Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Kód výrobku: 12800
Kód EAN: 8590335500495
Kód SÚKL: 97138
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti starší než 3 měsíce. Cutivate krém se používá k léčbě různých forem ekzémů, včetně dětských, lupénky (psoriázy) s výjimkou těžkých ložiskových forem a jiných chronických kožních chorob, zánětů kůže s mazotokem (seborrhoické dermatitidy), kontaktní přecitlivělosti, lupus erythematodes chronicus discoides a reakcí na kousnutí nebo bodnutí hmyzem.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls92585/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cutivate krém
krém
Fluticasoni propionas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Cutivate krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cutivate krém používat
3. Jak se přípravek Cutivate krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Cutivate krém uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK CUTIVATE KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Cutivate krém je středně účinný kortikosteroid s místním protizánětlivým účinkem,
určený k léčbě zánětlivých a svědivých projevů kožních chorob. Léčebný výsledek se
dostavuje zpravidla za několik dní.

Cutivate krém se používá k léčbě různých forem ekzémů, včetně dětských, lupénky (psoriázy)
s výjimkou těžkých ložiskových forem a jiných chronických kožních chorob, zánětu kůže s
mazotokem (seborhoické dermatitidy), kontaktní přecitlivělosti, lupus erythematodes
chronicus discoides a reakcí na kousnutí nebo bodnutí hmyzem.

Přípravek Cutivate krém je určen pro dospělé, mladistvé a děti starší než 3 měsíce.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CUTIVATE KRÉM POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Cutivate krém:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flutikason-propionát, nebo na kteroukoli další
složku přípravku.
Cutivate krém se nesmí používat při těžkých formách akné, u nemocných s růžovkou
(rosacea), se zánětem kůže kolem úst (dermatitis perioralis) nebo s primárními kožními
virovými infekcemi (např. oparem, planými neštovicemi), u nemocných s prvotně
infikovanými změnami kožní celistvosti (lézemi) způsobenými mykotickou nebo bakteriální
2
infekcí a u kožních chorob kojenců mladších než 3 měsíce včetně kožních zánětů a
opruzenin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cutivate krém je zapotřebí

Dávku doporučenou lékařem nikdy sami neměňte.
Při nanášení na oční víčka je nutné dbát na to, aby se přípravek nedostal do očí, protože by
mohl způsobit zvýšení nitroočního tlaku (glaukom).
Při léčbě infikovaných zánětlivých lézí je třeba zahájit příslušnou antimikrobiální léčbu,
kterou určí lékař.
Přípravek nemá být používán dlouhodobě, zvláště u dětí, protože by mohlo dojít k potlačení
funkce nadledvin, a to i bez překrytí ošetřeného místa neprodyšným obvazem (okluze). Jako
okluzivní obvaz může fungovat i plena.
Celková doba léčby by neměla překročit 3 až 4 týdny.
Přípravek obsahuje pomocnou látku imidomočovinu, která uvolňuje stopy formaldehydu jako
rozkladného produktu. Formaldehyd může při kontaktu s pokožkou vyvolávat alergickou
reakci a podráždění, pokud je Vám známo, že jste přecitlivělý/á na formaldehyd, oznamte to
svému lékaři.
I když k akutnímu předávkování obvykle nedojde, mohou se při chronickém užívání nebo
náhodném předávkování objevit známky hyperkortikalismu, k nimž patří např. trunkální
obezita (velké břicho, tenké končetiny), měsíčkovitý brunátný obličej, nafialovělé strie,
tvorba koutů ve vlasech žen, zvýšený krevní tlak a zhoršená snášenlivost glukózy. V takovém
případě přípravek Cutivate krém přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
Po náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Neaplikujte další masti, krémy nebo roztoky na oblast kůže léčenou přípravkem Cutivate
krém, pokud Vám to přímo nedoporučil Váš lékař.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pro použití přípravku v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CUTIVATE KRÉM POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Cutivate krém přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neurčí-li lékař jinak, nanáší se přípravek na postižené místo jednou nebo dvakrát denně v
tenké vrstvě, dokud nenastane zlepšení.

Před a po aplikací krému si umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Curivate krém, než jste měl(a)

Pečlivě setřete přebytečný krém.
Problémy v důsledku předávkování tímto přípravkem jsou velmi nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cutivate krém

3
Aplikujte krém ihned, jakmile si své opomenutí uvědomíte a další dávku aplikujte v obvyklou
dobu.

Pokud jste nedopatřením požil(a) přípravek Cutivate krém

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cutivate krém nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčbě lokálními kortikosteroidy se mohou vyskytnout změny barvy kůže (pigmentace) a
nadměrný růst vlasů (hypertrichóza). Delší nebo intenzivní léčba středně a vysoce účinnými
kortikosteroidy může vést k místním atrofickým změnám kůže, k nimž patří její ztenčení,
vznik strií (rozestupu podkoží) nebo rozšíření povrchových cév, a to zvláště při použití
neprodyšných, krycích (okluzivních) obvazů nebo v místech zapářky.
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání
přípravku poraďte s lékařem.

Přípravek Cutivate krém je obvykle dobře snášen, ale pokud se objeví známky přecitlivělosti
(svědění, zarudnutí kůže, otoky víček, obličeje nebo jazyka), je nutné jeho používání
okamžitě ukončit a vyhledat lékaře.

Stejně jako při používání jiných kortikosteroidů může delší používání velkého množství
přípravku nebo léčení rozsáhlých oblastí těla vést k celkovému (systémovému) vstřebávání se
vznikem příznaků hyperkortikalismu (viz výše).
Tento účinek se nejspíše projeví u dětí a při použití krycího (okluzivního) obvazu.
Při výskytu uvedených nežádoucích účinků je nutné používání přípravku ukončit a vyhledat
lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK CUTIVATE KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Všechen nepoužitý přípravek vraťte do lékárny.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cutivate krém obsahuje

- Léčivou látkou je Fluticasoni propionas, 0,05 g ve 100 g krému
- Pomocnými látkami jsou tekutý parafín, izopropylmyristát, cetylstearylalkohol,
cetomakrogol 1000, propylenglykol, imidomočovina, dodekahydrát
hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Jak přípravek Cutivate krém vypadá a co obsahuje toto balení
4

Curivate krém je bílý nebo téměř bílý jemný krém.

Je dodávána v hliníkové tubě s umělohmotným uzávěrem obsahující 15 gramů krému.

Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Výrobci

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Durham, Velká Británie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko

Datum poslední revize textu
3.6.2013
Recenze

Recenze produktu CUTIVATE KRÉM 1X15GM/7.5MG Krém

Diskuze

Diskuze k produktu CUTIVATE KRÉM 1X15GM/7.5MG Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze