Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20123
Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na doxycyklin.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na doxycyklin.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20123
Kód EAN: 8594739017726
Kód SÚKL: 90986
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na doxycyklin. Mezi hlavní indikace patří: - infekce dýchacích cest (akutní i chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest včetně atypických pneumonií); - ORL infekce; - infekce kostí, kůže a měkkých tkání včetně ranných infekcí a těžších forem akné; - nitrobřišní infekce včetně infekcí žlučových cest a infekcí malé pánve; - urogenitální infekce (cervitis, uretritis, prostatitis, epididymitis); - sexuálně přenosné infekce (kapavka, syfilis, trachom, lymfogranuloma venerum); - shigelóza, průjmy cestovatelů; - další infekce (Lymská borelióza, aktinomykóza, antrax, brucelóza, leptospiróza, listerióza, psitakóza, ricketsióza, tularémie); - profylaxe infekcí při cestách do oblastí s jejich výskytem (malárie, průjmy cestovatelů).

Příbalový leták

sp.zn. sukls45770/2010 
a sp.zn. sukls181210/2015 

 

Příbalová informace: informace pro  pacienta 

 

Deoxymykoin 100 mg tablety

 

doxycyclini hyclas 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
 
1. 

Co je přípravek Deoxymykoin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deoxymykoin užívat 

3. 

Jak se přípravek Deoxymykoin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Deoxymykoin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Deoxymykoin a k čemu se používá 

 
Léčivá  látka  přípravku  doxycyklin  je  antibiotikum  patřící  do  skupiny  tetracyklinů.  Zabraňuje 
rozmnožování bakterií, které vyvolávají různá infekční onemocnění.  
Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganizmy citlivými na doxycyklin.  
Mezi hlavní indikace patří: 
-  infekce  dýchacích  cest  (akutní  i  chronická  onemocnění  horních  a  dolních  dýchacích  cest  včetně 

atypických zápalů plic), 

- těžší forma akné, 
- infekce v oblasti malé pánve, 
- infekce močopohlavního ústrojí (zánět děložního hrdla, zánět močové trubice, zánět prostaty, zánět 
nadvarlete), 
- sexuálně přenosné infekce (kapavka, syfilis, chlamydiová infekce), 
- další infekce (Lymská borrelióza, aktinomykóza, antrax, brucelóza, leptospiróza, malárie, listerióza, 

psitakóza, ricketsióza, tularemie), 

- profylaxe malárie (předcházení vzniku infekce).  
 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 8 let.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deoxymykoin užívat 

 
Neužívejte přípravek Deoxymykoin 
-  jestliže jste alergický(á) na doxycyklin, jiná tetracyklinová antibiotika nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte a nepodávejte dětem do 8 let věku;  
-  jestliže máte těžkou poruchu funkce jater.  
 
 Upozornění a opatření  

 
Před použitím přípravku Deoxymykoin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 
-  jestliže  máte  poruchu  srážení  krve,  v  tomto  případě  je  možno  přípravek  užívat  pouze  ze  zvlášť 
závažných důvodů.  
- jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater, v tomto případě je zapotřebí zvýšený lékařský dohled.  
Pokud se u Vás některý z výše uvedených stavů objeví během užívání přípravku, oznamte to svému 
lékaři. 
 
Pokud se u Vás vyskytne závažný průjem provázený horečkou, kontaktuje svého lékaře. Může jít o 
zánět  tlustého  střeva  (pseudomembranózní  kolitidu)  způsobený  přemnožením  bakterií  (klostridií) 
v důsledku vyhubení normální střevní flóry. 
Pokud  budete  během  užívání  přípravku  vystaven(a)  účinkům  přímého  slunečního  nebo  UV  záření, 
může se u Vás vyskytnout závažná kožní reakce (fotodermatitida). Je nutné okamžitě přerušit užívání 
přípravku a kontaktovat lékaře.  
 
Děti a dospívající 
 
Přípravek se nesmí podávat dětem do 8 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Deoxymykoin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
S přípravkem Deoxymykoin se mohou ovlivňovat následující léky:  
- Vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí mohou snižovat např. ionty hliníku, hořčíku a vápníku 
(obsažené  v  lécích,  které  snižují  žaludeční  kyselost)  a  ionty  vápníku  (obsažené  také  v  mléce  a 
mléčných výrobcích a ve vápník obsahujících ovocných šťávách), přípravky obsahující železo, zinek, 
aktivní uhlí a kolestyramin. Deoxymykoin se má proto užívat 2-3 hodiny před užitím těchto léků nebo 
požitím uvedených poživatin.  
-  Při  současném  užívání  přípravku  Deoxymykoin  a  některých  přípravků  snižujících  srážlivost  krve 
(např.  warfarin)  nebo  některých  léčiv  užívaných  při cukrovce  (deriváty  sulfonylmočoviny  –  jsou  ve 
formě tablet) může být nutná úprava jejich dávkování.  
-  Deoxymykoin  se  nemá  kombinovat  s beta-laktamovými  antibiotiky  (peniciliny,  cefalosporiny), 
protože při současném užívání se snižuje jejich protibakteriální účinek.  
- Účinky přípravku Deoxymykoin mohou snižovat některé další léčivé přípravky, např. léky užívané v 
léčbě epilepsie (padoucnice), a také nadměrné požívání alkoholu.  
- Při léčbě akné je třeba se vyhnout současnému podávání tohoto přípravku s isotretinoinem.  
- Kombinace přípravku Deoxymykoin s některými léčivými přípravky (cyklosporin A, methoxyfluran, 
theofylin) může zhoršovat jejich nežádoucí účinky.  
-  Deoxymykoin  zvyšuje  toxicitu  methotrexátu,  a  to  především  u  pacientů  léčených  vysokými 
dávkami.  Při  současné  léčbě  přípravkem  Deoxymykoin  a  methotrexát  je  doporučeno  pacienty 
sledovat. 
Deoxymykoin zvyšuje toxicitu digoxinu a jeho derivátů (léky užívané v léčbě onemocnění srdce). 
 
Přípravek Deoxymykoin s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety  se  užívají  buď  celé  nebo  rozpůlené,  ale  nerozkousané  a  zapíjejí  se  vodou.  Přípravek 
Deoxymykoin  se doporučuje užívat při jídle. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. Mléko, 
mléčné  výrobky  a  vápník  obsahující  ovocné  šťávy  omezují  vstřebávání  doxycyklinu  z  trávicího 
ústrojí, proto se má přípravek užívat 2-3 hodiny před konzumací těchto poživatin.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Přípravek Deoxymykoin se v těhotenství a během kojení nesmí užívat.  

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  užívání  přípravku  Deoxymykoin  se  v  ojedinělých  případech  mohou  vyskytovat  poruchy  vidění. 
Pokud  máte  tyto  potíže,  nevykonávejte  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  tj.  řídit  motorová 
vozidla a ovládat stroje.  
 
3. 

Jak se přípravek Deoxymykoin užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře,  doužívejte  celé  množství  léku 
předepsané lékařem! Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí, dospívající a děti starší 8 let o tělesné hmotnosti vyšší než 45 kg: obvykle se podává první 
den jedna tableta v intervalu 12 hodin, následně se užívá jedna tableta denně. Nejvyšší dávka je 300 
mg (3 tablety) denně. 
Děti starší 8 let o tělesné hmotnosti nižší než 45 kg: 
2 mg/kg tělesné hmotnosti  v intervalu 12 hodin první den léčby, dále 2 mg/kg  tělesné hmotnosti (u 
těžších infekcí 4 mg/kg tělesné hmotnosti) v jedné dávce nebo dvou rozdělených dávkách v intervalu 
12 hodin. 
 
Zvláštní dávkování: 
Při léčbě nekomplikované kapavky se užívá obvykle 1 tableta každých 12 hodin po dobu 7 dnů.  
Při léčbě syfilidy se obvykle užívá 1 a 1/2 tablety každých 12 hodin po dobu nejméně 10 dnů. 
Při léčbě těžké formy akné se obvykle užívá 1 tableta denně po dobu 7-21 dnů.  
Při léčbě Lymské borreliózy se užívá 1 tableta dvakrát denně po dobu 10–30 dnů. 
Nekomplikované močopohlavní infekce: 1 tableta dvakrát denně v intervalu 12 hodin po dobu 7 dnů. 
Profylaxe  malárie:  1  tableta  jedenkrát  denně  -  první  dávka  den  před  cestou  a  poslední  4  týdny  po 
opuštění malarické oblasti. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Deoxymykoin než jste měl(a)
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Deoxymykoin než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku 
dítětem  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo  nejbližší  zdravotnické  zařízení.  Vezměte  s  sebou 
tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deoxymykoin 
Jestliže jste  zapomněl(a) užít  přípravek  Deoxymykoin,  užijte jej  hned, jak  si  vzpomenete.  Pokud  se 
však již přiblížil čas pro další dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v předepsaném 
dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Deoxymykoin 
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte 
léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou podle četnosti výskytu rozděleny na: 
Velmi časté (mohou postihnout více než u 1 pacienta z 10) 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000) 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 
Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci výskytu určit) 
 
Léčba doxycyklinem může vyvolat následující nežádoucí účinky: 
 
Vzácné: nauzea, zvracení, průjem, nadýmání, bolest hlavy, vyrážka, bolesti svalů a bolesti kloubů 
 
Velmi  vzácné:  
sucho  v ústech,  poškození  a  zabarvení  chrupu,  fotosenzitivní  reakce  (abnormálně 
zvýšená citlivost kůže na slunce), zabarvení nehtů, zpomalení růstu dlouhých kostí 
 
Není  známo:  neúplné  vyvinutí  (hypoplazie)  zubní  skloviny,  potíže  při  polykání  (dysfagie),  zánět 
sliznice  jícnu  nebo  tvorba  vředů  v jícnu.  Těmto  nežádoucím  účinkům  lze  předejít  dostatečným 
příjmem tekutin při užití léku a užíváním léku po jídle. 
Poruchy  vidění,  fotoonycholýza  (oddělení  nehtové  ploténky  od  nehtového  lůžka  způsobené  UV 
zářením),  hemolytická  anémie  (snížení  počtu  červených  krvinek),  trombocytopenie  (snížení  počtu 
krevních destiček), neutropenie (snížení počtu určitého typu bílých krvinek), eozinofilie (snížení počtu 
určitého  typu  bílých  krvinek),  žloutenka,  záněty  jater,  zvýšení  jaterních  enzymů,  zvýšení  močoviny 
v krvi,  reakce  z  přecitlivělosti  (včetně  otoku  podkoží,  dušnosti,  periferního  otoku,  zrychlení  srdeční 
frekvence  a  kopřivky),  porfyrie  (metabolické  onemocnění  s  poruchou  syntézy  barviva  červených 
krvinek), nedostatek vitamínu B a K, superinfekce – přerůstání necitlivých organismů vede ke vzniku 
kvasinkové  infekce  (moučnivce  –  projevující  se  svěděním  konečníku,  šourku,  pochvy)  nebo  střevní 
infekce. 
Pokud  se  u  Vás  během  léčby  přípravkem  Deoxymykoin  vyskytne  závažný  průjem  doprovázený 
horečkou, ihned kontaktujte svého lékaře. Může jít totiž o projev vážného střevního onemocnění, které 
je třeba bez odkladu léčit. 
Byly popsány případy zvýšení nitrolebního tlaku,  ušní šelest. 
Výskyt nežádoucích projevů léčby doxycyklinem se zvyšuje při užívání vyšších dávek.  
Při  dlouhodobém  užívání  doxycyklinu  (více  než  21  dnů)  se  musí  pravidelně  sledovat  krevní  obraz, 
jaterní a ledvinné funkce.

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,100 41 Praha 1 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Deoxymykoin uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 
vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Deoxymykoin obsahuje 
-  Léčivou látkou je doxycyclini  hyclas 115,4 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg) v 1 tabletě.  
-  Pomocnými látkami jsou: mannitol, polysorbát 80, kukuřičný škrob, povidon 25, kalcium-stearát, 

mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu. 
 

Jak přípravek Deoxymykoin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Žluté až žlutozelené, mírně mramorované tablety s půlicí rýhou o průměru 9 mm. Tabletu lze dělit na 
stejné dávky. 
Balení obsahuje 10 tablet v blistru a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce:  
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4 s místem propouštění  
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 5. 2017 

 
 

Recenze

Recenze produktu DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám