Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 70139
Kód EAN: 3660053071333
Kód SÚKL: 107133
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Avaxim 160 je určen k aktivní imunizaci proti infekci vyvolané virem hepatitidy A pro osoby od 2 let věku. Vakcína je doporučována zejména osobám vystaveným riziku nákazy hepatitidou A jako jsou: - cestující do endemických oblastí; - vojáci; - pracující ve zdravotnictví, osoby pracovně vystavené zvláštnímu riziku infekce jako jsou osoby pečující o děti v denních zařízeních; - osoby zaměstnané v potravinářství; - pracovníci kanalizační služby.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.:sukls30216/2007
a příloha k sp.zn.: sukls28081/2006, sukls28083/2006
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
AVAXIM 160 U, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná, adsorbovaná)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Dodržujte důsledně rady svého lékaře nebo zdravotní sestry. Máte-li jakékoli další otázky,
zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
Ujistěte se, že celý očkovací program byl dokončen. Jinak může být ochrana nedostatečná.
V příbalové informaci naleznete
1. Co je AVAXIM 160 U a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AVAXIM 160 U používat
3. Jak se AVAXIM 160 U používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak AVAXIM 160 U uchovávat
6. Další informace
1. CO JE AVAXIM 160 U A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tento přípravek je VAKCÍNA ve formě injekční suspenze (0,5 ml v předplněné injekční
stříkačce, velikost balení 1 dávka (0,5 ml).
Vakcína je doporučována k prevenci infekce způsobené virem hepatitidy A u mladistvých od
16 let a dospělých.
Vakcína nevyvolává ochranu proti infekci způsobené jiným typem viru hepatitidy, ani jinými
známými patogeny, které se mohou vyskytovat v játrech.
Vakcína má být podána v souladu s oficiálními doporučeními.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AVAXIM 160 U
POUŽÍVAT
Nepoužívejte AVAXIM 160 U:
- pokud máte horečku, chronické progresivní onemocnění nebo akutní onemocnění (je
doporučeno očkování odložit),
- při přecitlivělosti (alergii) na kteroukoli složku vakcíny, nebo jestliže se u Vás po
předchozím podání vakcíny vyskytla závažná reakce.
Zvláštní opatrnosti při použití vakcíny AVAXIM 160 U je zapotřebí
- jestliže imunosupresivní léčba nebo stav imunitní nedostatečnosti může vést ke snížení
imunitní odpovědi na vakcínu,
- očkování nemusí zabránit vzniku hepatitidy A, pokud bylo očkování podáno během
inkubační doby onemocnění,
- u osob s jaterním onemocněním,
- u osob, které jsou přecitlivělé na neomycin (každá dávka vakcíny obsahuje stopové
množství neomycinu).
2/3
- jestliže trpíte trombocytopenií, v tomto případě se při intramuskulárním podání může
vyskytnout krvácení
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vakcína může být podána současně s imunoglobuliny, ale do různých injekčních míst.
Vzhledem k tomu, že vakcína je inaktivovaná, její podání současně s jinými inaktivovanými
vakcínami do různých injekčních míst nevede obvykle k žádné interakci.
Vakcína může být podána současně, ale do odlišných míst, s rekombinantní vakcínou proti
hepatitidě B nebo polysacharidovou vakcínou proti břišnímu tyfu.
Vakcína může být též podána současně, ale do odlišných míst, s živou vakcínou proti žluté
zimnici.
Vakcína může být použita jako posilující dávka u osob, které dostaly základní dávku očkování
jinou inaktivovanou vakcínou proti hepatitidě A.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Z preventivních důvodů není doporučeno podávat vakcínu těhotným ženám s výjimkou případů
vysokého rizika nákazy.
Vakcína může být podána kojícím ženám.
3. JAK SE AVAXIM 160 U POUŽÍVÁ
Dávkování
Doporučená dávka pro osoby starší 16 let je 0,5 ml.
Základní ochrany je dosaženo po jedné injekci.
K získání dlouhodobé ochrany má být aplikována druhá dávka (posilující), přednostně 6 až 12
měsíců po první dávce a může být podána do 36 měsíců po aplikaci první dávky.
Tato vakcína se může použít i jako posilující dávka po očkování proti hepatitidě A u osob,
které dostali první dávku ve formě kombinované vakcíny proti břišnímu tyfu a hepatitidě A
(inaktivovaná vakcína) před 6 až 36 měsíci.
Způsob podání
Vakcínu je doporučeno podat intramuskulárně, aby se minimalizoval vznik místních reakcí.
Doporučeným místem podání je deltový sval (horní ramenní sval).
Vakcína se nesmí aplikovat intravenózně: ujistěte se, že jehla nepronikla do krevního řečiště.
Vakcína nemá být aplikována do hýždě (vzhledem k přítomnosti proměnlivého množství
tukové tkáně) a nemá být aplikována intradermálně, protože tyto způsoby podání mohou
vyvolat slabší imunitní odpověď.
Ve výjimečných případech může být vakcína aplikována i subkutánně u pacientů
s trombocytopenií (nedostatečné množství krevních destiček, specifická krevní složka důležitá
pro srážlivost krve) nebo u pacientů s rizikem zvýšené krvácivosti.
Vakcína nesmí být mísena s jinými vakcínami v jedné injekční stříkačce.
Před podáním protřepte dokud nevznikne homogenní suspenze.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.
3/3
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako jiné léčivé přípravky může i AVAXIM 160 U vyvolat u některých osob
nežádoucí účinky:
- velmi častá byla bolestivost v místě aplikace, méně často spojená se zarudnutím, ve vzácných
případech byl pozorován uzlík v místě vpichu,
- často se vyskytla mírná horečka, bolest hlavy, bolesti ve svalech a kloubech, gastrointestinální
poruchy, velmi častá byla únava,
- vzácně se vyskytlo mírné přechodné zvýšení hodnot jaterních enzymů (transamináz)
- velmi vzácně byly hlášeny kožní reakce jako svědění, vyrážka nebo kopřivka.
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky nebo pokud
přetrvávají nebo se zhorší.
5. JAK AVAXIM 160 U UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem.
Přípravek nesmí být podán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné
do:.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co AVAXIM 160 U obsahuje
Léčivou látkou je:
1 dávka (0,5 ml ) obsahuje
Hepatitis A virus inactivatum* 160 jednotek** na jednu dávku 0,5 ml
* adsorbováno na hydroxid hlinitý (množství odpovídá 0,3 mg hliníku)
** obsah antigenu je vyjádřen v porovnání na vlastní referenční přípravek
Pomocnými látkami jsou: fenoxyethanol, formaldehyd a živná půda M 199H (obsahující
komplexní směs aminokyselin, minerálních solí, vitaminů, kyselinu chlorovodíkovou nebo
hydroxid sodný pro úpravu pH a vodu na injekci)
Jak AVAXIM 160 U vypadá a co obsahuje toto balení
0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce -1 dávka
Držitel rozhodnutí o registraci
SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon, Francie
Výrobci
Sanofi Pasteur SA, Val de Reuil, Francie
Sanofi Pasteur SA, Marcy L´Etoile, Francie
SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapešť, Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
2.6. 2010

Recenze

Recenze produktu AVAXIM 160 1X0.5ML-STŘ Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu AVAXIM 160 1X0.5ML-STŘ Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze