Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 20536
Kód EAN:
Kód SÚKL: 10715
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Zyvoxid se užívá k léčbě zánětu plic, infekcí kůže a měkkých tkání. Léčba přípravkem Zyvoxid smí být zahájena pouze v nemocnici a po konzultaci s příslušným odborníkem.

Příbalový leták

1/5
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls31285/200
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Rp.
ZYVOXID 600 mg potahované tablety
(linezolidum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ZYVOXID a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZYVOXID užívat
3. Jak se přípravek ZYVOXID užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ZYVOXID uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek ZYVOXID a k čemu se užívá
ZYVOXID je antibiotikum, látka, která zastavuje růst určitých typů bakterií. Přípravek Zyvoxid se
užívá se k léčbě zánětu plic, infekcí kůže a měkkých tkání. Léčba přípravkem Zyvoxid smí být zahájena
pouze v nemocnici a po konzultaci s příslušným odborníkem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZYVOXID užívat
Neužívejte přípravek ZYVOXID
Jestliže jste alergický/á na léčivou látku (linezolid) nebo na kteroukoli další složku přípravku
Zyvoxid.
Užíváte-li některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (například fenelzin,
isokarboxazid, selegilin, moklobemid) nebo od vysazení takového léku neuplynuly alespoň dva
týdny. (Tyto léky se užívají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci).
Zyvoxid pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ANO na kteroukoliv z následujících
otázek. V některých případech se může lékař rozhodnout sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak
před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.
Měl/a jste nějaké potíže s játry nebo ledvinami? Docházíte na dialýzu?
Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte nějaké léky proti vysokému krevnímu tlaku?
Trpíte vysokou hladinou tyroxinu v krvi (hormon produkovaný štítnou žlázou),
feochromocytomem, karcinoidním syndromem, depresemi, schizofrenií, stavy duševní zmatenosti
nebo jinými duševními poruchami? Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se Vašeho lékaře.
Zvláštní upozornění pro užití přípravku ZYVOXID
2/5
Informujte svého lékaře, pokud trpíte trombocytopenií (stav, kdy se v krvi nachází menší množství
částic nazývaných krevní destičky a kdy mnohem snadněji dochází ke vzniku modřin nebo krvácení)
nebo anémií (chudokrevnost). Během léčby se budete možná muset podrobit kontrolnímu vyšetření
krve, zvláště pokud máte navíc potíže s ledvinami, užíváte některé léky nebo pokud lékař rozhodne, že
musíte být léčeni přípravkem Zyvoxid déle než 10 14 dní.
Užívání antibiotik může někdy způsobit zánět tlustého střeva, takže pokud dostanete v průběhu léčby
průjem, zvláště pak krvavý průjem, oznamte to okamžitě svému lékaři. Pokud trpíte na průjmy, sdělte to
svému lékaři ještě dříve, než začnete užívat přípravek Zyvoxid.
Užívání přípravku Zyvoxid, zejména dlouhodobé překračující délku 28 dnů, může vyvolat poruchy
vidění. Informujte proto neprodleně lékaře, pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv příznaky poruchy
vidění (jako jsou změny zrakové ostrosti, změny barevného vidění, neostré vidění nebo poruchy
zorného pole). Lékař pravděpodobně doporučí vyšetření očním lékařem a na základě výsledků vyšetření
se rozhodne, zda je vhodné další podávání přípravku Zyvoxid.
Během užívání přípravku Zyvoxid může dojít k rozvoji acidózy. Pokud se u Vás objeví příznaky, jako je
opakující se nevolnost, zvracení, bolesti břicha, oznamte to neprodleně svému lékaři.
Může být ZYVOXID užíván během těhotenství nebo kojení?
Jestliže jste těhotná, lékař zváží, zda Vám může být přípravek Zyvoxid předepsán.
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo se snažíte
otěhotnět.
Během léčby přípravkem Zyvoxid nesmíte kojit.
Děti a mladiství
Užití přípravku ZYVOXID u dětí a mladistvých do 18 let věku se nedoporučuje.
Schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů
Po užití přípravku Zyvoxid můžete pocítit závratě. Pokud k tomu dojde, neměl/a byste řídit motorová
vozidla, obsluhovat stroje nebo elektrické nástroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše
schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.
Užívání s jinými léčivými přípravky
Existuje riziko, že přípravek Zyvoxid může někdy vzájemně reagovat s některými dalšími léky a působit
změny krevního tlaku, tělesné teploty, srdeční tepové frekvence a jiné příznaky. Lékař se přesto může
rozhodnout podat Vám přípravek Zyvoxid, ale může chtít sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní
tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.
Užíváte některý z následujících léků? Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
Léky proti chřipce nebo nachlazení s obsahem pseudoefedrinu nebo fenylpropanolaminu. Léky,
které můžete koupit bez lékařského předpisu, mohou někdy tyto látky obsahovat, proto je důležité
informovat Vašeho lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte.
Některé léky používané k léčbě astmatu jako salbutamol, terbutalin, fenoterol.
Antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI. Těch je mnoho, včetně amitryptilinu,
cipramilu, klomipraminu, dozulepinu, doxepinu, fluoxetinu, fluvoxaminu, imipraminu, lofepraminu,
paroxetinu a sertralinu.
Léky zvyšující krevní tlak jako dopamin.
Pethidin.
Buspiron.
3/5
Měl/a byste též oznámit lékaři, že užíváte léky zabraňující krevnímu srážení, jako např. warfarin, i když
je nepravděpodobné, že by přípravek Zyvoxid ovlivnil potřebnou dávku.
Ujistěte se, že jste informoval/a lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali
nedávno, včetně těch, které jste si koupil/a bez lékařského předpisu.
3. Jak se přípravek ZYVOXID užívá
Vaše léčba již mohla být zahájena přípravkem Zyvoxid ve formě infuzního roztoku. Pro infuzní roztok
existuje jiná příbalová informace.
Vždy užívejte přípravek Zyvoxid tablety dle pokynů Vašeho lékaře, pokud si nejste jist/a, zeptejte se
svého lékaře nebo lékárníka.
Doporučená dávka pro dospělé je uvedena níže. Tablety se užívají ústy dvakrát denně (každých 12
hodin).
Zánět plic
Doporučená dávka je 600 mg (1 tableta) dvakrát denně.
Infekce kůže a podkožní tkáně
Doporučená dávka je 600 mg (1 tableta) dvakrát denně.
Pokud docházíte na dialýzu, měl/a byste užít přípravek Zyvoxid po dialýze.
Léčení trvá zpravidla 10 14 dní (včetně všech dní, kdy jste dostával/a přípravek ve formě infúze), ale
může trvat až 28 dní. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.
Děti a mladiství
Použití přípravku Zyvoxid u dětí a mladistvých se nedoporučuje.
Užívání přípravku ZYVOXIDs jídlem a pitím
Přípravek Zyvoxid může být podán buď před jídlem, během jídla nebo po jídle.
Přípravek Zyvoxid může reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých
potravinách, a může tak způsobit zvýšení krevního tlaku. Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých
sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů (např. sójová omáčka), pití alkoholu, zejména točeného
piva a vína. Jestliže zaznamenáte pulzující bolest v hlavě po jídle, oznamte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Co se stane při užití většího množství tablet?
Jestliže vy nebo někdo jiný užije větší množství tablet, kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.
Co se stane, když zapomenete lék užít?
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou.
Užijte zapomenutou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte za 12 hodin poté a
pokračujte každých 12 hodin.
4. Možné nežádoucí účinky
Tak jako jiné léky, může přípravek Zyvoxid způsobit u některých pacientů nežádoucí účinky, které se
však nemusí vyskytnout u každého. Zpravidla netrvají příliš dlouho a neznamenají nutně, že musíte
přerušit léčbu přípravkem Zyvoxid.
Časté nežádoucí účinky se objeví u 1/10 až 1/100 pacientů léčených přípravkem Zyvoxid.
4/5
Méně časté nežádoucí účinky se objeví u 1/100 až 1/1000 pacientů léčených přípravkem Zyvoxid.
Nejčastější nežádoucí účinky zaznamenané při léčbě přípravkem Zyvoxid:
bolesti hlavy
plísňová infekce, zvláště poševní nebo ústní mykóza
průjem
bolest hlavy
pocit nevolnosti nebo zvracení
kovová chuť v ústech
změny v hladině určitých chemických látek v krvi zahrnující zvýšení jaterních enzymů, enzymů
slinivky břišní nebo svalů, zvýšení hladiny močoviny nebo cukru v krvi, snížení obsahu bílkoviny,
sodíku nebo vápníku. Hladina draslíku nebo hydrogenuhličitanu v krvi se může snížit nebo zvýšit.
Mohou se objevit změny v počtu krevních částic. Ty zahrnují zvýšení nebo snížení počtu všech
nebo jen některých bílých krvinek, snížení počtu červených krvinek (což může působit anémii) a
zvýšení nebo snížení počtu krevních destiček (částice, které ovlivňují krevní srážení).
Mezi vzácné nežádoucí účinky patří:
Kožní reakce jako zarudnutí kůže a ekzém (dermatitida), vyrážka, pocity píchání nebo otoky, hlavně
v oblasti obličeje a krku. Ty mohou být reakcí z přecitlivělosti na přípravek Zyvoxid. Pokud
zpozorujete některý z těchto nežádoucích účinků, sdělte to ihned lékaři, zdravotní sestře nebo
lékárníkovi, protože může být nezbytné přerušit užívání přípravku.
Horečka nebo zimnice
Pocit únavy
Špatné usínání
Závratě
Neostré vidění
Pocit píchání a bolesti
Pocit necitlivosti nebo mravenčení
Ušní šelest (tinnitus)
Pocit žízně
Sucho nebo bolest v ústech
Oteklý, bolestivý, zarudlý nebo zabarvený jazyk
Trávicí potíže nebo bolest žaludku
Zácpa, průjem nebo neformovaná stolice
Zánět slinivky břišní
Zvýšené pocení
Zvýšený krevní tlak
Zánět pochvy nebo genitálu u žen
Častější nucení na moč
Zánět žil
Změna krevních hladin některých látek jako např. zvýšený bilirubin (produkovaný v játrech),
kreatinin (informuje o tom, zda správně fungují ledviny), sodíku nebo draslíku. Může se též objevit
snížená hladina krevního cukru nebo zvýšená či snížená hladina chloridů.
Změny krevních částic včetně zvýšení krvinek zvaných retikulocyty (který se mění podle počtu
červených krvinek vyrobených každý den v organizmu) a snížení počtu neutrofilů (bílé krvinky,
které bojují proti infekcím).
Po léčbě přípravkem ve formě infúze byly též hlášeny jednotlivé případy selhání ledvin a přechodné
ischemické ataky (přechodná porucha zásobování mozku krví působící krátkodobé příznaky).
5/5
Pokud zpozorujete po užití tohoto přípravku jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny výše,
nebo pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, informujte lékaře nebo
lékárníka.
5. Jak přípravek ZYVOXID uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Neužívejte tablety po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Zyvoxid, pokud si všimnete známek snížené jakosti.
6. Další informace
Co přípravek Zyvoxid obsahuje
Léčivou látkou přípravku je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600mg.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), hyprolosa, magnesium-stearát, potahovaná soustava Opadry YS-1-
18202-A bílá, karnaubský vosk, červený inkoust.
Jak přípravek Zyvoxid vypadá
ZYVOXID potahované tablety jsou bílé až téměř bílé, oválné potahované tablety, na jedné straně s
červeným potiskem ZYVOX 600 mg.
Velikost balení
ZYVOXID potahované tablety jsou baleny v PVC/Al blistrech po 10 potahovaných tabletách
(v krabičce je jeden, dva nebo tři blistry - 10, 20 nebo 30 potahovaných tablet) nebo v bílé HDPE
lahvičce s bezpečnostním uzávěrem po 20 potahovaných tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
30.6. 2010

Recenze

Recenze produktu ZYVOXID 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZYVOXID 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze