Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

BROMHEXIN GALMED 12 1X50ML Kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68963
Přípravek se proto používá k usnadnění vykašlávání hlenů při akutním onemocnění horních dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého vazkého hlenu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se proto používá k usnadnění vykašlávání hlenů při akutním onemocnění horních dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého vazkého hlenu.

Informace o produktu

Výrobce: TAMDA A.S., OLOMOUC
Značka: GALMED
Kód výrobku: 68963
Kód EAN:
Kód SÚKL: 50430
Držitel rozhodnutí: TAMDA A.S., OLOMOUC
Přípravek se proto používá k usnadnění vykašlávání hlenů při akutním onemocnění horních dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého vazkého hlenu. Pacienti trpící chronickými (dlouhodobými) onemocněními dýchacích cest např. astmatem mohou přípravek užívat jen na základě lékařského doporučení.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls311531/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

BROMHEXIN GALMED 12 mg/ml perorální kapky, roztok 

Bromhexini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Viz bod 4. 

Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je Bromhexin Galmed a k čemu se užívá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin Galmed užívat 
3.  Jak se Bromhexin Galmed užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Bromhexin Galmed uchovávat? 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

 Co je Bromhexin Galmed a k čemu se užívá 

 
Bromhexin Galmed obsahuje bromhexin-hydrochlorid, což je bronchosekretolytikum (přípravek k uvolnění 
hlenu při onemocněních dýchacích cest s hustým hlenem). 
Bromhexin  Galmed  se  používá  k  uvolnění  hlenu  a  k  usnadnění  vykašlávání  u  akutních  a  chronických 
onemocnění průdušek a plic s hustým hlenem. 
 
Bez porady s lékařem se tento přípravek užívá pro léčbu akutních onemocnění dýchacích cest, jako je akutní 
zánět průdušek. 
Na  doporučení  lékaře  se  tento  přípravek  užívá  pro  léčbu  chronických  onemocnění  dýchacích  cest, jako  je 
chronický zánět průdušek. Bromhexin Galmed je určen pro děti od 2 let, dospívající a dospělé. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin Galmed užívat 

 
Neužívejte Bromhexin Galmed: 

jestliže jste alergický(á) na bromhexin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud trpíte nebo jste v minulosti prodělal(a) léčbu žaludečních nebo dvanáctníkových vředů, protože 
Bromhexin Galmed může narušit slizniční bariéru v žaludku a střevech. 

při některých vzácných onemocněních průdušek, která jsou provázena nadměrným hromaděním sekretu 
(např. primární ciliární dyskineze). Vzhledem k možnému hromadění sekretu by Bromhexin  Galmed 
měl být užíván pouze pod lékařským dohledem 

při poruše funkce ledvin nebo závažných onemocněních jater (tento přípravek se v takových případech 
užívá podle pokynů lékaře v delších intervalech nebo ve snížených dávkách). Při závažných poruchách 
funkce ledvin je nutno očekávat hromadění látek vzniklých rozkladem bromhexin-hydrochloridu, které 
se tvoří v játrech. 

 
Zejména při dlouhodobé léčbě by měly být příležitostně kontrolovány funkce jater. 
 

V souvislosti s podáváním bromhexin-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných  kožních reakcí. 
Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních 
orgánů), přestaňte Bromhexin Galmed užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 

 

Další léčivé přípravky a Bromhexin Galmed 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat. 

 
Současné  užívání  Bromhexinu  Galmed  a  přípravků  tišících  kašel  (antitusika)  může  vést  k nebezpečnému 
hromadění sekretu v důsledku narušení kašlacího reflexu. Proto by vhodnost této kombinace léků měla být 
obzvláště pečlivě posouzena lékařem. 
 
Současné  užívání  s  léky,  které  vyvolávají  známky  podráždění  trávicího  traktu  může  vést  ke  zvýšenému 
podráždění žaludeční sliznice. 

 
Bromhexin Galmed s jídlem a pitím 
Nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
S použitím tohoto léku během těhotenství u lidí nejsou dosud žádné zkušenosti. Bromhexin Galmed proto musí 
být  užíván  během  těhotenství  pouze  po  důkladném  posouzení  poměru  rizika  a  přínosu  lékařem,  přičemž 
užívání v prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje. 
 
Bromhexin-hydrochlorid prochází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na kojené děti nebyly 
dostatečně prozkoumány, Bromhexin Galmed se nesmí užívat během v období kojení. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření. 
 
 
3. 

Jak se Bromhexin Galmed užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. 

 
Dospělí a dospívající od 14 let obvykle užívají 3x denně 16 - 33 kapek (odpovídá 24 - 48 mg bromhexin-
hydrochloridu za den). 
 
Děti a dospívající od 6 do 14 let a případně pacienti s nižší tělesnou hmotností než 50 kg užívají 3 x denně 16 
kapek Bromhexinu Galmed (odpovídá 24 mg bromhexin-hydrochloridu za den). 
 
Děti od 2 do 6 let užívají 3x denně 8 kapek (odpovídá 12 mg bromhexin-hydrochloridu za den). 

 

Při  porušené  funkci  ledvin  nebo  závažných  onemocněních  jater  by  tento  lék  měl  být  užíván  v  delších 
intervalech nebo nižších dávkách. V tomto případě je nutné se vždy poradit s lékařem. 

 
Délka užívání se řídí povahou a závažností onemocnění a měla by být stanovena lékařem. 

Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Obvyklá 
doba léčby přípravkem Bromhexin Galmed je 7-10 dní. Bez porady s lékařem neužívejte Bromhexin Galmed 
déle než 10 dní. Dlouhodobé užívání Bromhexinu Galmed u chronických onemocnění je možné pouze po 
poradě s lékařem. 
 

Bromhexin Galmed se užívá po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Je vhodné dbát na dostatečný 
příjem tekutin. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin Galmed, než jste měl(a) 
Při předávkování lze obvykle očekávat projevy onemocnění, které nepřesahují rámec běžných nežádoucích 
účinků. Při závažných projevech onemocnění může být nezbytné monitorování krevního oběhu a v případě 
potřeby  léčba  zaměřená  na  projevy  onemocnění.  Pokud  dítě  spolkne  větší  množství  tohoto  přípravku, 
kontaktujte ihned lékaře.  

 

Jestliže jste zapomněla užít Bromhexin Galmed 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže  zapomenete  užít  Bromhexin  Galmed  nebo  užijete  příliš  malé  množství,  pokračujte  v  užívání 
Bromhexinu Galmed v předepsaném čase další dávky tak, jak je uvedeno v pokynech pro dávkování. 
Máte-li další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 
 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100): 

• 

horečka 

• 

nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1000): 

• 

reakce z přecitlivělosti 

• 

vyrážka, kopřivka 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu): 

• 

anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce),  angioedému 
(rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění 

• 

závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické 
epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 

 
Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti, nebo pokud se objeví nové změny kůže a sliznic, přestaňte tento 
přípravek užívat a ihned vyhledejte lékaře. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 

5. 

Jak Bromhexin Galmed uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  Použitelné  do:.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Přípravek  je  možno  po  prvním  otevření  používat  28  dnů,  pokud  tato  doba  nepřesáhne  celkovou  dobu 
použitelnosti přípravku uvedenou na obalu. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Bromhexin Galmed obsahuje 

Léčivou látkou je: bromhexini hydrochloridum. 
Jeden ml (25 kapek) přípravku Bromhexin Galmed obsahuje bromhexini hydrochloridum 12 mg. 
Pomocné látky jsou propylenglykol, silice máty peprné, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda. 
 

Jak Bromhexin Galmed vypadá a co obsahuje toto balení 

Téměř bezbarvý až lehce nažloutlý nebo nazelenalý čirý lehce viskózní roztok, s příchutí máty peprné. 
Lahvička z hnědého skla s bezbarvým LDPE kapacím zařízením, bílý PP/HDPE pojistný šroubovací uzávěr s 
30 nebo 50 ml perorálních kapek, roztoku. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice 716 00 Ostrava, Česká republika 
 
Výrobce 
FAGRON a.s., Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci: 

GALMED a.s., 
Těšínská 1349 

Radvanice 716 00 Ostrava 

Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  6. 11. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu BROMHEXIN GALMED 12 1X50ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BROMHEXIN GALMED 12 1X50ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám