Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CITALOPRAM ORION 10 MG 98X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 78603

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 78603
Kód EAN: 6432100010025
Kód SÚKL: 106778
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Citalopram Orion se používá k léčbě: - deprese a prevence depresí; - panické poruchy s anebo bez agorafobie.

Příbalový leták

1/8 

 

Sp.zn.sukls132057/2013 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Citalopram Orion 10 mg 
Citalopram Orion 20 mg 
Citalopram Orion 40 mg 

potahované tablety 

Citalopramum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Citalopram Orion a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Orion užívat 
3. Jak se Citalopram Orion užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Citalopram Orion uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je Citalopram Orion a k čemu se používá 
 
Citalopram  je  takzvaný  selektivní  inhibitor  zpětného  vychytávání  serotoninu,  který  zvyšuje 
koncentraci  serotoninu  v  mozku.  Serotonin  je  přenašeč  centrálního  nervového  systému.  Poruchy 
serotoninového systému byly zjištěny např. při depresi a pocitech úzkosti. 
 
Citalopram Orion se používá k léčbě 
- deprese a prevence depresí 
- panické poruchy s agorafobií nebo bez ní 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Orion užívat 
 
Neužívejte Citalopram Orion 
- jestliže jste souběžně léčeni takzvanými inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (například selegilin, 
lék  na  Parkinsonovu  chorobu  nebo  antidepresivum  moklobemid)  (viz  bod  „Další  léčivé  přípravky  a 
přípravek Citalopram"). 
-  pokud  užíváte  linezolid,  s  výjimkou  případů,  kdy  je  k  dispozici  vybavení  pro  přísné  sledování 
krevního tlaku (viz také bod "Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram"). 
- pokud užíváte pimozid (viz také bod "Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram"). 
- jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 
bodě 6 " Co Citalopram Orion obsahuje"). 
- pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl(a) poruchu 
srdečního  rytmu  (tyto  poruchy  lze  rozpoznat  EKG  vyšetřením,  toto  vyšetření  vyhodnotí,  jak  srdce 
funguje). 
- pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. Viz 
také bod níže „Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram“. 

2/8 

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Citalopram Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
- jestliže máte závažné onemocnění jater a ledvin. 
- jestliže máte cukrovku (diabetes) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram Orion“). 
- jestliže máte epilepsii; léčba Citalopramem Orion by měla být vysazena, objeví-li se křeče nebo 
se zvýší jejich frekvence 
(viz také bod „4. Možné nežádoucí účinky“). 
- jestliže jste v minulosti trpěl(a) mánií nebo hypománií (viz také bod „4. Možné nežádoucí účinky/ 
Kdy musíte vyhledat lékaře“). 
-  jestliže  užíváte  léky,  které  zvyšují  riziko  krvácení,  například  antikoagulancia  (léky,  které  brání 
srážení krve), protizánětlivá analgetika a deriváty kyseliny salicylové (např. kyselina acetylsalicylová) 
nebo jste již dříve měl(a) poruchy krvácivosti. 
- jestliže proděláváte elektroléčbu. 
- jestliže máte glaukom (zákal) s uzavřeným úhlem nebo jste glakom někdy měl(a) 
-  pokud  máte,  nebo  jste  někdy  v  minulosti  měl(a)  problémy  se  srdcem,  nebo  pokud  jste  v  nedávné 
době prodělal(a) srdeční záchvat. 
-  pokud  máte  v  klidu  pomalý  srdeční  tep  a/nebo  pokud  víte,  že  můžete  mít  nedostatek  solí  jako 
důsledek  dlouhotrvajícího  těžkého  průjmu  a  zvracení  nebo  jako  důsledek  používání  diuretik 
(močopudných léků). 
- pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, 
může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu. 
 
Děti a dospívající do 18 let: 
Citalopram Orion by se běžně neměl podávat dětem a dospívajícím do 18 let. Váš lékař přesto může 
Citalopram Orion pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. 
 
Pokud  lékař  předepsal  Citalopram  Orion  pacientovi  do  18  let  a  chcete  se  o  tom  poradit,  navštivte, 
prosím, znovu svého lékaře. 
 
Měli  byste  vědět,  že  u  pacientů  do  18  let,  kteří  užívají  tento  typ  léků,  je  zvýšené  riziko  výskytu 
nežádoucích  účinků,  jako  jsou  pokusy  o  sebevraždu,  sebevražedné  myšlenky  a  nepřátelské  jednání 
(převážně  agresivita,  vzdorovité  chování  a  hněv).  Jestliže  se  u  pacientů  do  18  let,  kteří  jsou  léčeni 
přípravkem Citalopram Orion, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o 
tom informovat svého lékaře. 
 
Rovněž  dlouhodobá  bezpečnost  přípravku  Citalopram  Orion  ve  vztahu  k  růstu,  dospívání  a  rozvoji 
poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného 
chování  u  mladých  dospělých  (mladších  25  let)  s psychiatrickými  onemocněními,  kteří  byli  léčeni 
antidepresivy. 
 
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici
. 
 
Možná  bude  užitečné,  když  řeknete  blízkému  příteli  nebo  příbuznému,  že  máte  deprese  nebo 
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) 

3/8 

 

požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojení změnami ve Vašem chování. 
 
Všimněte si, prosím! 
Jako  u  ostatních  léků,  užívaných  při  léčbě  deprese  a  příbuzných  nemocí,  se  zlepšení  nedostavuje 
ihned.  Po  zahájení  léčby  Citalopramem  Orion  může  trvat  několik  týdnů,  než  pocítíte  zlepšení.  Při 
léčbě  panických  poruch  to  trvá  obvykle  2  –  4  týdny,  než  se  dostaví  zlepšení.  Na  začátku  léčby  se 
mohou někteří pacienti setkat se zvýšenou úzkostí, která však vymizí během pokračující léčby. Proto 
je velmi důležité přesně dodržovat rady lékaře a nepřerušovat léčbu nebo měnit dávku bez konzultace 
s lékařem. 
 
Někteří  pacienti  s  bipolární  (manio-depresivní)  poruchou  mohou  vstoupit  do  manické  fáze,  která  je 
charakteristická  neobvyklými  a  rychlými  změnami  myšlenek,  nepřiměřeným  pocitem  štěstí  a 
nadměrnou fyzickou aktivitou. Když se u Vás takový účinek léku projeví, kontaktujte svého lékaře. 
 
Příznaky jako je neklid nebo neschopnost klidně sedět či stát se mohou rovněž objevit během prvních 
týdnů léčby. Objeví-li se u Vás tyto příznaky, ihned o tom informujte svého lékaře. 
 
Někdy si nemusíte být výše uvedených příznaků vědomi, proto Vám možná pomůže požádat přátele 
nebo příbuzné o pomoc při pozorování případných změn ve Vašem chování. 
 
Okamžitě informujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, pokud máte během léčby tíživé myšlenky 
nebo se u Vás objevily některé výše uvedené příznaky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram Orion 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte Citalopram Orion současně s: 
-  takzvanými  inhibitory  monoaminooxidázy  (inhibitory  MAO)  (například  selegilin,  lék  na 
Parkinsonovu chorobu, antidepresivum moklobemid nebo antibiotikum linezolid) nebo během prvních 
dvou týdnů po jejich vysazení. Po ukončení léčby přípravkem Citalopram Orion nesmíte po dobu 7 
dnů užívat žádný z těchto léků. 
-  pokud  užíváte  léky  na  poruchu  srdečního  rytmu  nebo  léky,  které  mohou  srdeční  rytmus  ovlivnit, 
např. antiarytmika třídy IA a III. 
-  některá  antipsychotika  (např.  fenothiazinové  deriváty,  pimozid,  haloperidol),  tricyklická 
antidepresiva. 
- některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, 
antimalarika, zejména halofantrin) 
- některá antihistaminika (astemizol, mizolastin). 
 
Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem. 
 
Souběžná léčba s některými léky může ovlivnit účinnost přípravku Citalopram Orion a to buď zvýšit 
nebo snížit. Informujte Vašeho lékaře, užíváte-li: 
-  takzvaná  antidepresiva  typu  SSRI  (což  jsou  selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu 
jako fluoxetin a sertralin) nebo tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin) 
- některá antidepresiva, která se používají také na pomoc odvykání kouření (bupropion) 
- některé léky proti úzkosti (buspiron) 
- některé přípravky na léčbu migrény (sumatriptan a jiné triptany) 
- některé přípravky na léčbu bolesti (tramadol) 
- přípravky, které zvyšují riziko krvácení, např. léky k prevenci srážení krve, jako jsou antikoagulancia 
a protizánětlivá analgetika (např. kyselina acetylsalicylová), dipyridamol a tiklopidin 
- bylinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum
- některé léky na léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdce (metoprolol) 

4/8 

 

- přípravky na léčbu žaludečních vředů (cimetidin) 
- přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, např. lithium, tryptofan a despiramin 
- některé léky na prevenci a léčbu malárie (meflochin) 
 
Máte-li  cukrovku  (diabetes),  kontrolujte,  prosím  důkladně,  své  hodnoty  krevního  cukru  (glukosy)  a 
účinek  inzulinu.  Zaznamenáte-li  jakékoliv  změny,  poraďte  se  se  svým  lékařem  (viz  také  bod 
„Upozornění a opatření“). 
 
Přípravek Citalopram Orion s jídlem a pitím 
Po dobu léčby citalopramem se doporučuje nepít alkoholické nápoje. 
 
Tablety by se měly zapíjet tekutinou, lze je užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Jestliže užíváte přípravek Citalopram Orion během posledních 3 měsíců těhotenství měly byste vědět, 
že  Vaše  dítě  by  mohlo  mít  po  narození  následující  příznaky:  potíže  s  dýcháním,  namodralou  kůži, 
záchvaty, změny tělesné teploty, potíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, ztuhlé 
nebo  ochablé  svaly,  živé  reflexy,  třes,  neklid,  podrážděnost,  letargie,  soustavný  pláč,  spavost  nebo 
obtíže  se  spánkem.  Jestliže  má  Vaše  dítě  po  narození  jakýkoli  z  těchto  příznaků,  prosím  okamžitě 
kontaktujte svého lékaře. 
 
Ubezpečte  se,  že  Váš  gynekolog  (popř.  i  porodní  asistentka)  ví,  že  užíváte  přípravek  Citalopram 
Orion. Užívání látek podobných přípravku Citalopram Orion během těhotenství, zvláště v posledních 
3  měsících,  může  u  dětí  zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní 
hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se 
obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, 
okamžitě kontaktujte dětského lékaře. 
 
Kojení: Citalopram je při užívání během kojení vylučován do mléka. 
 
Ve  studiích  na  zvířatech  bylo  prokázáno,  že  citalopram  snižuje  kvalitu  spermií.  Teoreticky  by  to 
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Citalopram může zhoršit výkon a schopnost soustředění. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte 
stroje ani nevykonávejte činnosti vyžadující zvláštní ostražitost, dokud nebudete mít jistotu o tom, že 
tento lék nezhoršuje Váš výkon. 
 
Citalopram Orion obsahuje laktosu 
Tyto tablety obsahují laktosu: 23 mg (10mg tableta), 46 mg (20mg tableta) a 91 mg (40mg tableta). 
Pokud  Vám  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  informujte  o  tom  svého  lékaře 
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se Citalopram Orion užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Deprese 
Dospělí: 
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně. 
 

5/8 

 

Panická porucha 
Dospělí: 
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20 - 30 mg denně. 
Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně. 
 
Starší pacienti (nad 65 let) 
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší 
pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně. 
 
Pacienti se zvláštním rizikem 
Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně. 
 
Léčba by měla pokračovat minimálně po dobu 6 měsíců poté, kdy příznaky nemoci vymizí, protože je 
pravděpodobné, že se některé příznaky mohou objevit znovu. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek tablet Citalopram Orion je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalopram Orion, než jste měl(a) 
V případech užití nadměrné dávky se mohou vedlejší účinky projevit ve větší míře. Jestliže jste užil(a) 
více tohoto léku, než jste měl(a), vždy kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické 
zařízení.  Pokud  jdete  k  lékaři  nebo  do  zdravotnického  zařízení,  vezměte  sebou  celé  balení  Vašeho 
léku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Citalopram Orion 
V  obvyklém  čase  užijte  další  dávku.  Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou 
dávku. Před odchodem na dovolenou se ujistěte, zda máte dostatečné množství Vašeho léku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Citalopram Orion 
Nepřestávejte užívat citalopram, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Jestliže chcete ukončit léčbu, 
poraďte se o tom se svým lékařem. Zamezte náhlému přerušení léčby. 
 
Jestliže je Vaše léčba  ukončena,  obecně  se  doporučuje  dávku  citalopramu  postupně snižovat  během 
několika týdnů. 
 
Pokud  přestanete  užívat  citalopram,  zejména  je-li  to  náhlé,  mohou  se  dostavit  příznaky  z  vysazení. 
Příznaky z vysazení jsou po ukončení léčby citalopramem časté. Riziko jejich vzniku je vyšší, pokud 
byl citalopram užíván dlouhodobě nebo ve vysokých dávkách, nebo bylo-li dávkování sníženo příliš 
rychle. Většina osob zaznamená mírné příznaky, které samy vymizejí během dvou týdnů. Dostaví-li se 
u  Vás  závažné  projevy  z  vysazení  citalopramu,  kontaktujte,  prosím,  svého  lékaře.  Ten  může 
vyžadovat, abyste znovu začal(a) tablety užívat a stanoví pomalejší postup snižování dávky. 
 
Příznaky z vysazení jsou: Pocity závratí (nestabilita a porucha rovnováhy), pocity mravenčení, pocity 
pálení  a  (méně  časté)  pocity  elektrického  šoku  i  v  hlavě,  poruchy  spánku  (živé  sny,  noční  můry, 
nespavost) pocity úzkosti, bolesti hlavy, pocit nevolnosti (nucení ke zvracení), pocení (včetně nočních 
potů),  pocit  neklidu  nebo  pohybového  neklidu  (agitovanosti),  třes,  pocit  zmatenosti  nebo  ztráty 
orientace,  emotivní  pocity  nebo  podrážděnost,  průjem,  poruchy  vidění,  chvění  nebo  bušení  srdce 
(palpitace). 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 

6/8 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Citalopram  Orion  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Nežádoucí  účinky  jsou  častější  během  prvních  dvou  týdnů  léčby  a  obvykle 
vymizí při pokračování léčby. 
 
Lékaři  musíte  neprodleně  oznámit,  pokud  během  užívání  tohoto  léku  zaznamenáte  myšlenky  na 
sebevraždu  nebo  úmrtí,  zhoršení  deprese  nebo  úzkosti,  projevy  náhlé  úzkosti  (panická  ataka),  hněv 
nebo  neobvyklé  změny  Vašeho  chování  nebo  nálady,  záchvaty,  serotoninový  syndrom  (pohybový 
neklid, zmatenost, průjem, vysoká horečka, přehnané reflexy, špatná koordinace, neklid, svalový třes, 
pocení,  podráždění,  chvění,  zimnice  a  svalové  záškuby)  krvácivost  (např.  krvácení  z  nosu,  krvácení 
dásní, neobvyklé modřiny, černá nebo krvavá stolice, silné menstruační krvácení). 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): 
Zvýšené  pocení,  spavost  nebo  neobvyklá  ospalost,  nespavost,  bolest  hlavy,  poruchy  akomodace 
(zaostření) očí, zrychlené nebo nepravidelné bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, celková slabost. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 
Snížení  tělesné  hmotnosti,  ztráta  chuti  k  jídlu,  poruchy  spánku,  zhoršení  schopnosti  se  soustředit, 
abnormální sny, ztrátu paměti, úzkost, sexuální poruchy (snížení sexuální touhy nebo schopnosti mít 
sex,  impotence,  poruchy  ejakulace,  abnormální  orgasmus  nebo  neschopnost  dosáhnout  orgasmu  u 
žen), bolestivá menstruace, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, apatie, zmatenost, migréna, třes, 
abnormální  citlivost  (mravenčení),  závratě,  poruchy  pozornosti,  zvonění  v  uších,  zvýšený  nebo 
snížený krevní tlak, záněty nosu a vedlejších nosních dutin, průjem, zácpa, poruchy trávení, zvracení, 
bolest břicha, nadýmání a zvýšené slinění, svědění kůže, bolest svalů nebo kloubů, poruchy močení 
nebo zvýšená produkce moči, únava, zívání. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
Zvýšená  chuť  k  jídlu,  zvýšení  tělesné  hmotnosti,  agresivita,  ztráta  osobnosti,  halucinace,  euforie 
(přehnaný  pocit  blaha),  zvýšení  libida,  mdloby,  rozšíření  zorniček,  zpomalení  nebo  zrychlení 
srdečního tepu, kašel, zvýšená tvorba jaterních enzymů, alergické reakce (např. vyrážka), vypadávání 
vlasů, zvýšená citlivost na sluneční světlo, zadržování moči, silná menstruace, malátnost. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): 
Nízká  hladina  sodíku,  křeče,  poruchy  hybnosti,  poruchy  chuti,  neobvyklé  krvácení,  mírné  jaterní 
poruchy, horečka. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000): 
Supraventrikulární a ventrikulární arytmie, tvorba mléka. 
 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 
 
Léčba  přípravkem  Citalopram  Orion  by  se  měla  přerušit  vyskytnou-li  se  záchvaty  nebo  zvýší-li  se 
jejich frekvence (viz bod „Upozornění a opatření“). 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Kdy musíte vyhledat lékaře 
Okamžitě kontaktujte svého lékaře v případě výskytu: 
 
- Serotoninového syndromu 
Pokud během léčby zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, jako například vysoká horečka, svalová 
ztuhlost,  náhlé  stahy  svalů,  kolísání  nálad,  pohybový  neklid  (agitovanost),  třes  a  zmatenost,  mohou 
naznačovat vznik vzácného stavu nazývaného serotoninový syndrom. 
 

7/8 

 

- Sebedestruktivních myšlenek 
Léčba deprese zahrnuje riziko sebevraždy, zejména během prvních 2 – 4 týdnů léčby. 
 
- Mánie 
Citalopram se někdy používá na léčbu bipolární afektivní poruchy, kde se záchvaty deprese a mánie 
vyskytují střídavě. V takových případech může spustit záchvat mánie. 
 
- Zhoršení psychotických příznaků 
Během léčby depresivní epizody schizofrenie se příznaky psychózy mohou zhoršit. 
 
Pokud se u vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat přípravek Citalopram Orion 
a okamžitě navštivte svého lékaře. 
- Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu 
známého jako torsade de pointes. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak Citalopram Orion uchovávat 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Citalopram Orion obsahuje 
- Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum odpovídající citalopramum 10, 20 nebo 40 mg. 
-  Pomocnými  látkami  v  jádře  tablety  jsou  kukuřičný  škrob,  monohydrát  laktosy,  kopovidon, 
mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy  a  magnesium-stearát.  Pomocnými  látkami 
potahové vrstvy tablet jsou hypromelosa, makrogol a oxid titaničitý (E 171). 
 
Jak Citalopram Orion vypadá a co obsahuje toto balení 
10 mg tableta: bílé, bikonvexní, kulaté, potahované tablety s označením A na jedné straně a 05 na 
straně druhé. 
20 mg tableta: bílé, bikonvexní, oválné, potahované tablety s označením A na jedné straně a 06 na 

8/8 

 

straně druhé (půlicí rýha mezi 0 a 6). Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
40 mg tableta: bílé, bikonvexní, oválné, potahované tablety s označením A na jedné straně a 07 na 
straně druhé (půlicí rýha mezi 0 a 7). Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
PVC/PVDC-Al blistr: 
28 tablet (2x 14 tablet) a 98 tablet (7x 14 tablet). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
HDPE lékovka: 
Citalopram Orion 10 mg: 30, 100 a 1 000 tablet 
Citalopram Orion 20 mg: 30, 56, 100, 250 a 1 000 tablet 
Citalopram Orion 40 mg: 30, 56, 100 a 500 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Výrobce 
Orion Corporation, Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká  republika,  Dánsko,  Finsko,  Maďarsko,  Norsko,  Švédsko,  Slovenská  republika:  Citalopram 
Orion 
Polsko: Citronil  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.2.2014 
 

Recenze

Recenze produktu CITALOPRAM ORION 10 MG 98X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CITALOPRAM ORION 10 MG 98X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám