Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

CARDURA XL 4 MG 100X4MG PA Tabl. s řízeným uvol.

CARDURA XL 4 MG  100X4MG PA Tabl. s řízeným uvol.

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku CARDURA XL 4 MG 100X4MG PA Tabl. s řízeným uvol.

1/4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls42510/2009


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CARDURA XL 4 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním
doxazosinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CARDURA XL, a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CARDURA XL užívat
3. Jak se přípravek CARDURA XL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek CARDURA XL uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK CARDURA XL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek CARDURA XL patří do skupiny léků nazývaných -blokátory. Snižuje svalové napětí v
prostatě a v oblasti hrdla močového měchýře, a tak zlepšuje jak vlastní močení, tak i doprovodné
příznaky, zejména časté nutkání na močení. U nemocných užívajících přípravek CARDURA XL k
léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) uvolňuje stažení hladké svaloviny tepen, takže krev může
proudit mnohem volněji. Tím dochází ke snížení krevního tlaku. Kromě tohoto působení má přípravek
CARDURA XL také vliv na snížení krevních tuků (lipidů) - příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu.

Přípravek CARDURA XL se používá k léčbě zhoršeného výtoku moči a dalších příznaků spojených se
zbytněním předstojné žlázy, jako je především časté nucení na močení. Přípravek CARDURA XL se
také používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CARDURA
XL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CARDURA XL
pokud jste alergický/á na jakýkoli chinazolinový přípravek, doxazosin nebo na kteroukoli další
složku přípravku CARDURA XL
pokud trpíte ortostatickou hypotenzí
pokud trpíte benigní hyperplázií prostaty společně s městnáním v horních močových cestách,
chronickou infekcí močových cest nebo močovými kameny
pokud trpíte poruchami gastrointestinálního traktu obstrukčního typu, s obstrukcí jícnu nebo se
zmenšením průměru lumenu GIT jakéhokoliv stupně
v době kojení (týká se pouze u indikace hypertenze)
pokud trpíte hypotenzí nízkým tlakem (týká se pouze u indikace zbytnění prostaty)
pokud trpíte přetékáním močového měchýře nebo anurií
2/4


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CARDURA XL je zapotřebí
- Jestliže máte narušenou činnost jater, poraďte se prosím se svým lékařem ještě před začátkem
užívání přípravku CARDURA XL. Podávání přípravku pacientům trpícím těžkým poškozením
jater se nedoporučuje. S lékařem byste se měl(a) poradit i v případě, že jste onemocnění jater
prodělal(a) v minulosti.
- Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět
- Jestliže trpíte akutním onemocněním srdce
- Jestliže užíváte další léky
-
Starší osoby mohou užívat běžnou dávku pro dospělé.

U pacientů podstupujících operaci šedého zákalu, kteří jsou v současnosti nebo byli v minulosti léčeni
tamsulosinem či dalšími alfa-blokátory je možnost výskytu IFIS syndromu, tedy komplikace
v průběhu operace.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek CARDURA XL může být bezpečně použit společně s dalšími léky. Pokud je užíván
společně s jinými léky ovlivňujícími krevní tlak, může dále snížit hodnoty krevního tlaku.

Souběžné podávání doxazosinu a léků známých jako inhibitory PDE-5 může vést u některých pacientů
ke snížení krevního tlaku.

U pacientů s akutním onemocněním srdce je třeba opatrnosti při podávání doxazosinu stejně jako u
ostatních vasodilatačních léčiv užívaných ke snížení krevního tlaku.

Užívání přípravku CARDURA XL s jídlem a pitím
Tabletu je možno užít spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, oznamte tuto skutečnost vašemu lékaři ještě před tím,
než začnete užívat tento přípravek. Těhotné ženy mohou užívat přípravek Cardura XL jen pokud je to
nezbytně nutné. Přípravek je v době kojení kontraindikován

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek, protože přípravek může, zejména na začátku léčby, způsobit zvýšenou
únavu nebo závratě a tím ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Tyto
činnosti byste měl/a vykonávat jen po poradě s lékařem.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CARDURA XL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek CARDURA XL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta jedenkrát denně.

Následující údaje platí pro přípravek Cardura XL, pokud lékař nepředepsal jiné dávkování. Dodržujte
prosím tento návod k použití, jinak vám přípravek CARDURA XL nepřinese plný prospěch.

Obvykle se užívá jedna tableta přípravku CARDURA XL 4 mg jedenkrát denně. U některých
nemocných může být tato dávka zvýšena na maximální dávku 8 mg jedenkrát denně.

3/4

Spolkněte CELOU potahovanou tabletu a zapijte ji dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí
vody). Tabletu je možno užít spolu s jídlem nebo bez jídla. Tabletu nekousejte ani nežvýkejte, nepůlte
a nedrťte.

Pokud se náhodou stane, že ve své stolici zpozorujete případný zbytek obalu tablety, nemusíte se
ničeho obávat. Lék je obsažen uvnitř zvláštního nevstřebatelného pouzdra, které je upraveno tak, aby
léčivá látka byla postupně uvolňována do organizmu. Po úplném uvolnění léčivé látky je prázdné
pouzdro vyloučeno stolicí.

Použití u dětí
Přípravek CARDURA XL není určen k léčbě dětí.

Jestliže jste užil(a více přípravku CARDURA XL, než jste měl(a)
Pokud užijete příliš mnoho tablet najednou, může být váš zdravotní stav vážně ohrožen. Proto ihned
vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CARDURA XL
Pokud zapomenete užít tabletu, není třeba se znepokojovat. Následující den užijte opět svoji
pravidelnou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku,

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CARDURA XL
Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat tablety, nebo si sami neměňte denní množství tablet, dokud Vám
to nedoporučí Váš lékař. Pokud byste měl(a) pocit, že se jejich účinek snížil, poraďte se et, se svým
lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARDURA XL nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Tento přípravek, tak jako řada ostatních léků, může mít některé nežádoucí účinky. Mezi ně patří
především: sucho v ústech, bolesti v zádech, příznaky podobné chřipce, bolesti svalů, bušení srdce,
vyrážka, svědění, slabost, ospalost, závratě či točení hlavy, bolest hlavy, nevolnost, mdloby
(především při změně polohy), otoky nohou, pocit ucpaného nosu, zažívací potíže jako např. bolesti v
oblasti žaludku, pocit na zvracení, zácpa, průjem, snížení krevního tlaku, bolesti kloubů, změny
nálady, dvojité vidění, pocit hučení v uších, pálení při močení, zvýšené nucení na močení, zpětná
(retrográdní) ejakulace (výron semene při orgasmu do močového měchýře a nikoliv do močové
trubice).

Vzácně může dojít k neschopnosti udržet moč. Došlo také k ojedinělým případům bolestivé erekce či
impotence, podráždění, třesu končetin a přecitlivělosti.

Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné, vyskytují se převážně na začátku léčby a potom mizí.

U nemocných s vysokým krevním tlakem, kteří užívali přípravek CARDURA XL, se někdy vyskytly i
bolesti na hrudníku, zvýšená tepová frekvence nebo mozková mrtvice. Tyto potíže ale nemusely být v
souvislosti s užíváním přípravku CARDURA XL, ale mohly souviset se základním onemocněním.

4/4

5. JAK PŘÍPRAVEK CARDURA XL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek CARDURA XL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CARDURA XL obsahuje

Léčivou látkou je doxazosinum.
Jedna potahovaná tableta přípravku obsahuje léčivou látku doxazosini mesilas v množství
odpovídajícím 4 mg doxazosinum.

Pomocnými látkami jsou polyethylenoxid, chlorid sodný, magnesium-stearát,
hydroxypropylmethylcelulosa, červený oxid železitý, potahová soustava OPADRY YS-2-7063
bílá (hydroxypropylmethylcelulosa, propylenglycol, oxid titaničitý), acetát celulosy a makrogol
3350, černý inkoust.

Jak přípravek CARDURA XL vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek CARDURA XL se vyrábí ve formě bílých, kulatých, bikonvexních potahovaných tablet s
bodovou jamkou, s natištěným nápisem CXL 4 na jedné straně tablety. Je balen v blistrech po 30, 50
nebo 100 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Výrobce:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Illertissen, Německo

Držitel rozhodnutí o registraci:
PFIZER spol. s r.o.
Stroupeřnického 17
150 00 Praha 5, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
19.12.2012
.Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz