Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

COPEGUS 200 MG 42X200MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 72870

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 72870
Kód EAN:
Kód SÚKL: 112565
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Přípravek Copegus v kombinaci s peginterferonem alfa-2a nebo interferonem alfa-2a je používán k léčbě chronické hepatitidy C (HCV, virová infekce jater). Léčba je indikována u dosud neléčených dospělých nemocných a u dospělých nemocných, kteří se již dříve s hepatitidou C léčili. U pacientů infikovaných současně HIV a HCV se přípravek Copegus používá pouze v kombinaci s peginterferonem alfa-2a. Přípravek Copegus může být použit pouze v kombinaci s peginterferonem alfa-2a nebo interferonem alfa-2a. Samostatné použití přípravku není povoleno. Pozorně si, prosím, přečtěte také další údaje v příbalové informaci k přípravku interferon alfa-2a nebo peginterferon alfa-2a.

Příbalový leták

 

1/9 

Sp.  zn.  sukls19390/2017 

  

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Copegus 200 mg, potahované tablety 

 

Ribavirinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Copegus a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Copegus užívat  

3. 

Jak se přípravek Copegus užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Copegus uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Copegus a k čemu se používá 

 
Ribavirin, který je aktivní protivirovou léčivou látkou přípravku Copegus, potlačuje množení mnoha 
typů virů, včetně viru hepatitidy C, (který může způsobit infekční onemocnění jater nazývané 
žloutenka typu C nebo hepatitida C). 
 
Přípravek Copegus v kombinaci s dalšími přípravky je používán k léčbě chronické hepatitidy C. 
 
Přípravek Copegus má být použit pouze v kombinaci s dalšími přípravky k léčbě hepatitidy C. 
Samostatné použití přípravku není povoleno. 
 
Pozorně si přečtěte také další údaje v příbalových informacích k dalším přípravkům, které se používají 
v kombinaci s přípravkem Copegus. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Copegus užívat   

 
Neužívejte přípravek Copegus: 
  

jestliže jste alergický(á) na ribavirin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod "Těhotenství a kojení") 

pokud jste prodělal(a) infarkt srdce nebo trpíte jiným závažným onemocněním srdce, k němuž 
došlo v průběhu posledních 6 měsíců 

pokud máte krevní onemocnění, jako je srpkovitá anémie nebo talasémie (oslabení a zánik 
červených krvinek) 

 
Přečtěte si také další údaje v příbalových informacích k dalším přípravkům, které se používají 
v kombinaci s přípravkem Copegus. 
 

2/9 

Neužívejte přípravek Copegus v kombinaci s léky zvanými interferony nebo pegylované interferony, 
pokud máte závažné onemocnění jater (např. jestliže Vaše kůže zežloutla a máte nadměrné množství 
tekutiny v břišní dutině). 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Copegus se poraďte se svým lékařem 
• 

jestliže jste žena ve věku, kdy můžete otěhotnět (viz bod “Těhotenství a kojení”). 

• 

jestliže jste muž a Vaše partnerka je v plodném věku (viz bod “Těhotenství a kojení”).  

• 

pokud máte srdeční obtíže. V tomto případě bude zapotřebí pečlivě kontrolovat Váš zdravotní 
stav. Před začátkem léčby a v jejím průběhu je doporučeno zaznamenávat činnost srdce (EKG 
neboli elektrokardiogram). 

• 

pokud máte srdeční obtíže spojené s intenzivní únavou. Příčinou může být anémie způsobená 
přípravkem Copegus.  

• 

pokud jste již někdy měl(a) anémii (riziko vzniku anémie je celkově vyšší u žen v porovnání s 
muži). 

• 

pokud máte problémy s ledvinami. Může být zapotřebí snížit dávku přípravku Copegus .  

• 

pokud jste někdy podstoupil(a) transplantaci orgánu (jater nebo ledviny) nebo pokud je u Vás 
plánována v blízké budoucnosti. 

• 

pokud se u Vás objeví příznaky alergické reakce, jako je obtížné dýchání, sípání, náhle vzniklý 
otok kůže a sliznic, výskyt svědění a vyrážky. Léčba přípravkem Copegus musí být ihned 
ukončena a měl(a) byste neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 

• 

jestliže jste někdy měl(a) depresi nebo se u Vás objevily příznaky spojené s depresí (např. pocity 
smutku, sklíčenosti atd.) během léčby přípravkem Copegus (viz bod 4). 

• 

pokud jste dospělý(á), který(á) má nebo měl(a) v minulosti závislost na návykovou látku (např. 
alkohol nebo léky). 

• 

pokud jste mladší 18 let. Bezpečnost a účinnost přípravku Copegus v kombinaci s interferonem 
alfa-2a nebo peginterferonem alfa-2a nebyly u nemocných mladších 18 let dostatečně ověřeny. 

• 

pokud máte současně infekci HIV a jste léčen(a) jakýmkoli léčivým přípravkem proti HIV.  

• 

pokud u Vás byla ukončena předchozí léčba žloutenky typu C z důvodu anémie nebo špatného 
krevního obrazu. 

 
Před zahájením léčby přípravkem Copegus musí být u všech pacientů provedena kontrola funkce 
ledvin. Lékař musí před zahájením léčby rovněž vyšetřit Vaši krev. Krevní testy by měly být 
opakovány po 2 a 4 týdnech od zahájení léčby a dále tak často, jak uzná lékař za vhodné. 
 
Pokud jste žena v plodném věku, musíte mít před zahájením léčby přípravkem Copegus negativní 
těhotenský test. Test musí být v průběhu léčby opakován každý měsíc a ještě 4 měsíce po léčbě (viz 
bod "Těhotenství a kojení").  
 
Následující závažné nežádoucí účinky jsou především spojené s podáváním přípravku Copegus 
v kombinaci s interferonem alfa-2a nebo peginterferonem alfa-2a, podrobnější informace o těchto 
problémech týkajících se bezpečnosti naleznete v příbalových informacích těchto přípravků: 

 

  Účinky ovlivňující psychiatrický a centrální nervový systém (jako je deprese, sebevražedné 

myšlenky, pokusy o sebevraždu a agresivní chování, apod.). Zcela určitě vyhledejte lékařskou 
pomoc, pokud budete mít pocit, že se u Vás projevují příznaky deprese, nebo máte 
sebevražedné myšlenky nebo zaznamenáte změny svého chování. Zvažte také, zda by nebylo 
vhodné požádat některého člena Vaší rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl sledovat, 
zda se u Vás neobjevují příznaky deprese nebo změny ve Vašem chování. 

  Závažné poruchy zraku 

  Onemocnění zubů a dásní: U pacientů léčených přípravkem Copegus v kombinaci 

s peginterferonem alfa-2a byla hlášena onemocnění zubů a dásní. Měl(a) byste si proto pečlivě 
dvakrát denně čistit zuby a pravidelně chodit na prohlídky k zubnímu lékaři. U některých 
pacientů může docházet ke zvracení. Pokud máte tuto reakci, vypláchněte si po zvracení 
důkladně ústa. 

  Inhibice růstu u dětí a dospívajících může být u některých pacientů nevratná. 

3/9 

 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Copegus 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Pacienti, kteří mají také infekci HIV: Informujte lékaře, že jste léčen(a) z důvodu HIV. 
 
Laktátová acidóza (usazování kyseliny mléčné v organismu, což vede k překyselení krve) a zhoršení 
jaterních funkcí jsou vedlejšími účinky, které jsou spojené s intenzivní antiretrovirovou léčbou, která 
je označována zkratkou HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy). Pokud dostáváte terapii 
HAART, může u Vás přidání přípravku Copegus k peginterferonu alfa-2a nebo interferonu alfa-2a 
zvýšit riziko laktátové acidózy nebo selhání jater. Váš lékař bude sledovat příznaky tohoto stavu.  
 
Užíváte-li zidovudin nebo stavudin, protože jste HIV pozitivní nebo trpíte AIDS, může přípravek 
Copegus vést ke snížení účinnosti těchto léků. Proto je nutné opakovaně provádět krevní zkoušky, aby 
se ověřilo, že nedochází k dalšímu rozvoji HIV infekce. Jestliže dojde ke zhoršení HIV infekce, může 
ošetřující lékař léčbu přípravkem Copegus ukončit. Pacienti, kteří dostávají zidovudin v kombinaci s 
přípravkem Copegus a alfa interferony, mají vyšší riziko vzniku anémie.  
 
Současné podávání přípravku Copegus s didanosinem (přípravek používaný v léčbě HIV) se 
nedoporučuje. Některé nežádoucí účinky didanosinu (např. problémy s játry, brnění a bolestivost 
rukou a/nebo nohou, zánět slinivky břišní) mohou mít častější výskyt. 
 
U pacientů léčených azathioprinem v kombinaci s přípravkem Copegus společně s peginterferonem je 
zvýšené riziko rozvoje závažných poruch krve. 
 
Pozorně si přečtěte příbalové informace dalších přípravků užívaných v kombinaci s přípravkem 
Copegus. 
 
Ribavirin může přetrvávat v organismu až 2 měsíce, proto byste se měl(a) před zahájením léčby 
každým dalším lékem zmíněným v této příbalové informaci poradit s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Copegus s jídlem a pitím 
 
Copegus potahované tablety se běžně užívají dvakrát denně spolu s jídlem (ráno a večer) a měly by být 
polykány vcelku.  
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek Copegus může být pro dosud nenarozené dítě velmi nebezpečný, může být příčinou 
vrozených vývojových vad. Proto je velmi důležité, aby pacientky v průběhu léčby a 4 měsíce po 
jejím ukončení neotěhotněly. Přípravek Copegus může poškodit také sperma a být tak nebezpečný pro 
zárodek (nenarozené dítě). Proto je důležité, aby partnerky pacientů v průběhu léčby přípravkem 
Copegus a 7 měsíců po jejím ukončení neotěhotněly.  
 
Pokud jste žena v plodném věku a užíváte Copegus, musíte mít před zahájením léčby, každý měsíc 
během terapie a 4 měsíce po ukončení léčby negativní těhotenský test. Musíte používat účinnou 
antikoncepci během léčby a 4 měsíce po léčbě. Tuto skutečnost můžete prodiskutovat s lékařem. 
Jestliže je přípravkem Copegus léčen Váš partner, přečtěte si, prosím, následující odstavec.   
 
Pokud jste muž a užíváte přípravek Copegus, nesmíte mít bez použití kondomu sexuální styk s 
těhotnou ženou. Použití kondomu snižuje pravděpodobnost, že ribavirin zůstane v organismu ženy. 

4/9 

Jestliže Vaše partnerka není těhotná, ale je v plodném věku, musí každý měsíc během Vaší léčby a 
ještě 7 měsíců po jejím ukončení podstoupit těhotenský test. Vy nebo Vaše partnerka musíte používat 
účinnou antikoncepci během léčby a ještě 7 měsíců po jejím ukončení. Můžete se o tom poradit se 
svým lékařem. Jestliže je přípravkem Copegus léčena Vaše partnerka, přečtěte si, prosím, předchozí 
odstavec.  
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Není známo, zda je přípravek Copegus vylučován do mateřského mléka. Vzhledem k možnému 
škodlivému vlivu na dítě nesmí žena užívající Copegus kojit. Pokud je léčba přípravkem Copegus 
nutná, je třeba kojení ukončit. 
 
Přečtěte si rovněž příbalové informace dalších léků, které se používají v kombinaci s přípravkem 
Copegus k léčbě hepatitidy C. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Copegus má velmi malý vliv na schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Další 
léčivé přípravky používané s přípravkem Copegus vliv mít mohou. Přečtěte si příbalové informace 
k dalším lékům, které užíváte v kombinaci s přípravkem Copegus. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Copegus užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Správnou dávku určí Váš lékař, a to na základě Vaší tělesné 
hmotnosti, typu viru a léku, který užíváte v kombinaci s přípravkem Copegus.  
 
Doporučená dávka přípravku se pohybuje v rozmezí od 800 mg do 1400 mg/den v závislosti na dalších 
lécích užívaných v kombinaci s přípravkem Copegus: 

800 mg/den: Vezměte si 2 tablety přípravku Copegus 200 mg ráno a 2 tablety večer 

1000 mg/den: Vezměte si 2 tablety přípravku Copegus 200 mg ráno a 3 tablety večer  

1200 mg/den: Vezměte si 3 tablety přípravku Copegus 200 mg ráno a 3 tablety večer  

-  

1400 mg/den: Vezměte si 3 tablety přípravku Copegus 200 mg ráno a 4 tablety večer 

 
 
V případě kombinované léčby s dalšími léky postupujte podle dávkovacího režimu doporučeného 
Vaším lékařem a nahlédněte rovněž do příbalových informací těchto léků. 
 
Tablety spolkněte celé a užívejte je s jídlem. 
 
Vzhledem k tomu, že ribavirin je teratogenní (může zapříčinit abnormality u nenarozeného dítěte), 
měla by být věnována velká pozornost manipulaci s tabletami a tablety by neměly být lámány ani 
drceny.
 Pokud se omylem dotknete porušené tablety, je třeba omýt mýdlem a vodou každou část těla, 
která přišla do styku s obsahem tablety. Jestliže se Vám prášek z porušené tablety dostane do oka, je 
třeba oko vypláchnout sterilní vodou nebo tekoucí vodou, pokud sterilní voda není k dispozici. 
 
Délka léčby přípravkem Copegus potahované tablety se liší v závislosti na typu viru, kterým jste 
infikován(a), dalších lécích, které užíváte, odpovědi na léčbu nebo na tom, zda jste již byl(a) léčen(a) 
dříve. Poraďte se se svým lékařem a postupujte podle jeho pokynů.  
 
Jste-li starší 65 let, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit s lékařem.  
 
 
Domníváte-li se, že účinek přípravku Copegus je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.  

5/9 

 
Pokud se během léčby vyskytnou nežádoucí účinky, může Vám lékař upravit dávkování nebo léčbu 
ukončit.  
 
Přečtěte si rovněž příbalové informace dalších léků, které užíváte v kombinaci s přípravkem Copegus. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Copegus, než jste měl(a) 
 
Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Copegus 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl(a) 
užít dávku, vezměte si tabletu ihned, jak si vzpomenete a příští dávku užijte v obvyklé době. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Copegus 
 
O ukončení léčby může rozhodnout pouze ošetřující lékař. Nikdy léčbu nesmí ukončit sám nemocný, 
neboť hrozí riziko návratu onemocnění nebo jeho zhoršení. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během léčby Vám bude lékař pravidelně odebírat krev, aby mohl kontrolovat změny počtu bílých 
krvinek (buňky, které bojují proti infekcím), červených krvinek (buňky, které přenášejí kyslík), 
krevních destiček (buňky, které zprostředkovávají srážení krve), jaterní funkce a změny dalších 
laboratorních parametrů.  
 
Pro získání informací týkajících se nežádoucích účinků si přečtěte rovněž příbalové informace dalších 
léků, které užíváte v kombinaci s přípravkem Copegus. 
 
Nežádoucí účinky uvedené v tomto bodě byly pozorovány primárně při používání přípravku Copegus 
v kombinaci s interferonem alfa-2a  nebo peginterferonem alfa-2a. 
 
Neprodleně uvědomte ošetřujícího lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích 
účinků: intenzivní bolest na hrudi, přetrvávající kašel, nepravidelný tlukot srdce, obtíže při dýchání, 
zmatenost, deprese, intenzivní bolest žaludku, přítomnost krve ve stolici (nebo dehtovitě černá stolice), 
intenzivní krvácení z nosu, horečku nebo třesavku, obtíže se zrakem. Mohou být závažné a může být 
zapotřebí neodkladná lékařská péče.  
 
Velmi časté nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a a ribavirinu (mohou se vyskytnout u 
více než 1 z 10 osob) jsou: 
 
Poruchy krve: anémie (snížení počtu červených krvinek), neutropenie (nízký počet bílých krvinek) 
Poruchy metabolismu: ztráta chuti k jídlu 
Psychiatrické poruchy: depresivní pocity (poruchy nálady, pocity nespokojenosti nebo pocity 
beznaděje), neschopnost usnout 
Poruchy nervového systému: bolest hlavy, ztížená koncentrace a závratě 
Respirační poruchy: kašel, zkrácený dech 
Gastrointestinální poruchy: průjem, nevolnost, bolest břicha 
Poruchy kůže: padání vlasů a kožní reakce (včetně svědění, zánětu kůže a suché kůže) 

6/9 

Poruchy pohybového systému: bolest kloubů a svalů 
Celkové poruchy: horečka, slabost, únava, třes, mrazení, bolest a celková podrážděnost (rozčilenost) 
 
Časté nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a a ribavirinu (mohou se vyskytnout až u 1 
z 10 osob):   
 
Infekce: infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, plísňová infekce úst a opar (běžně se 
opakující virová infekce postihující rty, ústa) 
Poruchy krve: nízký počet krevních destiček (ovlivňující srážlivost krve) a zvětšení mízních uzlin 
Endokrinní poruchy: snížená nebo zvýšená funkce štítné žlázy 
Psychiatrické poruchy: poruchy nálady, úzkost, agresivita, nervozita, pokles sexuální touhy 
Poruchy nervového systému: poruchy paměti, mdloby, snížená svalová síla, migréna, poruchy čití – 
necitlivost, brnění, pálení, třes, poruchy chuti, noční můry, spavost 
Poruchy oka: rozmazané vidění, bolesti očí, zánět očí a suchost očí 
Poruchy ucha a labyrintu: točení hlavy, bolest uší, zvonění v uších 
Srdeční poruchy: rychlá srdeční akce, bušení srdce, otoky končetin 
Cévní poruchy: návaly horka, nízký krevní tlak 
Respirační poruchy: zkrácený dech při fyzické aktivitě, krvácení z nosu, rýma a zánět v krku, infekce 
nosu a nosních dutin (prostory v obličejové části lebky vyplněné za normálních okolností vzduchem), 
rýma, bolest v krku 
Gastrointestinální poruchy: zvracení, trávicí potíže, potíže při polykání, vředy v ústech, krvácení 
z dásní, zánět jazyka a ústní dutiny, plynatost (nadměrné množství vzduchu nebo plynů), zácpa, sucho 
v ústech 
Poruchy kůže: vyrážka, zvýšené pocení, lupénka, kopřivka, ekzém, zvýšená citlivost na světlo, noční 
pocení 
Poruchy pohybového systému: bolest zad, zánět kloubů, ochablost svalů, bolest kostí, bolest šíje, 
bolest svalů, svalové křeče 
Poruchy reprodukčního systému: impotence (neschopnost udržet erekci) 
Celkové poruchy: bolest na hrudi, chřipkové příznaky, malátnost, letargie, návaly horka, žízeň, pokles 
hmotnosti 
 
Méně časté nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a s ribavirinem (mohou se vyskytnout 
až u 1 ze 100 osob): 
 
Infekce: infekce dolních cest dýchacích, infekce močových cest, kožní infekce  
Poruchy imunitního systému: sarkoidóza (zánětlivé postižení různých orgánů v celém těle), zánět 
štítné žlázy 
Endokrinní poruchy: diabetes (zvýšení krevního cukru) 
Poruchy metabolismu: dehydratace  
Psychiatrické poruchy: myšlenky na sebevraždu, halucinace (abnormální představy), vztek 
Poruchy nervového systému: poruchy periferních nervů (poruchy nervů v končetinách) 
Poruchy oka: krvácení do sítnice (vnitřní tenká vrstva oka) 
Poruchy ucha a labyrintu: ztráta sluchu 
Cévní poruchy: vysoký krevní tlak  
Respirační poruchy: dýchavičnost 
Gastrointestinální poruchy: krvácení do trávicího traktu, zánět rtů, zánět dásní  
Poruchy jater: zhoršení funkce jater 
 
Vzácné nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a s ribavirinem (mohou se vyskytnout až u 
1 z 1000 osob): 
 
Infekce: zánět srdce, zánět vnějšího ucha 
Poruchy krve: závažné snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček 
Poruchy imunitního systému: závažné alergické reakce, systémový lupus erythematodes (nemoc, kdy 
tělo napadá vlastní buňky), revmatoidní artritida (autoimunitní onemocnění) 
Psychiatrické poruchy: sebevražda, psychotické poruchy (závažné osobnostní problémy a zhoršení 
fungování v běžných sociálních situacích) 

7/9 

Poruchy nervového systému: koma (déletrvající hluboké bezvědomí), záchvaty, obrna tváře 
Poruchy oka: zánět a otok očního nervu, zánět sítnice, vřed rohovky 
Srdeční poruchy: infarkt myokardu, selhávání srdce, bolest na srdci, bušení srdce, poruchy rytmu nebo  
zánět části vnitřní vrstvy srdeční stěny 
Cévní poruchy: krvácení do mozku, vaskulitida (zánět krevních cév) 
Respirační poruchy: intersticiální pneumonie (zápal plic končící smrtí), vznik krevních sraženin 
v plicích 
Gastrointestinální poruchy: žaludeční vřed, zánět slinivky břišní 
Poruchy jater: selhání jater, zánět žlučových cest, ztučnění jater 
Poruchy pohybového systému: zánět svalů 
Poranění nebo otravy: předávkování léčivou látkou 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky kombinace peginterferonu alfa-2a s ribavirinem (mohou se vyskytnout 
až u 1 z 10 000 osob):  
 
Poruchy krve: aplastická anémie (snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček 
vyvolané útlumem kostní dřeně) 
Poruchy imunitního systému: idiopatická (nebo trombotická) trombocytopenická purpura (zvýšená 
tvorba modřin, krvácení, pokles počtu krevních destiček, anémie a extrémní slabost) 
Poruchy oka: ztráta zraku 
Poruchy nervového systému: cévní mozková příhoda 
Poruchy kůže: toxická epidermální nekrolýza/Stevens-Johnsonův syndrom/erythema multiforme 
(různé vyrážky, které mohou být spojeny s tvorbou puchýřů v ústech, nosu, očích a dalších slizničních 
membránách), angioedém (otok kůže a sliznic) 
 
Nežádoucí účinky s výskytem neznámým: 
Poruchy krve: čistá aplazie buněk červené krevní řady (závažná forma anémie, kdy je snížena nebo 
zastavena tvorba červených krvinek), která může mít za následek příznaky, jako je pocit velké únavy 
s nedostatkem energie 
Poruchy imunitního systému: odmítnutí jaterního a ledvinového transplantátu, Vogt-Koyanagi-
Haradův syndrom, vzácné onemocnění charakterizované ztrátou zraku, sluchu a kožní pigmentace 
Psychiatrické poruchy: mánie (epizody nepřiměřeně rozjařené nálady) a bipolární poruchy (epizody 
nepřiměřeně rozjařené nálady střídané pocity smutku a beznaděje) 
Poruchy oka: vzácná forma odchlípení sítnice s tekutinou na sítnici 
Poruchy trávicí soustavy: ischemická kolitida (nedostatečné prokrvení stěny tlustého střeva), ulcerózní 
kolitida (zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které způsobuje vředy a vede k průjmům), změna 
zbarvení jazyka 
Poruchy pohybového systému: závažné poškození svalů a bolest 
Poruchy ledvin: porucha funkce ledvin, jiné potíže, které naznačují problémy s ledvinami 
 
Jestliže jste infikován(a) oběma viry, HCV i HIV, a dostáváte intenzivní antiretrovirovou léčbu 
(HAART), může u Vás přidání přípravku Copegus k léčbě peginterferonem alfa-2a nebo interferonem 
alfa-2a zapříčinit tyto nežádoucí účinky: smrtelné selhání jater, periferní neuropatii (necitlivost, brnění 
nebo bolest v rukou či nohou), zánět slinivky břišní (příznaky mohou zahrnovat bolesti břicha, 
nevolnost a zvracení), laktátovou acidózu (usazování kyseliny mléčné v organismu, což vede k 
překyselení krve), chřipku, zápal plic, afektivní labilitu (výkyvy nálady), apatii (letargii), 
faryngolaryngeální bolest (bolest v zadní části úst a v krku), cheilitidu (suché a rozpraskané rty), 
získanou lipodystrofii (zvýšené množství tuku v horní části zad a krku) a chromaturii (změna barvy 
moči). 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

8/9 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Copegus uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je lahvička nebo obal poškozen. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Copegus obsahuje 
 

Léčivou látkou je ribavirinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ribavirinum 200 mg. 

Dalšími složkami jsou:  

 

Jádro tablety: předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typu A), 

 

mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.   

 

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý 

(E172),  červený oxid železitý (E172), disperze ethylcelulosy, triacetin. 

 
Jak přípravek Copegus vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Oválné potahované tablety mají světle růžovou barvu, na jedné straně je vyryto „RIB 200“ a na druhé 
straně „Roche“.  
 
Přípravek Copegus 200 mg je dodáván v lahvičkách obsahujících 28, 42, 112 a 168 potahovaných 
tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Roche s. r. o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8  
Česká republika 
 
Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 
ROCHE PHARMA AG 
Emil-Barell-Strasse 1 

9/9 

D-79639 Grenzach-Wyhlen 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu COPEGUS 200 MG 42X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu COPEGUS 200 MG 42X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám