Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Kód výrobku: 13039
Kód EAN: 8585004415002
Kód SÚKL: 76153
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Vaginální infekce (zejména kandidové), vyvolané plísněmi.

Příbalový leták

1/4
sp.zn.: sukls147226/2009


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Batrafen vaginální krém
(Ciclopiroxum olaminum )
vaginální krém

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Batrafen vaginální krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Batrafen vaginální krém užívat
3. Jak se přípravek Batrafen vaginální krém užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Batrafen vaginální krém uchovávat
6. Další informace



1. CO JE PŘÍPRAVEK BATRAFEN VAGINÁLNÍ KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Charakteristika
Cyklopirox olamin, léčivá látka přípravku Batrafen vaginální krém, je účinný proti plísním
napadajícím sliznici a kůži.
Přípravek je dobře snášen.

Indikace
Vaginální infekce (zejména kandidové) vyvolané plísněmi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
BATRAFEN VAGINÁLNÍ KRÉM UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Batrafen vaginální krém
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciklopirox olamin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Batrafen vaginální krém
- - u novorozenců a dětí do 6 let smí být Batrafen vaginální krém podán pouze v naléhavých
indikacích

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Batrafen vaginální krém je zapotřebí
- může dojít rovněž k nákaze partnera (ping-pong efekt). Aby se zabránilo reinfekci, má
partner rovněž konsultovat lékaře.

2/4
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Dosud nebyly popsány žádné interakce.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Batrafen vaginální krém s jídlem a pitím

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Batrafen vaginální krém se během těhotenství a při kojení smí používat pouze v závažných
případech.

Důležité informace o některých složkách přípravku Batrafen vaginální krém
Přípravek Batrafen vaginální krém obsahuje parafin, který vyvolává prosakování nebo porušení
latexových kondomů. Proto musí být zabráněno dotyku přípravku Batrafen vaginální krém a
kondomu, jinak dochází ke ztrátě ochranného působení kondomu.
Přípravek obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol, který může způsobovat místní kožní reakci ( viz bod
4).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BATRAFEN VAGINÁLNÍ KRÉM UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Batrafen vaginální krém přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, 5 g přípravku Batrafen vaginální krém (= 1 plný aplikátor) se jednou denně
zavádí hluboko do pochvy za pomoci přiloženého aplikátoru k jednorázovému použití (viz
vyobrazení). Toho je nejlépe dosaženo v poloze vleže s nohami lehce přitaženými k tělu.

Krém je nejlépe aplikovat před spaním. Ke každé aplikaci má být naplněn a použit nový aplikátor.
K zabránění návratu infekce se doporučuje aplikovat Batrafen vaginální krém podle instrukcí lékaře i
na kožní oblasti kolem pochvy (zevní genitálie až do anální oblasti). K tomu se nepoužívá aplikátor,
ale trocha krému se rozetře vatovým tampónem.
Trvání léčby závisí na době nutné k vyléčení poševní mykosy. Pravidlem je podávat přípravek 6 po
sobě následujících dní, ale lékař po vyšetření rozhodne, zda je nezbytné pokračovat v léčbě po dobu
až 14 dní.
Přípravek Batrafen vaginální krém se nesmí dostat do očí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Batrafen vaginální krém

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Batrafen vaginální krém nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech může dojít k přechodné místní reakci, tzn. svědění nebo pocit pálení.
3/4

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK BATRAFEN VAGINÁLNÍ KRÉM UCHOVÁVAT


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25o C.

Přípravek Batrafen vaginální krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce
za použ. do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Batrafen vaginální krém, pokud si všimnete viditelných známek snížené
jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Batrafen vaginální krém obsahuje

- Léčivou látkou je ciclopiroxum olaminum 10 mg v 1 g vaginálního krému.
- Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, oktyldodekanol, lehký tekutý parafin, stearylalkohol,
cetylalkohol, myristylalkohol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, kyselina mléčná S, čištěná voda.

Jak přípravek Batrafen vaginální krém vypadá a co obsahuje toto balení
Tuba obsahující 40 g vaginálního krému + 6 aplikátorů k jednorázovému použití


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel registračního rozhodnutí
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 2590/33c, Praha 6, Česká republika
Výrobce
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena .
6.11.2013


Návod k použití aplikátoru
a) Našroubujte aplikátor k jednorázovému použití na otevřenou tubu.
4/4


b) Jemně stlačte tubu, naplňte aplikátor, až se na pístu aplikátoru objeví šipka s nápisem stop.


c) Odstraňte tubu a zaveďte aplikátor hluboko do vagíny, nejlépe v poloze vleže s nohami lehce
přitaženými k tělu. Vyprázdněte aplikátor stlačením pístu.


d) Vyjměte aplikátor a znehodnoťte.


Recenze

Recenze produktu BATRAFEN VAGINÁLNÍ KRÉM 40GM+6APL. Poševní krém

Diskuze

Diskuze k produktu BATRAFEN VAGINÁLNÍ KRÉM 40GM+6APL. Poševní krém

Přidat nový příspěvek do diskuze