Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

CYTOSAR 1 G 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20952

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20952
Kód EAN: 8595060905201
Kód SÚKL: 31968
Cytosar se užívá především k dosažení a udržení remise u akutní nelymfocytární leukémie dospělých a dětí. Je účinný i při léčbě jiných forem leukémií, jako je akutní lymfocytární leukémie, chronická myeloidní leukémie (blastická fáze). Cytosar lze používat samotný nebo v kombinaci s dalšími cytostatiky; nejlepších výsledků se často dosahuje při použití kombinované terapie. Remise, navozené přípravkem Cytosar, bývají krátké, pokud nenásleduje udržovací léčba. Cytosar byl experimentálně použit u řady nádorových onemocnění. Obecně lze říci, že u nemocných se solidními tumory byla léčba málo účinná. U dětí s nonhodgkinským lymfomem byla úspěšná kombinovaná terapie, zahrnující i podání přípravku Cytosar. Vysoké dávky přípravku Cytosar, 2-3 g/m2 ve formě 1-3 hodinové i.v. infúze, podávané každých 12 hodin po dobu 2-6 dní jako samostatná léčba nebo spolu s dalšími chemoterapeutiky, byly účinné u leukémií se špatnou prognózou, refrakterních leukémií a relapsů akutních leukémií. Cytosar samotný nebo v kombinaci s jinými léky (metotrexát, hydrokortison sukcinát sodný) se podává intratekálně k profylaxi nebo léčbě meningeálního postižení při leukémii.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls202564/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Cytosar 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok 

 

Cytarabinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Cytosar a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cytosar používat 

3. 

Jak se přípravek Cytosar používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cytosar uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Cytosar a k čemu se používá 

 
Přípravek Cytosar obsahuje léčivou látku cytarabin, ten patří mezi látky označované jako cytotoxické 
a může zpomalovat růst nádorových buněk, případně je ničit. 
Přípravek Cytosar se používá k léčbě akutních leukemií (rakovina krve, při které máte nadbytek bílých 
krvinek). 
 
Přípravek Cytosar se používá k dosažení a udržení remise (zlepšení stavu, kdy při kontrolních 
vyšetřeních nejsou

 nalezeny leukemické buňky

). 

 
Léčba vedoucí k remisi je intenzívní léčba vysokými dávkami působící k ustoupení leukemie. 
Udržovací léčba je mírnější léčba přispívající k co nejdelšímu trvání remise. 
 
Přípravek Cytosar se používá u dospělých i u dětí. Může se podávat samostatně nebo v kombinaci 
s dalšími protinádorovými léky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cytosar používat 

 
Nepoužívejte přípravek Cytosar: 

jestliže jste alergický(á) na cytarabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

rozpuštěný v benzylakoholu, pokud se má přípravek podávat dítěti do 3 let, pokud se mají 
podávat vysoké dávky, nebo pokud se přípravek bude podávat intratekálně (punkcí do oblasti 
páteře).  

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Cytosar se poraďte se svým lékařem: 
 

•  jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin. Lékař zváží, zda je pro Vás přípravek Cytosar 

vhodný. 

•  jestliže jste byl(a) nebo máte být očkován(a), a to jak živou, tak i oslabenou vakcínou. 

 

 

Při podání vysokých dávek se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky postihující centrální 
nervový systém, střeva nebo plíce. 
 
Cytarabin výrazně snižuje tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. To může způsobit, že budete více 
náchylný(á) k infekci nebo ke krvácení. 
 
Léčba bude probíhat v nemocnici a v jejím průběhu Vám budou pravidelně sledovány funkce jater, 
ledvin, kostní dřeně a budou prováděny krevní testy. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cytosar 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a léků dostupných bez 
lékařského předpisu. 
 
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud 

•  užíváte léky obsahující flucytosin (k léčbě plísňových infekcí) 

•  užíváte léky obsahující digitoxin nebo beta-acetyldigoxin (používané k léčbě problémů se 

srdečním rytmem) 

•  používáte gentamicin (antibiotikum k léčbě bakteriálních infekcí) 

•  užíváte léky obsahující cyklofosfamid, vinkristin a prednison, používané v protinádorové 

léčbě 
 

Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Doporučuje se, aby se během léčby přípravkem Cytosar vyhnuly ženy otěhotnění a muži početí dítěte, 
protože přípravek Cytosar by mohl dítě poškodit. Je proto nutné během léčby používat spolehlivou 
antikoncepci. 
 
Během léčby přípravkem Cytosar není vhodné kojit. Lékař rozhodne, zda je potřeba přerušit kojení, 
nebo ukončit léčbu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Pokud se po léčbě přípravkem Cytosar necítíte dobře, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. 
 
Rozpouštědlo, které je součástí balení přípravku Cytosar 100 mg, obsahuje benzylalkohol (45 
mg v 5 ml rozpouštědla).
 Toto ředidlo se nesmí použít, pokud se přípravek připravuje k podání 
nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 
let. 
 
3. 

Jak se přípravek Cytosar používá 

 
Přípravek Cytosar Vám bude podáván pod odborným dohledem v nemocnici buď jako injekce pod 
kůži (subkutánní injekce) nebo do páteře (intratekální podání) nebo infuzí do žíly (intravenózní 
podání). Před zahájením léčby Vám bude provedeno vyšetření krve a funkce jater a srdce. Lékař se 
může v případě zhoršené funkce jater rozhodnout, že je nutné použít snížené dávky, nebo že nebudete 
tímto přípravkem léčen(a). 
V průběhu léčby Vám budou pravidelně sledovány funkce jater, ledvin a budou prováděny krevní 
testy. Může Vám být podána preventivní léčba proti dně, která by se mohla objevit jako důsledek 
rozpadu velkého množství nádorových buněk během léčby přípravkem Cytosar. 
Pokud jste léčen(a) vysokými dávkami, bude lékař sledovat rovněž funkci plic a mozku. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Cytosar, než mělo 

 

Jestliže dojde k předávkování nebo zjistíte-li výrazné nežádoucí účinky, oznamte to okamžitě svému 
lékaři.  Předávkování  však  není  pravděpodobné,  protože  Vám  lék  bude  podávat  zdravotnický 
pracovník. 
V případě předávkování musí být léčba okamžitě zastavena. 
 
Jestliže Vám nebyl podán přípravek Cytosar 
Tento  lék  bude  podávat  zdravotnický  pracovník,  proto  není  pravděpodobné,  že  by  Vám  lék  nebyl 
podán dle léčebného schématu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
 
Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné. Musíte okamžitě informovat svého lékaře, pokud se 
u Vás objeví kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků: 
 

•  alergická reakce jako dušnost, obtíže s dýcháním, otok víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo 

svědění (zejména je-li postiženo celé tělo) 

•  cítíte se unaven(á) a letargický(á) 

•  máte příznaky jako při chřipce, např. zvýšenou teplotu nebo horečku nebo zimnici 

•  při poranění se Vám dělají snadno modřiny nebo krvácíte více než obvykle. Je to příznak 

nízkého počtu krvinek 

 
Přípravek  Cytosar  způsobuje  útlum  kostní  dřeně,  který  může  být  závažný  a  může  mít  delší  trvání. 
Může  dojít  ke  snížení  počtu  krvinek  a  krevních  destiček  (anémie,  leukopenie,  trombocytopenie, 
megaloblastóza a pokles retikulocytů). 
 
V  souvislosti  s  použitím  přípravku  Cytosar

 

samotného  nebo  v  kombinaci  s  jinými  imunosupresivy 

(léky potlačující imunitní reakce) se zvyšuje riziko vzniku infekce na kterémkoli místě těla. 
 
Při léčbě přípravkem Cytosar se může objevit „cytarabinový syndrom“, který se projevuje horečkou, 
bolestí svalů, bolestmi kostí, případně bolestí na hrudi, vyrážkou, zánětem očí a pocitem na zvracení. 
Obvykle  se  vyskytuje  6  až  12  hodin  po  podání  léku.  V  léčbě  i  prevenci  tohoto  syndromu  působí 
příznivě podání kortikoidů. 
 
Další nežádoucí účinky přípravku Cytosar mohou zahrnovat: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

•  zápal plic, sepse, infekce 

•  útlum kostní dřeně, snížení počtu krevních destiček a červených krvinek 

•  zánět nebo vředy v ústech nebo konečníku, průjem, zvracení, pocit na zvracení, bolest břicha 

•  poruchy jaterních funkcí 

•  vypadávání vlasů, vyrážka 

•  „cytarabinový syndrom“ (viz výše) 

•  horečka 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

 

•  kožní vředy 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

•  zánět v místě vpichu 

•  alergická reakce, otok 

•  ztráta chuti k jídlu 

•  poruchy vědomí, zánět nervu, závrať, bolest hlavy 

•  zánět spojivek 

•  zánět obalu srdce, zpomalení srdeční činnosti (nižší tepová frekvence) 

•  zánět žil 

•  problémy s dýcháním, bolest v krku 

•  zánět slinivky břišní, problémy s polykáním (zánět nebo vředy v jícnu) 

•  žloutenka 

•  zarudnutí a otok dlaní a chodidel (tzv. syndrom palmoplantární erytrodysestézie), kopřivka, 

svědění, skvrny na kůži 

•  porucha funkce ledvin, zadržování moči 

•  bolest na hrudi, reakce v místě vpichu 

 
Při podávání vysokých dávek se mohou projevit následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

•  poruchy mozku a mozečku, spavost 

•  zánět rohovky 

•  syndrom akutní dechové tísně, otok plic 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

•  těžký zánět tlustého střeva 

•  olupování kůže 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

•  jaterní abscesy (dutiny vyplněné hnisem) 

•  změny osobnosti 

•  kóma, křeče, periferní motorická a senzorická neuropatie (ztráta citlivosti, svalová slabost) 

•  onemocnění srdečního svalu, zpomalení srdeční činnosti (nižší tepová frekvence) 

•  gastrointestinální nekróza (odumření části tkání žaludku a střeva), vředy v trávicím traktu, 

intestinální pneumatóza (vzduch ve střevní stěně), peritonitida (zánět pobřišnice), poškození 
jater, zvýšení hladiny bilirubinu v krvi 

 
Intratekální podání 
 
Po  intratekálním  podání  se  mohou  objevit  pocit  na  zvracení,  zvracení,  horečka,  postižení  centrální 
nervové  soustavy,  zničení  nervových  vláken  (nekrotizující  leukoencefalopatie),  neschopnost  ovládat 
nohy (paraplegie), poškození zraku. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

 

5. 

Jak přípravek Cytosar uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nerozpuštěný přípravek: 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s 
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rozpuštění a po naředění infuzními roztoky 
jsou uvedeny v části informace určené pro zdravotnické pracovníky na konci této příbalové informace. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Cytosar obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je cytarabinum. 
 
-  Cytosar 1 g obsahuje cytarabinum 1 g v 1 injekční lahvičce s práškem 

 

Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný v injekční lahvičce s 
práškem. 
 

 

Jak přípravek Cytosar vypadá a co obsahuje toto balení 
 
prášek:  injekční  lahvička  z  bezbarvého  skla  uzavřená  pryžovou  zátkou  a  hliníkovým  uzávěrem 
s plastovým odtrhovacím krytem. 
Velikost balení: 1 lahvička 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Actavis Italy S.p.A., Nerviano, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 12. 2017.

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace je určena pouze pro lékaře nebo profesionální zdravotníky: 
 
Cytosar  se  používá  především  k  přípravě  roztoku  pro  jednorázové  podání.  Pokud  se  používá  k 
opakovanému podání, musí rozpouštědlo obsahovat konzervační přísadu. 
 
Cytosar  prášek  pro  injekční/infuzní  roztok  lze  rozpustit/rekonstituovat  vodou  na  injekci  nebo 
přiloženým rozpouštědlem s konzervační přísadou. 
 
Léková kompatibilita 
Cytarabin je kompatibilní po dobu 8 hodin s následujícími léky v uvedených koncentracích, v 5% 
roztoku glukózy ve vodě: 
- cytarabin 0,8 mg/ml a sodná sůl cefalotinu 1,0 mg/ml 
- cytarabin 0,4 mg/ml a natrium-prednisolon-fosfát 0,2 mg/ml 
- cytarabin 16 μg/ml a vinkristin-sulfát 4 μg/ml 
Cytarabin je rovněž fyzikálně kompatibilní s methotrexátem. 
 
Inkompatibility 
Přípravek Cytosar nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny 
výše v odstavci Léková kompatibilita.  
 
Je známa fyzikální inkompatibilita přípravku Cytosar s heparinem, inzulinem, fluoruracilem, s 
peniciliny jako oxacilin a penicilinem G a natrium-metylprednisolon-sukcinátem.  
 
Stabilita po rekonstituci 
 
Po rekonstituci v 0,9% roztoku benzylalkoholu byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na 48 
hodin při teplotě 2 °C – 8 °C nebo při teplotě do 30 °C. 
Z  mikrobiologického  hlediska  má  být  přípravek  použit  okamžitě.  Není-li  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně 
by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínek. 
 
Stabilita po naředění 
 
Studie chemické a fyzikální stability přípravku Cytosar

 

prokázaly, že cytarabin je stabilní po dobu 7 

dní při pokojové teplotě, pokud se smíchá v poměru 0,5 mg/ml ve skleněných lahvích a plastických 
sáčcích pro i.v. aplikaci s těmito roztoky: vodou pro injekce, 5% roztokem glukózy pro injekce a 0,9% 
roztokem chloridu sodného pro injekce. Obdobně při koncentraci 8 - 32 mg/ml ve skleněných lahvích 
a plastických i.v. sáčcích, zůstává cytarabin stabilní po dobu 7 dní při pokojové teplotě, při -20 °C a  
4  °C  ve  směsích  s  roztoky:  5%  glukózou  pro  injekce,  5%  glukózou  s  0,2%  chloridem  sodným  pro 
injekce, a s 0,9% roztokem chloridu sodného pro injekce. 
 
Cytarabin je stabilní po dobu až 8 dnů při pokojové teplotě v koncentraci 2 mg/ml v přítomnosti KCl 
ekvivalentního 50 mekv/500 ml v roztoku 5% glukózy ve vodě a 0,9% roztoku chloridu sodného. 
Cytarabin je též stabilní po dobu 7 dnů při pokojové teplotě a při teplotě v lednici (8°C) v koncentraci 
0,2-1 mg/ml v přítomnosti bikarbonátu sodného ekvivalentního 50 mekv/l v 5% roztoku glukózy ve 
vodě nebo 5% roztoku glukózy v 0,2% chloridu sodném, je-li ve skleněných lahvičkách Travenol nebo 
v sáčcích Viaflex. 
 
Z  mikrobiologického  hlediska  má  být  přípravek  použit  okamžitě.  Není-li  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně 
by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínek. 
 

 

 

Recenze

Recenze produktu CYTOSAR 1 G 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CYTOSAR 1 G 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám