Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 13967
Kód EAN: 8595006791141
Kód SÚKL: 59448
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Co je Durogesic a k čemu se používá Durogesic je silně účinný lék proti bolesti. Je určen k tlumení úporné dlouhotrvající bolesti, která vyžaduje vysoce účinný protibolestivý přípravek.

Příbalový leták

1/7
sp.zn.sukls213448/2012, sukls213449/2012, sukls213450/2012, sukls213451/2012, sukls213452/2012
a sukls9432/2013, sukls9433/2013, sukls9434/2013, sukls9435/2013, sukls9437/2013


Příbalová informace pro uživatele

DUROGESIC 12 g/h
DUROGESIC 25 g/h
DUROGESIC 50 g/h
DUROGESIC 75 g/h
DUROGESIC 100 g/h
transdermální náplast
fentanylum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je DUROGESIC a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DUROGESIC používat
3. Jak se DUROGESIC používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak DUROGESIC uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je DUROGESIC a k čemu se používá

DUROGESIC je silně účinný lék proti bolesti. Je určen k tlumení úporné dlouhotrvající bolesti, která
vyžaduje vysoce účinný přípravek. DUROGESIC je určen k léčbě dětí od 2 let věku, dospívajících a
dospělých.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DUROGESIC používat

Nepoužívejte DUROGESIC
­ jestliže jste přecitlivělý(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6.2);
­ jestliže Vám lékař osobně DUROGESIC k tlumení bolesti nepředepíše;
­ v případě akutní a pooperační bolesti;
­ při závažné dušnosti.

Upozornění a opatření
DUROGESIC ukládejte mimo dohled a dosah dětí, včetně použitých náplastí.

Informujte lékaře, pokud trpíte plicními nebo srdečními chorobami, poškozením mozku, máte
sníženou činnost jater nebo ledvin nebo těžkou zácpu. Je možné, že při používání náplastí
DUROGESIC budete potřebovat zvýšený lékařský dohled.
2/7

Horečka/vystavení tepelným zdrojům
Při vysokých teplotách se může uvolnit do Vašeho těla větší množství léčivé látky než obvykle. Pokud
dostanete horečku, měl(a) byste se vždy poradit se svým lékařem, který Vám může v případě potřeby
upravit dávku. Ke zvýšenému uvolnění z náplasti DUROGESIC může rovněž dojít při přímém
vystavení tepelným zdrojům. Nepoužívejte proto např. ohřívací vložky, elektricky vyhřívané dečky,
vyhřívaná vodní lůžka, ohřívací nebo opalovací lampy, intenzivní slunění, lahve s horkou vodou,
dlouhé horké koupele, saunu a horké vířivé koupele.

Tolerance
Při používání náplastí DUROGESIC může časem dojít k toleranci (oslabení účinku přivyknutím na
léčivo). K docílení stejného účinku bývá proto po určité době zapotřebí, aby Vám lékař předepsal
vyšší dávku.

Poškození náplasti
Náplast nikdy nedělte nebo nestříhejte. Nepoužívejte náplast, která byla roztrhaná, rozstříhaná nebo
poškozená jiným způsobem.
Náplast nepoužívejte, pokud vypadá poškozeně.

Náplast nalepená na jinou osobu
Náplast je určena výhradně k nalepení na kůži nemocného, kterému byla lékařem předepsána. Je
známo několik málo případů, kdy se náplast během těsného fyzického kontaktu nedopatřením nalepila
na kůži rodinného příslušníka, který sdílel s nemocným lůžko. Náplast nalepená na jinou osobu
(zejména dítě) může vést k předávkování. V tomto případě náplast ihned odstraňte a vyhledejte
lékařskou pomoc.

Zaměnitelnost transdermálních přípravků s obsahem fentanylu různých obchodních značek není
u jednotlivých nemocných možná. Z tohoto důvodu je zapotřebí zdůraznit, že pokud byla
u nemocných již jednou stanovena účinná dávka, záměna náplastí DUROGESIC za jinou
transdermální náplast s obsahem fentanylu nebo s jiným silně účinným opioidem by se neměla
uskutečnit bez toho, aby byla dávka znovu stanovena a klinicky ověřena.

Děti
Přípravkem DUROGESIC mohou být léčeny děti od 2 do 16 let, které již byly léčeny jinými lékovými
formami vysoce účinných přípravků proti bolesti.

Další léčivé přípravky a DUROGESIC
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Sdělí Vám, které léky můžete současně užívat nebo jaká opatření bude zapotřebí podniknout (např.
úpravu dávkování).

DUROGESIC by neměl být užíván zároveň s léky, které mohou ovlivnit odbourávání léčivé látky
fentanylu. Předepisující lékař si musí být vědom toho, které léky užíváte. Kombinace s přípravkem
DUROGESIC vyžaduje zvýšené sledování a/nebo změnu dávky.
K těmto lékům patří:
­ léky k léčbě AIDS, např. proteázové inhibitory (např. ritonavir a nelfinavir);
­ některá antibiotika určená k léčbě infekcí (např. klarithromycin, troleandomycin a rifampicin);
­ některá léčiva k léčbě plísňových onemocnění (např. ketokonazol a itrakonazol);
­ některá léčiva, která působí na srdce a cévy (např. některé blokátory kalciových kanálů jako
verapamil a diltiazem);
­ některá léčiva k léčbě arytmií (např. amiodaron);
­ některá léčiva k léčbě depresí (např. nefazodon);
­ některá léčiva k léčbě (epileptických) záchvatů (např. karbamazepin, fenobarbital a fenytoin
3/7

­ Užíváte-li léky, které tlumí Vaši schopnost reagovat (trankvilizéry - léky na uklidnění, léky proti
nespavosti a jiné), informujte o tom svého lékaře.
Tyto léky byste měl(a) užívat pouze po předepsání lékařem, protože jejich současné užívání
s přípravkem DUROGESIC může působit ospalost.

­ Pokud Vám má lékař podávat anestetika (léky na znecitlivění), sdělte lékaři nebo zubnímu lékaři,
že používáte DUROGESIC.

­ Oznamte svému lékaři, že užíváte léčivé přípravky k léčbě deprese známé jako selektivní
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu a noradrenalinu (SNRI) nebo inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Lékař o tom
musí být informován, protože jejich společné užívání s přípravkem DUROGESIC může zvýšit
riziko serotoninového syndromu, což je potenciálně život ohrožující stav.

DUROGESIC s jídlem a pitím
Po dobu používání náplastí DUROGESIC nepožívejte alkohol, neboť tato kombinace může rovněž
vyvolat ospalost.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Pokud kojíte, nesmíte DUROGESIC používat. Fentanyl proniká do mateřského mléka a může
způsobit útlum a poruchu dýchání u kojence. Poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
DUROGESIC může ovlivnit bdělost a schopnosti nutné k řízení. Z tohoto důvodu nesmíte řídit
vozidlo nebo obsluhovat strojní zařízení, dokud Vám to Váš lékař nedovolí.


3. Jak se DUROGESIC používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

DUROGESIC se vyrábí ve formě obdélníkových náplastí určených k nalepení na kůži. Léčivá látka,
fentanyl, se z náplasti plynule uvolňuje a kůží přechází do krevního oběhu.

DUROGESIC existuje v pěti různých silách a velikostech v barevně odlišených baleních, která snadno
rozpoznáte podle číslice za názvem DUROGESIC a barvy na obalu:

­ DUROGESIC 100 g/h šedé barvy;
­ DUROGESIC 75 g/h modré barvy;
­ DUROGESIC 50 g/h zelené barvy;
­ DUROGESIC 25 g/h růžové barvy;
­ DUROGESIC 12 g/h oranžové barvy

Číslice za názvem DUROGESIC označují množství fentanylu v mikrogramech ( g - jedna tisícina
miligramu), které se z náplasti uvolní za každou hodinu. DUROGESIC 100 g/h tak uvolňuje nejvíce
léčivé látky, zatímco DUROGESIC 12 g/h nejméně.
Jakou náplast Vám lékař předepíše, záleží na závažnosti bolesti, Vašem celkovém zdravotním stavu a
také na tom, které léky proti bolesti jste již dříve užíval(a). Váš lékař určí sílu náplasti nebo kombinaci
náplastí, která pro Vás bude nejvhodnější.

4/7
Postup pro nalepení náplasti DUROGESIC

1. Příprava
U dospělých se náplast nalepuje na neochlupená místa na hrudi, zádech nebo horních končetinách.
U malých dětí se náplast nalepuje na horní polovinu zad, aby byla vyloučena možnost, že dítě náplast
odlepí a vloží do úst. Náplast nalepte okamžitě po vyjmutí ze sáčku. Případné ochlupení ostříhejte co
nejblíže pokožce, neholte (holení může pokožku podráždit). Pokožku umyjte pouze vodou.
Pokožku úplně osušte. Před nalepením náplasti nepoužívejte žádná mýdla, pleťová mléka, oleje,
alkohol a jiné látky. Prohlédněte náplast, zda není poškozená. Nepoužívejte náplast, která byla
roztrhaná, rozstříhaná nebo poškozená jiným způsobem.

2. Příprava náplasti
Nalepte náplast okamžitě po vyjmutí ze zataveného sáčku. K vyjmutí náplasti z ochranného sáčku
opatrně sáček roztrhněte podélně v místě zářezu (označeného na sáčku šipkou). Potom sáček rozevřete
jako stránky knihy. Ochranná fólie náplasti je nastřižena. Ohněte náplast uprostřed a oddělte obě části
jednu po druhé. Nedotýkejte se lepivé plochy náplasti. Fólii zlikvidujte.

3. Nalepení náplasti
Náplast přitlačte pevně dlaní a přidržte nejméně 30 sekund.
Přesvědčte se, že náplast dobře přilnula, zejména na okrajích. Umyjte si ruce čistou vodou.

­ Náplast ponechejte působit po 3 dny (72 hodin). Můžete se koupat, sprchovat nebo plavat.
­ Datum nalepení náplasti si vždy poznamenejte na zadní stranu krabičky, kde je pro Vaše záznamy
vyhrazeno místo. Záznamy přispějí ke správnému používání náplastí DUROGESIC a upomenou
Vás, kdy uplynuly tři dny.

Výměna náplasti DUROGESIC
­ Po třech dnech náplast odlepte.
­ Použitou náplast přeložte ihned na polovinu lepivou plochou dovnitř, vložte do původního sáčku a
vraťte do lékárny k bezpečné likvidaci.
­ Ihned nalepte novou náplast, ale nikdy ne na totéž místo. Zvolte nové místo na neporušené
pokožce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku DUROGESIC, než jste měl(a)
Nejdůležitějším projevem předávkování je útlum dýchání. Pokud postižený dýchá neobvykle, pomalu
nebo slabě, odstraňte náplast a neprodleně přivolejte lékaře.
Mezi tím udržujte nemocného v bdělém stavu tím, že na něj budete mluvit nebo se s ním procházet.

Informace pro lékaře pro případ předávkování
Aplikujte injekci naloxonu a převezte pacienta do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) použít DUROGESIC
Náplast by měla být vyměněna každé tři dny ve stejnou dobu, pokud lékař neurčí jinak. Pokud si
zapomenete náplast vyměnit, vyměňte ji hned, jak si vzpomenete. Pokud si měníte náplast příliš
pozdě, měl(a) byste kontaktovat svého lékaře, protože je možné, že budete potřebovat ještě další
podpůrné prostředky proti bolesti. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat DUROGESIC
­ O ukončení používání náplastí DUROGESIC rozhoduje pouze Váš lékař. Nikdy neukončujte
léčbu bez porady se svým lékařem.

Užitečné informace
Na počátku léčby přípravkem DUROGESIC může trvat nějakou dobu, než dojde k úlevě od
bolesti. Je tomu tak proto, že se léčivo vstřebává kůží do krve pomalu.
5/7
­ Může trvat jeden den (24 hodin), než bude DUROGESIC plně účinkovat. Je proto možné, že pro
první den léčby budete potřebovat ještě další podpůrné prostředky proti bolesti.

­ Pokud by se bolest navrátila, poraďte se s lékařem, který může předepsat další léky proti bolesti a
upravit sílu a dávku přípravku DUROGESIC. Lékař Vám rovněž může doporučit, abyste
používal(a) kombinaci několika náplastí DUROGESIC současně.

­ Lékař Vám může také předepsat další léky proti bolesti, které by přinesly úlevu při případném
opětném propuknutí bolesti.

­ Informujte svého lékaře, pokud jste Vy (nebo člen Vaší rodiny) byl(a) závislý(á) na alkoholu nebo
drogách nebo zneužíval(a) léky.

Vždy důsledně dodržujte rady svého lékaře a před každou změnou nebo před ukončením léčby se
s ním poraďte!

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem DUROGESIC
Velmi časté (hlášené u minimálně 1 z 10 pacientů):
­ bolest hlavy, závrať, ospalost;
­ nevolnost, zvracení;
­ zácpa;
­ svědění.
Časté (hlášené u minimálně 1 ze 100 pacientů, ale u méně než 1 z 10 pacientů):
­ ztráta chuti k jídlu;
­ zmatenost, vidění, slyšení, čichání nebo cítění věcí, které nejsou přítomné;
­ úzkost, pocity velkého smutku nebo deprese;
­ obtíže při usínání nebo potíže se spaním, třes, brnění;
­ uvědomování si srdečního tlukotu, rychlý srdeční rytmus;
­ vysoký krevní tlak;
­ sucho v ústech, špatné trávení, podráždění žaludku, bolest žaludku, průjem;
­ svědění kůže, zarudnutí kůže, vyrážka, nadměrné pocení, alergická reakce včetně puchýřů;
­ mimovolní pohyby svalů včetně svalových stahů;
­ únava, slabost, pocit celkového neklidu nebo nepohody, pocit chladu, otok chodidel, kotníků a
rukou;
­ neschopnost močení;
­ dušnost, útlum dechu.
Méně časté (hlášené u minimálně 1 z 1 000 pacientů, ale u méně než 1 ze 100 pacientů):
­ euforie, zmatenost;
­ necitlivost, ztráta paměti, záchvaty (křeče);
­ zúžení zornic;
­ pomalý srdeční rytmus, namodralé zbarvení pokožky;
­ nízký krevní tlak;
­ zhoršené nebo velmi obtížné dýchání;
­ neprůchodnost střev;
­ zánět kůže nebo kožní vyrážka způsobená stykem s látkou, na kterou je pacient alergický;
6/7
­ obtíže během kterékoli fáze sexuální aktivity (touha, vzrušení nebo orgasmus), neschopnost
dosáhnout erekce nebo ji udržet;
­ reakce v místě nalepení náplasti (včetně alergických reakcí), pocit horka nebo zimy, choroba
podobná chřipce, nepříjemné pocity, které se objeví po ukončení léčby nebo snížení dávky,
horečka.
Vzácné (hlášené u minimálně 1 z 10 000 pacientů, ale u méně než 1 z 1 000 pacientů):
­ zúžení zornic;
­ nemožnost dýchat; malý objem vzduchu vstupujícího do plic.
Velmi vzácné (hlášené u méně než 1 z 10 000 pacientů):
­ závažná alergická reakce, která způsobí sípání, obtíže s dýcháním a velmi nízký krevní tlak, který
také může být závažný nebo život ohrožující;
­ velmi pomalé dýchání.

Další důležité informace
­ DUROGESIC jako ostatní silně účinné prostředky proti bolesti může někdy tlumit dýchání.
Jestliže nemocný používající DUROGESIC dýchá příliš pomalu nebo slabě, neprodleně přivolejte
lékaře. Postiženého udržujte zatím v bdělém stavu tím, že na něj budete mluvit nebo se s ním
procházet.
­ Léky jako DUROGESIC mohou vést k návyku, který je však při jejich správném používání velmi
nepravděpodobný.
­ Náhlé ukončení dlouhodobé léčby přípravkem DUROGESIC může vést k abstinenčním
příznakům projevujícím se nevolností, zvracením, průjmem, úzkostí a svalovými třesy
(chvěním). Nikdy proto neukončujte léčbu přípravkem DUROGESIC bez porady se
svým lékařem. Pokud Váš lékař rozhodne, že je nutné léčbu ukončit, dodržujte vždy pečlivě
jeho pokyny. Obdobné nežádoucí účinky mohou rovněž nastat při přechodu od léčby jinými
opioidními přípravky proti bolesti na léčbu přípravkem DUROGESIC. Pokud Vás bude
obtěžovat kterýkoli ze jmenovaných nežádoucích účinků, informujte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak DUROGESIC uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co DUROGESIC obsahuje
­ Léčivou látkou je fentanyl (fentanylum).
­ Dalšími složkami jsou adhezivní akrylátový kopolymer 387-4287, složená polyesterová fólie,
silikonizovaná pegoterátová fólie 100 UM, a dále
DUROGESIC 12 g/h: oranžový inkoust,
DUROGESIC 25 g/h: červený inkoust,
7/7
DUROGESIC 50 g/h: zelený inkoust,
DUROGESIC 75 g/h: modrý inkoust,
DUROGESIC 100 g/h: šedý inkoust.

Jak DUROGESIC vypadá a co obsahuje toto balení
DUROGESIC existuje v pěti různých silách v barevně odlišených baleních:
­ DUROGESIC 100 g/h obsahuje 16,8 mg fentanylu v náplasti, o velikosti 42,0 cm2,
­ DUROGESIC 75 g/h obsahuje 12,6 mg fentanylu v náplasti o velikosti 31,5 cm2,
­ DUROGESIC 50 g/h obsahuje 8,4 mg fentanylu v náplasti o velikosti 21,0 cm2,
­ DUROGESIC 25 g/h obsahuje 4,2 mg fentanylu v náplasti o velikosti 10,5 cm2.
­ DUROGESIC 12 g/h obsahuje 2,1 mg fentanylu v náplasti o velikosti 5,25 cm2.

Velikost balení
5 náplastí v jednom balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.5.2013

Recenze

Recenze produktu DUROGESIC 25 MCG/H 5X4.2MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu DUROGESIC 25 MCG/H 5X4.2MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze