Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 13297
Kód EAN:
Kód SÚKL: 67545
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Přípravek se používá k léčbě mimokloubních revmatických onemocnění (záněty svalových povázek, šlach a svalů), poúrazových otoků a zánětů, bolestí v zádech. Užívá se také při revmatických onemocněních s kloubními projevy (revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylosující spodylitida). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů a mladistvých starších než 15 let.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls144988/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ALMIRAL 50
enterosolventní tablety
diclofenacum natricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ALMIRAL 50 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL 50 užívat
3. Jak se ALMIRAL 50 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ALMIRAL 50 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ALMIRAL 50 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Váš lék se jmenuje ALMIRAL 50. Účinná látka je diklofenak.
Diklofenak je látka s protizánětlivým účinkem používaná k úlevě od bolesti, zánětu a ztuhlosti.
Diklofenak účinkuje díky potlačení hormonů, které v těle působí zánět a bolest. Je to člen skupiny
léčiv, které se nazývají nesteroidní protizánětlivé látky (NSA).
ALMIRAL 50 se používá k léčbě akutní bolesti v různých situacích včetně osteoartritidy, revmatoidní
artritidy, akutní bolesti zad, akutní dny, bolesti ledvin (např. při ledvinových kamenech), akutního
traumatu a pooperační bolesti. Váš lékař Vám vysvětlí, na co Vás léčí a podá Vám další informace.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALMIRAL 50 UŽÍVAT
Neužívejte ALMIRAL 50
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
ALMIRALU 50
jestliže máte nebo jste měli žaludeční nebo duodenální vřed nebo krvácení ze zažívacího
traktu
jestliže jste měli krvácení do zažívacího traktu nebo perforaci spojenou s předchozím
užíváním NSA
jestliže máte závažnou poruchu jater nebo ledvin
jestliže máte závažné srdeční selhání
2/5
jestliže jste měli alergickou reakci, kožní vyrážku nebo dušnost po podání aspirinu nebo jiných
léků proti bolesti
během posledních tří měsíců těhotenství
Zvláštní opatrnosti při použití ALMIRALU 50 je zapotřebí
jestliže máte nebo jste měli krvácivé poruchy
jestliže užíváte jiné léky proti bolesti
jestliže jste měli bolesti žaludku / pálení žáhy po podání léku proti bolesti
jestliže máte onemocnění střeva jako Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida
jestliže máte nebo jste prodělali onemocnění srdce, ledvin nebo jater
jestliže máte astma
jestliže jste těhotná (první a druhý trimestr), pokoušíte se otěhotnět nebo kojíte
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod. Riziko je vyšší, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte
doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zvláště důležité je informovat lékaře pokud užíváte následující léky:
Lithium (k léčbě depresí)
Digoxin (srdeční glykosid)
Antikoagulancia (tablety na ředění krve, např. warfarin)
Antiagregační látky (léky k prevenci krevní srážlivosti)
Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, antidepresiva)
Antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky)
Cyklosporin a takrolimus (pro potlačení imunitního systému)
Metotrexát (k léčbě některých nádorových nebo revmatických onemocnění)
Chinolonové antibiotika (antimikrobiální látky)
Kortikosteroidy a jiné NSA včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (protizánětlivé
léky)
Diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči)
Mifepriston (přípravek na ukončení těhotenství)
Antihypertensiva (léky na snížení krevního tlaku)
ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu II (k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních
obtíží)
Může být nutné upravit dávku nebo přerušit podávání léků, které by zabraňovali ALMIRALU 50
v účinku.
3/5
Podle některých zdrojů může diklofenak účinkem na ovulaci poškozovat ženskou plodnost. Tento jev
je vratný při přerušení léčby.
Těhotenství a kojení
ALMIRAL 50 by neměl být předepisován v těhotenství, pokud to lékař nepovažuje za nevyhnutelné.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud máte po ALMIRALU 50 závratě, neřiďte a neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách ALMIRALU 50
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Tablety obsahují barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110), které může způsobit alergické reakce.
3. JAK SE ALMIRAL 50 UŽÍVÁ
ALMIRAL 50 užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Lékař určí dávkování podle závažnosti
Vašeho onemocnění. Pokud si nejste něčím jisti nebo potřebujete více informací, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
Obvyklé dávkování je při akutních obtíží u dospělých 3krát denně 1 tableta. Při dlouhodobém léčení je
udržovací dávka obvykle 2krát denně 1 tableta.
Tablety se užívají celé během jídla nebo bezprostředně po jídle.
Nepřekračujte maximální denní dávku 3 tablety.
Jestliže jste užil(a) více ALMIRALU 50, než jste měl(a)
Neberte více léku, než Vám bylo řečeno. Pokud nedopatřením dostanete větší dávku, uvědomte ihned
lékaře nebo lékárníka nebo navštivte nejbližší nemocnici. Vždy s sebou vezměte balení léku a ukažte
ho lékaři.
Jestliže jste zapomněl(a) užít ALMIRAL 50
Pokud se vynechá dávka, podejte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud je již téměř čas pro následující
dávku, vynechanou dávku přeskočte a pokračujte jako dříve. Neberte dvojitou dávku. Celková denní
dávka by neměla překročit 150 mg.
Jestliže jste přestal(a) užívat ALMIRAL 50
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ALMIRAL 50 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud u Vás dojde k následujícím závažným nežádoucím účinkům, zastavte užívání ALMIRALU 50
a vyhledejte lékařskou pomoc nebo ihned zavolejte Vašemu lékaři.
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
Nevolnost, zvracení, průjem, trávicí obtíže, bolest v nadbřišku, plynatost, nechutenství
Bolesti hlavy, závratě
Vyrážka
4/5
Potíže v místě vpichu jako lokální bolest nebo zatvrdnutí
Zvýšení hodnot jaterních testů
Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
Ospalost a zvýšená únava
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů)
Gastritida (zánět žaludku), krvácení z trávicího traktu, zvracení krve, krvavý průjem, meléna
(dehtovitě černá stolice), vřed ve sliznici žaludku či dvanáctníku s nebo bez krvácení nebo
perforací (prasknutím)
Kopřivka
Poruchy funkce jater včetně hepatitidy (zánět jater), v ojedinělých případech akutní, s nebo
bez žloutenky
Celkové alergické reakce, včetně hypotenze (nízký tlak)
Bronchospasmus (zúžení průdušek s obtížným dýcháním)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)
Kolitida (tj. zánět tlustého střeva), včetně krvácivé kolitidy a vzplanutí ulcerózní kolitidy (tj.
kolitidy provázené tvorbou vředů) nebo Crohnovy choroby, zácpa, stomatitida (zánět sliznice
dutiny ústní), glositida (zánět sliznice jazyka), poškození jícnu, střevní striktury (zúžení),
pankreatitida (zánět slinivky břišní).
Poruchy čití a chuti, brnění, poruchy paměti, dezorientace, poruchy vidění, poruchy sluchu,
nespavost, noční můry, podrážděnost, křeče, deprese, psychotické reakce a úzkost, aseptická
meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan)
Kožní alergické reakce, ztráta vlasů, citlivost na světlo
Zhnisání a poškození tkáně v místě vpichu
Poruchy funkce ledvin
Poruchy krevního obrazu
Impotence
V souvislosti s léčbou NSA byly také hlášeny otoky, hypertenze (vysoký krevní tlak) a srdeční
selhání.
Léky jako je ALMIRAL mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK ALMIRAL 50 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
5/5
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co ALMIRAL 50 obsahuje
Léčivou látkou je sodná sůl diklofenaku. Jedna tableta obsahuje diclofenacum natricum 50
mg.
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl
kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, propylenglykol, mastek,
simetikon, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%, potahová soustava opadry OY-
3538 oranžová (hydroxypropylmethylcelulosa, hlinitý lak tartrazinu, makrogol 8000, mastek,
hlinitý lak oranžové žluti (E110)).
Jak ALMIRAL 50 vypadá a co obsahuje toto balení
Oranžové, kulaté, mírně bikonvexní enterosolventní tablety.
PVC/Al blistr, krabička
20, 30, 100, 250, 500 a 1000 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
1.6.2011

Recenze

Recenze produktu ALMIRAL 50 TBL OBD 1000X50MG

Diskuze

Diskuze k produktu ALMIRAL 50 TBL OBD 1000X50MG

Přidat nový příspěvek do diskuze