Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BEAUFOUR IPSEN
Kód výrobku: 21187
Kód EAN: 3582182850002
Kód SÚKL: 58623
Držitel rozhodnutí: BEAUFOUR IPSEN
Přípravek Diphereline 0,1 mg je určen k léčbě ženské infertility. Používá se k vedení ovariální stimulace ve spojení s gonadotropiny (hMG, hCG, FSH) pro in vitro fertilizaci a embryonální transfer (IVF/ET) a jiné techniky asistovaného početí.

Příbalový leták

1
sp.zn.sukls123853/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DIPHERELINE 0,1 mg
triptorelinum
Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DIPHERELINE 0,1 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIPHERELINE 0,1 mg používat
3. Jak se přípravek DIPHERELINE 0,1 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek DIPHERELINE 0,1 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK DIPHERELINE 0,1 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Triptorelin je syntetický dekapeptidový analog přirozeného GnRH.
Studie prováděné u lidí a u zvířat ukázaly, že po počáteční stimulaci snižuje prolongované podání
triptorelinu sekreci gonadotropinů s následným potlačením ovariálních funkcí.

Prolongovaná léčba triptorelinem u ženské infertility snižuje sekreci gonadotropinů (FSH a LH). Léčba
tak snižuje počet zrušených cyklů, chrání před předčasným peakem LH, vede k zisku většího počtu
folikulů, umožňuje zvýšenou kvalitu folikulogeneze a následně zvyšuje počet těhotenství na 1 cyklus.

Farmakokinetické údaje: U zdravých dospělých dobrovolníků:
Po subkutánní injekci je resorpce 0,1 mg triptorelinu rychlá (Tmax = 0,63 0,26 hod.) s peakem
plazmatické koncentrace (Cmax = 1,85 0,23 ng/ml). Eliminace je dosažena s biologickým poločasem
7,6 1,6 hod. po 3 4 hodinách distribuční fáze.
Celková plazmatická clearance: 161 28 ml/min.
Distribuční objem: 1562 158 ml/kg.

Přípravek DIPHERELINE 0,1 mg je určen k léčbě ženské infertility.
Používá se k vedení ovariální stimulace ve spojení s gonadotropiny (hMG, hCG, FSH) pro in vitro
fertilizaci a embryonální transfer (IVF/ET) a jiné techniky asistovaného početí.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DIPHERELINE 0,1 mg POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek DIPHERELINE 0,1 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na triptorelin, gonadotropin releasing hormon (GnRH),
jiné analogy GnRH nebo na kteroukoli další složku přípravku
2
- jestliže jste těhotná nebo jestliže kojíte. Přípravek nesmí být podán v těhotenství, proto je třeba
se před zahájením léčby ujistit, že nejste těhotná.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DIPHERELINE 0,1 mg je zapotřebí:

U pacientů užívajících Diphereline 0,1 mg byly hlášeny případy deprese, která může být závažná.
Pokud užíváte Diphereline 0,1 mg a rozvine se u Vás depresivní nálada, informujte svého lékaře.

Jestliže máte zvětšení (nezhoubný tumor) hypofýzy (podvěsku mozkového), o kterém jste nevěděla,
může to být odhaleno během léčby přípravkem Diphereline 0,1 mg. Příznaky zahrnují náhlou bolest
hlavy, problémy se zrakem a ochrnutí očí.

U dospělých, pokud se triptorelin nebo jiný analog GnRH používá dlouhodobě, může u Vás dojít ke
zvýšenému riziku rozvoje tenkých nebo slabých kostí, zvláště pokud jste těžký piják, kuřák, máte
v rodinné historii osteoporózu (tzv. řídnutí kostí), pokud máte chudou stravu nebo pokud užíváte
antikonvulzíva (léky proti epilepsii nebo záchvatům) nebo kortikosteroidy (steroidy). Pokud se Vás
týká cokoliv takového, co ovlivňuje Vaše kosti, sdělte to svému lékaři. Může to ovlivnit způsob,
jakým se Vás lékař rozhodne Vás léčit.

Prosím sdělte svému lékaři, pokud se Vás týká cokoliv shora uvedeného.Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

V současné době nejsou interakce známy.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Diphereline 0,1 mg by neměl být používán během těhotenství nebo kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pocítit závrať, únavu nebo můžete mít rozmazané vidění. Jsou to možné nežádoucí účinky
léčby nebo základní nemoci. Pokud máte některý z těhto nežádoucích účinků, neměl byste řídit
dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DIPHERELINE 0,1 mg POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek DIPHERELINE 0,1 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Obvyklá dávka přípravku je:

Krátký protokol:
Jedna lahvička Diphereline 0,1 mg by měla být podána subkutánní injekcí každý den od 2. dne cyklu
(souběžně s iniciací ovariální stimulace) do dne přede dnem stanoveným k podání hCG, to znamená
v průměru 10-12 dní na jeden pokus.

Dlouhý protokol:
3
Od 2. dne cyklu se podává 1 lahvička Diphereline 0,1 mg subkutánně. Po snížení citlivosti hypofýzy
(E2< 50 pg/ml, to znamená zhruba 15. den po začátku léčby) se zahájí stimulace gonadotropiny a
pokračuje se souběžně s Dipherelinem 0,1 mg do dne přede dnem stanoveným k podání hCG.

Způsob podávání
Diphereline 0,1 mg musí být před použitím naředěn.
K rozpuštění prášku použijte přiložené rozpouštědlo. Protřepejte do úplného rozpuštění a ihned
aplikujte.

Jestliže jste užil(a) použil(a) více přípravku DIPHERELINE 0,1 mg, než jste měl(a)

Údaje u zvířat neukazují jiné účinky než ty, které jsou spojené s deprivací sexuálních hormonů a
následného účinku na reprodukční trakt. Pokud dojde k předávkování, jsou indikována symptomatická
opatření.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek DIPHERELINE 0,1 mg

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek DIPHERELINE 0,1 mg

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DIPHERELINE 0,1 mg nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby infertility mohou gonadotropiny kombinované s přípravkem navodit pánevní a/nebo
břišní bolest nebo zkrácený dech. Pokud se to objeví, poraďte se s lékařem co nejdříve.
Na začátku léčby triptorelinem 1-měsíční nebo 3-měsíční formou: nepravidelné menstruační krvácení
během prvního měsíce léčby.
Během léčby triptorelinem 1-měsíční nebo 3-měsíční formou: potíže se spánkem, bolest hlavy, změna
nálady, břišní bolest nebo nepohoda, vaginální suchost nebo svědění, bolestivý sex, ztráta libida.
Během léčby triptorelinem 1-měsíční formou: bolest ňader, svalové křeče, bolest kloubů, nárůst
hmotnosti, pocit nemoci, břišní bolest nebo nepohoda, slabost, změny nálady a deprese (je-li použit
pro dlouhodobou léčbu).
Můžete mít alergickou reakci nebo vzácněji nevolnost, zvracení, nárůst hmotnosti, vysoký krevní tlak,
poruchy nálady, zrakové poruchy, horečku a bolest v místě injekce.
Dlouhodobé používání tohoto přípravku u dospělých může vést ke snížení kostní hmoty.

Jestliže máte zvětšení (nezhoubný tumor) hypofýzy (podvěsku mozkového), o kterém jste nevěděl/a,
může to být odhaleno během léčby přípravkem Diphereline 0,1 mg. Příznaky zahrnují náhlou bolest
hlavy, problémy se zrakem a ochrnutí očí.

Stejně jako u jiných analog GnRH může dojít u pacientů léčených přípravkem Diphereline 0,1 mg ke
zvýšení počtu bílých krvinek.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

4
5. JAK PŘÍPRAVEK DIPHERELINE 0,1 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25oC.

Přípravek DIPHERELINE 0,1 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazvat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

Po použití odložte použité lahvičky, ampule a stříkačky do kontejneru na ostrý odpad. Veškeré zbytky
léku by měly být znehodnoceny.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek DIPHERELINE 0,1 mg obsahuje

- Léčivou látkou je triptorelin 0,1 mg (ve formě triptorelini acetas 0,1045mg) v 1 lahvičce.
- Pomocnými látkami jsou:
Prášek: mannitol
Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek DIPHERELINE 0,1 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Balení obsahuje 7 lahviček s lékem a 7 ampulí s rozpouštědlem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie

Výrobce
Ipsen Pharma Biotech, Signes, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.8.2013

Recenze

Recenze produktu DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu DIPHERELINE 0.1 MG 7X0.1MG Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze