Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20123
Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na doxycyklin.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety

Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na doxycyklin.

1

sp.zn. sukls393250/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Deoxymykoin 100 mg tablety

doxycyclini hyclas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

1. Co je přípravek Deoxymykoin

a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deoxymykoin užívat

 1. Jak se přípravek Deoxymykoin užívá
 2. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Deoxymykoin uchovávat
 3. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Deoxymykoin a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku doxycyklin je antibiotikum patřící do skupiny tetracyklinů. Zabraňuje rozmnožování bakterií, které vyvolávají různá infekční onemocnění. Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganizmy citlivými na doxycyklin.

Mezi hlavní indikace patří:

 • infekce dýchacích cest (akutní i chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest včetně atypických zápalů plic),
 • těžší forma akné,
 • infekce v oblasti malé pánve,
 • infekce močopohlavního ústrojí (zánět děložního hrdla, zánět močové trubice, zánět prostaty, zánět nadvarlete),
 • sexuálně přenosné infekce (kapavka, syfilis, chlamydiová infekce),
 • další infekce (Lymská borrelióza, aktinomykóza, antrax, brucelóza, leptospiróza, malárie, listerióza, psitakóza, ricketsióza, tularemie),
 • profylaxe malárie (předcházení vzniku infekce).

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 8 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deoxymykoin užívat

Neužívejte

přípravek Deoxymykoin

 • jestliže jste alergický(á) na doxycyklin, jiná tetracyklinová antibiotika nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte a nepodávejte dětem do 8 let věku;
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce jater.

  Upozornění a opatření 2

Před použitím přípravku Deoxymykoin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte poruchu srážení krve, v tomto případě je možno přípravek užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů.
 • jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater, v tomto případě je zapotřebí zvýšený lékařský dohled. Pokud se u Vás některý z výše uvedených stavů objeví během užívání přípravku, oznamte to svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne závažný průjem provázený horečkou, kontaktuje svého lékaře. Může jít o zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitidu) způsobený přemnožením bakterií (klostridií) v důsledku vyhubení normální střevní flóry. Pokud budete během užívání přípravku vystaven(a) účinkům přímého slunečního nebo UV záření, může se u Vás vyskytnout závažná kožní reakce (fotodermatitida). Je nutné okamžitě přerušit užívání přípravku a kontaktovat lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek se nesmí podávat dětem do 8 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Deoxymykoin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

S přípravkem Deoxymykoin se mohou ovlivňovat následující léky:

 • Vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí mohou snižovat např. ionty hliníku, hořčíku a vápníku (obsažené v lécích, které snižují žaludeční kyselost) a ionty vápníku (obsažené také v mléce a mléčných výrobcích a ve vápník obsahujících ovocných šťávách), přípravky obsahující železo, zinek, aktivní uhlí a kolestyramin. Deoxymykoin se má proto užívat 2-3 hodiny před užitím těchto léků nebo požitím uvedených poživatin.
 • Při současném užívání přípravku Deoxymykoin a některých přípravků snižujících srážlivost krve (např. warfarin) nebo některých léčiv užívaných při cukrovce (deriváty sulfonylmočoviny - jsou ve formě tablet) může být nutná úprava jejich dávkování.
 • Deoxymykoin se nemá kombinovat s beta-laktamovými antibiotiky (peniciliny, cefalosporiny), protože při současném užívání se snižuje jejich protibakteriální účinek.
 • Účinky přípravku Deoxymykoin mohou snižovat některé další léčivé přípravky, např. léky užívané v léčbě epilepsie (padoucnice), a také nadměrné požívání alkoholu.
 • Při léčbě akné je třeba se vyhnout současnému podávání tohoto přípravku s isotretinoinem.
 • Kombinace přípravku Deoxymykoin s některými léčivými přípravky (cyklosporin A, methoxyfluran, theofylin) může zhoršovat jejich nežádoucí účinky.
 • Deoxymykoin zvyšuje toxicitu methotrexátu, a to především u pacientů léčených vysokými dávkami. Při současné léčbě přípravkem Deoxymykoin a methotrexát je doporučeno pacienty sledovat.
 • Deoxymykoin zvyšuje toxicitu digoxinu a jeho derivátů (léky užívané v léčbě onemocnění srdce).

Přípravek Deoxymykoin

s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety se užívají buď celé nebo rozpůlené, ale nerozkousané a zapíjejí se vodou. Přípravek Deoxymykoin

se doporučuje užívat při jídle. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. Mléko, mléčné výrobky a vápník obsahující ovocné šťávy omezují vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí, proto se má přípravek užívat 2-3 hodiny před konzumací těchto poživatin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Deoxymykoin se v těhotenství a během kojení nesmí užívat. 3

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Deoxymykoin se v ojedinělých případech mohou vyskytovat poruchy vidění. Pokud máte tyto potíže, nevykonávejte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, tj. řídit motorová vozidla a ovládat stroje.

3. Jak se přípravek Deoxymykoin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, doužívejte celé množství léku předepsané lékařem! Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, dospívající a děti starší 8 let o tělesné hmotnosti vyšší než 45 kg:

obvykle se podává první den jedna tableta v intervalu 12 hodin, následně se užívá jedna tableta denně. Nejvyšší dávka je 300 mg (3 tablety) denně. Děti starší 8 let o tělesné hmotnosti nižší než 45 kg:

2 mg/kg tělesné hmotnosti v intervalu 12 hodin první den léčby, dále 2 mg/kg tělesné hmotnosti (u

těžších infekcí 4 mg/kg tělesné hmotnosti) v jedné dávce nebo dvou rozdělených dávkách v intervalu 12 hodin.

Zvláštní dávkování:

Při léčbě nekomplikované kapavky se užívá obvykle 1 tableta každých 12 hodin po dobu 7 dnů. Při léčbě syfilidy se obvykle užívá 1 a 1/2 tablety každých 12 hodin po dobu nejméně 10 dnů. Při léčbě těžké formy akné se obvykle užívá 1 tableta denně po dobu 7-21 dnů. Při léčbě Lymské borreliózy se užívá 1 tableta dvakrát denně po dobu 10-30 dnů. Nekomplikované močopohlavní infekce: 1 tableta dvakrát denně v intervalu 12 hodin po dobu 7 dnů. Profylaxe malárie: 1 tableta jedenkrát denně - první dávka den před cestou a poslední 4 týdny po opuštění malarické oblasti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Deoxymykoin než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Deoxymykoin než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deoxymykoin

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deoxymykoin, užijte jej hned, jak si vzpomenete. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Deoxymykoin

Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, kontaktujte co nejdříve svého lékaře:

4

 • Jarisch-Herxheimerova reakce, která způsobuje horečku, zimnici, bolest hlavy, bolesti svalů a kožní vyrážku, která obvykle spontánně odezní. Nastává krátce po zahájení léčby doxycyklinem u infekce způsobené spirochetami, jako je Lymeská nemoc.

Nežádoucí účinky jsou podle četnosti výskytu rozděleny na: Velmi časté (mohou postihnout více než u 1 pacienta z 10) Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000) Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci výskytu určit)

Léčba doxycyklinem může vyvolat následující nežádoucí účinky:

Vzácné:

nauzea, zvracení, průjem, nadýmání, bolest hlavy, vyrážka, bolesti svalů a bolesti kloubů

Velmi vzácné:

sucho v ústech, poškození a zabarvení chrupu, fotosenzitivní reakce (abnormálně zvýšená citlivost kůže na slunce), zabarvení nehtů, zpomalení růstu dlouhých kostí

Není známo:

neúplné vyvinutí (hypoplazie) zubní skloviny, potíže při polykání (dysfagie), zánět sliznice jícnu nebo tvorba vředů v jícnu. Těmto nežádoucím účinkům lze předejít dostatečným příjmem tekutin při užití léku a užíváním léku po jídle. Poruchy vidění, fotoonycholýza (oddělení nehtové ploténky od nehtového lůžka způsobené UV zářením), hemolytická anémie (snížení počtu červených krvinek), trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček), neutropenie (snížení počtu určitého typu bílých krvinek), eozinofilie (snížení počtu určitého typu bílých krvinek), žloutenka, záněty jater, zvýšení jaterních enzymů, zvýšení močoviny v krvi, reakce z přecitlivělosti (včetně otoku podkoží, dušnosti, periferního otoku, zrychlení srdeční frekvence a kopřivky), porfyrie (metabolické onemocnění s poruchou syntézy barviva červených krvinek), nedostatek vitamínu B a K, superinfekce - přerůstání necitlivých organismů vede ke vzniku kvasinkové infekce (moučnivce - projevující se svěděním konečníku, šourku, pochvy) nebo střevní infekce. Pokud se u Vás během léčby přípravkem Deoxymykoin vyskytne závažný průjem doprovázený horečkou, ihned kontaktujte svého lékaře. Může jít totiž o projev vážného střevního onemocnění, které je třeba bez odkladu léčit. Byly popsány případy zvýšení nitrolebního tlaku, ušní šelest. Výskyt nežádoucích projevů léčby doxycyklinem se zvyšuje při užívání vyšších dávek. Při dlouhodobém užívání doxycyklinu (více než 21 dnů) se musí pravidelně sledovat krevní obraz, jaterní a ledvinné funkce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,100 41 Praha 1 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek

Deoxymykoin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

5

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Deoxymykoin obsahuje

 • Léčivou látkou je doxycyclini hyclas 115,4 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg) v 1 tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: mannitol, polysorbát 80, kukuřičný škrob, povidon 25, kalcium-stearát, mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek Deoxymykoin vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté až žlutozelené, mírně mramorované tablety s půlicí rýhou o průměru 9 mm. Tabletu lze dělit na stejné dávky. Balení obsahuje 10 tablet v blistru a krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2018

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20123
Kód EAN: 8594739017726
Kód SÚKL: 90986
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Deoxymykoin se používá pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na doxycyklin. Mezi hlavní indikace patří: - infekce dýchacích cest (akutní i chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest včetně atypických pneumonií); - ORL infekce; - infekce kostí, kůže a měkkých tkání včetně ranných infekcí a těžších forem akné; - nitrobřišní infekce včetně infekcí žlučových cest a infekcí malé pánve; - urogenitální infekce (cervitis, uretritis, prostatitis, epididymitis); - sexuálně přenosné infekce (kapavka, syfilis, trachom, lymfogranuloma venerum); - shigelóza, průjmy cestovatelů; - další infekce (Lymská borelióza, aktinomykóza, antrax, brucelóza, leptospiróza, listerióza, psitakóza, ricketsióza, tularémie); - profylaxe infekcí při cestách do oblastí s jejich výskytem (malárie, průjmy cestovatelů).

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DEOXYMYKOIN 10X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám