Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

DICYNONE 500 60X500MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101008

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101008
Kód EAN: 7640107470226
Kód SÚKL: 40539
Váš lékař vám může předepsat Dicynone 500 na prevenci a léčbu kapilárního krvácení (krvácení z malých cév), a to jakéhokoliv původu a místa krvácení. Přípravek Dicynone 500 může také lékař předepsat u žen, které mají velmi silné nebo dlouhotrvající menstruační krvácení, ať už ve spojitosti, nebo bez spojitosti, se zavedeným nitroděložním tělískem.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls131149/2012 
a sp.zn. sukls119721/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

Příbalová informace: Infomace pro uživatele 

 

DICYNONE 500 

Tvrdé tobolky  
Etamsylatum 

 
 

Přečtěte  si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.4.  

 

 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je DICYNONE 500 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DICYNONE 500 užívat 
3.  Jak se DICYNONE 500 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak  DICYNONE 500 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je DICYNONE 500 a k čemu se používá 
 
Přípravek DICYNONE 500 obsahuje 500 mg etamsylátu, což je léčivá látka. 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná systémová hemostatika 
 
Přípravek DICYNONE 500 je antihemorhagikum, které je schopno snížit krvácivost (dobu krvácení) 
a ztrátu krve. 
 
Váš lékař vám může předepsat DICYNONE 500 na prevenci a léčbu kapilárního krvácení (krvácení z 
malých cév), a to jakéhokoliv původu a místa krvácení. 
 
Přípravek  DICYNONE  500  může  také  lékař  předepsat u  žen,  které  mají  velmi  silné  nebo 
dlouhotrvající  menstruační  krvácení,  ať  už  ve  spojitosti,  nebo  bez  spojitosti,  se  zavedeným 
nitroděložním tělískem. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DICYNONE 500 užívat
 
Nepoužívejte DICYNONE 500

-  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  etamsylát  nebo  na  kteroukoliv  další  složku 

přípravku DICYNONE 500 (uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže  máte  akutní  porfyrii  (onemocnění  charakterizované  poruchou  syntézy  hemoglobinu). 

V  tomto  případě  tuto  skutečnost  oznamte  vašemu  lékaři,  který  rozhodne  o  dalším  postupu 
léčby.  

 

2/4 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku DICYNONE 500 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
● 

pokud  budete  podstupovat  lékařská  vyšetření:  v  průběhu  léčby  DICYNONE 500  se  má  odběr 
vzorků  (např.  krve)  provádět  před  prvním  podáním  léku,  aby  se  minimalizovaly  případné 
interakce DICYNONE 500 s laboratorními testy. Dříve, než žena začne užívat DICYNONE 500 
při menstruačním krvácení, musí podstoupit lékařské vyšetření gynekologem. 

DICYNONE 500 není určen k podávání dětem. 
 
Další léčivé přípravky a DICYNONE 500 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval/a nebo které možná budete používat. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 

Údaje týkající se užívání DICYNONE 500 těhotnými ženami jsou omezené. 
Studie  na  zvířatech  neprokázaly  žádné  přímé  nebo  nepřímé  toxické  účinky  ovlivňující  těhotenství, 
embryonální vývoj, vývoj plodu a/nebo postnatální vývoj. 

Jako preventivní opatření je lepší se užívání DICYNONE 500 během těhotenství vyhnout. 
.  
 
Kojení 

Údaje o přestupu přípravku do mateřského mléka chybějí, proto se nedoporučuje během léčby kojit. 
Případně, je-li v kojení pokračováno, je třeba léčbu přerušit. 

 
Plodnost 
Údaje nejsou k dispozici. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U dospělých přípravek DICYNONE 500 nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
3. Jak se DICYNONE 500 užívá  
 
Vždy užívejte DICYNONE 500 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek je určen pro dospělé k perorálnímu podání (podání ústy). Obvyklá dávka je 1 tobolka 2 – 3 
krát  denně.  Lék  se  užívá  spolu  s jídlem  a zapije  se  malým  množstvím  vody  (výjimkou  je  užití  před 
operací, kdy se přípravek užívá nalačno. Délka léčby závisí na dosaženém výsledku léčby. 
 
Před chirurgickým výkonem: 1 tobolka, 1 hodinu před chirurgickým zákrokem. 
 
Po chirurgickém výkonu: 1 tobolka každých 4 – 6 hodin tak dlouho, dokud trvá riziko krvácení. 
 
Menstruační krvácení: 1 tobolka 3 krát denně spolu s jídlem, zapije se malým množstvím vody.  
Léčba trvá 10 dní  a začíná 5 dní před očekávaným nástupem menstruace. 
 
Jestliže užíváte DICYNONE 500 na snížení nadměrného nebo dlouhodobého menstruačního krvácení,  
a nepozorujete žádné zlepšení, je třeba myslet na jinou příčinu vašich obtíží. 
 
Informujte neprodleně vašeho lékaře, který určí další vyšetření a léčbu! 
 
DICYNONE 500 by měl být používán s opatrností v případě poruchy funkce jater či ledvin. 

 

3/4 

 
Nikdy nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře nebo lékárníka.  

 

Jestliže jste užil/a více DICYNONE 500, než jste měl/a 
Oznamte  to  neprodleně  vašemu  lékaři  nebo  lékárníkovi.  V  případě  předávkování  má  být  zahájena 
léčba příznaků. 

 

Jestliže jste zapomněl/a užít DICYNONE 500 
Neužívejte dvojnásobnou dávku místo vynechané tobolky. 
Informujte vašeho lékaře nebo lékárníka, který vám doporučí další postup. 

 

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek DICYNONE 500    
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  DICYNONE  500  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) 

  bolest hlavy 

  vyrážka 

  nevolnost 

  zvracení 

  průjem 

  bolest břicha 

  nepříjemný pocit v břiše (břišní diskomfort) 

  tělesná slabost 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) 

  bolest kloubů 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů) 

  horečka 

  poruchy srážlivosti s tvorbou sraženin v cévách (tromboembolie) 

  závažné snížení počtu bílých krvinek, kvůli  kterému se zvyšuje pravděpodobnost infekce 

  snížení  počtu  krevních  destiček  vedoucí  k vyššímu  riziku  krvácení  nebo  ke  zvýšené  tvorbě 

modřin 

  alergická reakce 

 
Tyto  nežádoucí  účinky  obvykle  vymizí  po  ukončení  léčby.  V  případě  kožních  reakcí  nebo  horečky 
musí být léčba ukončena a měl by být informován ošetřující lékař, neboť se může jednat o reakce z 
přecitlivělosti. Při výskytu opakovaného zvracení, trvajícího alespoň 2 dny, se léčba musí přerušit.  
 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: 
 
Státní  ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

 

4/4 

100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. Jak  DICYNONE 500 uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek  DICYNONE  500  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce 
 
Uchovávejte při teplotě do 30C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace  
 
Co DICYNONE 500 obsahuje 
Léčivou látkou je etamsylatum (etamsylát) 500 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou  kyselina  stearová,  červený  oxid  železitý  (E172),  oxid  titaničitý  (E171), 
želatina. 
 
Jak DICYNONE 500 vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé želatinové tobolky velikosti 1, s červeným neprůhledným víčkem a bílým neprůhledným tělem. 
Obsah  tobolky:  bílý  až  narůžovělý  prášek,  který  může  být  přítomen  v několika  snadno  drobivých 
shlucích. 
Velikost balení: 30 nebo 60 tobolek 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
OM PHARMA S.A. 
R. da Indústria, 2 – Quinta Grande 
2610-088 Amadora – Lisboa – Portugalsko  
      
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.3.2016. 
 

 

Recenze

Recenze produktu DICYNONE 500 60X500MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DICYNONE 500 60X500MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám