Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96160
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107873
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Moclob je předepisován lékařem k léčbě deprese. Pokud trpíte depresí, můžete pociťovat smutnou (depresivní) náladu, ztrátu zájmu o Vaše každodenní činnosti. Můžete také pociťovat jeden či více následujících příznaků: výrazné zvýšení tělesné hmotnosti nebo naopak snížení tělesné hmotnosti bez toho, že držíte dietu, poruchy spánku, neklid, netečnost, pocit ztráty energie, pocity vlastní zbytečnosti, pocity přehnaného nebo neodůvodněného provinění se nebo ztrátu koncentrace. Pacienti léčení přípravkem Apo-Moclob se většinou vracejí do normálního, radostného a aktivního stavu. Apo-Moclob projasňuje náladu a umožňuje cítit se lépe. Také koncentrace a kvalita spánku pacientů léčených přípravkem Apo-Moclob se zlepšuje. Apo-Moclob také může být předepsán lékařem k léčbě sociální fobie. Pokud trpíte sociální fobií, máte výrazný a trvalý strach z toho být pozorován nebo hodnocen ostatními lidmi. To Vás vede k vyhýbání se jedné nebo i více sociálním situacím, jako jsou např. mluvení na veřejnosti nebo dokonce i konzumace jídla a pití za přítomnosti jiných lidí, psaní na veřejnosti apod. Vyhýbání se těmto situacím postupně narušuje Vaše pracovní schopnosti, Vaši schopnost podílet se na veřejných aktivitách a Vaše každodenní vztahy s ostatními lidmi. Pacienti léčení přípravkem Apo-Moclob budou pociťovat méně strachu, budou se méně vyhýbat těmto sociálním situacím a budou schopni lépe se vyrovnat s každodenním životem.

Příbalový leták

1/6PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-MOCLOB 150
APO-MOCLOB 300
potahované tablety
(moclobemidum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je APO-MOCLOB a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-MOCLOB užívat
3. Jak se APO-MOCLOB užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak APO-MOCLOB uchovávat
6. Další informace


1. CO JE APO-MOCLOB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-MOCLOB patří do skupiny léků nazývaných antidepresiva.

APO-MOCLOB obsahuje jako léčivou látku antidepresivum moclobemidum. Moclobemid
zvyšuje hladinu látek, které umožňují přenos nervových impulsů v mozku. Zvýšení hladiny
těchto látek zpět k normálním hodnotám Vám pomůže projasnit náladu a navrátit Vás do
stavu normálního prožívání.

APO-MOCLOB je předepisován lékařem pro léčbu deprese. Pokud trpíte depresí, můžete
pociťovat smutnou (depresivní) náladu, ztrátu zájmu o své každodenní činnosti. Nic Vám
nepřináší radost a uspokojení. Můžete také pociťovat jeden či více z následujících příznaků:
výrazné zvýšení tělesné hmotnosti, nebo naopak snížení tělesné hmotnosti, aniž byste držel(a)
dietu, poruchy spánku, neklid, netečnost, pocit ztráty energie, pocity vlastní zbytečnosti,
pocity přehnaného nebo neodůvodněného provinění nebo ztrátu koncentrace. Pacienti léčení
přípravkem APO-MOCLOB se většinou vracejí do normálního, radostného a aktivního stavu.
APO-MOCLOB projasňuje jejich náladu a umožňuje jim cítit se lépe. Také koncentrace a
kvalita spánku pacientů léčených přípravkem APO-MOCLOB se zlepšuje.

APO-MOCLOB také může být předepsán lékařem pro léčbu sociální fobie. Pokud trpíte
sociální fobií, máte výrazný a trvalý strach z toho být pozorován nebo hodnocen ostatními
lidmi. To Vás vede k vyhýbání se jedné nebo i více sociálním situacím, jako je například
2/6
mluvení na veřejnosti, nebo dokonce i konzumace jídla a pití za přítomnosti jiných lidí, psaní
na veřejnosti, apod. Vyhýbání se těmto situacím postupně narušuje Vaše pracovní schopnosti,
Vaši schopnost podílet se na veřejných aktivitách a Vaše každodenní vztahy s ostatními lidmi.
Pacienti léčení přípravkem APO-MOCLOB budou pociťovat méně strachu, budou se méně
vyhýbat těmto sociálním situacím a budou schopni lépe se vyrovnat s každodenním životem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-MOCLOB
UŽÍVAT

Neužívejte APO-MOCLOB
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na moklobemid nebo na kteroukoli další složku
přípravku (viz Další informace, bod 6).
jestliže současně užíváte selegilin (lék používaný na Parkinsonovu chorobu).
jestliže trpíte stavy zmatenosti.
u dětí, protože zatím není dostatek klinických zkušeností s podáváním přípravku této
skupině pacientů.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-MOCLOB je zapotřebí
jestliže máte poškozené jaterní funkce. U pacientů se sníženou funkcí jater mohou být
reakce na léčbu silnější než u jiných pacientů. Proto pokud trpíte poruchami jaterních
funkcí, Váš lékař Vám může doporučit nižší dávkování a kontrolovat Vaši reakci na
léčbu. Váš lékař Vás také upozorní na to, abyste se vyhnuli konzumaci nadměrného
množství starých a velice uzrálých sýrů (jako jsou syrečky).
jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy nebo feochromocytomem (onemocněním
nadledvin)
jestliže trpíte duševním onemocněním (schizofrenie, schizoafektivní psychóza)
jestliže trpíte alergiemi (u citlivých pacientů se může vyskytnout přecitlivělost na
moclobemid)
Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese či projevy úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo
vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidepresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit..
Zvýšené riziko platí :
- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
- jestliže jste v mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním,
kteří byli léčeni antidepresivy
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o
tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším
zdravotnickém zařízení.

Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte
depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou
informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese
nebo úzkost zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3/6
Léky obsahující léčivé látky klomipramin nebo dextromethorfan, stejně jako některé léky
zlepšující náladu, užívané společně s přípravkem APO-MOCLOB, Vám mohou způsobit
nežádoucí účinky.
APO-MOCLOB může zesilovat účinek opioidů (včetně léků obsahujících léčivé látky
morfin, kodein). Dávkování těchto léků, pokud budou užívány společně s přípravkem APO-
MOCLOB, může být proto lékařem upraveno.
Nedoporučuje se kombinace přípravku APO-MOCLOB s přípravky obsahujícími pethidin.

Cimetidin a jemu podobné léky (ale ne ranitidin), tj. léky pro léčbu žaludeční vředové
choroby, zvyšují účinnost přípravku APO-MOCLOB. Proto Vám lékař upraví dávkování
APO-MOCLOBu.

Účinek sympatomimetických aminů (například léků k léčbě astmatu) by mohl být zvýšen a
prodloužen účinkem přípravku APO-MOCLOB.

Možnost ovlivnění přípravku APO-MOCLOB tyraminem, který je obsažen ve starých a velmi
uzrálých sýrech, je malá.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Před zahájením léčby přípravkem APO-MOCLOB musíte svého lékaře informovat o tom,
jste-li těhotná, zda nemáte pocit, že jste těhotná, nebo že zamýšlíte otěhotnět. Lékař potom
rozhodne, zda máte APO-MOCLOB užívat.

Kojení
APO-MOCLOB proniká ve velmi malých množstvích do mateřského mléka. Váš lékař proto
rozhodne, zda je možné užívat přípravek v době kojení, nebo ne.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
APO-MOCLOB obvykle neovlivňuje schopnost reagovat. Nicméně dle své individuální
reakce na APO-MOCLOB však někdy můžete pocítit (zejména na začátku léčby) vliv na svou
schopnost řídit automobil nebo pracovat se stroji. Předtím, než budete tyto činnosti
vykonávat, poraďte se s lékařem.


3. JAK SE APO-MOCLOB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek APO-MOCLOB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Neměňte užívanou dávku, pokud vám
k tomu nedal pokyn váš lékař. Vaše léčba musí být pravidelně přehodnocována a v případě
potřeby upravena.

Obvyklé dávkování je následující:

Při depresi:
Doporučená počáteční dávka přípravku APO-MOCLOB je 300-450 mg na den, rozdělených
do dvou či třech dílčích dávek. Ve většině případů se první příznaky účinku přípravku objeví
již během prvních dvou týdnů léčby a Váš lékař se potom může rozhodnout, zda Vám denní
dávku zvýší, nebo sníží. Obvyklá denní dávka přípravku APO-MOCLOB je 300 až 600 mg,
celková denní dávka by většinou neměla překročit 600 mg na den. Jednotlivá dávka tedy bude
4/6
polovinou nebo třetinou doporučené celkové denní dávky. Léčba by měla pokračovat po dobu
nejméně 4-6 týdnů, aby lékař mohl posoudit účinnost přípravku.

Při sociální fobii:
Doporučená účinná dávka moclobemidu je 600 mg na den, rozdělených do dvou dílčích
dávek. Zahajovací denní dávka moclobemidu by měla být 300 mg a čtvrtý den by měla být
denní dávka zvýšena na 600 mg. Každá jednotlivá dávka by měla být polovinou celkové
denní dávky. Léčba s denní dávkou 600 mg by měla pokračovat nejprve po dobu 8 - 12 týdnů,
aby bylo možno vyhodnotit její účinnost.

Jak APO-MOCLOB užívat:
APO-MOCLOB užívejte vždy po jídle. Tablety nekousejte a zapijte je vodou nebo jiným
nealkoholickým nápojem.

Použití u dětí
Přípravek APO-MOCLOB není pro nedostatek klinických dat určen k podávání dětem.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-MOCLOB, než jste měl/a
Pokud jste užili více tablet, než Vám lékař doporučil, nebo pokud tablety užilo dítě,
vyhledejte ihned lékaře. Při předávkování může dojít k podráždění centrálního nervového
systému a zažívacího traktu.

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-MOCLOB
Je důležité, abyste lék užíval/a každý den. Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji,
jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží čas na další dávku, zapomenutou dávku
vynechejte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat APO-MOCLOB
Nikdy nepřestávejte užívat APO-MOCLOB bez porady s lékařem. Je důležité, abyste
v užívání přípravku APO-MOCLOB pokračoval/a tak dlouho, jak vám předepsal lékař.
Celková doba léčby se může výrazně individuálně lišit a Váš lékař rozhodne o tom, kdy léčbu
ukončit. U přípravku APO-MOCLOB nebyly dosud nikdy popsány příznaky závislosti a
příznaky z vysazení. Je docela možné, že Vám lékař předepíše přípravek APO-MOCLOB po
nějaké době znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-MOCLOB nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou však obvykle mírné a
přechodné: poruchy spánku, závratě, neklid, pocity úzkosti, podrážděnost, bolesti hlavy,
poruchy vidění, otoky (kloubů a nohou), sucho v ústech, zažívací obtíže. Výjimečně se může
vyskytnout stav zmatenosti. Vzácně se mohou vyskytnout i kožní reakce, jako svědění nebo
vyrážka, pocity mravenčení nebo píchání.

V některých případech je obtížné určit, zda jsou tyto nežádoucí účinky způsobeny přípravkem
APO-MOCLOB, protože stejné příznaky mohou být projevem deprese samotné.
5/6

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK APO-MOCLOB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek APO-MOCLOB nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co APO-MOCLOB obsahuje

- Léčivou látkou je moclobemidum. Jedna potahovaná tableta přípravku APO-MOCLOB
150 mg obsahuje 150 mg moclobemidum a jedna potahovaná tableta přípravku APO-
MOCLOB 300 mg obsahuje 300 mg moclobemidum.

- Pomocnými látkami jsou:

tablety 150 mg: dextrát, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, hypromelosa 2910, polydextrosa, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171),
žlutý oxid železitý (E 172), karnaubský vosk.

tablety 300 mg: methylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy,
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, hypromelosa 2910,
makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171).
.

Jak APO-MOCLOB vypadá a co obsahuje toto balení

APO-MOCLOB 150 mg: Světle žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety s dělící rýhou
na jedné straně, na druhé straně s vyraženým označením APO 150.

APO-MOCLOB 300 mg: bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s dělící rýhou na jedné
straně, na druhé straně s vyraženým označením APO 300.

Velikost balení: APO-MOCLOB 150 i APO-MOCLOB 300:
30, 50 nebo 100 potahovaných tablet v bílé lahvičce se šroubovacím uzávěrem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
6/6

Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

Výrobce
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 8.8.2013

Recenze

Recenze produktu APO-MOCLOB 150 30X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-MOCLOB 150 30X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze