Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 72870
Kód EAN:
Kód SÚKL: 112565
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Přípravek Copegus v kombinaci s peginterferonem alfa-2a nebo interferonem alfa-2a je používán k léčbě chronické hepatitidy C (HCV, virová infekce jater). Léčba je indikována u dosud neléčených dospělých nemocných a u dospělých nemocných, kteří se již dříve s hepatitidou C léčili. U pacientů infikovaných současně HIV a HCV se přípravek Copegus používá pouze v kombinaci s peginterferonem alfa-2a. Přípravek Copegus může být použit pouze v kombinaci s peginterferonem alfa-2a nebo interferonem alfa-2a. Samostatné použití přípravku není povoleno. Pozorně si, prosím, přečtěte také další údaje v příbalové informaci k přípravku interferon alfa-2a nebo peginterferon alfa-2a.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls103706/2012
Příbalová informace: informace pro pacienta
Copegus 200 mg, potahované tablety
Ribavirinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Copegus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Copegus užívat
3. Jak se přípravek Copegus užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Copegus uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Copegus a k čemu se používá
Ribavirin, který je aktivní protivirovou léčivou látkou přípravku Copegus, potlačuje množení mnoha
typů virů, včetně viru hepatitidy C.
Přípravek Copegus v kombinaci s peginterferonem alfa-2a nebo interferonem alfa-2a je používán
k léčbě chronické hepatitidy C (HCV, virová infekce jater). Léčba je indikována u dosud neléčených
dospělých nemocných a u dospělých nemocných, kteří se již dříve s hepatitidou C léčili. U pacientů
infikovaných současně HIV a HCV se přípravek Copegus používá pouze v kombinaci s
peginterferonem alfa-2a.
Přípravek Copegus může být použit pouze v kombinaci s peginterferonem alfa-2a nebo interferonem
alfa-2a. Samostatné použití přípravku není povoleno.
Pozorně si, prosím, přečtěte také další údaje v příbalové informaci k přípravku interferon alfa-2a nebo
peginterferon alfa-2a.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Copegus užívat
Neužívejte přípravek Copegus:
- jestliže jste alergický(á) na ribavirin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod "Těhotenství a kojení")
- pokud jste prodělal(a) infarkt srdce nebo trpíte jiným závažným onemocněním srdce, k němuž
došlo v průběhu posledních 6 měsíců
- pokud máte pokročilé onemocnění jater (které se může projevovat např. žloutenkou a
nadbytkem tekutin v břiše)
2/8
- pokud máte krevní onemocnění, jako je srpkovitá anémie nebo talasémie
- pokud pro Vás platí následující situace: jste současně infikován(a) HIV a HCV a máte pokročilé
onemocnění jater v některých případech by léčba přípravkem Copegus v kombinaci s
peginterferonem alfa-2a neměla být zahájena. Váš lékař určí, zda tato situace platí i pro Vás.
Přečtěte si také další údaje v příbalové informaci k přípravku peginterferon alfa-2a nebo interferon
alfa-2a.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Copegus se poraďte se svým lékařem
jestliže jste žena ve věku, kdy můžete otěhotnět (viz bod Těhotenství a kojení)
jestliže jste muž a Vaše partnerka je v plodném věku (viz bod Těhotenství a kojení)
pokud máte srdeční obtíže. V tomto případě bude zapotřebí pečlivě kontrolovat Váš zdravotní
stav. Před začátkem léčby a v jejím průběhu je doporučeno zaznamenávat činnost srdce (EKG
neboli elektrokardiogram).
pokud máte srdeční obtíže spojené s intenzivní únavou. Příčinou může být anémie způsobená
přípravkem Copegus.
pokud jste již někdy měl(a) anémii (riziko vzniku anémie je celkově vyšší u žen v porovnání s
muži)
pokud máte jiné problémy s játry než potíže spojené s hepatitidou C
pokud máte problémy s ledvinami. Může být zapotřebí léčbu přípravkem Copegus ukončit nebo
snížit dávkování.
pokud jste někdy podstoupil(a) transplantaci orgánu (jater nebo ledviny) nebo pokud je u Vás
plánována v blízké budoucnosti.
pokud se u Vás objeví příznaky alergické reakce, jako je obtížné dýchání, sípání, náhle vzniklý
otok kůže a sliznic, výskyt svědění a vyrážky. Léčba přípravkem Copegus musí být ihned
ukončena a měl(a) byste neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.
jestliže jste někdy měl(a) depresi nebo se u Vás objevily příznaky spojené s depresí (např.
pocity smutku, sklíčenosti atd.) během léčby přípravkem Copegus (viz bod 4).
pokud jste mladší 18 let. Bezpečnost a účinnost přípravku Copegus v kombinaci s interferonem
alfa-2a nebo peginterferonem alfa-2a nebyly u nemocných mladších 18 let dostatečně ověřeny.
pokud máte současně infekci HIV a jste léčen(a) jakýmkoli léčivým přípravkem proti HIV
pokud u Vás byla ukončena předchozí léčba žloutenky typu C z důvodu anémie nebo špatného
krevního obrazu
Před zahájením léčby přípravkem Copegus musí být u všech pacientů provedena kontrola funkce
ledvin. Lékař musí před zahájením léčby rovněž vyšetřit Vaši krev. Krevní testy by měly být
opakovány po 2 a 4 týdnech od zahájení léčby a dále tak často, jak uzná lékař za vhodné.
Pokud jste žena v plodném věku, musíte mít před zahájením léčby přípravkem Copegus negativní
těhotenský test. Test musí být v průběhu léčby opakován každý měsíc a ještě 4 měsíce po léčbě (viz
bod "Těhotenství a kojení").
U pacientů léčených přípravkem Copegus v kombinaci s peginterferonem alfa-2a byla hlášena
onemocnění zubů a dásní, která mohou vést až ke ztrátě zubů. Při dlouhodobé léčbě přípravkem
Copegus v kombinaci s peginterferonem alfa-2a může vznikat sucho v ústech, které může mít
poškozující vliv na zuby a sliznici v ústech. Měl(a) byste si proto pečlivě dvakrát denně čistit zuby a
pravidelně chodit na prohlídky k zubnímu lékaři. U některých pacientů může docházet ke zvracení.
Pokud máte tuto reakci, vypláchněte si po zvracení důkladně ústa.
Další léčivé přípravky a přípravek Copegus
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
3/8
Pacienti, kteří mají také infekci HIV: Informujte lékaře, že jste léčen(a) z důvodu HIV.
Laktátová acidóza (usazování kyseliny mléčné v organismu, což vede k překyselení krve) a zhoršení
jaterních funkcí jsou vedlejšími účinky, které jsou spojené s intenzivní antiretrovirovou léčbou, která
je označována zkratkou HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy). Pokud dostáváte terapii
HAART, může u Vás přidání přípravku Copegus k peginterferonu alfa-2a nebo interferonu alfa-2a
zvýšit riziko laktátové acidózy nebo selhání jater. Váš lékař bude sledovat příznaky tohoto stavu.
Užíváte-li zidovudin nebo stavudin, protože jste HIV pozitivní nebo trpíte AIDS, může přípravek
Copegus vést ke snížení účinnosti těchto léků. Proto je nutné opakovaně provádět krevní zkoušky, aby
se ověřilo, že nedochází k dalšímu rozvoji HIV infekce. Jestliže dojde ke zhoršení HIV infekce, může
ošetřující lékař léčbu přípravkem Copegus ukončit. Pacienti, kteří dostávají zidovudin v kombinaci s
přípravkem Copegus a alfa interferony, mají vyšší riziko vzniku anémie.
Současné podávání přípravku Copegus s didanosinem (přípravek používaný v léčbě HIV) se
nedoporučuje. Některé nežádoucí účinky didanosinu (např. problémy s játry, brnění a bolestivost
rukou a/nebo nohou, zánět slinivky břišní) mohou mít častější výskyt.
U pacientů léčených azathioprinem v kombinaci s přípravkem Copegus společně s peginterferonem je
zvýšené riziko rozvoje závažných poruch krve.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci přípravku peginterferon alfa-2a nebo interferon alfa-2a a
ujistěte se, že víte, jaké léky můžete užívat, pokud již užíváte peginterferon alfa-2a nebo interferon
alfa-2a.
Ribavirin může přetrvávat v organismu až 2 měsíce, proto byste se měl(a) před zahájením léčby
každým dalším lékem zmíněným v této příbalové informaci poradit s lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Copegus s jídlem a pitím
Copegus potahované tablety se běžně užívají dvakrát denně spolu s jídlem (ráno a večer) a měly by
být polykány vcelku.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Copegus může být pro dosud nenarozené dítě velmi nebezpečný, může být příčinou
vrozených vývojových vad. Proto je velmi důležité, aby pacientky v průběhu léčby a 4 měsíce po
jejím ukončení neotěhotněly. Přípravek Copegus může poškodit také sperma a být tak nebezpečný pro
zárodek (nenarozené dítě). Proto je důležité, aby partnerky pacientů v průběhu léčby přípravkem
Copegus a 7 měsíců po jejím ukončení neotěhotněly.
Pokud jste žena v plodném věku a užíváte Copegus, musíte mít před zahájením léčby, každý měsíc
během terapie a 4 měsíce po ukončení léčby negativní těhotenský test. Musíte používat účinnou
antikoncepci během léčby a 4 měsíce po léčbě. Tuto skutečnost můžete prodiskutovat s lékařem.
Jestliže je přípravkem Copegus léčen Váš partner, přečtěte si, prosím, následující odstavec.
Pokud jste muž a užíváte přípravek Copegus, nesmíte mít bez použití kondomu sexuální styk s
těhotnou ženou. Použití kondomu snižuje pravděpodobnost, že ribavirin zůstane v organismu ženy.
Jestliže Vaše partnerka není těhotná, ale je v plodném věku, musí každý měsíc během Vaší léčby a
ještě 7 měsíců po jejím ukončení podstoupit těhotenský test. Vy nebo Vaše partnerka musíte používat
účinnou antikoncepci během léčby a ještě 7 měsíců po jejím ukončení. Můžete se o tom poradit se
svým lékařem. Jestliže je přípravkem Copegus léčena Vaše partnerka, přečtěte si, prosím, předchozí
odstavec.
4/8
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Není známo, zda je přípravek Copegus vylučován do mateřského mléka. Vzhledem k možnému
škodlivému vlivu na dítě nesmí žena užívající Copegus kojit. Pokud je léčba přípravkem Copegus
nutná, je třeba kojení ukončit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Copegus má velmi malý vliv na schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.
Interferon alfa-2a nebo peginterferon alfa-2a však mohou způsobovat ospalost, únavu nebo zmatenost.
Jestliže se některé z těchto příznaků projeví, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte žádné přístroje
nebo stroje.
3. Jak se přípravek Copegus užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Správnou dávku určí Váš lékař, a to na základě Vaší hmotnosti a typu
viru.
Doporučená dávka přípravku je:
- 800 mg/den: Vezměte si 2 tablety přípravku Copegus 200 mg ráno a 2 tablety večer
- 1000 mg/den: Vezměte si 2 tablety přípravku Copegus 200 mg ráno a 3 tablety večer
- 1200 mg/den: Vezměte si 3 tablety přípravku Copegus 200 mg ráno a 3 tablety večer
Tablety mají být užívány společně s jídlem a mají se polknout celé.
Doba, po kterou budete užívat potahované tablety přípravku Copegus, se může pohybovat od 16 týdnů
do 72 týdnů podle toho, jakým typem viru jste infikován(a), podle odpovědi na léčbu a zda jste již
byl(a) předtím léčen(a). Poraďte se, prosím, s lékařem a dodržujte doporučenou dobu léčby.
Doporučená dávka přípravku Copegus u pacientů současně infikovaných HIV a HCV se pohybuje od
800 do 1200 mg denně v kombinaci se 180 mikrogramy přípravku Pegasys jednou týdně v závislosti
na Vaší tělesné hmotnosti a typu viru, kterým jste infikován(a). Poraďte se, prosím, s lékařem a
dodržujte doporučenou dobu léčby.
Pokud máte jakékoli potíže s ledvinami, měl by být Copegus užíván s opatrností a pod dohledem
Vašeho lékaře.
Pokud máte jakékoli potíže s játry, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit s lékařem.
Jste-li starší 65 let, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit s lékařem.
Copegus se nedoporučuje u pacientů mladších 18 let.
Vzhledem k tomu, že ribavirin je teratogenní (může zapříčinit abnormality nenarozeného dítěte), měla
by být věnována velká pozornost manipulaci s tabletami a tablety by neměly být rozlomeny nebo
rozdrceny. Pokud se omylem dotknete porušené tablety, je třeba omýt mýdlem a vodou každou část
těla, která přišla do styku s obsahem tablety. Jestliže se Vám prášek z porušené tablety dostane do oka,
je třeba oko vypláchnout sterilní vodou nebo tekoucí vodou, pokud sterilní voda není k dispozici.
Domníváte-li se, že účinek přípravku Copegus je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5/8
Pokud se během léčby vyskytnou nežádoucí účinky, může Vám lékař upravit dávkování nebo Vaši
léčbu ukončit.
Přípravek Copegus se užívá společně s peginterferonem alfa-2a nebo interferonem alfa-2a.
Přečtěte si také příbalovou informaci pro peginterferon alfa-2a nebo interferon alfa-2a a zaměřte se na
dávkování těchto přípravků.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Copegus, než jste měl(a)
Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Copegus
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl(a)
užít dávku, vezměte si tabletu ihned, jak si vzpomenete a příští dávku užijte v obvyklé době.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Copegus
O ukončení léčby může rozhodnout pouze ošetřující lékař. Nikdy léčbu nesmí ukončit sám nemocný,
neboť hrozí riziko návratu onemocnění nebo jeho zhoršení.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U některých osob užívajících lék Copegus v kombinované léčbě s interferonem se objevily
příznaky deprese, v některých případech tyto osoby měly sebevražedné myšlenky nebo se u nich
projevoval sklon k agresivnímu chování (někdy směrovanému proti ostatním osobám, včetně
myšlenek týkajících se ohrožení života jiných osob). Někteří pacienti spáchali sebevraždu.
Pokud budete mít pocit, že se u Vás projevují příznaky deprese, máte sebevražedné myšlenky, či
pozorujete změny ve svém chování, vyhledejte lékařskou pomoc. Zvažte také, zda by nebylo
vhodné požádat některého člena Vaší rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl sledovat,
zda se u Vás neobjevují příznaky deprese nebo změny ve Vašem chování.
Během léčby Vám bude lékař pravidelně odebírat krev, aby mohl kontrolovat změny počtu bílých
krvinek (buňky, které bojují proti infekcím), červených krvinek (buňky, které přenášejí kyslík),
krevních destiček (buňky, které zprostředkovávají srážení krve), jaterní funkce a změny dalších
laboratorních parametrů.
Neprodleně uvědomte ošetřujícího lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích
účinků: intenzivní bolest na hrudi, přetrvávající kašel, nepravidelný tlukot srdce, obtíže při dýchání,
zmatenost, deprese, intenzivní bolest žaludku, přítomnost krve ve stolici (nebo dehtovitě černá
stolice), intenzivní krvácení z nosu, horečka nebo třesavka, obtíže se zrakem. Tyto nežádoucí účinky
se mohou vyskytnout při užívání přípravku Copegus v kombinaci s peginterferonem alfa-2a nebo
interferonem alfa-2a. Mohou být závažné a může být zapotřebí neodkladná lékařská péče.
Velmi časté nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a a ribavirinu (mohou se vyskytnout u
více než 1 z 10 osob) jsou:
6/8
Poruchy krve: anémie (snížení počtu červených krvinek)
Poruchy metabolismu: ztráta chuti k jídlu
Psychiatrické poruchy: depresivní pocity (poruchy nálady, pocity nespokojenosti nebo pocity
beznaděje), neschopnost usnout
Poruchy nervového systému: bolest hlavy, ztížená koncentrace a závratě
Respirační poruchy: kašel, zkrácený dech
Gastrointestinální poruchy: průjem, nevolnost, bolest břicha
Poruchy kůže: padání vlasů a kožní reakce (včetně svědění, zánětu kůže a suché kůže)
Poruchy pohybového systému: bolest kloubů a svalů
Celkové poruchy: horečka, slabost, únava, třes, mrazení, bolest, podráždění kůže v místě vpichu a
celková podrážděnost (rozčilenost)
Časté nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a a ribavirinu (mohou se vyskytnout až u 1
z 10 osob):
Infekce: infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, plísňová infekce úst a opar (běžně se
opakující virová infekce postihující rty, ústa)
Poruchy krve: nízký počet krevních destiček (ovlivňující srážlivost krve) a zvětšení mízních uzlin
Endokrinní poruchy: snížená nebo zvýšená funkce štítné žlázy
Psychiatrické poruchy: poruchy nálady, úzkost, agresivita, nervozita, pokles sexuální touhy
Poruchy nervového systému: poruchy paměti, mdloby, snížená svalová síla, migréna, poruchy čití
necitlivost, brnění, pálení, třes, poruchy chuti, noční můry, spavost
Poruchy oka: rozmazané vidění, bolesti očí, zánět očí a suchost očí
Poruchy ucha a labyrintu: točení hlavy, bolest uší
Srdeční poruchy: rychlá srdeční akce, bušení srdce, otoky končetin
Cévní poruchy: návaly horka
Respirační poruchy: zkrácený dech při fyzické aktivitě, krvácení z nosu, rýma a zánět v krku, infekce
nosu a nosních dutin (prostory v obličejové části lebky vyplněné za normálních okolností vzduchem),
rýma, bolest v krku
Gastrointestinální poruchy: zvracení, trávicí potíže, potíže při polykání, vředy v ústech, krvácení
z dásní, zánět jazyka a ústní dutiny, plynatost (nadměrné množství vzduchu nebo plynů), zácpa, sucho
v ústech
Poruchy kůže: vyrážka, zvýšené pocení, lupénka, kopřivka, ekzém, zvýšená citlivost na světlo, noční
pocení
Poruchy pohybového systému: bolest zad, zánět kloubů, ochablost svalů, bolest kostí, bolest šíje,
bolest svalů, svalové křeče
Poruchy reprodukčního systému: impotence (neschopnost udržet erekci)
Celkové poruchy: bolest na hrudi, chřipkové příznaky, malátnost, letargie, návaly horka, žízeň, pokles
hmotnosti
Méně časté nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a s ribavirinem (mohou se vyskytnout
až u 1 ze 100 osob):
Infekce: infekce dolních cest dýchacích, infekce močových cest, kožní infekce
Novotvary benigní a maligní: zhoubné nádory jater
Poruchy imunitního systému: sarkoidóza (zánětlivé postižení různých orgánů v celém těle), zánět
štítné žlázy
Endokrinní poruchy: diabetes (zvýšení krevního cukru)
Poruchy metabolismu: dehydratace
Psychiatrické poruchy: myšlenky na sebevraždu, halucinace (abnormální představy), vztek
Poruchy nervového systému: poruchy periferních nervů (poruchy nervů v končetinách)
Poruchy oka: krvácení do sítnice
Poruchy ucha a labyrintu: ztráta sluchu
Cévní poruchy: vysoký krevní tlak
Respirační poruchy: dýchavičnost
Gastrointestinální poruchy: krvácení do trávicího traktu, zánět rtů, zánět dásní
Poruchy jater: zhoršení funkce jater
7/8
Vzácné nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a s ribavirinem (mohou se vyskytnout až u
1 z 1000 osob):
Infekce: zánět srdce, zánět vnějšího ucha
Poruchy krve: závažné snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček
Poruchy imunitního systému: závažné alergické reakce, systémový lupus erytematodes (nemoc, kdy
tělo napadá vlastní buňky), revmatoidní artritida (autoimunitní onemocnění)
Psychiatrické poruchy: sebevražda, psychotické poruchy (závažné osobnostní problémy a zhoršení
fungování v běžných sociálních situacích)
Poruchy nervového systému: koma (déletrvající hluboké bezvědomí), záchvaty, obrna tváře
Poruchy oka: zánět a otok očního nervu, zánět sítnice, vřed rohovky
Srdeční poruchy: infarkt myokardu, selhávání srdce, bolest na srdci, bušení srdce, poruchy rytmu nebo
zánět části vnitřní vrstvy srdeční stěny
Cévní poruchy: krvácení do mozku
Respirační poruchy: intersticiální pneumonie (zápal plic končící smrtí), vznik krevních sraženin
v plicích
Gastrointestinální poruchy: žaludeční vřed, zánět slinivky břišní
Poruchy jater: selhání jater, zánět žlučových cest, ztučnění jater
Poruchy pohybového systému: zánět svalů
Poranění nebo otravy: předávkování léčivou látkou
Velmi vzácné nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a s ribavirinem (mohou se
vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):
Poruchy krve: aplastická anémie (snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček
vyvolané útlumem kostní dřeně)
Poruchy imunitního systému: idiopatická (nebo trombotická) trombocytopenická purpura (zvýšená
tvorba modřin, krvácení, pokles počtu krevních destiček, anémie a extrémní slabost)
Poruchy oka: ztráta zraku
Poruchy kůže: toxická epidermální nekrolýza/Stevens-Johnsonův syndrom/erythema multiforme
(různé vyrážky, které mohou být spojeny s tvorbou puchýřů v ústech, nosu, očích a dalších slizničních
membránách), angioedém (otok kůže a sliznic)
Nežádoucí účinky s výskytem neznámým:
Poruchy krve: čistá aplazie buněk červené krevní řady (závažná forma anémie, kdy je snížena nebo
zastavena tvorba červených krvinek), která může mít za následek příznaky, jako je pocit velké únavy
s nedostatkem energie
Poruchy imunitního systému: odmítnutí jaterního a ledvinového transplantátu, Vogt-Koyanagi-
Haradův syndrom, vzácné onemocnění charakterizované ztrátou zraku, sluchu a kožní pigmentace
Psychiatrické poruchy: mánie (epizody nepřiměřeně rozjařené nálady) a bipolární poruchy (epizody
nepřiměřeně rozjařené nálady střídané pocity smutku a beznaděje)
Poruchy oka: vzácná forma odchlípení sítnice s tekutinou na sítnici
Poruchy pohybového systému: závažné poškození svalů a bolest
Poruchy ledvin: porucha funkce ledvin, jiné potíže, které naznačují problémy s ledvinami
Jestliže jste infikován(a) oběma viry, HCV i HIV, a dostáváte intenzivní antiretrovirovou léčbu
(HAART), může u Vás přidání přípravku Copegus k léčbě peginterferonem alfa-2a nebo interferonem
alfa-2a zapříčinit tyto nežádoucí účinky: smrtelné selhání jater, periferní neuropatii (necitlivost, brnění
nebo bolest v rukou či nohou), zánět slinivky břišní (příznaky mohou zahrnovat bolesti břicha,
nevolnost a zvracení), laktátovou acidózu (usazování kyseliny mléčné v organismu, což vede k
překyselení krve), chřipku, zápal plic, afektivní labilitu (výkyvy nálady), apatii (letargii), tinitus
(zvonění v uších), faryngolaryngeální bolest (bolest v zadní části úst a v krku), cheilitidu (suché a
rozpraskané rty), získanou lipodystrofii (zvýšené množství tuku v horní části zad a krku) a chromaturii
(změna barvy moči).
8/8
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Přečtěte si také příbalovou informaci přípravku peginterferon alfa-2a nebo interferon alfa-2a a zaměřte
se na nežádoucí účinky těchto přípravků.
5. Jak přípravek Copegus uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je lahvička nebo obal poškozen.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Copegus obsahuje
- Léčivou látkou je ribavirinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ribavirinum 200 mg.
- Dalšími složkami jsou:
Jádro tablety: předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typu A),
mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.
Potahová vrstva tablety: hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý
(E172), červený oxid železitý (E172), disperze ethylcelulosy, triacetin.
Jak přípravek Copegus vypadá a co obsahuje toto balení
Oválné potahované tablety mají světle růžovou barvu, na jedné straně je vyryto RIB 200 a na druhé
straně Roche.
Přípravek Copegus 200 mg je dodáván v lahvičkách obsahujících 28, 42, 112 a 168 potahovaných
tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Roche s. r. o.
Praha, Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
ROCHE PHARMA AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.8.2012

Recenze

Recenze produktu COPEGUS 200 MG 42X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu COPEGUS 200 MG 42X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze