Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

CARDURA XL 4 MG 100X4MG PA Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 69534

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 69534
Kód EAN: 8595060901258
Kód SÚKL: 103403
Proč užívat přípravek Cardura XL? Přípravek Cardura XL se používá k léčbě zhoršeného výtoku moči a dalších příznaků spojených se zbytněním předstojné žlázy, jako je především časté nucení na močení. Přípravek Cardura XL se také používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku. Tento přípravek byl předepsán pro vás osobně a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls175829/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CARDURA XL 4 mg  

tablety s prodlouženým uvolňováním 

doxazosinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je přípravek CARDURA XL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CARDURA XL užívat  

3. 

Jak se přípravek CARDURA XL užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek CARDURA XL uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek CARDURA XL a k čemu se používá  

 
Přípravek  CARDURA  XL  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  -blokátory.  Snížuje  svalové  napětí  v 
prostatě  a  v  oblasti  hrdla  močového  měchýře,  a  tak  zlepšuje  jak  vlastní  močení,  tak  i  doprovodné 
příznaky,  zejména  časté  nutkání  na  močení.  U  nemocných  užívajících  přípravek  CARDURA  XL  k 
léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) uvolňuje stažení hladké svaloviny tepen, takže krev může 
proudit mnohem volněji. Tím dochází ke snížení krevního tlaku. Kromě tohoto působení má přípravek 
CARDURA XL také vliv na snížení krevních tuků (lipidů) - příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu.  
 
Přípravek CARDURA XL se používá k léčbě zhoršeného výtoku moči a dalších příznaků spojených se 
zbytněním předstojné žlázy, jako je především časté nucení na močení. Přípravek CARDURA XL se 
také používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  CARDURA XL užívat 

 
Neužívejte přípravek CARDURA XL 

  jestliže  jste alergický(á) na léčivou látku  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

  pokud trpíte ortostatickou hypotenzí 

  pokud  trpíte  benigní  hyperplazií  prostaty  společně  s městnáním  v  horních  močových  cestách, 

chronickou infekcí močových cest nebo močovými kameny 

  pokud  trpíte  poruchami  gastrointestinálního  traktu  obstrukčního  typu,  s obstrukcí  jícnu  nebo  se 

zmenšením průměru lumenu GIT jakéhokoliv stupně 

  v době kojení (týká se pouze u indikace hypertenze) 

  pokud trpíte hypotenzí – nízkým tlakem (týká se pouze u indikace zbytnění prostaty)  

  pokud trpíte „přetékáním“ močového měchýře nebo anurií 
 

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku CARDURA XL se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou: 

-  Jestliže  máte  narušenou  činnost  jater.  Podávání  přípravku  pacientům  trpícím  těžkým 

poškozením  jater  se  nedoporučuje.  S  lékařem  byste  se  měl(a)  poradit  i  v  případě,  že  jste 
onemocnění jater prodělal(a) v minulosti. 

-  Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. 
-  Jestliže trpíte akutním onemocněním srdce. 
-  Jestliže užíváte další léky. 

 

Starší osoby mohou užívat běžnou dávku pro dospělé.  
 
U pacientů podstupujících operaci šedého zákalu, kteří jsou v současnosti nebo byli v minulosti léčeni 
tamsulosinem  či  dalšími  alfa-blokátory  je  možnost  výskytu  IFIS  syndromu,  tedy  komplikace 
v průběhu operace. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek CARDURA XL 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte některé z následujících léků, které mohou 
změnit účinek přípravku Cardura XL: 

  Léky nazývané PDE-5 inibitory používané  k léčbě poruchy erekce, např. sildenafil, tadalafil, 

vardenafil. (Viz bod Upozornění a opatření) 

  Léky ke snížení krevního tlaku 

  Léky používané k léčbě bakteriálních a plísňových infekcí, např. klarithromycin, itrakonazol, 

ketokonazol, telithromycin, vorikonazol 

  Léky používané k léčbě HIV, např. indinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir 

  Léky používané k léčbě deprese obsahující nefazodon 

 
Přípravek  CARDURA  XL  může  být  bezpečně  použit  společně  s  dalšími  léky.  Pokud  je  užíván 
společně s jinými léky ovlivňujícími krevní tlak, může dále snížit hodnoty krevního tlaku. 
 
Souběžné podávání doxazosinu a léků známých jako inhibitory PDE-5 může vést u některých pacientů 
ke snížení krevního tlaku. 
 
U pacientů s akutním onemocněním  srdce je třeba opatrnosti při podávání doxazosinu stejně jako u 
ostatních vasodilatačních léčiv užívaných ke snížení krevního tlaku. 
 
Přípravek CARDURA XL s jídlem, pitím a alkoholem 
Tabletu je možno užít spolu s jídlem nebo bez jídla. 
 
Přetrvávající bolestivá erekce 
Vyskytuje se velmi zřídka. Pokud se vyskytne, kontaktujte ihned lékaře. 

 

Před zahájením léčby přípravkem CARDURA XL může Váš lékař provést testy, aby vyloučil 
jiné okolnosti, jako je rakovina prostaty, která může způsobit stejné příznaky jako benigní 
hyperplazie prostaty. 

 
Děti a dospívající 
Léčivý přípravek CARDURA XL není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let, protože 
bezpečnost a účinnost nebyla stanovena. Benigní hyperplazie prostaty není relevantní u dětí. 

 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento přípravek.  
 
Těhotenství 
Těhotné ženy mohou užívat přípravek CARDURA XL jen pokud je to nezbytně nutné.  
 
Kojení 
Přípravek je v době kojení kontraindikován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředek, protože přípravek může, zejména na začátku léčby, způsobit zvýšenou 
únavu nebo závratě a tím ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Tyto 
činnosti byste měl(a) vykonávat jen po poradě s lékařem. 
 
 
3. 

Jak se přípravek CARDURA XL užívá 

 
Vždy užívejte  tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta jedenkrát denně. 
 
Následující  údaje  platí  pro  přípravek  CARDURA  XL,  pokud  lékař  nepředepsal  jiné  dávkování. 
Dodržujte  prosím  tento  návod  k  použití,  jinak  Vám  přípravek  CARDURA  XL  nepřinese  plný 
prospěch. 
 
Obvykle se užívá jedna tableta přípravku CARDURA XL 4 mg jedenkrát denně. U některých 
nemocných může být tato dávka zvýšena na maximální doporučenou dávku 8 mg jedenkrát denně. 
 
Spolkněte  CELOU  potahovanou  tabletu  a  zapijte  ji  dostatečným  množstvím  tekutiny  (např. 
sklenicí  vody).  Tabletu  je  možno  užít  spolu  s  jídlem  nebo  bez  jídla.  Tabletu  nekousejte  ani 
nežvýkejte, nepůlte a nedrťte. 
 
Pokud  se  náhodou  stane,  že  ve  své  stolici  zpozorujete  případný  zbytek  obalu  tablety,  nemusíte  se 
ničeho obávat. Lék je obsažen uvnitř zvláštního nevstřebatelného pouzdra, které je upraveno tak, aby 
léčivá  látka  byla  postupně  uvolňována  do  organizmu.  Po  úplném  uvolnění  léčivé  látky  je  prázdné 
pouzdro vyloučeno stolicí. 
 
Starší pacienti 
Není třeba úprava dávky. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
U těchto pacientů lze použít obvyklé dávkování. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater 
Z  důvodu  nedostupnosti  údajů  se  podávání  přípravku  pacientům  s těžkou  poruchou  jater 
nedoporučuje, viz bod Upozornění a opatření. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek CARDURA XL není určen k léčbě dětí. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku CARDURA XL, než jste měl(a) 
Pokud užijete příliš mnoho tablet najednou, může být Váš zdravotní stav vážně ohrožen. Proto ihned 
vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CARDURA XL 

 

Pokud zapomenete užít tabletu, není třeba se znepokojovat. Následující den užijte opět svoji 
pravidelnou dávkuNezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CARDURA XL  
Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat tablety, nebo si sami neměňte denní množství tablet, dokud Vám 
to  nedoporučí  Váš  lékař.  Pokud  byste  měl(a)  pocit,  že  se  jejich  účinek  snížil,  poraďte  se  se  svým 
lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARDURA XL  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) 
Infekce dýchacích cest, infekce močového traktu, ospalost, závratě, točení hlavy, rychlý srdeční puls, 
nízký krevní tlak, především při změně polohy, zánět průdušek, kašel, dušnost, rýma, bolest žaludku, 
porucha  trávení,  sucho  v ústech,  pocit  na  zvracení,  svědění,  bolest  zad,  zánět  močového  měchýře, 
inkontinence moči, pocit slabosti, bolest na hrudníku, příznaky podobné chřipce, periférní edém. 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) 
Alergické reakce, anorexie, dna, zvýšená chuť k jídlu, úzkost, deprese, nespavost, cerebrovaskulární 
příhoda, snížená citlivost, synkopa, třes, zvonění v uších, angina pectoris, infarkt myokardu, krvácení 
z nosu,  zácpa,  průjem,  plynatost,  zvracení,  gastroenteritida,  vyrážka,  bolest  kloubů,  poruchy 
vyprazdňování  močového  měchýře,  krev  v moči,  nucení  na  močení,  otok  tváře,  abnormální  jaterní 
testy, úbytek váhy. 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) 
Blokáda zažívacího traktu. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů) 
Nízký počet bílých krvinek a destiček, neklid, nervozita, parestézie, rozmazané vidění, nízký srdeční 
tep,  srdeční  arytmie,  purpura,  bronchospasmus,  cholestáza,  hepatitida,  žloutenka,  padání  vlasů, 
purpura,  urtikarie,  svalové  křeče,  svalová  slabost,  poruchy  mikce,  nykturie,  časté  močení, 
gynekomastie,  přetrvávající  bolestivá  erekce  penisu  –  vyhledejte  akutní  lékařské  ošetření,  únava, 
malátnost. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
Retrográdní ejakulace, komplikace při očních operacích (viz bod Upozornění a opatření). 
 
 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 
 
5. 

Jak přípravek CARDURA XL uchovávat  

 

Uchovávejte  při  teplotě  do  30  C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek CARDURA XL obsahuje 
 
Léčivou látkou je doxazosinum. 
Jedna potahovaná tableta přípravku obsahuje léčivou látku doxazosini mesilas v množství 
odpovídajícím 4 mg doxazosinum. 

 

Pomocnými 

látkami 

jsou 

polyethylenoxid, 

chlorid 

sodný, 

magnesium-stearát, 

hydroxypropylmethylcelulosa,  červený  oxid  železitý,  potahová  soustava  OPADRY  YS-2-7063  bílá 
(hydroxypropylmethylcelulosa,  propylenglykol,  oxid  titaničitý),  acetát  celulosy  a  makrogol  3350, 
černý inkoust. 

 

Jak přípravek CARDURA XL vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek CARDURA XL se vyrábí ve formě bílých, kulatých, bikonvexních potahovaných tablet s 
bodovou jamkou, s natištěným nápisem CXL 4 na jedné straně tablety. Je balen v blistrech po 30, 50 
nebo 100 tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Výrobce: 

R-Pharm Germany GmbH,  Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen, Německo 

 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Pfizer, spol. s r.o. 
Stroupežnického 17 
150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  19. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu CARDURA XL 4 MG 100X4MG PA Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu CARDURA XL 4 MG 100X4MG PA Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám