Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 13914
Kód EAN: 8595006791295
Kód SÚKL: 86064
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Používá se ke zmírnění silné bolesti.

Příbalový leták

1/5


Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls103017/2011

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok
Piritramidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DIPIDOLOR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DIPIDOLOR používat
3. Jak se DIPIDOLOR používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak DIPIDOLOR uchovávat
6. Další informace


1. CO JE DIPIDOLOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku DIPIDOLOR je piritramid. Patří mezi silně účinná, bolest tlumící
léčiva, zvaná rovněž opiáty. Používá se ke zmírnění silné bolesti.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DIPIDOLOR
POUŽÍVAT

Nepoužívejte DIPIDOLOR
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na piritramid nebo na kteroukoli další složku
přípravku DIPIDOLOR;
- jestliže máte nedostatečnou dechovou kapacitu;
- pokud jste v bezvědomí (v kómatu).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DIPIDOLOR je zapotřebí
Důležité!
DIPIDOLOR je silně účinný přípravek určený k potlačení bolesti a měl by být podáván pouze
kvalifikovanými osobami, které jsou obeznámeny s jeho podáváním.

Před zahájením léčby přípravkem DIPIDOLOR informujte vždy svého lékaře, pokud se u Vás
vyskytly některé z těchto obtíží nebo poruch:
- jakýkoli druh dýchacích obtíží;
- otrava alkoholem;
- křeče nebo záchvaty;
2/5

- poranění hlavy;
- porucha činnosti štítné žlázy;
- porucha činnosti jater nebo nadledvin;
- zbytnění prostaty;
- šokový stav.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé přípravky se nesmějí užívat současně s přípravkem DIPIDOLOR nebo je nutná následná
úprava dávkování.
- Některé léky určené k léčbě depresivních stavů nazývané inhibitory monoaminooxidázy
(IMAO) by se neměly kombinovat s přípravkem DIPIDOLOR. Tyto léky by se neměly užívat
nejméně 10 dní před podáním přípravku DIPIDOLOR.
- Informujte svého lékaře, pokud jste užíval(a) delší dobu jiné silně účinné léky určené
k tlumení bolesti. Je možné, že bude zapotřebí upravit dávkování.
- Informujte rovněž svého lékaře, pokud požíváte pravidelně alkohol, užíváte drogy nebo léky,
které zpomalují Vaše reakce (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky určené
k léčbě duševních poruch).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná, informujte o této skutečnosti svého lékaře, který rozhodne, zda budete léčena
přípravkem DIPIDOLOR.

Léčivá látka přípravku DIPIDOLOR by mohla pronikat do mateřského mléka. Pokud máte
v úmyslu kojit, poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
DIPIDOLOR může mít nežádoucí vliv na pozornost nebo schopnost řízení motorových vozidel.
S řízením motorových vozidel nebo obsluhou strojních zařízení se proto doporučuje vyčkat
24 hodin po podání přípravku DIPIDOLOR. Vždy se však nejdříve poraďte se svým lékařem.


3. JAK SE DIPIDOLOR POUŽÍVÁ

DIPIDOLOR se podává injekčně buď pod kůži (subkutánní podání) nebo do svalu
(intramuskulární podání) nebo do žíly (intravenózní podání).
Dávka přípravku DIPIDOLOR a způsob jeho podání závisí na okolnostech.
Rozhodnutí učiní lékař na základě údajů o Vaší hmotnosti, věku a zdravotním stavu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku DIPIDOLOR, než jste měl(a)
Pokud by nedopatřením došlo k předávkování, Váš lékař podnikne nezbytná opatření. K hlavním
příznakům předávkování patří: výrazně mělké dýchání, zúžené zorničky, nízký krevní tlak,
zrychlení srdeční činnosti a závratě.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek DIPIDOLOR
3/5

DIPIDOLOR je opiát a jeho užívání může vést ke vzniku závislosti. Náhlé ukončení používání
tohoto přípravku může vést k příznakům z vysazení. Před ukončením používání tohoto přípravku
se vždy poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i DIPIDOLOR nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky spojené s přípravkem DIPIDOLOR jsou uvedeny níže.

Velmi časté (hlášené u alespoň 1 z 10 pacientů):
- Mírné zrychlení srdečního rytmu (tepu) nebo slabý pokles krevního tlaku.

Časté (hlášené alespoň u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů):
- Ospalost;
- Stupor (extrémní ospalost a porucha vědomí);
- Motání se hlavy (závratě);
- Pocit na zvracení a zvracení;
- Říhání;
- Sinalost.

Méně časté (hlášené alespoň u 1 z 1 000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů):
- Bolest hlavy;
- Pokles krevního tlaku;
- Zpomalení dýchání;
- Návyk k přípravku (závislost);
- Nadměrné pocení.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- Závažná alergická reakce;
- Obtíže s dýcháním, pomalý rytmus dýchání nebo zástava dechu;
- Ztráta vědomí;
- Astmatický záchvat nebo sípání;
- Zpomalení srdečního rytmu (tepu);
- Cyanóza (namodralé zbarvení kůže vzhledem k nedostatku kyslíku);
- Příznaky z vysazení (reakce na náhlé ukončení léčby přípravkem, která zahrnuje zrychlení
srdečního rytmu, zvracení, bolest svalů a pocení);
- Vyrážka;
- Svědění;
- Reakce v místě injekce;
- Zúžení zornic.

Další informace
DIPIDOLOR je opiát a jeho užívání může vést ke vzniku závislosti. Náhlé ukončení používání
tohoto přípravku může vést k příznakům z vysazení. Před ukončením používání tohoto přípravku
se vždy poraďte s lékařem.
4/5

DIPIDOLOR je typ přípravku, který může způsobit zácpu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK DIPIDOLOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
DIPIDOLOR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do: a na ampulce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte DIPIDOLOR, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co DIPIDOLOR obsahuje
- Léčivou látkou je piritramidum. 1 ml injekčního roztoku obsahuje piritramidum 7,5 mg.
- Pomocnými látkami jsou kyselina vinná a voda na injekci.

Jak DIPIDOLOR vypadá a co obsahuje toto balení
Dipidolor je čirý bezbarvý injekční roztok, prakticky prostý viditelných částic, v 2ml
odlamovacích ampulkách z bezbarvého skla opatřených vrchním žlutým a spodním červeným
proužkem, balených buď po 5, nebo 50 v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Janssen-Cilag s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
Česká republika

Výrobce:
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo)
43056 Torrile (PR)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.11.2012.
______________________________________________________________________________
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Doporučené dávkování
K intramuskulárnímu nebo subkutánnímu podání je doporučena jednotlivá dávka 15 30 mg
u dospělých a 0,05 - 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí. K intravenóznímu podání (pouze při
5/5

požadavku zvláště rychlého nástupu účinku) je doporučena dávka u dospělých 7,5 - 22,5 mg za
dodržení podmínky pomalé aplikace (10 mg za minutu).
Jednotlivá dávka pro děti činí 0,05 až 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti.
V případě poklesu účinku může být intramuskulární, subkutánní nebo intravenózní aplikace
opakována zpravidla každých 6 8 hodin.
Dávkování by mělo být sníženo u starších pacientů, u pacientů s poruchou jaterních funkcí nebo
u pacientů v celkově špatném fyzickém stavu.

Upozornění:
Doporučené dávkování je dávkování udržovací. V případě extrémně silné bolesti (např.
provázející nádorové bujení) je možné se odchýlit od těchto dávkovacích instrukcí. V zásadě by
měla být vždy podána nejnižší možná dávka, která však již u jednotlivých pacientů zajišťuje
dostatečný cílený, bolest tlumící účinek. Při dlouhodobé léčbě chronické bolesti se doporučuje
dodržovat dávkování dle stanovených časových schémat.

Návod k použití
Tento injekční roztok nesmí být smíchán s jinými přípravky.

Informace pro lékaře pro případ předávkování
Okamžitá opatření:
Opatrná aplikace antagonistů opioidů v opakovaných nízkých dávkách (např. u dospělých 0,4 mg
naloxonu každé 2 - 3 minuty, v případě nutnosti).
Jiná opatření:
Zavedení intenzivní péče (zejména intubace a řízeného dýchání) včetně ostatních podpůrných
opatření.

Recenze

Recenze produktu DIPIDOLOR 50X2ML/15MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DIPIDOLOR 50X2ML/15MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze