Podrobné informace

Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na doxycyklin.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20123
Kód EAN: 8594739017726
Kód SÚKL: 90986
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na doxycyklin. Mezi hlavní indikace patří: - infekce dýchacích cest (akutní i chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest včetně atypických pneumonií); - ORL infekce; - infekce kostí, kůže a měkkých tkání včetně ranných infekcí a těžších forem akné; - nitrobřišní infekce včetně infekcí žlučových cest a infekcí malé pánve; - urogenitální infekce (cervitis, uretritis, prostatitis, epididymitis); - sexuálně přenosné infekce (kapavka, syfilis, trachom, lymfogranuloma venerum); - shigelóza, průjmy cestovatelů; - další infekce (Lymská borelióza, aktinomykóza, antrax, brucelóza, leptospiróza, listerióza, psitakóza, ricketsióza, tularémie); - profylaxe infekcí při cestách do oblastí s jejich výskytem (malárie, průjmy cestovatelů).

Příbalový leták

1Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls61437/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Deoxymykoin
tablety
(Doxycyclini hyclas)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Deoxymykoin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deoxymykoin užívat
3. Jak se přípravek Deoxymykoin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Deoxymykoin uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DEOXYMYKOIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Antibiotikum doxycyklin je širokospektré antibiotikum tetracyklinové řady zastavující růst
bakterií (při vyšších dávkách bakterie ničí).
Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganizmy citlivými na
doxycyklin.
Mezi hlavní indikace patří:
- infekce dýchacích cest (akutní i chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest
včetně atypických pneumonií)
- infekce v oblasti ušní, nosní a krční
- infekce kostí, kůže a měkkých tkání včetně ranných infekcí a těžších forem akné
- nitrobřišní infekce včetně infekcí žlučových cest a infekcí malé pánve
- infekce močopohlavního ústrojí (zánět děložního hrdla, zánět močové trubice, zánět
prostaty, zánět varlat)
- sexuálně přenosné infekce (kapavka, syfilis, trachom, lymfogranuloma venerum)
- úplavice, průjmy cestovatelů
- další infekce (Lymeská borelióza, aktinomykóza, antrax, brucelóza, leptospiróza, listerióza,
psitakóza, ricketsióza, tularémie)
- profylaxe infekcí při cestách do oblastí s jejich výskytem (malárie, průjmy cestovatelů)
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DEOXYMYKOIN UŽÍVAT
2Neužívejte přípravek Deoxymykoin
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na doxycyklin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Deoxymykoin
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiná tetracyklinová antibiotika
- jste-li těhotná,
- jestliže kojíte,
- nepodávejte dětem do 8 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Deoxymykoin je zapotřebí
- při užívání přípravku Deoxymykoin se nesmíte vystavovat přímému slunečnímu záření
- při podávání přípravku Deoxymykoin dětem nepodávat dětem do 8 let
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Deoxymykoin a jiných současně užívaných přípravků, a to na lékařský
předpis i bez něj, se mohou vzájemně ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo
lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích,
které jsou dostupné bez lékařského předpisu. V případě předepisování jiných léků upozorněte
lékaře, že užíváte Deoxymykoin. Současné užívání léků snižujících žaludeční kyselost může
snížit účinnost Deoxymykoinu.
Užívání přípravku Deoxymykoin s jídlem a pitím
Deoxymykoin se užívá po jídle nebo během jídla, nesmí se zapíjet mlékem. Strava s obsahem
mléka a mléčných výrobků může snížit účinnost Deoxymykoinu.
Přípravek budete lépe snášet, pokud jej užijete až po jídle a zapijete dostatečným množstvím
tekutiny, ne však mléka!
V průběhu užívání přípravku Deoxymykoin není vhodné pít alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Deoxymykoin se nepodává v těhotenství a při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Deoxymykoin neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DEOXYMYKOIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Deoxymykoin přesně podle pokynů svého lékaře, doužívejte celé
množství léku předepsané lékařem! Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Dávkování určuje vždy lékař.
Dospělí a mladiství: obvykle se podává první den 1 tableta každých 12 hodin, následně se
užívá 1 tableta denně. Nejvyšší dávka je 300 mg (3 tablety) denně.
Děti starší 8 let:
Při hmotnosti pod 45 kg: 2,2 mg/kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin 1. den, pak 2,2
mg/kg (u těžších infekcí 4,4 mg/kg) 1x denně, nebo rozděleně po 12 hodinách.
Při hmotnosti nad 45 kg dostávají děti dávky pro dospělé.
Přípravek není učen pro děti mladší 8 let.
3Jestliže jste užil(a) více přípravku Deoxymykoin než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte lékaře
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deoxymykoin
Při vynechání dávky užijte přípravek Deoxymykoin ihned, jakmile si vzpomenete. Jestliže
nastala doba pro užití další dávky, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte
v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Deoxymykoin nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Na rozdíl od ostatních tetracyklinů vykazuje doxycyklin méně časté a mírnější nežádoucí
účinky, tyto jsou nejčastěji v oblasti trávicího systému (pocit na zvracení, zvracení, průjem,
nadýmání, méně často sucho v ústech a polykací potíže). Po užití doxycyklinu byly ojediněle
popsány různé, převážně kožní alergické projevy, zvýšená citlivost na světlo. Může se
vyskytnout i poškození a zbarvení chrupu a nehtů, může docházet k svědění konečníku,
šourku, pochvy, střevní infekci s teplotou a průjmem, ke zvýšené krvácivosti, ke změnám
krevního obrazu, vzestup jaterních testů a močoviny v krvi, ke zpomalení růstu dlouhých
kostí. Byl hlášen také otok podkoží a celková alergická reakce (dušnost, kopřivka, otok). Dále
byly hlášeny bolesti hlavy, poruchy vidění, pískání v uších, žloutenka, zánět jater, bolesti
svalů a kloubů.V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí
ihned informujte ošetřujícího lékaře, ale bez jeho vědomí léčbu nepřerušujte.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK DEOXYMYKOIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 10-25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Deoxymykoin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Deoxymykoin obsahuje
- Léčivou látkou je doxycyclini hyclas 115,4 mg (=doxycyclinum 100 mg) v 1 tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: mannitol, polysorbát 80, kukuřičný škrob, povidon 25, calcium-
stearát, mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu.
Jak přípravek Deoxymykoin vypadá a co obsahuje toto balení
Žluté až žlutozelené, mírně mramorované tablety s půlící rýhou, o průměru 9 mm. Balení
obsahuje 10 tablet v blistru a krabičce.
4Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 227 629 525
Fax: +420 227 629 509
e-mail: info@glenmarkpharma.com
Výrobce:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 465 457 457
e-mail: vyroby@glenmarkpharma.com
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Tel: +420 227 629 525
e-mail: info@glenmarkpharma.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.6.2010
Podrobné informace o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz

Recenze

Recenze produktu DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze