Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME, ANDERNACH
Kód výrobku: 19340
Kód EAN: 8019561090513
Kód SÚKL: 57473
Držitel rozhodnutí: LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME, ANDERNACH
Přípravek Dermestril-Septem je určený pro hormonální substituční terapii (HRT) a dodává estrogen, který vaše tělo postrádá. Dermestril-Septem vám pomůže odstranit příznaky spojené s menopauzou. Dermestril-Septem je indikován rovněž v prevenci osteoporózy u postmenopauzálních žen, které mají zvýšené riziko zlomenin a prokazují nesnášenlivost jiných léků či je u nich podávání jiných léků k prevenci osteoporózy kontraindikováno. Dermestril-Septem není antikoncepční přípravek.

Příbalový leták

1/11
sp.zn.sukls103803/2013; sukls103804/2013
a sp.zn.sukls91851/2013; sukls91884/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

DERMESTRIL-Septem 25
DERMESTRIL-Septem 50
(Estradiolum)
transdermální náplastiPřečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DERMESTRIL-Septem a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DERMESTRIL-Septem užívat
3. Jak se DERMESTRIL-Septem užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku DERMESTRIL-Septem
6. Další informace

1. CO JE DERMESTRIL-Septem A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DERMESTRIL-Septem je přípravek hormonální substituční terapie (HRT). Obsahuje 17-
estradiol. DERMESTRIL-Septem se používá u žen, u nichž se poslední menstruace dostavila
minimálně před 6 měsíci.

DERMESTRIL-Septem 25 a 50 se užívá při:
Zmírnění příznaků menopauzy
Během menopauzy klesá množství estrogenu produkované v ženském těle. To může způsobit
příznaky, jako jsou návaly horka do obličeje, krku a hrudníku ("návaly"). DERMESTRIL-
Septem tyto příznaky po menopauze zmírňuje.
DERMESTRIL-Septem Vám bude předepsán pouze, pokud tyto příznaky vážně omezují Váš
každodenní život.

DERMESTRIL-Septem 50 se užívá při:
Prevence osteoporózy
Po přechodu se u některých žen se může vyvinout křehkost kostí (osteoporóza). Poraďte se se
svým lékařem ohledně všech možností léčby.
Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze a jiné léky pro Vás nejsou vhodné,
můžete DERMESTRIL-Septem použít k prevenci osteoporózy po menopauze.

2/11
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DERMESTRIL-Septem
UŽÍVAT

Anamnéza a pravidelné kontroly
Použití HRT nese rizika, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda zahájit léčbu nebo
pokračovat v užívání.

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků nebo operace)
jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, rizika používání HRT mohou být různá.
Prosím, poraďte se se svým lékařem.

Dříve než začnete (nebo znovu začnete) užívat HRT, lékař se Vás bude ptát na Vaši vlastní a
rodinnou zdravotní historie. Váš lékař se může rozhodnout provést vyšetření. To může zahrnovat
vyšetření Vašich prsou a /nebo interní vyšetření, pokud je to nutné.
Poté, co jste začali s užíváním DERMESTRIL-Septemu, měli byste chodit k lékaři na pravidelné
kontroly (nejméně jednou za rok). Na těchto kontrolách se svým lékařem poraďte o možných
přínosech a rizicích užívání DERMESTRIL-Septem.
Pravidelně podstupujte vyšetření prsu, podle doporučení lékaře.


Neužívejte DERMESTRIL-Septem
Neužívejte DERMESTRIL-Septem, pokud se Vás týká následující. Pokud si nejste jisti některým
z níže uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete DERMESTRIL-Septem
užívat.

Neužívejte DERMESTRIL-Septem:
Pokud máte nebo jste někdy měla rakovinu prsu, nebo máte-li podezření na toto
onemocnění.
Jestliže máte rakovinu citlivou na estrogeny, jako je rakovina výstelky dělohy
(endometrium), nebo pokud máte podezření na toto onemocnění.
Máte-li jakékoli nevysvětlitelné krvácení z pochvy.
Máte-li nadměrné zesílení sliznice dělohy (hyperplazie endometria), které není léčeno.
Pokud máte nebo jste někdy měla krevní sraženiny v cévách (trombózu), například v
nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie).
Máte-li poruchu srážlivosti krve (např. nedostatek proteinu C, proteinu S nebo
antitrombinu).
Pokud máte nebo jste nedávno měli onemocnění způsobené krevními sraženinami v
cévách, např. srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo anginu pectoris.
Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a Vaše jaterní testy se nevrátily k
normálu.
Pokud máte vzácnou krevní poruchu s názvem "porfyrie", která se dědí.
Jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol (léčivou látku obsaženou v přípravku)
nebo na kteroukoli další složku přípravku DERMESTRIL-Septem (viz bod 6 Další
informace).

Pokud se u Vás některý z výše uvedených stavů objeví poprvé při užívání DERMESTRIL-
Septemu, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DERMESTRIL-Septem je zapotřebí
3/11
Pokud se u Vás někdy vyskytl některý z následujících problémů, informujte svého lékaře před
zahájením léčby, protože tyto obtíže se mohou vrátit nebo zhoršit během léčby přípravkem
DERMESTRIL-Septem. Pokud ano, měli byste svého lékaře navštěvovat častěji kvůli
kontrolám:
myomy uvnitř dělohy;
růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či nadměrný růst
děložní sliznice (hyperplazie endometria) v anamnéze;
zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz "Krevní sraženiny v cévách (trombóza)");
zvýšené riziko vzniku rakoviny citlivé na estrogen (např. pokud matka, sestra nebo
babička měly rakovinu prsu);
vysoký krevní tlak;
jaterní poruchy, jako je benigní nádor jater;
cukrovka;
žlučové kameny;
migréna nebo těžké bolesti hlavy;
onemocnění imunitního systému, který postihuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus
erythematosus, SLE);
epilepsie;
astma;
onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza);
velmi vysoká úroveň tuků (triglyceridů) v krvi;
zadržování tekutin v důsledku srdečních potíží nebo onemocnění ledvin.


Přestaňte užívat přípravek DERMESTRIL-Septem a ihned se poraďte s lékařem
Pokud zaznamenáte cokoli z následujícího při užívání hormonální substituční léčby:
některou z podmínek uvedených v bodě "Neužívejte DERMESTRIL-Septem.
zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). Toto mohou být příznaky jaterní nemoci.
velké zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolesti hlavy, únava, závratě).
migrény, bolesti hlavy, ke kterým u Vás došlo poprvé.
pokud otěhotníte.
pokud zaznamenáte příznaky krevních sraženin, jako jsou: bolestivý otok a zarudnutí
nohy, náhlá bolest na hrudi, dýchací potíže.

Další informace najdete v bodě "Krevní sraženiny v cévách (trombóza).

Poznámka: DERMESTRIL-Septem není antikoncepční přípravek. Pokud je to méně než 12
měsíců od poslední menstruace nebo je Vám méně než 50 let, musíte stále používat další
antikoncepci k zabránění otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem.

HRT a rakovina

Nadměrné zbytnění děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice
(rakovina endometria)
Vzhledem k pouze estrogenové HRT je zvýšeno riziko nadměrného zesílení sliznice dělohy
(hyperplazie endometria) a rakoviny děložní sliznice (endometria).
Užívání progestogenu současně s estrogenem po dobu nejméně 12 dnů každého 28denního cyklu
Vás před tímto rizikem ochrání. Pokud stále máte dělohu, lékař Vám progestogen předepíše.
Pokud Vám byla děloha odstraněna (podstoupila jste hysterektomii), poraďte se se svým
lékařem, zda můžete tento přípravek bezpečně užívat bez progestogenu.
4/11

Srovnejte
U žen, které ještě mají dělohu a které neužívají HRT, bude v průměru u 5 žen z 1000
diagnostikován karcinom endometria ve věku mezi 50 a 65 let.
U žen ve věku 50 až 65 let, které ještě mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HRT,
bude rakovina endometria diagnostikována u 10 až 60 žen z 1000 (tj. dalších 5 až 55 případů), v
závislosti na dávce a délce užívání.

Neočekávané krvácení

Při používání přípravku DERMESTRIL-Septem budete krvácet jednou za měsíc (tzv. krvácení z
vysazení). Avšak pokud u Vás dojde k neočekávanému krvácení nebo špinění mimo pravidelné
měsíční krvácení, které:
přetrvává déle než 6 měsíců,
začne poté, co jste DERMESTRIL-Septem užívala déle než 6 měsíců,
se objeví po ukončení léčby DERMESTRIL-Septemem
navštivte svého lékaře co nejdříve.

Rakovina prsu

Důkazy nasvědčují tomu, že kombinace estrogen-progestogen a možná i pouze estrogenová
HRT zvyšuje riziko rakoviny prsu. Míra rizika závisí na tom, jak dlouho budete HRT užívat.
Další riziko bude zřejmé během několika let. Vše se však vrací k normálu během několika let
(nejvíce 5) po ukončení léčby.
U žen, kterým byla děloha odstraněna a které používají pouze estrogenovou HRT po dobu 5 let,
je uváděno jen malé nebo žádné zvýšení rizika rakoviny prsu.

Srovnejte
U žen ve věku 50 až 79 let, které neužívají HRT, bude karcinom prsu diagnostikován v průměru
u 9 až 17 žen z 1000 během 5 let. U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-gestogenní
HRT po dobu 5 let, to bude u 13 až 23 případů z 1000 (tj. dalších 4 - 6 případů).

Pravidelně kontrolujte vaše prsa. Navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli
změny, jako jsou:
důlky v kůži,
změny na bradavce,
hrudky, které můžete vidět nebo cítit.

Rakovina vaječníků
Rakovina vaječníku je vzácná. Mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny vaječníků bylo
zaznamenáno u žen užívajících HRT po dobu nejméně 5 až 10 let.
U žen ve věku 50 až 69 let, které neužívají HRT, bude rakovina vaječníků diagnostikována v
průměru u 2 žen z 1000 během 5 let. U žen užívajících HRT po dobu 5 let, to bude mezi 2 a 3
případy z 1000 (tj. max. 1 další případ).


Vliv HRT na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v cévách (trombóza)

5/11
Riziko vzniku krevních sraženin v žilách je asi 1,3-3krát vyšší u uživatelek HRT než u žen, které
HRT neužívají, zvláště v prvním roce léčby.

Krevní sraženiny mohou být závažné, a pokud se sraženina dostane do plic, může způsobit
bolesti na hrudi, dušnost, mdloby nebo dokonce smrt.
Pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny se zvyšuje s věkem a v případě, že se Vás týká některý
z následujících bodů. Informujte prosím svého lékaře, pokud se Vás některá z těchto situací týká:
Jste delší dobu neschopni chůze z důvodu velké operace, zranění nebo nemoci (viz také
bod Pokud potřebujete operaci).
Trpíte velkou nadváhou (BMI > 30 kg/m 2).
Máte poruchu srážlivosti krve, která vyžaduje dlouhodobou léčbu lékem užívaným k
prevenci vzniku krevních sraženin.
Pokud některý z vašich blízkých příbuzných někdy měl krevní sraženinu v noze, plicích
nebo jiném orgánu.
Máte systémový lupus erythematosus (SLE).
Máte rakovinu.

Pokud se objeví příznaky krevní sraženiny, viz bod "Přestaňte užívat přípravek DERMESTRIL-
Septem a ihned se poraďte s lékařem".

Srovnejte
U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se v průměru u 4 až 7 žen z 1000 v průběhu 5 let
očekává vznik krevní sraženiny v cévách.
U žen ve věku 50 let, které užívaly estrogen-gestogenovou HRT více než 5 let, to je 9 až 12
případů z 1000 (tj. dalších 5 případů).

U žen ve věku 50, kterým byla odstraněna děloha a užívaly pouze estrogenovou HRT více než 5
let, to bude 5 až 8 případů z 1000 uživatelek (tj. 1 extra případ).

Onemocnění srdce (infarkt)

Neexistuje žádný důkaz, že by HRT zabraňovala infarktu.
Ženy nad 60 let, které užívají estrogen-gestogenovou HRT, jsou o něco více vystaveny riziku
výskytu srdečních chorob, než ty které HRT neužívají.
U žen, kterým byla odstraněna děloha a které užívají pouze estrogenovou terapii, není zvýšené
riziko rozvoje srdečních onemocnění.

Cévní mozková příhoda

Riziko vzniku cévní mozkové příhody je asi 1,5 krát vyšší než u žen, které HRT neužívají. Počet
případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HRT se zvyšuje s věkem.

Srovnejte
U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se očekává, že v průběhu 5 let může k cévní mozkové
příhodě dojít v průměru u 8 žen z 1000. U žen ve věku 50 let, které užívají HRT, to bude po
dobu 5 let u 11 případů z 1000 (tj. další 3 případy).

Jiné stavy
HRT nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy vyššího rizika ztráty paměti u žen, které
začaly užívat HRT po 65. roce věku. Poraďte se prosím se svým lékařem.
6/11

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku DERMESTRIL-Septem. To může vést
k nepravidelnému krvácení. Týká se to následujících léků:
léky na epilepsii (jako jsou fenobarbital, fenytoin a karbamazepin),
léky na tuberkulózu (jako jsou rifampicin, rifabutin),
léky proti viru HIV (jako jsou nevirapine, efavirenz, ritonavir a nelfinavir),
rostlinné přípravky obsahující Třezalku tečkovanou.

Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno
užívali a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků a
jiných přírodních produktů.

Laboratorní testy
Pokud budete potřebovat vyšetření krve, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že
užíváte DERMESTRIL-Septem, protože tento lék může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení
DERMESTRIL-Septem je určen pouze pro použití u žen po menopauze. Pokud otěhotníte,
přestaňte DERMESTRIL-Septem užívat a kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE DERMESTRIL-SEPTEM POUŽÍVÁ

DERMESTRIL-Septem se používá k odstranění postmenopauzálních symptomů a za určitých
podmínek také jako prevence postmenopauzální osteoporózy.

K léčbě příznaků estrogenového nedostatku jsou dostupné dvě síly přípravku DERMESTRIL-
Septem a to DERMESTRIL-Septem 25 a 50.
K zahájení a pokračování léčby Vám lékař předepíše co nejnižší dávku k léčbě příznaků po co
nejkratší období.
Váš lékař rozhodne, která náplast DERMESTRIL-Septem je pro vás nejvhodnější, ačkoli je
léčba obvykle zahajována náplastí DERMESTRIL-Septem 25. V průběhu léčby upraví váš lékař
dávku náplasti podle vašich individuálních potřeb. Bude to záviset na tom, jak účinná bude léčba
a jaké se u vás objeví nežádoucí účinky.

V případě použití přípravku jako prevence osteoporózy je DERMESTRIL-Septem dostupný v
jedné síle: 50.
DERMESTRIL-Septem v dávce 25 mikrogramů/24 hodin není jako prevence osteoporózy
účinný.

Jak použít náplast
Náplast se používá na čistou, suchou kůži. Neaplikuje se na povrch ran, uhrů nebo vad a na
oblasti právě namazané krémem, vlhké nebo mastné. DERMESTRIL-Septem náplasti se nesmí
používat v blízkosti prsů nebo na prsa. DERMESTRIL-Septem náplasti se aplikují v oblasti
boků, hýždí nebo břicha (viz obrázek 1).

Obrázek 1
7/11


Šedě vyznačené oblasti představují správné místo aplikace náplasti.
Neaplikujte náplast na části těla, kde se tvoří při pohybu záhyby, nebo kde může dojít k odlepení
náplasti vlivem oblečení (např. elastické opasky).
Neaplikujte náplasti dvakrát po sobě na stejné místo.
Náplast DERMESTRIL-Septem by měla být aplikována na kůži ihned po jejím vyjmutí ze sáčku
následujícím způsobem:

(i) Roztrhněte sáček v místě zoubkování. Nepoužívejte nůžky (viz obr. 2).

Obrázek 2


(ii) Uchopte náplast mezi palcem a ukazovákem za menší část ohraničenou fólií (viz
obr. 3).
Obrázek 3

(iii) Druhou rukou oddělte ochranný kryt (viz obr. 4). Nedotýkejte se při tom prsty
přilnavé části náplasti, jelikož by nemuselo dojít k jejímu správnému přilepení.
Obrázek 4

(iv) Přilepte odkrytou část náplasti na kůži a odstraňte zbývající část ochranného
krytu. Celou plochu náplasti přitiskněte pevně na kůži asi na 10 vteřin. Znovu
přejeďte prstem podél okrajů a ujistěte se, že náplast dobře přilnula.

Jak často vyměňovat náplast
V každé náplasti je dostatek hormonu na několik dnů. Aby byla zajištěna stálá dodávka
hormonu, musí se náplast měnit v týdenních intervalech; každá použitá náplast musí být
8/11
odstraněna po sedmi dnech a nahrazena novou. Náplast může být aplikována v jakoukoli denní
dobu.

Jak postupovat, pokud se náplast odlepí
Pokud je DERMESTRIL-Septem náplast aplikována správně, není pravděpodobné, že se odlepí.
V případě, že náplast odpadne, nahraďte ji novou a poté provádějte výměnu podle obvyklého
harmonogramu.
Vaše náplast by měla zůstat přilepená ve sprše nebo při koupání, i když se při velmi horké
koupeli nebo v sauně může odlepit.

Jak náplast odstranit
Při odlepování náplasti odchlípněte okraj a zatáhněte za náplast, až se celá odlepí. Po použití
náplast přeložte napůl lepivými stranami k sobě a vyhoďte ji do koše, tak aby byla mimo dosah
dětí.

Kdy zahájit léčbu přípravkem
Léčbu přípravkem DERMESTRIL-Septem můžete zahájit kdykoli, jestliže neužíváte v současné
době jinou estrogenovou léčbu. Pokud současně užíváte cyklickou nebo sekvenční estrogen-
progestogenovou léčbu, měla byste před zahájením léčby přípravkem DERMESTRIL-Septem
dokončit probíhající léčebný cyklus; vhodná doba k zahájení léčby přípravkem DERMESTRIL-
Septem je první den krvácení z vysazení.
Pokud již užíváte kontinuální kombinovanou estrogen-progestogenovou léčbu, můžete přejít na
léčbu přípravkem DERMESTRIL-Septem přímo.

Jak užívat progestogen společně s DERMESTRIL-Septemem
Jestliže máte dělohu, tj. nebyla u vás provedena hysterektomie, může vám lékař předepsat
progestogen spolu s přípravkem DERMESTRIL-Septem náplast pro zabránění jakýmkoli
problémům v důsledku růstu děložní sliznice, tj. endometriální hyperplazie (viz zvláštní
upozornění u karcinomu endometria). Mohou být použity dva režimy:

1. Cyklická léčba:
DERMESTRIL-Septem je aplikován obvykle 21 dnů a následujících 7 dnů je bez léčby. Lékař
Vám předepíše progestogen obvykle na posledních 12-14 dnů cyklu. Může dojít ke krvácení
z vysazení (jako menstruace) během několika posledních dnů nebo po ukončení léčby
progestogenem.

2. Kontinuální léčba:
DERMESTRIL-Septem je podáván nepřetržitě. Progestogen je obvykle podáván 12-14 dnů
(nebo více) každého 28 denního cyklu. Tento sekvenční režim podávání může být doporučen
pokud se objevují výrazné příznaky estrogenového nedostatku během období bez léčby. Může
dojít ke krvácení z vysazení (jako menstruace) během několika posledních dnů nebo po ukončení
léčby progestogenem.

Pokud použijete více přípravku DERMESTRIL-Septem náplast, než byste měla:
Pokud náhodně aplikujete příliš mnoho náplastí, může se u vás objevit zvýšená citlivost prsů
a/nebo vaginální krvácení, podrážděnost, úzkost, otoky břicha nebo pánve, nadýmání, zadržování
tekutin a pocit těžkých nohou. Účinky užití příliš velkého množství náplastí mohou být
jednoduše zrušeny odstraněním náplasti.

Pokud zapomenete vyměnit náplast DERMESTRIL-Septem:
9/11
Pokud zapomenete vyměnit náplast ve správnou dobu, měla byste to provést co nejdříve a poté
pokračovat v aplikaci náplasti podle původního harmonogramu. Pokud zapomenete náplast
nalepit, můžete zvýšit pravděpodobnost výskytu krvácení z průniku a špinění.

Pokud přestanete užívat přípravek DERMESTRIL-Septem:
Jakmile je léčba přípravkem DERMESTRIL ukončena, mohou se opět objevit postmenopauzální
příznaky.

Pokud potřebujete operaci
Pokud máte podstoupit operaci, informujte lékaře (operatéra), že užíváte DERMESTRIL-
Septem. Je možné, že budete muset přestat užívat DERMESTRIL-Septem 4 až 6 týdnů před
operací, aby se snížilo riziko tvorby krevních sraženin (viz bod 2, Krevní sraženiny v cévách).
Poraďte se se svým lékařem, kdy můžete znovu začít užívat DERMESTRIL-Septem.

Pokud máte jakékoliv další dotazy k užívání přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DERMESTRIL-Septem nežádoucí účinky, které se však
nemusí vyskytnout u každého.

U žen užívajících HRT byla (ve srovnání se ženami, které HRT neužívají) častěji zaznamenána
následující onemocnění:
rakovina prsu,
nadměrné zbytnění nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina
endometria),
rakovina vaječníku,
krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (žilní tromboembolismus),
onemocnění srdce,
cévní mozková příhoda,
možná ztráta paměti pokud je léčba HRT zahájena po 65. roce věku.

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Při užívání přípravku DERMESTRIL-Septem a jiných přípravků HRT byly zaznamenány
následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů ze 100)
bolest hlavy,
nevolnost,
bolest v břiše,
krvácení z dělohy/pochvy včetně špinění,,
změny tělesné hmotnosti,
vyrážka (červená a zanícená kůže)
pruritus (svědění)

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů z 1000)
závratě,
reakce z přecitlivělosti,
10/11
depresivní nálada
poruchy zraku
palpitace (bušení srdce)
dyspepsie (obtížné či narušené trávení)
erythema nodosum (bolestivé červené uzlíky na kůži)
kopřivka
bolest prsů, citlivost prsů
edém (nadměrné množství vody v oběhu či tkáních)
srážlivosti a hladiny glukózy nalačno).

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů z 10000)
změny libida,
podráždění očí při použití kontaktních čoček,
úzkost,
migréna,
nadýmání (pocit plnosti či nafouknutí po jídle),
zvracení
hirsutismus (nadměrný růst ochlupení v obličeji či po těle),
akné (uhříky na obličeji, hrudníku a zádech),
svalové křeče,
dysmenorea (bolestivé křeče během menstruace),
výtok z pochvy,
syndrom připomínající stavy před menstruací (tělesné příznaky, které se vyskytují před
ovulací a nástupem menstruace jako citlivost prsů, bolest v zádech, křeče v břiše, bolest
hlavy a změny chuti k jídlu, a psychologické příznaky jako úzkost, deprese a neklid),
zvětšení prsů,
únava (tělesné a/nebo duševní vyčerpání).

Další nežádoucí účinky:
onemocnění žlučníku,
různé kožní obtíže:
o změna zbarvení kůže zejména na obličeji nebo krku známá jako těhotenské
skvrny (chloasma),
o vyrážka se zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme),
o bolestivé červené uzlíky na kůži (erythema nodosum),
o vaskulární purpura (zánět krevních cév, který vede ke vzniku ervených teček nebo
skvrn na kůži),
demence (HRT nepředchází ztrátě paměti. Ve studii u žen, které začaly užívat
kombinovanou HRT po 65. roce věku, bylo pozorováno malé zvýšení rizika vzniku
demence).

Pokud budou některé z uvedených reakcí závažné nebo zaznamenáte jiné účinky v této příbalové
informaci neuvedené, informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU DERMESTRIL-Septem

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
DERMESTRIL-Septem by měl být uchováván v neporušeném sáčku.
11/11
Nepoužívejte DERMESTRIL-Septem po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu nebo
sáčku za údajem EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po použití náplast přeložte napůl lepivými stranami k sobě a vyhoďte ji do koše, tak aby byla
mimo dosah dětí.

Použité náplasti by neměly být vhazovány do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte zlikvidovat nepoužitelné léky. Toto opatření pomáhá chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co DERMESTRIL-Septem obsahuje
DERMESTRIL-Septem náplasti obsahují estrogenní hormon 17--estradiol. Náplasti se aplikují
na kůži a poté se hormon plynule vstřebává přes kůži do Vašeho těla.
Náplasti DERMESTRIL-Septem jsou určeny pouze k zevnímu použití.

Náplasti DERMESTRIL-Septem jsou k dispozici ve dvou silách:
DERMESTRIL-Septem 25: estradiolum hemihydricum 2,58 mg (odpovídá 2,50 mg estradiolu,
uvolňuje se 25 mikrogramů estradiolu za 24 hodin).
DERMESTRIL-Septem 50: estradiolum hemihydricum 5,16 mg (odpovídá 5,00 mg estradiolu,
uvolňuje se 50 mikrogramů estradiolu za 24 hodin).

Ostatní látky obsažené v přípravku jsou adhezivní látky (akrylátové kopolymery), zadní fólie
(pegoterát) a ochranný kryt (silikonizovaný pegoterát), který je odstraněn před použitím.

Jak DERMESTRIL-Septem vypadá a co obsahuje toto balení
DERMESTRIL-Septem jsou transparentní transdermální náplasti, jednotlivě zalepené
v ochranném sáčku. DERMESTRIL-Septem náplasti jsou baleny v krabičkách, které obsahují 8
náplastí.

Držitel rozhodnutí o registraci
Rottapharm S.p.A., Miláno, Itálie.

Výrobce
Rottapharm S.p.A., Monza (MB), Itálie.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.8.2013

Překlad informací na cizojazyčném vnitřním obalu:
transdermal use transdermální podání
Exp. date datum použitelnosti
Batch no. číslo šarže
Content of estradiol: obsah estradiolu
In vivo daily release: množství uvolněné do těla za den
Instructions for use: see package leaflet: Informace pro použití: viz příbalová informace
Store below 25C: Uchovávejte při teplotě do 25C

Recenze

Recenze produktu DERMESTRIL-SEPTEM 50 4X5MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu DERMESTRIL-SEPTEM 50 4X5MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze