Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: INTENDIS MANUFACTURING S.P.A., SEGRATE (MI)
Kód výrobku: 32189
Kód EAN: 4260085520190
Kód SÚKL: 85483
Držitel rozhodnutí: INTENDIS MANUFACTURING S.P.A., SEGRATE (MI)
Na co se používá Advantan mléko Léčba mírných až středně závažných forem exogenního ekzému (ekzém způsobený zevními příčinami) - alergická kontaktní dermatitida (reakce kůže z přecitlivělosti k některým látkám); - nealergická kontaktní dermatitida (změny kůže způsobené toxickým působením látek); - numulární-mikrobiální-ekzém (reakce kůže na přítomnost mikrobů); - dyshidrotický ekzém (ekzém projevující se puchýřky zejména na dlaních a chodidlech); - ekzém vulgární (prostá vyrážka). Léčba endogenního ekzému (ekzém, který není způsoben zevní příčinou) - atopická dermatitida (vzniká přecitlivělostí organismu); - neurodermitis (zhrubění a svědění kůže, zhoršující se škrábáním). Léčba závažných forem seboroického ekzému (ekzém se zvýšeným mazotokem) Poznámka: ekzém je povrchový neinfekční zánět kůže projevující se různými svědivými kožními změnami (puchýřky, mokváním, stroupky, zhruběním a barevnými změnami), přičemž jednotlivé formy se liší příčinou i průběhem. Přípravek je určen pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí od stáří 4 měsíců.

Příbalový leták

1
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls263628/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Advantan mléko
kožní emulze

methylprednisoloni aceponas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


Co naleznete v této v této příbalové informaci:
1. Co je Advantan mléko a na co se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advantan mléko používat
3. Jak se Advantan mléko používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Advantan mléko uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Advantan mléko a na co se používá

Advantan mléko je protizánětlivý přípravek (kortikosteroid), který se používá na kůži. Při místním
použití Advantan mléko potlačuje zánětlivé reakce a alergické kožní reakce, a tak mírní příznaky
způsobené kožní poruchou, jako jsou zarudnutí (erytém), ztluštění kůže, zhrubění kožního povrchu,
nahromadění tekutiny v kůži (otok), svědění a další nepříjemné pocity (pálení nebo bolest).

Advantan mléko se používá k léčbě těchto onemocnění:
Léčba akutního exogenního ekzému (ekzém způsobený zevními příčinami):
- alergická kontaktní dermatitida (reakce kůže z přecitlivělosti k některým látkám),
- toxický degenerativní ekzém (změny kůže způsobené toxickým působením látek),
- numulární ekzém (ekzém s výsevem kruhovitých ložisek puchýřků a pozdějším mokváním),
- dyshidrotický ekzém (ekzém projevující se hlubokými puchýřky zejména na dlaních a
chodidlech).

Léčba endogenního ekzému (ekzém, který není způsoben zevní příčinou):
- atopická dermatitida (vzniká přecitlivělostí organismu),
- neurodermatitis (zhrubění a svědění kůže, zhoršující se škrábáním).

Léčba seboroického ekzému (ekzém se zvýšeným mazotokem).
Léčba solární dermatitidy (zánětlivá reakce kůže na sluneční záření).
Léčba varikózního ekzému (chronické zánětlivé onemocnění kůže, podmíněné poruchou žilního
oběhu).
Léčba neklasifikovatelného ekzému.
2

(Poznámka: ekzém je povrchový neinfekční zánět kůže projevující se různými svědivými kožními
změnami (puchýřky, mokváním, stroupky, zhrubnutím a barevnými změnami), přičemž jednotlivé
formy se liší příčinou i průběhem).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advantan mléko používat

Nepoužívejte Advantan mléko
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže máte: tuberkulózu kůže nebo trpíte luetickými procesy v léčené oblasti (lues -
příjice), virózu (např. plané neštovice, pásový opar).
- jestliže trpíte vředy na kůži, akné vulgaris, atrofickým (úbytek tkáně) onemocněním kůže
nebo postvakcinační reakcí kůže v oblasti, která má být léčena.
- na obličej, jestliže máte růžovku (acne rosacea - zánětlivé onemocnění kůže obličeje) nebo
periorální dermatitidu (zánětlivé onemocnění kůže v okolí úst).
- jestliže máte bakteriální nebo mykotické (plísňové) kožní onemocnění.

Zvláštní opatrnosti při použití Advantan mléka je zapotřebí
Pokud lékař určí, že vaše kožní onemocnění je doprovázeno bakteriální nebo plísňovou
infekcí, bude nutná další zvláštní léčba.
Advantan mléko je třeba nanášet opatrně, zabraňte vniknutí do očí.
Buďte opatrní, aby se Advantan mléko nedostalo do kontaktu s otevřenými ranami nebo
sliznicemi.
Pokud jste se někdy léčil(a) na glaukom (oční zákal), informujte o tom svého lékaře.

Nadměrná aplikace lokálních kortikosteroidů na velké plochy těla nebo dlouhodobé používání, zvláště
při použití okluze (uzavírajícího obvazu), výrazně zvyšuje riziko systémových (celkových)
nežádoucích účinků. Délka léčby by měla být co nejkratší. Je nutné mít na paměti, že i používání
plenek, stejně jako oblasti, v nichž dochází k výraznému tření kůže navzájem, mohou mít okluzivní
účinek.

Jak je známo ze systémového použití kortikosteroidů (např. užívání ústy), také při místním podání
kortikosteroidů se může vyvinout glaukom (např. po dlouhodobém nanášení na rozsáhlé plochy, po
aplikaci vysokých dávek, při použití okluzivních (s obvazem) technik nebo aplikaci na kůži kolem
očí).

Stejně jako v případě jiných glukokortikoidů (chemicky příbuzné hormonální látky), může
neprofesionální použití vést k maskování celkových klinických příznaků.

Lokální kožní infekce může být glukokortikoidy zesílena.

Děti
U dětí nemá být Advantan mléko používán s okluzí (se zakrytím obvazy). Je nutné si uvědomit, že
plenky mohou mít okluzivní účinek. U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost přípravku
Advantan mléko stanovena.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Žádné interakce nejsou doposud známy.
Přesto nepoužívejte jiné místní přípravky bez porady s lékařem a nenanášejte na stejná místa jako
Advantan další místně působící přípravky.

Fertilita
Žádné údaje o vlivu methylprednisolon-aceponátu (léčivé látky) na fertilitu nejsou dostupné.
3

Těhotenství
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Obecně by se neměly používat
lokální přípravky obsahující kortikosteroidy během prvních tří měsíců těhotenství. Obzvláště je třeba
se v těhotenství vyhnout aplikaci na velké plochy, dlouhodobému použití nebo okluzivnímu použití
(bez přístupu vzduchu).

Kojení
Při předepisování přípravku Advantan, informujte lékaře o tom, že kojíte.
Pokud kojíte, neměla byste používat Advantan k léčbě kůže na prsech. Je třeba se vyhnout aplikaci na
velké plochy, dlouhodobému nebo okluznímu použití.

Řízení dopravních prodtředků a obsluha strojů
Nebyl zjištěn žádný účinek přípravku Advantan na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


3. Jak se Advantan mléko používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Advantan mléko jedenkrát denně v tenké vrstvě na postižené
oblasti a jemně vetře do kůže.

Obecně by doba léčby neměla u dospělých přesáhnout 2 týdny, u těžkého seboroického ekzému
v obličeji jeden týden.

Jestliže kůže při použití Advantanu mléka nadměrně vysychá, doporučuje se ke změkčení v závislosti
na individuálním typu kůže adjuvantní neutrální terapie (emulze voda v oleji nebo jednofázová mastná
mast).

Použití u dětí
Při použití Advantanu mléka u kojenců ve věku od 4 měsíců, dětí a dospívajících není potřeba žádná
úprava dávkování.
U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost přípravku Advantan mléko stanovena.

Pokud máte pocit, že účinek Advantanu mléka je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem,
nebo s lékárníkem.

Jestliže jste použil(a) více Advantanu mléka, než jste měl(a)
Nemějte obavu. Neočekává se žádné riziko z jednorázového předávkování (to je, jestliže jednou
použijete přípravek na velké plochy) nebo z náhodného požití přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Advantan mléko
Nepoužívejte větší množství přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Advantan mléko
Jestliže chcete předčasně ukončit používání přípravku Advantan, poraďte se s lékařem.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Advantan mléko nežádoucí účinky.

4
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Často (vyskytuje se nejméně u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů)
se vyskytuje pálení v místě aplikace.

Méně často (vyskytuje se nejméně u 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů) se vyskytuje
ekzém, odlupování kůže, praskliny v kůži, svědění v místě aplikace, bolest, puchýřky, červené
pupínky a narušení kůže v místě aplikace.

U následujících nežádoucích účinků není četnost výskytu známá (tzn. četnost nelze z dostupných
údajů určit): přecitlivělost na léčivý přípravek, akné, teleangiektázie (rozšíření kapilár viditelných na
kůži v podobě červených nitek), atrofie (ztenčení) kůže, strie (pajizévky), periorální dermatitida
(zánět kůže v okolí úst), barevné změny kůže, suchost v místě aplikace, zčervenání v místě aplikace,
folikulitida (hnisavý zánět vlasového míšku), hypertrichóza (zvýšený růst ochlupení).

Vzhledem ke vstřebávání se při použití lokálních přípravků obsahujících kortikoidy mohou objevit
systémové (celkové) nežádoucí účinky.

5. Jak Advantan mléko uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použit. do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Další informace

Co Advantan mléko obsahuje
- Léčivou látkou je: methylprednisoloni aceponas, 0,001 g/1 g přípravku.
- Dalšími složkami jsou: střední nasycené triacylglyceroly, střední a dlouhé triacylglyceroly,
stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, benzylalkohol, dinatrium-edetát, glycerol 85%, čištěná
voda.

Jak Advantan vypadá a co obsahuje toto balení
Advantan mléko je bílá neprůhledná emulze.
Je balena v Al/PE tubě s PP šroubovacím uzávěrem v krabičce.
Velikost balení:
tuba obsahující 20 nebo 50 g kožní emulze
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Intendis GmbH, Max-Dohrn-Strasse 10, D-10589 Berlín, Německo

Výrobce:
Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate ( MI ), Itálie

5
Tato příbalová informace byla revidována
30.1.2013

Recenze

Recenze produktu ADVANTAN MLÉKO 1X20GM/20MG Emulze

Diskuze

Diskuze k produktu ADVANTAN MLÉKO 1X20GM/20MG Emulze

Přidat nový příspěvek do diskuze