Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 78603
Kód EAN:
Kód SÚKL: 106778
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Citalopram Orion se používá k léčbě: - deprese a prevence depresí; - panické poruchy s anebo bez agorafobie.

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls173697/2012 a příloha ke sp.zn.
sukls43871/2012, sukls43891/2012, sukls43908/2012, sukls43920/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Citalopram Orion 10 mg
Citalopram Orion 20 mg
Citalopram Orion 40 mg
potahované tablety
Citalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Citalopram Orion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Orion užívat
3. Jak se Citalopram Orion užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Citalopram Orion uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CITALOPRAM ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Citalopram je takzvaný selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který zvyšuje
koncentraci serotoninu v mozku. Serotonin je přenašeč centrálního nervového systému. Poruchy
serotoninového systému byly zjištěny např. při depresi a pocitech úzkosti.

Citalopram Orion se používá k léčbě
- deprese a prevence depresí
- panické poruchy s anebo bez agorafobie


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CITALOPRAM ORION
UŽÍVAT

Neužívejte Citalopram Orion
- jestliže jste souběžně léčeni takzvanými inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (například selegilin,
lék na Parkinsonovu chorobu nebo antidepresivum moklobemid) (viz bod Vzájemné působení s
dalšími léčivými přípravky.
- pokud užíváte linezolid, s výjimkou případů, kdy je k dispozici vybavení pro přísné sledování
krevního tlaku (viz také Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
- pokud užíváte pimozid (viz také Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku.
- pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu
srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce
funguje).
2

- pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. Viz
také bod níže Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.

Zvláštní opatrnosti při použití Citalopram Orion je zapotřebí
- jestliže máte závažné onemocnění jater a ledvin.
- jestliže máte cukrovku (diabetes) (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
- jestliže máte epilepsii; léčba Citalopramem Orion by měla být vysazena objeví-li se křeče nebo
se zvýší jejich frekvence (viz také bod 4. Možné nežádoucí účinky).
- jestliže jste v minulosti trpěl/a mánií nebo hypománií (viz také bod 4. Možné nežádoucí účinky/
Kdy musíte vyhledat lékaře).
- jestliže užíváte léky, které zvyšují riziko krvácení, například antikoagulancia (léky, které brání
srážení krve), protizánětlivá analgetika a deriváty kyseliny salicylové (např. kyselina acetylsalicylová)
nebo jste již dříve měl/a poruchy krvácivosti.
- jestliže proděláváte elektroléčbu.
- pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné
době prodělal/a srdeční záchvat.
- pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudných léků).
- pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání,
může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

Informujte prosím svého lékaře, pokud se Vás kterýkoliv z výše uvedených stavů týká nebo se Vás
týkal v minulosti.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:
Citalopram Orion by se běžně neměl podávat dětem a dospívajícím do 18 let. Váš lékař přesto může
Citalopram Orion pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu.

Pokud lékař předepsal Citalopram Orion pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte,
prosím, znovu svého lékaře.

Měli byste vědět, že u pacientů do 18 let, kteří užívají tento typ léků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni
přípravkem Citalopram Orion, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o
tom informovat svého lékaře.

Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Citalopram Orion ve vztahu k růstu, dospívání a rozvoji
poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného
chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni
antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

3

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budouli
znepokojení změnami ve Vašem chování.

Všimněte si, prosím!
Jako u ostatních léků, užívaných při léčbě deprese a příbuzných nemocí, se zlepšení nedostavuje
ihned. Po zahájení léčby Citalopramem Orion může trvat několik týdnů, než pocítíte zlepšení. Při
léčbě panických poruch to trvá obvykle 2 4 týdny, než se dostaví zlepšení. Na začátku léčby se
mohou někteří pacienti setkat se zvýšenou úzkostí, která však vymizí během pokračující léčby. Proto
je velmi důležité přesně dodržovat rady lékaře a nepřerušovat léčbu nebo měnit dávku bez konzultace
s lékařem.

Někteří pacienti s manicko-depresivní poruchou mohou vstoupit do manické fáze, která je
charakteristická neobvyklými a rychlými změnami myšlenek, nepřiměřeným pocitem štěstí a
nadměrnou fyzickou aktivitou. Když se u Vás takový účinek léku projeví, kontaktujte svého lékaře.

Příznaky jako je neklid nebo neschopnost klidně sedět či stát se mohou rovněž objevit během prvních
týdnů léčby. Objeví-li se u Vás tyto příznaky, ihned o tom informujte svého lékaře.

Někdy si nemusíte být výše uvedených příznaků vědomi, proto Vám možná pomůže požádat přátele
nebo příbuzné o pomoc při pozorování případných změn ve Vašem chování.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, pokud máte během léčby tíživé myšlenky
nebo se u Vás objevily některé výše uvedené příznaky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a též o bylinných
produktech a doplňcích stravy.

Neužívejte Citalopram Orion současně s:
- takzvanými inhibitory monoaminooxidázy (MAO inhibitory) (například selegilin, lék na
Parkinsonovu chorobu, antidepresivum moklobemid nebo antibiotikum linezolid) nebo během prvních
dvou týdnů po jejich vysazení. Po ukončení léčby přípravkem Citalopram Orion nesmíte po dobu 7
dnů užívat žádný z těchto léků.
- pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit,
např. antiarytmika třídy IA a III.
- některá antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická
antidepresiva.
- některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin,
antimalarika, zejména halofantrin)
- některá antihistaminika ( astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Souběžná léčba s některými léky může ovlivnit účinnost přípravku Citalopram Orion a to buď zvýšit
nebo snížit. Informujte Vašeho lékaře, užíváte-li:
- takzvaná antidepresiva typu SSRI (což jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
jako fluoxetin a sertralin) nebo tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin)
- některá antidepresiva, která se používají také na pomoc odvykání kouření (bupropion)
- některé léky proti úzkosti (buspiron)
- některé přípravky na léčbu migrény (sumatriptan a jiné triptany)
- některé přípravky na léčbu bolesti (tramadol)
4

- přípravky, které zvyšují riziko krvácení, např. léky k prevenci srážení krve, jako jsou antikoagulancia
a protizánětlivá analgetika (např. kyselina acetylsalicylová), dipyridamol a tiklopidin
- bylinné přípravky z třezalky tečkované (Hypericum perforatum)
- některé léky na léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdce (metoprolol)
- přípravky na léčbu žaludečních vředů (cimetidin)
- přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, např. lithium, tryptofan a despiramin
- některé léky na prevenci a léčbu malárie (meflochin)

Máte-li cukrovku (diabetes), kontrolujte, prosím důkladně, své hodnoty krevního cukru (glukosy) a
účinek inzulinu. Zaznamenáte-li jakékoliv změny, poraďte se se svým lékařem (viz také bod Zvláštní
opatrnosti při použití Citalopram Orion je zapotřebí).

Užívání přípravku Citalopram Orion s jídlem a pitím
Po dobu léčby citalopramem se doporučuje nepít alkoholické nápoje.

Tablety by se měly zapíjet tekutinou, lze je užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a fertilita
Během těhotenství nebo kojení se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat
jakýkoliv lék. Poraďte se se svým lékařem o užívání tohoto léku jestliže jste těhotná nebo plánujete
otěhotnění nebo kojení.

Jestliže užíváte přípravek Citalopram Orion během posledních 3 měsíců těhotenství měly byste vědět,
že Vaše dítě by mohlo mít po narození následující příznaky: potíže s dýcháním, namodralou kůži,
záchvaty, změny tělesné teploty, potíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, ztuhlé
nebo ochablé svaly, živé reflexy, třes, neklid, podrážděnost, letargie, soustavný pláč, spavost nebo
obtíže se spánkem. Jestliže má Vaše dítě po narození jakýkoli z těchto příznaků, prosím okamžitě
kontaktujte svého lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Citalopram
Orion. Užívání látek podobných přípravku Citalopram Orion během těhotenství, zvláště v posledních
3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní
hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se
obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte,
okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Kojení: Citalopram je při užívání během kojení vylučován do mléka.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Citalopram může zhoršit výkon a schopnost soustředění. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte
stroje ani nevykonávejte činnosti vyžadující zvláštní ostražitost, dokud nebudete mít jistotu o tom, že
tento lék nezhoršuje Váš výkon.

Důležité informace o některých složkách tablet Citalopram Orion
Tyto tablety obsahují laktosu: 23 mg (10 mg tableta), 46 mg (20 mg tableta) a 91 mg (40 mg tableta).
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete
užívat tento léčivý přípravek.


3. JAK SE CITALOPRAM ORION UŽÍVÁ

5

Lék užívejte jednou denně, přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Deprese
Dospělí:
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Panická porucha
Dospělí:
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20 - 30 mg denně.
Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let)
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší
pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Léčba by měla pokračovat minimálně po dobu 6 měsíců poté, kdy příznaky nemoci vymizí, protože je
pravděpodobné, že se některé příznaky mohou objevit znovu.

Jestliže máte pocit, že účinek tablet Citalopram Orion je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalopram Orion, než jste měl(a)
V případech užití nadměrné dávky se mohou vedlejší účinky projevit ve větší míře. Jestliže jste užil(a)
více tohoto léku, než jste měl(a), vždy kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické
zařízení. Pokud jdete k lékaři nebo do zdravotnického zařízení, vezměte sebou celé balení Vašeho
léku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít tablety Citalopram Orion
V obvyklém čase užijte další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku. Před odchodem na dovolenou se ujistěte, zda máte dostatečné množství Vašeho léku.

Jestliže jste přestal(a) užívat tablety Citalopram Orion
Nepřestávejte užívat citalopram, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Jestliže chcete ukončit léčbu,
poraďte se o tom se svým lékařem. Zamezte náhlému přerušení léčby.

Jestliže je Vaše léčba ukončena, obecně se doporučuje dávku citalopramu postupně snižovat během
několika týdnů.

Pokud přestanete užívat citalopram, zejména je-li to náhlé, mohou se dostavit příznaky z vysazení.
Příznaky z vysazení jsou po ukončení léčby citalopramem časté. Riziko jejich vzniku je vyšší, pokud
byl citalopram užíván dlouhodobě nebo ve vysokých dávkách, nebo bylo-li dávkování sníženo příliš
rychle. Většina osob zaznamená mírné příznaky, které samy vymizejí během dvou týdnů. Dostaví-li se
u Vás závažné projevy z vysazení citalopramu, kontaktujte, prosím, svého lékaře. Ten může
vyžadovat, abyste znovu začal(a) tablety užívat a stanoví pomalejší postup snižování dávky.

Příznaky z vysazení jsou: Pocity závratí (nestabilita a nevyrovnanost), pocity mravenčení, pocity
pálení a (méně časté) pocity elektrického šoku i v hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry,
nespavost) pocity úzkosti, bolesti hlavy, pocit nevolnosti (nucení ke zvracení), pocení (včetně nočních
potů), pocit neklidu nebo pohybového neklidu (agitovanosti), třes, pocit zmatenosti nebo ztráty
orientace, emotivní pocity nebo podrážděnost, průjem, poruchy vidění, chvění nebo bušení srdce
(palpitace).
64. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Citalopram Orion nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou častější během prvních dvou týdnů léčby a obvykle
vymizí při pokračování léčby.

Lékaři musíte neprodleně oznámit, pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte myšlenky na
sebevraždu nebo úmrtí, zhoršení deprese nebo úzkosti, projevy náhlé úzkosti (panická ataka), hněv
nebo neobvyklé změny Vašeho chování nebo nálady, záchvaty, serotoninový syndrom (pohybový
neklid (agitovanost), zmatenost, průjem, vysoká horečka, abnormální reflexy, špatná koordinace,
neklid, svalový třes, pocení, podráždění, chvění, zimnice a svalové záškuby) krvácivost (např.
krvácení z nosu, krvácení dásní, neobvyklé modřiny, černá nebo krvavá stolice, silné menstruační
krvácení).

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10):
Zvýšené pocení, spavost nebo neobvyklá ospalost, nespavost, poruchy akomodace (zaostření) očí,
zrychlené nebo nepravidelné bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, celková slabost.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta ze 100):
Snížení tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku, zhoršení schopnosti se soustředit,
abnormální sny, ztrátu paměti, úzkost, sexuální poruchy (snížení sexuální touhy nebo schopnosti mít
sex, impotence, poruchy ejakulace, abnormální orgasmus nebo neschopnost dosáhnout orgasmu u
žen), bolestivá menstruace, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, apatie, zmatenost, migréna, třes,
abnormální citlivost (mravenčení), závratě, poruchy pozornosti, zvonění v uších, zvýšený nebo
snížený krevní tlak, záněty nosu a vedlejších nosních dutin, průjem, zácpa, poruchy trávení, zvracení,
bolest břicha, nadýmání a zvýšené slinění, svědění kůže, bolest svalů nebo kloubů, poruchy močení
nebo zvýšená produkce moči, únava, zívání.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100):
Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti, agresivita, ztráta osobnosti, halucinace, euforie
(přehnaný pocit blaha), zvýšení libida, mdloby, rozšíření zorniček, zpomalení nebo zrychlení
srdečního tepu, kašel, zvýšená tvorba jaterních enzymů, alergické reakce (např. vyrážka), vypadávání
vlasů, zvýšená citlivost na sluneční světlo, zadržování moči, silná menstruace, krátkodobá ztráta
vědomí, malátnost.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1000):
Nízká hladina sodíku, křeče, poruchy hybnosti, poruchy chuti, neobvyklé krvácení, mírné jaterní
poruchy, horečka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000):
Supraventrikulární a ventrikulární arytmie, tvorba mléka.

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Léčba přípravkem Citalopram Orion by se měla přerušit vyskytnou-li se záchvaty nebo zvýší-li se
jejich frekvence (viz bod Zvláštní opatrnosti při použití Citalopram Orion je zapotřebí).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Kdy musíte vyhledat lékaře
Okamžitě kontaktujte svého lékaře v případě výskytu:
7


- Serotoninového syndromu
Pokud během léčby zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, jako například vysoká horečka, svalová
ztuhlost, náhlé stahy svalů, kolísání nálad, pohybový neklid (agitovanost), třes a zmatenost, mohou
naznačovat vznik vzácného stavu nazývaného serotoninový syndrom.

- Sebedestruktivních myšlenek
Léčba deprese zahrnuje riziko sebevraždy, zejména během prvních 2 4 týdnů léčby.

- Mánie
Citalopram se někdy používá na léčbu bipolární afektivní poruchy, kde se záchvaty deprese a mánie
vyskytují střídavě. V takových případech může spustit záchvat mánie.

- Zhoršení psychotických příznaků
Během léčby depresivní epizody schizofrenie se příznaky psychóz mohou zhoršit.

Pokud se u vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat přípravek Citalopram Orion
a okamžitě navštivte svého lékaře.
- Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes.


5. JAK CITALOPRAM ORION UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Citalopram Orion obsahuje
- Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum odpovídající 10, 20 nebo 40 mg citalopramum.
- Pomocnými látkami v jádře tablety jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kopovidon,
mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát. Pomocnými látkami
potahové vrstvy tablet jsou hypromelosa, makrogol a oxid titaničitý (E 171).

Jak Citalopram Orion vypadá a co obsahuje toto balení
10 mg tableta: bílé, bikonvexní, kulaté, potahované tablety s označením A na jedné straně a 05 na
straně druhé.
20 mg tableta: bílé, bikonvexní, oválné, potahované tablety s označením A na jedné straně a 06 na
straně druhé (půlicí rýha mezi 0 a 6). Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
40 mg tableta: bílé, bikonvexní, oválné, potahované tablety s označením A na jedné straně a 07 na
straně druhé (půlicí rýha mezi 0 a 7). Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

PVC/PVDC-Al blistr:
28 tablet (2x 14 tablet) a 98 tablet (7x 14 tablet). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

HDPE lékovka:
Citalopram Orion 10 mg: 30, 100 a 1 000 tablet
8

Citalopram Orion 20 mg: 30, 56, 100, 250 a 1 000 tablet
Citalopram Orion 40 mg: 30, 56, 100 a 500 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Finsko

Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.9.2012
Recenze

Recenze produktu CITALOPRAM ORION 10 MG 98X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CITALOPRAM ORION 10 MG 98X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze