Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21187

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi

sp.zn.sukls3467/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTKU

DIPHERELINE 0,1 mg

triptorelinum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je DIPHERELINE 0,1 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIPHERELINE 0,1 mg používat
 3. Jak se přípravek DIPHERELINE 0,1 mg používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek DIPHERELINE 0,1 mg uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DIPHERELINE 0,1 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Triptorelin je syntetický dekapeptidový analog přirozeného GnRH. Studie prováděné u lidí a u zvířat ukázaly, že po počáteční stimulaci snižuje prolongované podání triptorelinu sekreci gonadotropinů s následným potlačením ovariálních funkcí.

Prodloužená léčba triptorelinem u ženské infertility snižuje sekreci gonadotropinů (FSH a LH). Léčba tak snižuje počet zrušených cyklů, chrání před předčasným peakem LH, vede k zisku většího počtu folikulů, umožňuje zvýšenou kvalitu folikulogeneze a následně zvyšuje počet těhotenství na 1 cyklus.

Farmakokinetické údaje: U zdravých dospělých dobrovolníků: Po subkutánní injekci je resorpce 0,1 mg triptorelinu rychlá (Tmax = 0,63  0,26 hod.) s peakem plazmatické koncentrace (Cmax = 1,85  0,23 ng/ml). Eliminace je dosažena s biologickým poločasem 7,6  1,6 hod. po 3 - 4 hodinách distribuční fáze. Celková plazmatická clearance: 161  28 ml/min. Distribuční objem: 1562  158 ml/kg.

Přípravek DIPHERELINE 0,1 mg je určen k léčbě ženské infertility. Používá se k vedení ovariální stimulace ve spojení s gonadotropiny (hMG, hCG, FSH) pro in vitro

fertilizaci a embryonální transfer (IVF/ET) a jiné techniky asistovaného početí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

DIPHERELINE 0,1 MG POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek DIPHERELINE 0,1 mg

 • jestliže jste alergickýá na triptorelin, gonadotropin releasing hormon (GnRH), jiné analogy GnRH nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste těhotná nebo jestliže kojíte. Přípravek nesmí být podán v těhotenství, proto je třeba se před zahájením léčby ujistit, že nejste těhotná.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Diphereline 0,1 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: U pacientek používajících Diphereline 0,1 mg byly hlášeny případy deprese, která může být závažná. Pokud používáte Diphereline 0,1 mg a rozvine se u Vás depresivní nálada, informujte svého lékaře.

Jestliže máte zvětšení (nezhoubný nádor) hypofýzy (podvěsku mozkového), o kterém jste nevěděla, může to být odhaleno během léčby přípravkem Diphereline 0,1 mg. Příznaky zahrnují náhlou bolest hlavy, problémy se zrakem a ochrnutí očí.

U dospělých, pokud se triptorelin nebo jiný analog GnRH používá dlouhodobě, může dojít ke zvýšenému riziku rozvoje tenkých nebo slabých kostí, zvláště pokud jste těžký piják, kuřák, máte v rodinné anamnéze osteoporózu (tzv. řídnutí kostí), pokud máte chudou stravu nebo pokud užíváte antikonvulziva (léky proti epilepsii nebo záchvatům) nebo kortikosteroidy (steroidy). Pokud se Vás týká cokoliv takového, co ovlivňuje Vaše kosti, sdělte to svému lékaři. Může to ovlivnit způsob, jakým se Vás lékař rozhodne Vás léčit.

Prosím sdělte svému lékaři, pokud se Vás týká cokoliv shora uvedeného.

Děti a dospívající

Diphereline 0,1 mg není indikován pro použití u novorozenců, kojenců, dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a Diphereline 0,1 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V současné době nejsou interakce známy.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Diphereline 0,1 mg se nemá podávat během těhotenství nebo kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pocítit závrať, únavu nebo můžete mít rozmazané vidění. Jsou to možné nežádoucí účinky léčby nebo základní nemoci. Pokud máte některý z těhto nežádoucích účinků, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Diphereline 0,1 mg obsahuje sodík

, avšak méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v lahvičce. Tento přípravek je tedy téměř bez obsahu sodíku a může být použit i při dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DIPHERELINE 0,1 MG POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem. Obvyklá dávka přípravku je:

Krátký protokol:

Jedna lahvička Diphereline 0,1 mg má být podána subkutánní injekcí každý den od 2. dne cyklu (souběžně s iniciací ovariální stimulace) do dne přede dnem stanoveným k podání hCG, to znamená v průměru 10-12 dní na jeden pokus.

Dlouhý protokol:

Od 2. dne cyklu se podává 1 lahvička Diphereline 0,1 mg subkutánně. Po snížení citlivosti hypofýzy (E2 50 pg/ml, to znamená zhruba 15. den po začátku léčby) se zahájí stimulace gonadotropiny a pokračuje se souběžně s Dipherelinem 0,1 mg do dne přede dnem stanoveným k podání hCG.

Způsob podávání

Diphereline 0,1 mg musí být před použitím naředěn. K rozpuštění prášku použijte přiložené rozpouštědlo. Protřepejte do úplného rozpuštění a ihned aplikujte.

Jestliže jste použila více přípravku DIPHERELINE 0,1 mg, než jste měla

Údaje u zvířat neukazují jiné účinky než ty, které jsou spojené s deprivací sexuálních hormonů a následného účinku na reprodukční trakt. Pokud dojde k předávkování, jsou indikována symptomatická opatření.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek DIPHERELINE 0,1 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala používat přípravek DIPHERELINE 0,1 mg

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mnoho nežádoucích účinků lze očekávat z důvodu změny hladiny estrogenů ve Vašem těle. Velmi časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 10 pacientek:

 • Celková tělesná slabost
 • Bolest hlavy, snížené libido, proměnlivá nálada, obtíže s usnutím (nespavost)
 • Onemocnění prsu, bolest během nebo po pohlavním styku, bolestivé menses, genitální krvácení, pánevní bolest, suchost vaginy
 • Akné, nadměrné pocení, zvýšená tvorba kožního mazu (seborea)
 • Návaly horka

Časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 ze 100 pacientek:

 • Bolest břicha, nepříjemné pocity v oblasti břicha, pocit na zvracení
 • Zarudnutí, otok, zánět, bolest v místě injekce, otok (nahromadění tekutiny v tělesných tkáních)
 • Alergická reakce
 • Zvýšení tělesné hmotnosti
 • Bolest kloubů, svalové křeče, bolest končetin
 • Závrať, deprese, nervozita,
 • Bolest prsů,

Méně časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 1 000 pacientek:

 • Bušení srdce
 • Suchost očí, zhoršení zraku
 • Pocit otáčení okolí (vertigo)
 • Pocit roztaženého břicha, sucho v ústech, plynatost, vředy v ústech, zvracení
 • Snížení tělesné hmotnosti
 • Snížení chuti k jídlu, zadržování tekutin v těle
 • Bolest zad a svalů
 • Změny vnímání chuti, krátkodobá ztráta vědomí, poruchy paměti a pozornosti, porucha čití projevující se jako brnění nebo snížená citlivost, třes
 • Změny v citových projevech, úzkost, deprese, dezorientace
 • Krvácení při pohlavním styku, vyklenutí a pokles močového měchýře, poruchy menstruace, cysta na vaječníku, výtok z pochvy
 • Dechové obtíže, krvácení z nosu
 • Vypadávání vlasů, suchá kůže, nadměrný růst ochlupení, lámání nehtů, svědění, vyrážka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • Poruchy zraku
 • Průjem
 • Pálení žáhy, malátnost
 • Závažná, rychle nastupující alergická reakce (anafylaktický šok)
 • Zvýšení hladiny alkalické fosfatázy, zvýšený krevní tlak
 • Svalová slabost
 • Zmatenost
 • Vynechání menstruace
 • Otok kůže a podkoží, kopřivka
 • Vysoký krevní tlak Dlouhodobé používání tohoto přípravku u dospělých může vést ke snížení kostní hmoty.

Jestliže máte zvětšení (nezhoubný nádor) hypofýzy (podvěsku mozkového), o kterém jste nevěděla, může to být odhaleno během léčby přípravkem Diphereline 0,1 mg. Příznaky zahrnují náhlou bolest hlavy, problémy se zrakem a ochrnutí okohybných svalů.

Stejně jako u jiných analog GnRH může dojít u pacientek léčených přípravkem Diphereline 0,1 mg ke zvýšení počtu bílých krvinek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK DIPHERELINE 0,1 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Připravený roztok se musí použít okamžitě.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Po použití odložte použité lahvičky, ampule a stříkačky do kontejneru na ostrý odpad. Veškeré zbytky léku by měly být znehodnoceny.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek DIPHERELINE 0,1 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je triptorelinum 0,1 mg (ve formě triptorelini acetas) v 1 lahvičce.
 • Pomocnými látkami jsou: Prášek: mannitol Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek DIPHERELINE 0,1 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, prášek je bílý až téměř bílý, rozpouštědlo je čirý, bezbarvý roztok.

Balení obsahuje 7 lahviček s práškem a 7 ampulek s rozpouštědlem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie

Výrobce Ipsen Pharma Biotech, Signes, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.8.2015

Informace o produktu

Výrobce: BEAUFOUR IPSEN
Kód výrobku: 21187
Kód EAN: 3582182850002
Kód SÚKL: 58623
Držitel rozhodnutí: BEAUFOUR IPSEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Diphereline 0,1 mg je určen k léčbě ženské infertility. Používá se k vedení ovariální stimulace ve spojení s gonadotropiny (hMG, hCG, FSH) pro in vitro fertilizaci a embryonální transfer (IVF/ET) a jiné techniky asistovaného početí.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi zobrazíte nebo stáhnete zde: DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi.pdf

Recenze

Recenze produktu DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám