Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOLVAY PHARMA
Kód výrobku: 42996
Kód EAN: 3760008320322
Kód SÚKL: 22104
Držitel rozhodnutí: SOLVAY PHARMA
Betaserc 8 se užívá k léčbě Méniérovy choroby, která je charakterizována následujícími příznaky: záchvaty závratí, šelestem či postupnou ztrátou sluchu. Tyto příznaky jsou obvykle provázeny nevolností a zvracením. Dále se používá k léčbě závratí vznikajících při poruše ústrojí rovnováhy ve vnitřním uchu. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/5
sp.zn.sukls275261/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Betaserc 8
tablety
Betahistini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Celý název Vašeho léku je Betaserc 8. V této příbalové informaci je používán kratší název
Betaserc.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Betaserc a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betaserc užívat
3. Jak se přípravek Betaserc užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Betaserc uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Betaserc a k čemu se používá
Co je přípravek Betaserc
Betaserc obsahuje betahistin. Betaserc je druh léku zvaného analog histaminu.

K čemu se přípravek Betaserc používá
Betaserc se používá k léčbě:
Ménirovy nemoci její příznaky zahrnují:
pocit závratě (vertigo) a pocit nevolnosti nebo nevolnost (nauzea nebo zvracení)
šelest v uších (tinitus)
ztrátu nebo zhoršení sluchu.

Pocitu závratě vzniká, když část Vašeho vnitřního ucha, která kontroluje rovnováhu,
nepracuje správně (nazývá se vestibulární vertigo).

Jak Betaserc působí
Betaserc zvyšuje průtok krve ve vnitřním uchu. To snižuje vzrůst tlaku.


2/5
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betaserc užívat
Neužívejte přípravek Betaserc, jestliže:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na betahistin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Betaserc (uvedenou v bodě 6)
Vám Váš lékař řekl, že máte nádor nadledvin (zvaný feochromocytom).

Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí, neužívejte tento lék. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se před užitím přípravku Betaserc se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Poraďte se před užitím tohoto léku se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:
jste někdy měl/a žaludeční vřed
máte astma.

Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před
užitím přípravku Betaserc se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vás možná bude
během užívání přípravku Betaserc pečlivěji sledovat.

Děti
Betaserc není doporučován osobám mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Betaserc
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu a o rostlinných přípravcích.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léčivých
přípravků:
Antihistaminika ta mohou (teoreticky) snižovat účinek přípravku Betaserc. Naopak
Betaserc může také snižovat účinek antihistaminik.
Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) užívané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy
nemoci.
Ty mohou zvyšovat expozici přípravku Betaserc.

Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před
užitím přípravku Betaserc se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Betaserc s jídlem a pitím
Přípravek Betaserc můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Betaserc však může působit mírné
zažívací obtíže (uvedené v bodě 4). Užívání přípravku Betaserc spolu s jídlem může pomoci
zmírnit zažívací obtíže.

Těhotenství, kojení a fertilita
Není známo, zda Betaserc ovlivňuje nenarozené dítě:
Jestliže otěhotníte nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, přestaňte přípravek Betaserc
užívat a informujte svého lékaře.
Neužívejte přípravek Betaserc, jestliže jste těhotná, pokud Váš lékař nerozhodl, že je to
nezbytné.

Není známo, zda Betaserc přechází do mateřského mléka:
3/5
Nekojte, jestliže užíváte přípravek Betaserc. Můžete kojit jedině v případě, že Vám to lékař
řekne.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Betaserc ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní
prostředky, obsluhovat stroje nebo používat nástroje.
Mějte však na paměti, že onemocnění, pro které jste léčen/a přípravkem Betaserc (Ménirův
syndrom nebo vertigo) může způsobit pocit závratě nebo nevolnost, což může ovlivnit Vaši
schopnost řídit a obsluhovat stroje.


3. Jak se přípravek Betaserc užívá
Vždy užívejte přípravek Betaserc přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař upraví Vaši dávku podle postupu Vašeho onemocnění.
Nepřestávejte svůj lék užívat. Může trvat nějakou dobu, než lék začne působit.

Jak přípravek užívat
Zapíjejte tabletu vodou.
Tabletu můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Betaserc však může působit mírné zažívací
obtíže (uvedené v bodě 4). Užívání přípravku Betaserc spolu s jídlem může pomoci zmírnit
zažívací obtíže.

Kolik přípravku máte užívat
Obvyklá dávka je jedna nebo dvě tablety třikrát denně.
Jestliže užíváte více než jednu tabletu denně, rozdělte si tablety rovnoměrně během dne.
Například si vezměte jednu tabletu ráno a jednu večer.
Snažte se užívat svou tabletu každý den ve stejnou dobu. Tím zajistíte rovnoměrné množství
léku ve svém těle. Užívání ve stejnou dobu Vám také pomůže nezapomenout užívat Vaše
tablety.

Jestliže jste užil/a více přípravku Betaserc, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Betaserc, než jste měl/a, můžete pocítit nevolnost (na
zvracení), ospalost nebo bolest břicha. Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Betaserc
Jestliže jste zapomněl/a vzít si dávku léku, vynechte ji. Vezměte si svou další dávku
v obvyklou dobu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Betaserc
Nepřestávejte užívat přípravek Betaserc bez porady se svým lékařem, i když se začnete cítit
lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4/5
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Betaserc nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Při užívání tohoto léku se mohou vyskytnout následující
nežádoucí účinky:
Alergické reakce
Máte-li alergickou reakci, přestaňte přípravek Betaserc užívat a navštivte lékaře nebo jděte
přímo do nemocnice. Jaké příznaky se mohou objevit:
červená nebo hrudkovitá kožní vyrážka nebo zanícená svědivá kůže
otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku (hrdla)
pokles krevního tlaku
ztráta vědomí
obtížné dýchání.
Jestliže zpozorujete některý z výše uvedených příznaků, přestaňte přípravek Betaserc
užívat a navštivte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí)
pocit nevolnosti (nauzea)
zažívací obtíže (dyspepsie)
bolest hlavy.
Další nežádoucí účinky, které byly při užívání přípravku Betaserc hlášeny
Mírné zažívací obtíže jako je nevolnost (zvracení), bolest břicha, napětí (roztažení)
břicha (břišní distenze) a nadýmání. Užívání přípravku Betaserc s jídlem může pomoci
zmírnit zažívací obtíže.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Betaserc uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Nepoužívejte přípravek Betaserc po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Betaserc obsahuje
Léčivou látkou je betahistini dihydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 8 miligramů (mg)
betahistini dihydrochloridum.
Jedna tableta obsahuje také mikrokrystalickou celulosu, mannitol E421, monohydrát
kyseliny citronové, koloidní bezvodý oxid křemičitý a mastek.

5/5
Jak přípravek Betaserc 8 vypadá a co obsahuje toto balení
Kulatá, plochá, bílá až téměř bílá tableta se zkosenými hranami. Průměr tablety je 7 mm.
Tableta je označena na jedné straně číslicí 256.
Tablety jsou na trhu v balení obsahujícím 50 nebo 100 tablet. Jsou baleny v blistru
PVC/PVDC s aluminiovou krycí fólií.
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott Healthcare Products B.V., Weesp, Nizozemsko
Výrobce
Abbott Healthcare S.A.S., Chatillon sur Chalaronne, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.9.2013

Recenze

Recenze produktu BETASERC 8 100X8MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BETASERC 8 100X8MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze