Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

CONCOR COR 2,5 MG 56X2.5MG Potahované tablety

CONCOR COR 2,5 MG  56X2.5MG Potahované tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku CONCOR COR 2,5 MG 56X2.5MG Potahované tablety

1/7
sp. zn. sukls91502/2013, sp. zn. sukls91548/2013, sp. zn. sukls91569/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Concor COR 2,5 mg, potahované tablety
Concor COR 5 mg, potahované tablety
Concor COR 10, mg, potahované tablety
Bisoprololi fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Concor COR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor COR užívat
3. Jak se přípravek Concor COR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Concor COR uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK CONCOR COR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Concor COR je bisoprolol. Bisoprolol patří mezi skupinu léčivých přípravků
označenou jako betablokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na některé nervové
podněty, zvláště v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol zpomaluje srdeční frekvenci a tím zvyšuje
výkon srdce jako pumpy.

K srdečnímu selhání dochází, když je srdeční sval slabý nebo není schopný pumpovat dostatek krve pro
zásobení těla. Concor COR se používá pro léčbu stabilního chronického srdečního selhání. Používá se
v kombinaci s dalšími léky vhodnými pro léčbu tohoto stavu (jako jsou ACE inhibitory, diuretika a
srdeční glykosidy).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CONCOR COR
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Concor COR

Neužívejte Concor COR, pokud se Vás týkají některé z dále uvedených stavů:
přecitlivělost (alergie) na bisoprolol nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz část 6 Co
přípravek Concor COR obsahuje),
těžké astma nebo chronická obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně,
2/7
závažné problémy v krevním oběhu končetin (jako je Raynaudův syndrom), který může vyvolat
brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou,
neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin,
metabolická acidóza, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi.

Neužívejte Concor COR, pokud máte některé z následujících onemocnění srdce:
akutní srdeční selhání,
zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů,
pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže,
nízký krevní tlak,
určité typy onemocnění srdce, které způsobují velmi nízkou srdeční frekvenci nebo nepravidelný
srdeční rytmus,
kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní tlak a oběhové
selhání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Concor COR je zapotřebí

Pokud máte některé z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat
přípravek Concor COR; lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo
provedení častějších kontrol):

diabetes,
přísná dieta,
některá onemocnění srdce, jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo těžká bolest na hrudi v klidu
(Prinzmetalova angina),
problémy s ledvinami nebo játry,
méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách,
méně závažné astma či chronické onemocnění průdušek,
kožní vyrážka s olupováním kůže v předchorobí (lupénka),
nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
porucha funkce štítné žlázy.

Informujte svého lékaře, pokud u Vás bude provedena:
desenzibilizační léčba (např. prevence senné rýmy), protože Concor COR může zvýšit
pravděpodobnost reakce z přecitlivělosti nebo tato reakce může být závažnější,
anestézie (například z důvodu chirurgické léčby), protože Concor COR může ovlivnit to, jak Vaše
tělo bude reagovat na tuto situaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další léky,
včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Concor COR bez porady s lékařem:

některé léky pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy I,
jako je chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon),
některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného
srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu, jako je verapamil a diltiazem),
3/7
některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa,
moxonidin, rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto léků bez předchozí konzultace se svým
lékařem.

Před užíváním následujících léků společně s přípravkem Concor COR se poraďte se svým lékařem; Váš
lékař může provádět vyšetření častěji:

některé léky pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris (blokátory vápníkového
kanálu dihydropyridinového typu, jako je felodipin a amlodipin),
některé léky pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy III,
jako je amiodaron),
betablokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu),
některé léky pro léčbu například Alzheimerovy choroby nebo glaukomu ((parasympatomimetika,
jako je takrin nebo karbachol) nebo léky používané pro léčbu akutních srdečních potíží
(sympatomimetika, jako je isoprenalin a dobutamin),
antidiabetika včetně inzulinu,
anestetika (například během chirurgické léčby),
digitalis pro léčbu srdečního selhání,
nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) používané pro léčbu artritidy, bolesti nebo zánětu
(například ibuprofen nebo diklofenak),
jakýkoli lék, který může snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek, jako jsou
antihypertenzíva, některé léky pro léčbu deprese (tricyklická antidepresíva, jako je imipramin nebo
amitriptylin), některé léky užívané pro léčbu epilepsie nebo během anestézie (barbituráty, jako je
fenobarbital), některé léky pro léčbu duševních poruch charakterizované ztrátou kontaktu s realitou
(fenothiaziny, jako je levopromazin),
meflochin používaný pro prevenci nebo léčbu malárie,
léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-B),
jako je moklobemid.

Těhotenství a kojení
Existuje riziko, že léčba přípravkem Concor COR během těhotenství může poškodit dítě. Informujte svého
lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství. Lékař se rozhodne, zda můžete v průběhu
těhotenství užívat Concor COR.
Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby přípravkem
Concor COR nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete lék
snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje nebo když dochází ke její
změně a rovněž při kombinaci s alkoholem.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONCOR COR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Concor COR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba přípravkem Concor COR vyžaduje pravidelné lékařské sledování. To je zvláště nutné na začátku
léčby a během zvýšení dávky.

Tabletu užívejte s jídlem nebo bez jídla a zapíjejte ji vodou. Tableta se nedrtí a nekousá.
4/7

Dospělí včetně starších pacientů:
Léčba bisoprololem musí být zahájena nízkou dávkou, která se pak postupně zvyšuje.
Váš lékař se rozhodne, jak dávku zvýší a provede to normálně následujícím způsobem:

1,25 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,
2,5 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,
3,75 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,
5 mg bisoprololu denně po dobu čtyř týdnů,
7,5 mg bisoprololu denně po dobu čtyř týdnů,
10 mg bisoprololu denně po dobu udržovací (pokračující) léčby.

Doporučená maximální denní dávka je 10 mg bisoprololu.

V závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet se Váš lékař může také rozhodnout prodloužit dobu mezi
zvýšením dávky. Pokud se Vaše onemocnění zhorší nebo nebudete snášet lék, může být nutné opět snížit
dávku nebo přerušit léčbu. U některých pacientů může být dostačující udržovací dávka nižší než 10 mg
bisoprololu.
Váš lékař vám řekne, co máte dělat.

Pokud budete muset celou léčbu ukončit, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně, protože
jinak by se Váš stav mohl zhoršit.

Děti
Použití přípravku Concor COR u dětí není doporučeno.

Jestliže jste užil/a více přípravku Concor COR, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Concor COR, než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře. Váš
lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat snížení srdeční frekvence (bradykardie), závažné dechové
potíže, pocit závratí nebo třes (v důsledku snížení hladiny cukru v krvi).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Concor COR
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a. Užijte svou obvyklou
dávku další den ráno.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Concor COR
Nikde neukončujte užívání přípravku Concor COR bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo
ještě zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jako ostatní léky může přípravek Concor COR vyvolat nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky se
nemusí objevit u každého.

Pro zabránění závažným reakcím informujte ihned svého lékaře, pokud je nežádoucí účinek závažný,
vyskytl se náhle nebo se rychle zhoršuje.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky související se srdeční funkcí patří:
5/7
zpomalení srdeční frekvence (postihuje více než 1 osobu z 10),
zhoršení srdečního selhání (postihuje méně než 1 osobu z 10),
zpomalení nebo nepravidelná srdeční akce (postihuje méně než 1 osobu ze 100).

Pokud budete pociťovat závratě nebo slabost nebo budete mít dýchací potíže, kontaktujte, prosím, co
nejdříve svého lékaře.

Časté (postihují méně než 1 ze 10 osob):
únava, pocit slabosti, točení hlavy, bolest hlavy
pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech
nízký krevní tlak
poruchy žaludku nebo střev, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
poruchy spánku
deprese
točení hlavy při vstání
dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest
svalová slabost, svalové křeče

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):
potíže se sluchem
ucpaný nos z alergických příčin
snížení tvorby slz
zánět jater, který může způsobit zažloutnutí kůže nebo bělma očí
odchylky některých výsledků vyšetření krve nebo jaterních funkcí od normálu
reakce z přecitlivělosti jako je svědění, návaly, vyrážka
porucha erekce
noční můry, halucinace
mdloby

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob):
podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida)
vypadávání vlasů
kožní vyrážku s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek uvedený výše nebo jakýkoli neočekávaný účinek,
oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK CONCOR COR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Concor COR po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a vnějším
obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se týká posledního dne uvedeného měsíce.

Concor COR 2,5 mg : uchovávejte při teplotě do 25°C
Concor COR 5 mg : uchovávejte při teplotě do 30°C
Concor COR 10 mg : uchovávejte při teplotě do 30°C

6/7
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Concor COR obsahuje


Concor COR 2,5 mg, potahované tablety
Léčivá látka je bisoprolol-fumarát. Jedna potahovaná tableta obsahuje 2,5 mg bisoprolol-fumarátu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob,
mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý.
Potah tablety: dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza 2910/15.


Concor COR 5 mg, potahované tablety
Léčivá látka je bisoprolol-fumarát. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg bisoprolol-fumarátu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob,
mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý.
Potah tablety: Žlutý oxid železitý (E172), dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171),
hypromelóza 2910/15.


Concor COR 10 mg, potahované tablety
Léčivá látka je bisoprolol-fumarát. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg bisoprolol-fumarátu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob,
mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý.
Potah tablety: červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), dimetikon 100, makrogol
400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza 2910/15.

Jak přípravek Concor COR vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety přípravku Concor COR 2,5 mg jsou bílé bikonvexní tablety srdčitého tvaru s půlící
rýhou na obou stranách.
Potahované tablety přípravku Concor COR 5 mg jsou žlutavě bílé bikonvexní tablety srdčitého tvaru
s půlící rýhou na obou stranách.
Potahované tablety přípravku Concor COR 10 mg jsou bledě oranžové až světle oranžové bikonvexní
tablety srdčitého tvaru s půlící rýhou na obou stranách.
Každé balení obsahuje 28 nebo 56 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck KGaA
Darmstadt
Německo


7/7
Výrobce:
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
Merck KGaA&Co., Spittal/Drau, Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 4.6.2013
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz