Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17240
Kód EAN: 4030855012138
Kód SÚKL: 59286
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Amiohexal 200? Přípravek Amiohexal 200 se používá k léčbě některých poruch srdečního rytmu (arytmií), které se projevují zrychleným tepem. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. Tento přípravek předepsal lékař Vám osobně a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

1/5


sp.zn. sukls139249/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

AMIOHEXAL 200
tablety
(Amiodaroni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek AMIOHEXAL 200 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMIOHEXAL 200 užívat
3. Jak se přípravek AMIOHEXAL 200 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek AMIOHEXAL 200 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek AMIOHEXAL 200 a k čemu se používá

AMIOHEXAL 200 je antiarytmikum v tabletách.
AMIOHEXAL 200 pomáhá zabránit nepravidelnému srdečnímu rytmu a navrací srdeční rytmus
k normálu.

Přípravek AMIOHEXAL 200 se používá k léčbě některých poruch srdečního rytmu (arytmií), které se
projevují zrychleným tepem.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMIOHEXAL 200 užívat

Neužívejte přípravek AMIOHEXAL 200
- jestliže jste alergický(á) na amiodaron, jód nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy,
- při velmi pomalém srdečním rytmu, při některých poruchách vedení a tvorby srdečního
vzruchu
- pokud kojíte,
- jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus,
- v těhotenství, vyjma výjimečných okolností.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku AMIOHEXAL 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

2/5


jestliže jste těhotná, může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné a jen po co
nejkratší dobu
zpomalení srdečního rytmu jako následek užívání přípravku AMIOHEXAL 200 je
pravděpodobnější u starších pacientů
během léčby se vyhýbejte slunečnímu záření a ozáření ultrafialovými paprsky, např. v soláriu
pokud Vy nebo někdo z Vaší rodiny trpíte chorobou štítné žlázy, měli byste tento přípravek
užívat jen velmi opatrně a být pod stálým dohledem lékaře
bezpečnost a účinnost amiodaronu u dětí nebyla ověřena, proto jeho užití není doporučeno
před chirurgickým zákrokem by měl být anesteziolog upozorněn na to, že užíváte přípravek
AMIOHEXAL 200.


Další léčivé přípravky a AMIOHEXAL 200

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Během léčby přípravkem AMIOHEXAL 200 by neměly být užívány některé další léky k léčbě poruch
srdečního rytmu (jako např. sotalol, bepridil nebo flekainid) a neměl by též být podáván injekční
pentamidin (protiparazitární látka) a injekční erytromycin (antibiotikum). Jejich současné podávání by
mohlo způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu.
Nedoporučuje se též užívání některých léčiv k léčbě srdečních onemocnění (beta-blokátory),
některých přípravků proti zácpě (např. cisaprid) a fluorchinolonů (užívaných v zubním lékařství nebo
při léčbě osteoporózy) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu.
Společné podávání amiodaronu a statinů (jedna ze skupin látek snižujících hladiny krevních tuků)
může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, např. postižení kosterních svalů.
Vzhledem k riziku krvácení je třeba opatrnosti při podávání amiodaronu s dabigatranem.
Doporučuje se zamezit společnému užívání amiodaronu s léky obsahujícími látku, která zpomaluje
činnost jaterních enzymů, tzv. CYP3A4 (grapefruitový džus a mnoho léčivých přípravků).

AMIOHEXAL 200 s jídlem a pitím
Tablety polykejte celé, nerozkousané, spolu s malým množstvím tekutiny. Můžete je užít před, během
anebo po jídle.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Vzhledem ke svým účinkům na štítnou žlázu plodu se amiodaron v těhotenství nesmí užívat, vyjma
případů, kdy benefit převáží nad rizikem.
Kojení
Amiodaron je vylučován ve významném množství do mateřského mléka, proto se v období kojení
nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Tyto
činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře.

AMIOHEXAL 200 obsahuje značné množství jodu a dlouho setrvává v těle. Může ovlivnit činnost
štítné žlázy.
AMIOHEXAL 200 obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat
3/5
3. Jak se přípravek AMIOHEXAL 200 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.


Nasycovací dávkování v průběhu 8 až 10 dní:

Obvykle se užívá 600 mg amiodaronu denně, tj. po jedné tabletě přípravku AMIOHEXAL 200 3x
denně. U některých pacientů může lékař doporučit zvýšení nasycovací dávky až na 1 200 mg
amiodaronu denně, tj. na 6 tablet přípravku AMIOHEXAL 200 denně.

Udržovací dávkování:

Obvyklá udržovací dávka se pohybuje mezi 100 a 400 mg denně, tj. až 2 tablety AMIOHEXALu
200 denně. AMIOHEXAL 200 lze užívat i obden, je tedy možné užívat 1 tabletu (200 mg) obden nebo
tablety (100 mg) denně. Vzhledem k prodlouženému účinku amiodaronu jsou možná i tzv.
terapeutická okénka (kdy se 2 dny v týdnu AMIOHEXAL 200 neužívá).

Váš lékař Vám stanoví nejnižší účinnou udržovací dávku, aby se zabránilo vzniku nežádoucích účinků
anebo alespoň snížila jejich závažnost; většina nežádoucích účinků je totiž závislá na výši dávky.

Tablety polykejte celé, nerozkousané, spolu s malým množstvím tekutiny, před, během anebo po jídle.
Léčba může být dlouhodobá a její trvání vždy určuje lékař.
Použití u dětí a dospívajících:
O účinnosti a bezpečnosti užití přípravku u dětí jsou jen omezené údaje. Váš lékař rozhodne o vhodné
dávce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AMIOHEXAL 200, než jste měl(a)

Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému požití přípravku dítětem, ihned informujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AMIOHEXAL 200

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Pokud náhodou vynecháte jednu dávku, nezpůsobí Vám to žádné zvláštní potíže, pokračujte v
předepsaném dávkování, jako by k vynechání nedošlo.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob
drobné usazeniny amiodaronu v rohovce, obvykle v oblasti pod zorničkou, které mohou vést
ke zhoršenému vidění (rozmazané vidění, barevné kruhy okolo zdrojů světla). Obvykle vymizí
během 6 až 12 měsíců po ukončení léčby.
nevolnost, zvracení, poruchy vnímání chutí, ustupující s poklesem dávky.
4/5


ojedinělá zvýšení hladiny jaterních enzymů, objevující se obvykle na začátku léčby. Tyto
hodnoty se obvykle normalizují spontánně nebo se snížením dávky.
přecitlivělost kůže vůči světlu.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob
zpomalení činnosti srdce
snížená nebo zvýšená činnost štítné žlázy.
akutní onemocnění jater s vysokými hladinami jaterních enzymů a/nebo žloutenkou, včetně
jaterního selhání, které někdy bývá smrtelné.
třes, noční děsy, poruchy spánku
může se vyvinout tzv. intersticiální plicní onemocnění se ztíženým dýcháním, dušností,
poruchou plicních funkcí a rentgenologicky zjistitelnými změnami na plicích. S příznaky jako
neproduktivní kašel a dušnost.
břidlicově šedivé nebo modravé kožní pigmentace v případech dlouhodobé léčby vysokými
denními dávkami; tyto pigmentace pomalu vymizí po přerušení léčby.
svalová slabost.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob
poruchy vedení vzruchu v srdci, někdy následované srdeční zástavou, převodní poruchy.
poškození periferních nervů a/nebo poškození svalů, obvykle po vysazení léčby ustoupí,
závratě.

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 osob
snížení počtu krevních destiček, snížené tvorby nebo zvýšeného rozpadu červených krvinek.
výrazné zpomalení srdeční frekvence nebo zastavení převodu vzruchu v srdci, zvláště u
starších pacientů nebo u pacientů s narušeným převodem vzruchu v srdci.
syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH).
poškození optického nervu a/nebo zánět optického nervu, které mohou vést k trvalé slepotě.
chronická choroba jater (v některých případech se smrtelnými důsledky), hepatitida, jaterní
cirhóza.
zvýšená hladina kreatininu v krvi.
nezhoubné zvýšení nitrolebečního tlaku, porucha koordinace pohybů, bolesti hlavy.
zánět nadvarlat, impotence
zúžení průdušek u pacientů s těžkým respiračním selháním a zvláště u pacientů s astmatem.
zčervenání kůže během ozařování, výskyt červených bolestivých uzlů zejména na kůži bérců
(erythema nodosum) a vyrážka, odlupování kůže (exfoliativní dermatitida), vypadávání vlasů.
zánětlivé onemocnění cév (vaskulitida).

Není známo: z dostupných údajů nelze frekvenci určit
torsades de pointes
granulom včetně granulomu kostní dřeně
plicní krvácení
kopřivka
otok kůže, obličeje, hrtanu a dýchacích cest, který může vést k dušení (Quinckeho edém).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5/5


5. Jak přípravek AMIOHEXAL 200 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/blistru za
Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek AMIOHEXAL 200 obsahuje

- Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum 200 mg v 1 tabletě.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon 25,
koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek AMIOHEXAL 200 vypadá a co obsahuje toto balení

AMIOHEXAL 200 jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou.

Velikost balení: 20, 50 nebo 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG, Industriestraße 25, D-83607 Holzkirchen, Německo
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alle 1, 391 79 Barleben, Německo
LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
19.11.2013

Recenze

Recenze produktu AMIOHEXAL 200 100X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMIOHEXAL 200 100X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze