Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

ZOSTEVIR 1X125MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25967

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 25967
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16507
Doplněk názvu: 125MG TBL NOB 1
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Včasná léčba akutní infekce herpes zoster (pásový opar) u dospělých pacientů s normální imunitní odpovědí.

Příbalový leták

ZOSTEVIR

sp.zn.sukls209568/2015 

 Příbalová informace: informace pro uživatele 

Zostevir  

125 mg, tablety 

brivudinum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
–  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

–  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

–  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

–  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  ,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je Zostevir a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zostevir užívat 
3.  Jak se Zostevir používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Zostevir uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Zostevir a k čemu se používá 

 
Zostevir obsahuje léčivou látku brivudin. Zostevir má protivirový účinek a brání množení virů, které 
způsobují pásový opar (virus varicella zoster). 
Zostevir  se  používá  u  dospělých  osob  s  nenarušeným  imunitním  systémem  (obranný  systém 
organismu) k časné léčbě pásového oparu (herpes zoster). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zostevir užívat 

 
Neužívejte přípravek Zostevir 
► jestliže jste alergický(á) na léčivou látku brivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

► jestliže jste těhotná nebo kojíte 

► jestliže jste mladší 18 let 

NEUŽÍVEJTE Zostevir zejména

:

 

► jestliže používáte léky k léčbě rakoviny (chemoterapii), zejména pokud jste léčen(a): 

  fluoruracilem (neboli 5-FU, tj. léčivá látka ze skupiny tzv. 5-fluorpyrimidinů) 

  krémy, mastmi, očními kapkami nebo jakoukoli jinou formu zevně aplikovaných léků, které 

obsahují fluoruracil 

  léčivými látkami, které jsou v těle přeměňovány na fluoruracil, např.: 

- kapecitabin 
- floxuridin 
- tegafur 

  jakoukoli jinou léčivou látku odvozenou od 5-fluorpyrimidinu 

  kombinací jakýchkoli výše uvedených léčivých látek 

► jestliže  máte  závažně  poškozený  imunitní  systém  (tj.  obranný  systém  organismu  proti infekcím);  např. 

pokud jste léčen(a): 

  léky proti rakovině (chemoterapie), nebo 

  imunosupresivními léky (tj. léky, které potlačují nebo oslabují funkci imunitního systému) 

► jestliže užíváte léky proti plísňovým infekcím obsahující léčivou látku flucytosin 

► jestliže používáte léky proti bradavicím obsahující léčivé látky odvozené z 5-fluorpyrimidinu 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Zostevir se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Neužívejte  přípravek  Zostevir  společně  s  léky  obsahujícími  5-FU  nebo  jiné  5-fluorpyrimidiny  (viz 
body „Neužívejte přípravek Zostevir” a „Další léčivé přípravky a přípravek Zostevir“). 
Neužívejte  přípravek  Zostevir,  pokud  již  došlo  k  plnému  rozvoji  kožní  vyrážky  (počátek  tvorby 
krust). Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře. 
Jestliže  máte  chronické  onemocnění  jater  (např.  chronickou  hepatitidu),  poraďte  se  před  použitím 
přípravku Zostevir se svým lékařem. 
Neužívejte přípravek Zostevir déle než 7 dnů, protože prodloužení léčby nad doporučenou dobu 7 dnů 
zvyšuje riziko rozvoje žloutenky (viz také bod 4). 
 
Děti a dospívající 
Nepodávejte přípravek Zostevir dětem a dospívajícím mezi 0 až 18 roky vzhledem k tomu, že 
bezpečnost a účinnost nebyla v této věkové skupině stanovena (viz bod 4.3). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Zostevir 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
anebo které možná budete užívat ě, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
POZNÁMKA: 
Zvláštní varování pro pacienty léčené přípravky obsahujícími 5-fluoruracil nebo jiné 5-
fluorpyrimidiny (viz též červený rámeček nahoře): 
Zostevir nesmí být užíván společně s léky určenými k chemoterapii nádorů, která obsahují některou z 
následujících  léčivých  látek,  protože  škodlivé  účinky  těchto  léků  by  se  mohly  významně  zvýšit  a 
mohly by být i smrtelné: 
► fluoruracil, včetně forem určených k lokálnímu použití 
► kapecitabin 
► floxuridin 
► tegafur 
► jiné 5-fluorpyrimidiny 
► kombinace jakýchkoli výše uvedených léčivých látek s jinými léčivými  látkami 

Neužívejte  Zostevir  společně  s  léky  obsahujícími  léčivou  látku  flucytosin,  který  se  používá  k  léčbě 
plísňových infekcí. 
Neužívejte Zostevir a kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže: 
► užíváte jakýkoli z výše uvedených léků 

► budete  užívat  jakýkoli  z  výše  uvedených  léků  během  4  týdnů  po  ukončení  léčby  přípravkem 

Zostevir. 

Jestliže jste nedopatřením užil/a Zostevir a jeden z výše uvedených léků: 
► ukončete užívání obou léků 
► ihned se poraďte s lékařem. 
Je možné, že budete muset navštívit nemocnici, kde budete léčen/a. 
 
Mezi projevy a příznaky toxicity fluoruracilu v důsledku výše uvedených interakcí patří: 
►  pocit na  zvracení;  průjem;  zánět  úst a/nebo  sliznice  dutiny  ústní;  snížený  počet bílých  krvinek  a 
útlum  funkce  kostní  dřeně;  červená  plochá  vyrážka  po  celém  těle,  s  bolestivostí  kůže  na  dotek, 
následovaná tvorbou velkých puchýřů a vedoucí k tvorbě rozsáhlých ploch olupující se kůže (toxická 
epidermální nekrolýza) (viz také bod 4). 
 
Zkušenosti po uvedení na trh ukazují na možnou interakci brivudinu s dopaminergními léky k léčbě 
Parkinsonovy  nemoci,  která  by  mohla  usnadnit  nástup  chorey  (abnormální,  nedobrovolné  pohyby 
zejména paží, nohou a obličeje podobné tanci). 
 
Přípravek  Zostevir s jídlem a pitím 
Přípravek Zostevir můžete užívat s jídlem i nezávisle na jídle. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Neužívejte Zostevir během těhotenství. 
Neužívejte  Zostevir, jestliže  kojíte.  Léčivá  látka  přípravku  Zostevir  může  procházet  prostřednictvím 
mateřského mléka do těla dítěte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U několika pacientů užívajících přípravek Zostevir se vyskytly závratě a ospalost, ačkoli tento výskyt 
nebyl častý. Pokud zaznamenáte podobné nežádoucí účinky, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte 
stroje příp. nepracujte bez řádného zabezpečení. Poraďte se se svým lékařem. 
 
Přípravek Zostevir obsahuje laktózu

 

Tento léčivý přípravek obsahuje mléčný cukr (laktózu). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé 
cukry, kontaktujte svého lékaře, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Zostevir používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
1 tableta přípravku Zostevir (125 mg) jednou denně po dobu 7 dnů. 

Tablety přípravku Zostevir užívejte každý den přibližně ve stejnou denní dobu. 
Přípravek Zostevir můžete užívat s jídlem i nezávisle na jídle. 
Tablety polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny, např. sklenicí vody. 
 
Léčba má být zahájena co nejdříve. To znamená, že byste měl(a) začít užívat přípravek Zostevir, je-li 
to možné: 
► do 3 dnů od objevení se prvních kožních příznaků pásového oparu (kožní vyrážky) nebo 
► do 2 dnů od objevení se prvních puchýřků. 

Dokončete sedmidenní léčebný cyklus i tehdy, pokud se Váš stav zlepší dříve. 
 
Pokud projevy přetrvávají nebo se během týdenní léčby zhorší, navštivte svého lékaře. 

Užívání obvyklé dávky přípravku Zostevir snižuje riziko rozvoje postherpetické neuralgie u pacientů 
starších  50  let.  Postherpetická  neuralgie  je  přetrvávající  bolest,  která  vzniká  v  oblasti,  jež  byla 
postižena pásovým oparem poté, co se kožní vyrážka zlepšila. 

Trvání léčby 
Tento léčivý přípravek je určen ke krátkodobému použití. Má být užíván pouze 7 dnů. Neprovádějte 
druhý cyklus léčby. 

Použití u dětí a dospívajících 
Neužívejte Zostevir, pokud jste mladší 18 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zostevir, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), oznamte to lékaři. Lékař rozhodne, zda jsou nezbytná 
další opatření. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zostevir 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  tabletu  v  obvyklou  dobu,  užijte  tabletu  ihned  poté,  co  tuto  skutečnost 
zjistíte. Příští den užijte další tabletu přibližně ve stejnou dobu, jako jste ji užil(a) předcházející den. 
Pokračujte v novém čase pro užití dávky až do završení sedmidenního cyklu léčby. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
Jestliže zapomenete užít denní dávku opakovaně, informujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zostevir 
Nepřestávejte  užívat  přípravek  Zostevir  bez  předchozí  konzultace  se svým  lékařem.  Aby  byla  léčba 
plně úspěšná, musíte lék užívat 7 dnů. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Užívání přípravku Zostevir ukončete a informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne 
alergická reakce s příznaky a projevy 
zahrnujícími svědění nebo zarudnutí kůže (vyrážka), zvýšené 
pocení, otok (dlaní, chodidel, obličeje, jazyka, rtů, očních víček nebo hrtanu), dýchací potíže (viz také 
bod 4). Tyto příznaky mohou být závažné a mohou vyžadovat neodkladnou lékařskou pomoc. 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány často (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 
► nauzea (nevolnost) 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány méně často (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 
► pokles počtu určitého typu bílých krvinek (granulocyty) 
► nárůst počtu určitých typů bílých krvinek (eozinofily, lymfocyty, monocyty) 
► pokles počtu červených krvinek (anémie) 
► alergické reakce, včetně: 

  svědění kůže (pruritus) 

  zarudnutí kůže (zarudlá kožní vyrážka) 

  zvýšené pocení 

  otoky: dlaní, chodidel, obličeje, jazyka, rtů, očních víček nebo hrtanu (laryngeální otok) 

  kašel, dýchací potíže a/nebo dušnost 

► nechutenství 
► úzkost 
► nespavost (insomnie) 

► spavost (somnolence) 
► bolest hlavy 
► závratě 
► vertigo (pocit motání hlavy) 
► abnormální čití, např. pálení, bodání, chvění, mravenčení nejčastěji v pažích a dolních končetinách 

(parestezie) 

► zvýšený krevní tlak 
► zažívací potíže (dyspepsie), zvracení, bolest břicha 
► průjem 
► nadměrná plynatost žaludku nebo střev (flatulence) 
► zácpa 
► chronické onemocnění jater s hromaděním tuku (ztukovatění jater) 
► zvýšení krevních hladin určitých látek tvořených játry (zvýšení jaterních enzymů) 
► slabost, únava (vyčerpání) 

  symptomy podobné chřipce (malátnost, horečka, bolest těla a zimnice) 

 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány vzácně (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí): 

  nízký krevní tlak 

  snížení počtu krevních destiček v krvi 

  halucinace, bludy 

  stav zmatenosti 

  třes 

  poruchy chuti 

  bolest uší 

  zánět jater (hepatitida), zvýšení hladin bilirubinu v krvi 

  bolest kostí 

 

Následující  nežádoucí  účinky  byly  také  hlášeny,  ale  četnost  jejich  výskytu  není  známa 
(z dostupných údajů nelze určit frekvenci výskytu) 

  porucha rovnováhy 

  zánět krevních cév (vaskulitida) 

  selhání jater s rychlým nástupem 

  lokalizovaný kožní zánět, který recidivuje na stejném místě po určitou dobu (fixní erupce), kožní 

zánět  s  olupováním  kůže  (exfoliativní  dermatitida),  závažná  vyrážka  po  celém  těle  na  kůži  a  v 
ústech  v  důsledku  alergické  reakce  (erythema  multiforme),  tvorba  vřídků  na  kůži,  v  ústech,  v 
oblasti očí a genitálu (Stevens- Johnsonův syndrom). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Zostevir uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za 

EXP

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.  

Uchovávejte  v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s  přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Zostevir obsahuje 
 
Léčivou látkou je brivudinum. 
Jedna tableta přípravku Zostevir obsahuje brivudinum 125 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
► mikrokrystalická celulóza 
► monohydrát laktózy 
► povidon 25 
► magnesium-stearát 

Jak přípravek Zostevir vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety přípravku Zostevir jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché, se zkosenými hranami. 
Jsou uloženy v blistru a krabičce.  
 
Zostevir je k dispozici v  balení obsahujícím 1 nebo 7 tablet  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.1.2016 
 

 

 

Recenze

Recenze produktu ZOSTEVIR 1X125MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOSTEVIR 1X125MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám