Podrobné informace

Při zvýšených nárocích organismu na vitamin C jako jsou např. nemoci z nachlazení, rekonvalescence, nehojící se rány, stres, jarní únava, těhotenství.

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL ARZNEIMITTEL GMBH
Značka: PHARMAVIT
Kód výrobku: 64961
Kód EAN: 3585550031928
Kód SÚKL: 100026
Držitel rozhodnutí: BRISTOL ARZNEIMITTEL GMBH
Přípravek se používá při zvýšených nárocích organismu na vitamín C jako jsou např. nemoci z nachlazení, rekonvalescence, nehojící se rány, stres, jarní únava, těhotenství. Na doporučení lékaře se používá C-vitamín 1000 Pharmavit k léčení skorbutu (avitamínózy C) a jako doplněk léčby krvácivých stavů, methemoglobinemie, nebo střevních onemocnění různého původu. Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy. Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky je přípravek vhodný pro děti nad 12 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka 1 z 3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls45628/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
C- VITAMIN 1000 Pharmavit
šumivé tablety
(Acidum ascorbicum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však C- VITAMIN 1000 Pharmavit musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívat
3. Jak se přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK C-VITAMIN 1000 Pharmavit A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu proti infekcím a napomáhá
správné funkci a tvorbě vazivové tkáně.
Přípravek se používá při zvýšených nárocích organismu na vitamin C, jako jsou např. nemoci z na-
chlazení, rekonvalescence, nehojící se rány, stress, jarní únava, těhotenství. Na doporučení lékaře se
používá C-VITAMIN 1000 Pharmavit k léčení skorbutu (avitaminózy C) a jako doplněk léčby krvácivých
stavů, methemoglobinémie, nebo střevních onemocnění různého původu. Přípravek mohou užívat těhotné
i kojící ženy. Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky je přípravek vhodný pro děti nad 12 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK C-VITAMIN 1000
Pharmavit UŽÍVAT
Neužívejte přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit,
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku acidum ascorbicum nebo na kteroukoli další
složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při pouţití přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit je zapotřebí
O užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit u poruchy funkce ledvin nebo u ledvinových kamenů
musí rozhodnout lékař.
Pokud trpíte cukrovkou nebo pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem také v případě, že trpíte
poruchami metabolismu železa.
Stránka 2 z 3
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud Vám lékař
předepíše během užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit přípravek obsahující deferoxamin,
upozorněte ho, že užíváte C-VITAMIN 1000 Pharmavit.
O vhodnosti současného užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit s jinými léky (i vitaminovými
přípravky) se poraďte s lékařem.
Těhotenství a kojení
Nebyly zaznamenány potíže při užívání přípravku během těhotenství ani při kojení. Vysoké dávky
užívané během těhotenství mohou u novorozence paradoxně způsobit projevy nedostatku vitamínu C. V
průběhu těhotenství se doporučuje užívat kyselinu askorbovou pouze pod dohledem ošetřujícího lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na pozornost při řízení dopravních prostředků ani při obsluze strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit
Přípravek obsahuje cukr, není proto vhodný pro diabetiky a osoby s nesnášenlivostí některých cukrů.
Poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK C-VITAMIN 1000 Pharmavit UŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak užívají dospělí preventivně 1/2-1 šumivou tabletu denně. Při nemocech z
nachlazení je možno u dospělých krátkodobě dávku zvýšit až na 3 tablety denně. Tato dávka by neměla
být překročena. Bez porady s lékařem tuto dávku neužívejte déle než 3 dny.
Dětem nad 6 let je možno podávat 1/2 tablety obden po poradě s lékařem.
Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici (asi 200 ml) vody.
Jestliže jste užil(a) více přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další plánovanou dávku v
předepsané době.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit
Po náhlém vysazení dlouhodobě podávaných vysokých dávek může dojít k paradoxní hypovitaminóze
(projevům nedostatku vitamínu).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých osob a při dávkách nad 1 gram se mohou objevit
zažívací obtíže (průjem), které po snížení dávky nebo vysazení přípravku odezní. Dalšími nežádoucími
Stránka 3 z 3
účinky mohou být závratě, bolest břicha, kopřivka a vyrážka. Může také dojít ke zýšenému vylučování
oxalátů močí (hyperoxalurie) nebo k jejímu nápadnému zabarvení (chromaturie).
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku
poraďte s lékařem.
5. JAK PŘÍPRAVEK C-VITAMIN 1000 Pharmavit UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit obsahuje
- Léčivou látkou je acidum ascorbicum, 1000 mg v 1 šumivé tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: sodná sůl sacharinu, hydrogenuhličitan sodný, kyselina citronová, natrium-
benzoát, pomerančové aroma, oranžová žluť (E 110), sacharóza, makrogol 6000.
Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení
10 šumivých tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Bristol-Myers Squibb, Agen, Francie
Bristol-Myers Squibb, Le Passage, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.2.2012

Recenze (6)

Recenze produktu C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT 10X1000MG Šumivé tablety

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

(9) (8)

100 %

(9) (7)

100 %

(11) (6)

100 %

(9) (7)

100 %

(10) (5)

100 %

vyhovuje mi, proto nakupuji

  • rozpustný ve vodě, dobré zkušenosti při použití při začínající rýmě, kašli

(10) (6)

80 %

Se všemi produkty vitaminu C jsem velmi spokojena. Používám při předcházení nachlazení.

Diskuze

Diskuze k produktu C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT 10X1000MG Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze