Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19435
Kód EAN: 8590355000043
Kód SÚKL: 46646
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Activelle je přípravek hormonální substituční terapie (HST), který se používá: - ke zmírnění nebo odstranění příznaků vyvolaných sníženou hladinou estrogenů (návaly horka, noční pocení, suchost pochvy, atd., jež jsou způsobeny nedostatkem ženského pohlavního hormonu vytvářeného ve vaječnících) u žen, které mají dělohu a které jsou více než 1 rok po menopauze; - Activelle je indikován pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí), pokud máte zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemůžete být léčena jinými přípravky. Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls201985/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Activelle 1 mg/0,5 mg, potahované tablety
Estradiolum/Norethisteroni acetas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Activelle a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Activelle užívat
3. Jak se přípravek Activelle užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Activelle uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ACTIVELLE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Activelle je přípravek kontinuální kombinované hormonální substituční terapie (HST), který obsahuje
hormony estradiol a norethisteron-acetát. Activelle je vhodný pro ženy po menopauze, od jejichž
poslední přirozené menstruace uběhl již minimálně 1 rok.
Tablety obsahují 2 hormony. 1 mg estradiolu (estrogen totožný s estrogenem produkovaným ve
vaječnících žen) a 0,5 mg norethisteron-acetátu (progestagen, který účinkuje podobně jako tělem
produkovaný progesteron).
Přípravek Activelle je předepisován:
ke zmírnění nepříjemných příznaků jako jsou návaly horka, noční pocení a suchost pochvy,
které se objevují poté, co hladina estrogenu poklesne a menstruace se již nedostavuje
(menopausa).
pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze, pokud mají zvýšené riziko
budoucích zlomenin a nemohou být léčeny jinými přípravky určenými k léčbě osteoporózy.
Přípravek Activelle je předepisován ženám, kterým nebyla odebrána děloha a které již nemenstruují
déle než jeden rok.
Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ACTIVELLE UŽÍVAT
Lékařské vyšetření
2Před zahájením léčby přípravkem Activelle vás lékař seznámí s riziky a přínosy léčby (viz bod 4 Další
nežádoucí účinky kombinované HST). Před začátkem léčby a poté pravidelně během ní váš lékař bude
posuzovat, zda je přípravek Activelle pro vás vhodnou léčbou. Lékař bude provádět vyšetření, která
zahrnují vyšetření prsou a mohou též zahrnovat vyšetření břicha nebo interní vyšetření. Lékař vás bude
informovat, jak často byste měla podstupovat pravidelná lékařská vyšetření, přičemž vezme v úvahu
váš celkový zdravotní stav. Vyskytlo-li se u vašich blízkých příbuzných (matka, sestra, obě babičky)
závažné onemocnění, např. krevní sraženiny nebo rakovina prsu, můžete být i vy vystavena vyššímu
riziku vzniku tohoto onemocnění. Proto byste měla lékaře informovat o závažných onemocněních
vašich příbuzných a rovněž byste měla lékaři říci o všech změnách prsů, které jste zaznamenala.
Po zahájení léčby přípravkem Activelle byste měla chodit na pravidelná vyšetření (minimálně jednou
ročně). Při těchto návštěvách s vámi lékař může hovořit o přínosech a rizicích pokračující léčby
přípravkem Activelle.
Kromě pravidelných prohlídek u vašeho lékaře nezapomínejte:
Pravidelně si vyšetřovat prsy, zda nedošlo ke změnám jako jsou vznik dolíčků nebo jamek
v kůži, změny na bradavkách nebo jakékoliv zatvrdliny, které vidíte či cítíte
Pravidelně podstupovat screeningová vyšetření (mamografii) a cervikální test.
Neužívejte přípravek Activelle:
Jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů, oznamte to vašemu lékaři. Nezačínejte
léčbu přípravkem Activelle:
jestliže je u vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u vás na ni podezření
jestliže je u vás zjištěna rakovina děložní sliznice (endometria), prodělala jste ji nebo je-li u vás
na tento estrogenně podmíněný nádor podezření
jestliže trpíte abnormálním vaginálním krvácením, u něhož váš lékař nezjistil příčinu
jestliže je u vás zjištěn stav nazývaný hyperplazie endometria (nadměrné zesílení děložní
sliznice), který není léčen
jestliže máte krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), v dolních končetinách
(trombóza hlubokých žil) nebo plicích (plicní embolie) nebo jste je prodělala dříve
jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (trobmofilní porucha jako například nedostatek
proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu).
jestliže máte nebo jste prodělali infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo anginu pectoris
jestliže trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a testy jaterních funkcí se nevrátily k normálu
jestliže trpíte vzácným onemocněním krve zvaným porfyrie, které se v rodině dědí.
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol, norethisteron-acetát nebo kteroukoli další
složku přípravku Activelle (viz přehled v bodě 6, Další informace)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Activelle je zapotřebí:
Informujte lékaře, jste-li postižena dále uvedenými stavy nebo jestliže se u vás takové stavy vyskytly
již dříve. Lékař vás může zvát na kontroly častěji. Tyto stavy se mohou ve vzácných případech během
léčby přípravkem Activelle projevit znovu nebo se mohou zhoršit:
máte-li onemocnění ovlivňující děložní sliznici včetně fibroidů, endometriózy nebo jestliže
jste trpěla hyperplasií endometria (nadměrným zesílením děložní sliznice)
máte-li v anamnéze uváděné krevní sraženiny (trombóza) nebo rizikové faktory podmiňující
vznik krevních sraženin (viz Krevní sraženiny v žilách) (tyto rizikové faktory a příznaky
krevních sraženin jsou uvedeny v bodě 4 Další nežádoucí účinky kombinované HST)
měl-li někdo z vašich blízkých příbuzných rakovinu prsu nebo jiné typy rakoviny
podmíněné estrogeny (rakovina endometria)
máte-li vysoký krevní tlak
máte-li jaterní poruchy, jako je adenom jater (nezhoubný nádor)
3 máte-li problémy se srdcem nebo ledvinami
máte-li diabetes nebo žlučové kameny
máte-li epilepsii nebo astma
máte-li migrény nebo těžké bolesti hlavy
máte-li systémový lupus erythematodes (SLE) autoimunitní onemocnění
máte-li vysoké hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie)
máte-li otosklerózu (ztráta sluchu)
trpíte-li nesnášenlivostí laktózy
Máte-li podstoupit vyšetření krve, oznamte lékaři, že užíváte přípravek Activelle, protože estrogen
může výsledky některých vyšetření ovlivnit.
Plánujete-li podstoupit operaci, informujte, svého lékaře. Možná bude třeba přestat užívat tento
přípravek čtyři až šest týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevních sraženin. Lékař vám
oznámí, kdy budete moci léčbu opět zahájit.
Důvody vysazení přípravku Activelle
Budete-li postižena kterýmkoli z následujících stavů, přestaňte přípravek Activelle užívat a okamžitě
kontaktujte svého lékaře:
Postihne-li vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény
Vyskytne-li se u vás žluté zbarvení kůže nebo očí (žloutenka) nebo jiná jaterní onemocnění
Jestliže se váš krevní tlak během léčby přípravkem Activelle výrazně zvýší (příznaky vysokého
krevního tlaku jsou například bolest hlavy, únava a závratě)
Projeví-li se u vás příznaky krevní sraženiny (bolestivý otok a zrudnutí dolních končetin,
náhlá bolest na prsou, potíže s dechem)
Otěhotníte-li
Nastanou-li u vás stavy uvedené v bodě 2 Neužívejte přípravek Activelle.
Activelle a rakovina
Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice
(rakovina endometria)
U žen, které nemají odstraněnu dělohu a které po delší dobu užívají HST pouze na bázi estrogenů, je
zvýšené riziko nadměrného zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakoviny děložní
sliznice (rakovina endometria).
Přidání progestagenu k estrogenové léčbě (jako je například přípravek Activelle) vás před tímto
dodatečným rizikem chrání.
Srovnání
U žen, které stále mají dělohu a které HST neužívají, bude diagnostikována rakovina endometria
v průměru u 5 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HST, by se
počet dodatečných případů mohl pohybovat v rozmezí 5 až 55 na 1 000 žen, v závislosti na dávce a
délce užívání.
Přidání progestagenu k léčbě samotnými estrogeny výrazně snižuje riziko rakoviny endometria.
Rakovina prsu
Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové (a možná rovněž samotné
estrogenové) léčby HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Dodatečné riziko závisí na tom, jak dlouho HST
užíváte a projevuje se po zhruba 3 letech. Vrací se však k normálu během několika (většinou pěti) let
po ukončení léčby.
4Srovnání
U žen ve věku 50 až 65 let, které HST neužívají, bude za dobu delší než 5 let diagnostikována
rakovina prsu v průměru u 9 až 12 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 6 na 1 000 žen.
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude za dobu více než 5 let diagnostikována rakovina
prsu v průměru u 14 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 4 na 1 000 žen.
Rakovina vaječníků
Rakovina vaječníků je mnohem vzácnější onemocnění než rakovina prsu. U žen, užívajících HST po
dobu minimálně 5 až 10 let bylo hlášeno lehce zvýšené riziko rakoviny vaječníků. Některé studie
naznačují, že dlouhodobé užívání přípravků kombinované HST může přinášet podobné nebo o něco
menší riziko. Některé studie naznačují že dlouhodobé užívání kombinované HST může přinášet
podobné nebo poněkud nižší riziko.
U žen, které užívaly HST déle než 5 let bude na 2 5000 žen 1 případ navíc.
Účinky přípravku Activelle na srdce a krevní oběh
Krevní sraženiny v žilách (venózní trobmoembolie)
Riziko krevních sraženin v žilách je u žen užívajících HST 1,3 až 3násobně vyšší než u žen, jež HST
neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby.
Krevní sraženina nemusí být vždy vážná, ale pokud pronikne do plic, může způsobit bolest na prsou,
dýchavičnost, kolaps nebo dokonce smrt.
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách je obecně vyšší, pokud se na vás
vztahuje jeden nebo více z níže uvedených případů. Informujte svého lékaře, pokud některá
z uvedených situací platí i pro vás:
jste vyššího věku
jste těhotná nebo jste krátce po porodu
užíváte přípravky obsahující estrogen
u vás nebo u někoho z vašich blízkých příbuzných se vyskytly problémy s krevními sraženinami
v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech
máte výraznou nadváhu
trpíte onemocněním systémový lupus erythematodes (SLE)
máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky
zamezujícími vznik krevních sraženin (antikoagulanty)
po delší období nemůžete chodit či stát kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění
(dlouhodobá imobilizace)
máte rakovinu
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu delší než 5 let předpokládat vznik krevní
sraženiny v žilách v průměru u 4 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 5 na 1 000 žen.
Onemocnění srdce (infarkt)
5Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu. U žen nad 60 let užívajících estrogen-
progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik onemocnění srdce než u žen, jež žádnou HST
neužívají.
Cévní mozková příhoda
Riziko postižení cévní mozkovou příhodou je přibližně 1,5 krát vyšší u uživatelek HST oproti ženám,
jež HST neužívají. Riziko cévní mozkové příhody je silně závislé na věku. Proto bude počet
dodatečných případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HST s věkem stoupat.
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST déle než 5 let, bude počet dodatečných případů 3
na 1 000 žen.
Další stavy
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Riziko pravděpodobné ztráty paměti může být poněkud vyšší u žen,
jež nějaký druh HST začaly užívat po 65. roce věku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou snižovat účinek přípravku Activelle:
Léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)
Léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)
Léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)
Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
Jiné léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek přípravku Activelle:
Přípravky obsahující ketokonazol (fungicidní látka)
Při současném podávání cyklosporinu může dojít ke zvýšení hladin cyklosporinu v krvi.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o bylinných přípravcích
či o ostatních přírodních přípravcích.
Používání přípravku Activelle s jídlem a pitím
Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i mimo něj.
Těhotenství a kojení
Těhotenství: přípravek Activelle byste neměla užívat, jste-li těhotná.
Pokud otěhotníte, léčbu přípravkem Activelle okamžitě přerušte a kontaktujte lékaře.
Kojení: Activelle byste neměla neužívat, jestliže kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Activelle nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Activelle:
Activelle obsahuje monohydrát laktózy. Pokud trpíte nesnášenlivostí na některé typy cukrů, poraďte se
před použitím přípravku Activelle se svým lékařem.
63 JAK SE ACTIVELLE UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Activelle přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívejte jednu tabletu denně, a to každý den ve stejnou dobu. Tabletu zapijte sklenicí vody
Užívejte tabletu každý den bez přerušení. Jakmile využíváte všech 28 tablet kalendářového balení,
pokračujte s léčbou tabletami z dalšího kalendářového balení.
Viz NÁVOD PRO POUŽITÍ na konci příbalové informace.
Léčbu přípravkem Activelle můžete začít kterýkoli vhodný den. Přecházíte-li však z léčby
hormonální substituční terapií, při níž máte každý měsíc krvácení, začněte léčbu přípravkem Activelle
hned po skončení krvácení.
Lékař by vám měl předepsat nejnižší účinnou dávku, která zmírní vaše symptomy, a to po co možná
nejkratší dobu. Jestliže po 3 měsících léčby nepociťujete zmírnění symptomů, obraťte se na svého
lékaře.
Jestliže jste užila více přípravku Activelle, než jste měla
Jestliže jste užila více přípravku Activelle, než jste měla, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Předávkování přípravkem můžete způsobit pocit nevolnosti nebo zvracení.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Activelle
Pokud jste si zapomněla vzít tabletu v obvyklou dobu, užijte ji během dalších 12 hodin. Pokud již
12 hodin uběhlo, pokračujte s léčbou druhý den jako normálně. Nezdvojujte následující dávku, abyste
doplnila dávku vynechanou.
Pokud vám nebyla odstraněna děloha, může opomenutí dávky zvýšit pravděpodobnost výskytu
krvácení a špinění.
Jestliže jste přestala užívat přípravek Activelle
Chcete-li léčbu přípravkem Activelle ukončit, promluvte si nejprve se svým lékařem. Vysvětlí vám
účinky ukončení léčby a seznámí vás s dalšími možnostmi léčby.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Activelle nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek projeví u 1 až 10 žen z 1000)
Může se vyskytnout přecitlivělost/alergie, i když se jedná o méně častý nežádoucí účinek. Příznaky
přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících projevů: kopřivka, svědění,
otoky, potíže s dýcháním, nízký krevní tlak (bledá a studena pokožka, rychlý srdeční tep), závratě a
pocení, což vše mohou být příznaky anafylaktické reakce/šoku. Pokud se některý z těchto příznaků
objeví, přestaňte Activelle užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
7Krvácení během užívání přípravku Activelle
Activelle nepůsobí pravidelné měsíční krvácení, ale na začátku léčby se u některých žen objeví lehčí
vaginální krvácení nebo špinění.
Pokud se u vás objeví krvácení nebo špinění, není to obyčejně důvod k obavám, zvláště pak během
několika prvních měsíců užívání HST.
Nicméně kontaktujte lékaře co nejdříve, jestliže:
krvácení trvá déle než první 3 měsíce
se krvácení objeví až po určité době užívání HST
krvácení pokračuje i poté, co byla léčba HST ukončena.
Lékař se může během pravidelných kontrol zajímat o to, zda se u vás během léčby přípravkem
Activelle objevilo vaginální krvácení. Může být proto užitečné, pokud si jakékoliv krvácení budete
zaznamenávat do diáře.
Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně:
Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10
Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit
Velmi časté nežádoucí účinky
Bolestivost nebo citlivost prsů
Vaginální krvácení
Časté nežádoucí účinky
Bolest hlavy
Zvyšování tělesné hmotnosti způsobené retencí tekutin
Vaginální záněty
Migréna nebo zhoršení existující migrény
Vaginální plísňové infekce
Deprese nebo zhoršení existující deprese
Nevolnost
Zvětšení nebo otoky prsů (edém)
Bolest zad
Výskyt děložních fibroidů (nezhoubné nádory), zhoršení existujicích děložních fibfroidů nebo
jejich opětný výskyt
Otoky paží a nohou (periferní edém)
Hmotnostní přírůstek
Méně časté nežádoucí účinky
Nadmutí břicha, bolest břicha, otoky nebo diskomfort či plynatost
Akné
Vypadávání vlasů (alopecie)
Nadměrný růst ochlupení mužského typu
Svědění nebo kopřivka
Záněty povrchových žil
Křeče v nohou
Lék neúčinkuje
Alergické reakce
8 Nervozita
Vzácné nežádoucí účinky
Krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (trombóza hlubokých žil, plicní embolie)
Velmi vzácné nežádoucí účinky
Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria)
Zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku
Onemocnění žlučníku, tvorba žlučových kamenů, zhoršení existujicích žlučových kamenů nebo
jejich opětný výskyt
Nadměrná sekrece kožního mazu, kožní erupce
Akutní nebo opakovaně se vyskytující edém (angioneurotický edém)
Nespavost, závratě, úzkosti
Změny v sexuálních potřebách
Poruchy vidění
Snížení tělesné hmotnosti
Zvracení
Pálení žáhy
Vaginální a genitální svědění
Infarkt a cévní mozková příhoda
Další nežádoucí účinky kombinované HST
Ženy užívající HST mají lehce zvýšené riziko vzniku následujících onemocnění:
Rakovina prsu
Nadměrné zesílení nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria)
Rakovina vaječníků
Krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolické
onemocnění)
Onemocnění srdce
Cévní mozková příhoda
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Ztmavnutí kůže (chloasma)
Závažné postižení kůže, které může postihnout ústa a další části těla (multiformní erytém)
Purpurově červené otoky holení, stehen a méně často též paží. Mohou se též objevit
kloubní a svalové bolesti a horečka (nodózní erytém)
Purpurové nebo červenohnědé skvrny prosvítající kůží (vaskulární purpura)
Pravděpodobná ztráta paměti, pokud pacientky začínají užívat HST po 65. roce věku
Více informací o těchto účincích najdete v bodě 2.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ACTIVELLE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Activelle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte při teplotě nad 25C.
9Chraňte před chladem.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Activelle obsahuje
- Léčivými látkami jsou Estradiolum 1 mg (jako Estradiolum hemihydricum) a Norethisteroni
acetas 0,5 mg
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, kopovidon, mastek a magnesium-
stearát.
Potahová vrstva obsahuje: hypromelosu, triacetin a mastek.
Jak přípravek Activelle vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou bílé, kulaté o průměru 6 mm. Na jedné straně tablet je vyraženo NOVO 288 a
na druhé straně je vyraženo logo firmy Novo Nordisk (býk APIS).
Velikosti balení.:
28 potahovaných tablet
3 x 28 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvrd, Dánsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Členské státy EHP: Activelle - s výjimkou Velké Britanie: Kliovance
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.6.2011
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Česká republika/
Státní ústav pro kontrolu léčiv
10
NÁVOD PRO POUŽITÍ
Návod k použití kalendářového balení
1. Nastavení otočného lékového kalendáře
Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu, směřoval proti plastovému jazýčku.
2. Jak si vezmete první tabletu
Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu.
3. Otočte víčkem každý den
Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o jednu pozici ve směru hodinových ručiček, jak
znázorňuje šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte jednu tabletu jedenkrát denně.
Průhledným víčkem lze pootočit teprve, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném okénku.

Recenze

Recenze produktu ACTIVELLE 3X28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ACTIVELLE 3X28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze