Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 12805
Kód EAN:
Kód SÚKL: 85543
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Přípravek se používá u zánětlivých kožních chorob, které reagují na místně používané steroidy. U takovýchto kožních onemocnění je Dermatop krém vhodný i pro léčení dětí, i k použití na rozsáhlejší oblasti a nebo pro opakovanou léčbu.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls39712/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DERMATOPkrém
Krém
prednicarbatum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek DERMATOPkrém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DERMATOPkrém používat
3. Jak se přípravek DERMATOPkrém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek DERMATOPkrém uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DERMATOPkrém A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Charakteristika
Dermatop krém osahuje kortikosteroid (hormon kůry nadledvin) nové generace pro místní léčení kožních
chorob. Léčivá látka prednikarbát působí proti zánětům a svědění. Krém je zvlášť vhodný pro léčení
akutních a mokvavých kožních chorob.
Indikace
Přípravek se používá u zánětlivých kožních chorob, které reagují na místně používané steroidy.
U takovýchto kožních onemocnění je Dermatop krém vhodný i pro léčení dětí, i k použití na rozsáhlejší
oblasti a nebo pro opakovanou léčbu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DERMATOPkrém POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek DERMATOPkrém
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
DERMATOP krém;
- jestliže trpíte kožními projevy v důsledku očkování, syfilisu (příjice), tuberkulózy, mykóz
(onemocnění vyvolaných choroboplodnými houbami), bakteriálních nebo virových infekcí. Při
výskytu kožních projevů okolo úst se musí vyloučit periorální dermatitida (druh vyrážky okolo
úst)a rosacea (růžovka), protože se může použitím tohoto přípravku zhoršit;
2/3
- pro použití v prvních třech měsících těhotenství a pro léčbu kojenců musí být zvlášť závažné
důvody.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nejsou známé interakce s jinými léky.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doručovat nějaký další lék, informujte ho, že již
požíváte přípravek Dermatop.
Tekutý parafín obsažený v přípravku Dermatop krém může při současném použití latexového
kondomu snížit jeho pevnost a tak ovlivnit bezpečnost takových kondomů.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pro použití v prvních třech měsících těhotenství a pro léčbu kojenců musí být zvlášť závažné důvody.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DERMATOP krém POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek DERMATOP krém přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokyny lékaře týkající se délky léčby a frekvence použití je nutno přesně dodržovat. Pokud lékař neurčí
jinak, krém se nanáší na postižené oblasti kůže v tenké vrstvě 1-krát nebo 2-krát denně. Doba
nepřerušované léčby by neměla přesahovat 4 týdny. Při nanášení na obličej je třeba dávat pozor, aby se
krém nedostal do očí.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek DERMATOP krém
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Upozornění
Nedojde-li po jednotýdenním používání krému ke zlepšení kožních projevů nebo se projevy dokonce
zhorší, je nutno se ihned poradit s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DERMATOP krém nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Výjimečně se během léčby může objevit pocit svědění, místní podráždění kůže (pálení, zčervenání,
mokvání, puchýřky).
3/3
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK DERMATOP krém UCHOVÁVAT
Uchovávat při teplotě do 25 °C . Chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek DERMATOP krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek DERMATOP krém, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek DERMATOP krém obsahuje
- Léčivou látkou je prednicarbatum 2,5 mg v 1 g krému v emulzi olej/voda.
- Pomocnými látkami jsou v krémovém základu benzylalkohol, oktyldodekanol, lehký tekutý parafin,
stearylalkohol, cetylalkohol, myristylalkohol, polysorbat 60, sorbitan-stearát, dihydrát edetanu
disodného, čištěná voda.
Jak přípravek DERMATOP krém vypadá a co obsahuje toto balení
Tuby po 10 g, 30 g a 50 g.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci :
sanofi-aventis, s.r.o., Praha , Česká republika
Výrobce:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 27.10.2010

Recenze

Recenze produktu DERMATOP KRÉM 1X30GM/75MG Krém

Diskuze

Diskuze k produktu DERMATOP KRÉM 1X30GM/75MG Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze