOBEC 100 g Easi-Breathe
ECOBEC 250 g Easi-Breathe
(Beclometasoni dipropionas)
Roztok k inhalaci v tlakovém obalu
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek
byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-
li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ecobec Easi-Breathe a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ecobec Easi-Breathe používat
3. Jak se Ecobec Easi-Breathe používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku Ecobec Easi-Breathe
6. Další informace
1. CO JE ECOBEC EASI-BREATHE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku beklometason-dipropionát patří do skupiny léčiv, které se nazývají
kortikoidy. Má protizánětlivý účinek, který se při inhalačním použití projevuje především v
průduškách. Tento účinek umožňuje použití přípravku při léčbě průduškového astmatu.
Účinek přípravku se rozvíjí obvykle v průběhu jednoho týdne, a proto přípravek není použitelný pro
léčbu akutního astmatického záchvatu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ECOBEC EASI-
BREATHE POUŽÍVAT
Nepoužívejte Ecobec Easi-Breathe:
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli
pomocnou látku přípravku.
- u dětí ve věku do 2 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ecobec Easi-Breathe je zapotřebí:
- jestliže trpíte plicní tuberkulózou nebo jste toto onemocnění prodělal(a) v minulosti.
- jestliže jste těhotná nebo těhotenství plánujete.
- jestliže kojíte.
Pokud se výše uvedená onemocnění či stavy u Vás vyskytnou teprve během používání přípravku,
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
2/10
Přípravek Ecobec 250 g Easi-Breathe se nedoporučuje pro užití u dětí.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V případě, že otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Ecobec Easi-Breathe, informujte o tom co
nejdříve svého ošetřujícího lékaře.
Inhalace přípravku během těhotenství může být spojena se zpomalením růstu plodu.
V těhotenství lékař zváží prospěch léčby oproti možnému riziku pro nenarozené dítě a rozhodne, zda
můžete přípravek užívat.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Léčivá látka se pravděpodobně vylučuje do mateřského mléka. Lékař zváží prospěch léčby oproti
možnému riziku pro Vaše dítě a rozhodne, zda můžete pokračovat v používání přípravku.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Ecobec Easi-Breathe nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
U přípravku Ecobec Easi-Breathe nejsou interakce známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3. JAK SE ECOBEC EASI-BREATHE POUŽÍVÁ
Vždy používejte Ecobec Easi-Breathe přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
ECOBEC 100 g Easi-Breathe:
Děti od 2 do 12 let obvykle inhalují 1 dávku 2krát až 4krát denně (ve čtyřhodinových intervalech).
Dospělí a děti nad 12 let obvykle inhalují 1 dávku 3 až 4krát denně, nebo 2 dávky 2krát denně.
ECOBEC 250 g Easi-Breathe:
Dospělí obvykle inhalují 2 dávky 2krát denně nebo 1 dávku 4krát denně (ve čtyřhodinových
intervalech)
Přípravek používejte pravidelně v dávkách doporučených lékařem.
Nezvyšujte ani nesnižujte dávku bez porady s lékařem. Léčbu bez porady s lékařem nepřerušujte, i
když se cítíte lépe.
Je důležité, abyste užíval/a takovou dávku, která Vám byla předepsána. Bez předchozí konzultace se
svým lékařem byste neměl/a zvyšovat nebo snižovat svou dávku.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ecobec Easi-Breathe je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Přípravek Ecobec Easi-Breathe je určen k dlouhodobé léčbě, nikoli k léčbě akutního záchvatu
dušnosti. Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Pokud užíváte kortikoidy s
účinkem na celý organismus (systémové kortikoidy), je nutné o této skutečnosti informovat lékaře,
který rozhodne o dalším léčebném postupu.
Jestliže jste začal(a) používat Ecobec Easi-Breathe místo systémových kortikoidů, měl(a) byste stále u
sebe nosit výstražnou kartičku.
3/10
Po vysazení systémových kortikoidů a převedení na Ecobec Easi-Breathe se mohou dostavit reakce z
přecitlivělosti (alergická rýma, ekzémy) nebo celkové projevy (únava, bolesti kloubů, celková
slabost). V tomto případě vždy informujte o těchto potížích svého lékaře.
NÁVOD NA POUŽITÍ INHALÁTORU
Důležitá upozornění
Před použitím inhalátoru si, prosím, pozorně přečtěte tento leták a dodržujte instrukce, které jsou
v něm uvedeny. Pokud si nejste jistý/á, jak či kdy inhalátor použít, obraťte se na svého lékaře nebo
lékárníka.
Používání inhalátoru nepřerušujeme, jestliže nám to lékař nedoporučil. Pokud lékař nařídí, abychom
užívání tohoto přípravku ukončili, vrátíme všechny zbývající inhalátory do lékárny.
Bezfreonový aerosolový dávkovací inhalátor přípravku Ecobec Easi-Breathe může být opatřen malou
rozpěrnou pomůckou, které se říká prodlužovací nástavec. Tuto pomůcku je možné u inhalátoru
Ecobec Easi-Breathe použít ke snížení některých vedlejších účinků (jako bolest v krku nebo chrapot),
které jsou způsobeny ukládáním velkých kapek léčiva vzadu v krku. Prodlužovací nástavec
neovlivňuje nijak zásadně množství léčiva, které se dostává do plic.
POUŽITÍ INHALÁTORU BEZ PRODLUŽOVACÍHO NÁSTAVCE (OPTIMISER) (A)
Bezfreonový aerosolový dávkovací inhalátor přípravku Ecobec Easi-Breathe je konstruován tak, aby
nám použití přípravku usnadňoval. Jde o inhalátor, jehož fungování je řízeno dýcháním. Dávka se tak
uvolňuje jedině při nadechnutí.
Důležitá upozornění
Před použitím inhalátoru si, prosím, pozorně přečtěte tento leták a dodržujte instrukce v něm uvedené.
Krok 3 a 4 se nesmí provádět rychle. Je důležité, abychom před použitím inhalátoru co možná nejvíce
zklidnili dýchání. Při několika počátečních použitích je vhodné vyzkoušet si postup před zrcadlem.
Jestliže se objeví mlha vycházející z horní části inhalátoru nebo po stranách úst, začneme znovu od
kroku 2.
Otevření
Inhalátor se otevírá tak, že se odklopí víčko, které překrývá náustek.
Před prvním použitím a také vždy potom, co se inhalátor nějakou dobu nepoužíval, provedeme
zkusmo odstříknutí. Za tímto účelem odšroubujeme horní krytku tak, že se objeví vnitřní kovová
nádobka.
Víčko překrývající náustek odklopíme, inhalátor protřepeme a aerosol odstříkneme stiskem nádobky
pomocí kteréhokoliv prstu.
Víčko zaklopíme zpět a vrchní krytku vrátíme na původní místo.
4/10
1. Před použitím inhalátor důkladně protřepeme.
2. Inhalátor držíme ve vertikální/svislé poloze a otevřeme ho odklopením víčka, které
překrývá náustek.
3. Normálně vydechneme, nakolik jsme toho bez obtíží schopni. Potom náustek
vložíme do úst a rty ho pevně stiskneme. Inhalátor držíme ve vertikální/svislé
poloze a ujistíme se, že si rukou nezakrýváme průduchy. Pomalu a hluboce
náustkem vdechneme. Při vstříknutí dávky do úst nepřestáváme dýchat.
Pokračujeme, dokud jsme se zhluboka nenadechli.
4. Inhalátor vyjmeme z úst a dech zadržíme na 10 sekund nebo na tak dlouho, dokud
bez potíží můžeme. Pomalu vydechneme.
5. Po použití inhalátoru ho držíme ve vertikální/svislé poloze a víčko okamžitě
zaklopíme.
6. Jestliže je nutné aplikovat několik vstřiků, víčko zaklopíme, počkáme minimálně
minutu mezi dávkami a celý postup opakujeme znovu od kroku 1.
7. Po každé inhalaci byste si měl/a důkladně vypláchnout ústa vodou, kterou následně
vyplivnete. Tento krok vám pomůže předejít vzniku moučnivky (bílé skvrny
v ústech a hrdle způsobené kvasinkami).
Pokud inhalátor nezafunguje správně, což je nepravděpodobné, je možné odšroubovat horní krytku a
stisknout nádobku ručně.
POUŽITÍ INHALÁTORU S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM (OPTIMISER) (B)
Bezfreonový aerosolový dávkovací inhalátor Ecobec Easi-Breathe je konstruován tak, aby nám
usnadňoval použití tohoto přípravku. Jeho fungování je řízeno dýcháním. Znamená to, že se dávka
uvolňuje jedině při vdechnutí.
Důležitá upozornění
Níže uvedený krok 3 a 4 se nesmí provádět rychle. Je důležité, abychom před použitím inhalátoru co
možná nejvíce zklidnili dýchání. Při několika počátečních použitích je pak vhodné vyzkoušet si celý
postup před zrcadlem. Jestliže se objeví mlha vycházející z horní části inhalátoru nebo po stranách
úst, začneme znovu od kroku 2. Lékař nebo lékárník Vás možná již informoval, že je možné použít
5/10
inhalátor společně s prodlužovacím nástavcem (B), a to podle níže uvedeného návodu. Pokud tomu tak
není, dodržujeme návod, který již byl uveden výše.
Před prvním použitím a vždy poté, co se inhalátor nějakou dobu nepoužíval, provedeme zkusmo
odstříknutí. Za tímto účelem odšroubujeme horní krytku tak, že se objeví vnitřní kovová nádobka.
Odklopíme víčko překrývající náustek, inhalátor protřepeme a aerosol odstříkneme stiskem nádobky
pomocí kteréhokoliv prstu.
Víčko zaklopíme zpět a vrchní krytku vrátíme na původní místo.
1. Před použitím inhalátor důkladně protřepeme.
2. Potom držíme inhalátor ve vertikální/svislé poloze a otevřeme ho odklopením víčka,
které překrývá náustek. Prodlužovací nástavec nasadíme pevně na náustek inhalačního
dávkovače.
6/10
3. Normálně vydechneme, nakolik toho jsme schopni. Potom vložíme náustek
prodlužovacího nástavce do úst a rty ho pevně stiskneme. Inhalátor držíme ve
vertikální/ svislé poloze a ujistíme se, že si rukou neblokujeme průduchy. Pomalu a
hluboce náustkem prodlužovacího nástavce vdechneme. Při vstříknutí dávky do úst
nepřestáváme dýchat. Pokračujeme, dokud jsme se zhluboka nenadechli.
4. Inhalátor s prodlužovacím nástavcem vyjmeme z úst a dech zadržíme na 10 sekund
nebo tak dlouho, dokud to bez obtíží vydržíme.
5. Po použití inhalátoru ho držíme ve vertikální/svislé poloze, sejmeme prodlužovací
nástavec a víčko zaklopíme.
6. Jestliže je nutné aplikovat několik vstřiků, víčku sklopíme, počkáme minimálně minutu
mezi dávkami a celý postup opakujeme od výše uvedeného kroku 1.
7. Je velmi důležité udržovat inhalátor i prodlužovací nástavec čisté, a to zvláště v oblasti
náustku. Zabrání se tak ukládání aerosolu. Doporučuje se promývat jednou týdně.
Pokud inhalátor nezafunguje správně, což je ovšem nepravděpodobné, je možné odšroubovat horní
krytku a stisknout nádobku ručně.
ČIŠTĚNÍ INHALÁTORU
Inhalátor musíme udržovat čistý, zvláště pak jeho náustek. Zabráníme tak vzniku ukládání aerosolu.
INHALÁTOR ČISTÍME MINIMÁLNĚ JEDNOU TÝDNĚ, a to následujícím způsobem:
A. Horní část inhalátoru odšroubujeme. Tato část inhalačního dávkovače pak musí zůstat za
všech okolností suchá.
7/10
B. Vyjmeme kovovou nádobku. Tuto kovovou nádobku nesmíme dávat do vody.
C. Korpus inhalátoru propláchneme teplou vodou a osušíme (pokud možno, necháme oschnout
přes noc). Použití velmi horké vody je nepřípustné.
D. Kovovou nádobku vrátíme nazpět do inhalátoru a víčko zaklopíme. Horní krytku inhalátoru
našroubujeme nazpět na korpus. Horní část inhalátoru se nesmí promývat vodou. K sušení korpusu
inhalátoru se nesmí užívat žádného tepelného zdroje.
8/10
Jestliže potřebujeme inhalátor použít, ještě než řádně oschne, vyklepeme veškerou vodu z jeho dna a
nádobku vrátíme nazpět. Provedeme zkusmo odstříknutí tím, že dvakrát odstříkneme naprázdno dle
instrukcí. Sešroubujeme horní krytku se spodními díly inhalačního dávkovače a užijeme obvyklou
dávku. Potom inhalační dávkovač znovu promyjeme a osušíme podle výše uvedeného návodu.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ecobec Easi-Breathe než jste měl(a):
Použijete-li občas větší množství přípravku, nemusíte se obávat výskytu nežádoucích účinků. Při
pravidelném používání většího množství přípravku informujte svého lékaře, co nejdříve to bude
možné.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Ecobec Easi-Breathe:
Zapomenete-li si vzít nebo podat dítěti dávku, užijte ji nebo podejte dítěti ihned, jakmile si
vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu používání nebo podávání.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ecobec Easi-Breathe nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
kandidóza úst a hrdla (moučnivka)
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
alergické reakce: otok v oblasti očí, hrdla, rtů a obličeje (tzv. angioedém)
paradoxní bronchospasmus (stažení průdušek s dušností)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
potlačení funkce kůry nadledvin
zpomalení růstu dětí a dospívajících
katarakta (šedý zákal)
glaukom (zelený zákal)
kopřivka
Pokud se nenechá náustek řádně oschnout, bude docházet k ucpávání inhalátoru.
9/10
vyrážka
zčervenání
zarudnutí
snížené množství minerálů v kostní hmotě (snížení hustoty kosti)
Neznámé nežádoucí účinky (četnost nelze z dostupných údajů určit)
psychomotorická hyperaktivita
poruchy spánku
úzkost
deprese
agresivita
poruchy chování (především u dětí)
strach, neklid, nervozita, podrážděnost
Pokud se po podání přípravku vaše dýchání a dušnost náhle zhorší, přerušte jeho podávání a ihned
vyhledejte lékaře.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ECOBEC EASI-BREATHE
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před přímým slunečním světlem.
Aerosol! Nádobka je pod stálým tlakem. Neodhazujte do ohně a neničte násilím, i po spotřebování
přípravku. Chraňte oči.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ecobec Easi-Breathe obsahuje
- Léčivou látkou je beclometasoni dipropionas 100 g (Ecobec 100 g Easi-Breathe) a 250 g
(Ecobec 250 g Easi-Breathe) v jedné dávce.
- Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol a norfluran.
Jak přípravek Ecobec Easi-Breathe vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:čirý roztok
Velikost balení:
Tlaková nádobka s dávkovacím ventilem obsahuje 200 dávek.
Součástí balení může být prodlužovací nástavec.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava, Komárov
Česká republika
Výrobce:
10/10
Teva Czech Industries s.r.o.,
Ostravská 29, č.p. 305
Opava, Komárov
Česká republika
Norton Waterford T/A IVAX Pharmaceuticals Ireland
IDA Industrial Park
Cork Road, Waterford
Irsko
Datum poslední revize textu: 24.8.2011

Recenze

Recenze produktu ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze