Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ZOPITIN 7,5 MG 10X7,5MG Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 68650

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ZOPITIN 7,5 MG 10X7,5MG Potahované tablety

1/5 

Sp.zn.sukls263549/2012 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ZOPITIN 7,5 mg 

potahované tablety 

zopiclonum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1  

Co je přípravek Zopitin a k čemu se používá 

2  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zopitin užívat 

3  

Jak se přípravek Zopitin užívá 

4  

Možné nežádoucí účinky 

5  

Jak přípravek Zopitin uchovávat 

6  

Obsah balení a další informace 

 
 

1. Co je Zopitin a k čemu se používá 
 
Léčivá látka přípravku  Zopitin je zopiclonum  (zopiklon), látka s tlumícím, uspávacím 
účinkem na centrální nervový systém (hypnotikum). Lék usnadňuje usínání a prodlužuje 
spánek. Uspávací účinek nastupuje po 15 až 20 minutách. 
Přípravek Zopitin je určen pouze pro krátkodobou léčbu nespavosti. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zopitin užívat 
 
Neužívejte přípravek Zopitin  
- pokud jste alergický(á) na zopiklon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
- pokud trpíte závažnou svalovou slabostí (myastenia gravis) 
- pokud trpíte závažnou spánkovou zástavou dýchání (apnoe) 
- pokud trpíte závažnou dechovou nedostatečností 
- pokud trpíte těžkou jaterní nedostatečností 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Zopitin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 

2/5 

Dlouhodobé  užívání  přípravku  Zopitin  snižuje  jeho  účinnost  a  způsobuje  vznik 
závislosti.  Proto  musí  být  léčba  co  možná  nejkratší  (většinou  několik  dnů)  a  nesmí 
překročit 4 týdny. 
Dlouhodobá  léčba  nesmí  být  přerušena  náhle,  protože  by  mohla  způsobit  nespavost, 
bolest  hlavy,  svalové  bolesti,  úzkost,  napětí,  neklid,  zmatenost  a  podrážděnost.  Léčba 
musí  být  ukončována  postupně.  Zopitin  může  způsobit  přechodnou  ztrátu  paměti. 
Abyste  se  jí  vyhnuli,  musíte  užívat  přípravek  těsně  před  ulehnutím  a  zajistit  si  7  -  8 
hodin nepřerušovaného spánku. 
U  některých  pacientů  může  být  účinek  přípravku  Zopitin  silnější.  Pro  pacienty  starší, 
oslabené, s poruchou funkce jater nebo ledvin a pro pacienty s dýchacími potížemi je 
doporučena dávka 3,75 mg (polovina tablety). 
 
Děti 
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Zopitin 
Prosíme,  upozorněte  lékaře  nebo  lékárníka  pokud  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době 
užívali  jakékoli  jiné  léky,  včetně  léků  volně  prodejných.  To  se  týká  zejména 
následujících léků, které zesilují tlumící účinek přípravku Zopitin: 
- jiné tlumící (sedativní) léky 
- hypnotika (uspávající léky), antipsychotika, antidepresiva, antiepileptika  
- silně analgeticky působící léky (léky proti bolesti) 
- antihistaminika (léky proti alergii nebo nevolnosti při cestování, které mají uspávající 
účinek) 
 
Účinnost  a  bezpečnost  přípravku  Zopitin  mohou  být  změněny  současným  užíváním 
s dalšími  léky.  Proto  informujte  svého  lékaře  o  užívání  jakéhokoli  z  těchto  léků  ještě 
dříve, než Vám předepíše přípravek Zopitin: 
- některé léky proti plísním (např. ketokonazol, itrakonazol) 
- některá antibiotika (např. erythromycin, klarithromycin) 
- některé protivirové léky (např. ritonavir) 
- některá antidepresiva (např. nefazodon). 
 
Přípravek Zopitin s jídlem, pitím a alkoholem  
Přípravek  zapijte  dostatečným  množstvím  vody  (nejméně  2  dcl).  Můžete  jej  užívat 
spolu  s  jídlem.  Při  užívání  přípravku  Zopitin  nepijte  alkohol,  protože  alkohol  zesiluje 
tlumící  účinek přípravku Zopitin na centrální nervový systém  a může dojít k  narušení 
jeho účinku. 
 
Těhotenství a kojení 
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku. 
Zopitin nesmí být v těhotenství a při kojení užíván. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Zopitin snižuje schopnost řídit a vykonávat činnosti vyžadující pozornost. Nesmíte řídit 
nejméně 8 hodin po užití přípravku. 
 
 

3/5 

3. Jak se přípravek Zopitin užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a délka léčby jsou individuální. Doporučená dávka pro dospělé je 1 tableta 
před ulehnutím a nejdelší doporučená doba léčby jsou 4 týdny. 
Lékař  Vám  však  naordinuje  délku  léčby  a  dávkování  individuálně  (přesně  pro  Vás)  a 
mohou  se  od  obecných  doporučení  (1  tableta  před  ulehnutím)  lišit.  Dodržujte  pečlivě 
pokyny lékaře. Sami nesmíte dávkování měnit.  
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
Použití u dětí  
Zopitin nesmí být podáván dětem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zopitin, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užili  příliš  velké  množství  léku  (došlo  k předávkování),  kontaktujte 
neprodleně lékaře nebo pohotovostní oddělení nemocnice. 
Jako první pomoc můžer být užito aktivní uhlí, které omezuje vstřebávání léku. 
 
Pokud máte další otázky o užívání tohoto léku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zopitin  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
V  zásadě  se  přípravek  Zopitin  smí  užívat  jen  pokud  je  to  pro  usnutí  opravdu  nutné. 
Pokud  jej  zapomenete  užít  před  ulehnutím  a  nemůžete  usnout,  můžete  tabletu  užít 
později. Musíte mít ale zajištěn 7 - 8 hodinový nepřerušovaný spánek. Pokud není tak 
dlouhý spánek možný, tabletu neužívejte.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zopitin  
Ukončení užívání přípravku Zopitin v dávce 7,5 mg se doporučuje provádět postupně. 
Následující  večer  užijte  polovinu  tablety.  Pokud  užíváte  dávku  nižší  než  7,5  mg, 
přerušení léčby u Vás pravděpodobně nevyvolá potíže s usínáním.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zopitin nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého.  
 
Časté (u více než 1 ze 100 pacientů): 
hořká nebo kovová chuť v ústech, sucho v ústech, únava během rána následujícího po 
užití léku. 
 
Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů): 

4/5 

noční  můry,  pohybový  neklid,  bolest  hlavy,  závratě,  nevolnost,  zvracení,  porucha 
trávení, únava. 
 
Vzácné (u méně než 1 z 1 000 pacientů): 
celkové  alergické  reakce,  vyrážka,  svědění,  ztráta  paměti,  halucinace,  podrážděnost, 
agresivita,  zmatenost,  deprese,  poruchy  libida  (pohlavní  touhy),  zhoršení  nespavosti  a 
pády (převážně u starších pacientů). 
 
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů): 
anafylaktické  reakce,  otok  obličeje,  rtů,  hrdla  a  jazyka  (angioedém),  slabé  až  střední 
zvýšení sérových transamináz a/nebo alkalické fosfatázy. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
neklid, bludy, výbuchy zlosti, nenormální chování (může být spojené se ztrátou paměti), 
náměsíčnost, závislost a abstinenční syndrom, poruchy pohybů, dvojité vidění, svalová 
slabost. 
 
Nežádoucí  účinky  jsou  závislé  na  velikosti  dávky  léku  a  většinou  se  vyskytují  na 
začátku  léčby.  Při  snížení  dávky  se  obvykle  zmírní.  Nepřetržité  užívání  léku  vede 
k závislosti a zeslabuje účinnost léku. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 
 
 
5. Jak přípravek Zopitin uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  a 
krabičce  za  „Použitelné  do:“.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu. 
Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Zopitin obsahuje 
Léčivou látkou je zopiclonum. Jedna potahovaná tableta obsahuje zopiclonum 7,5 mg.

 

 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro  tablety:  Předbobtnalý  škrob,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  vápenatého, 
magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

5/5 

Potah  tablety:  Makrogol  4  000,  polyvinylalkohol,  mastek,  indigokarmín  (E132),  oxid 
titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Zopitin vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis  přípravku:  světle  modré,  oválné,  konvexní  potahované  tablety  s půlicí  rýhou, 
délka tablety 10,0 mm a šířka 5,0 mm. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
Velikost balení: 10, 20, 30 a 100 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finsko 
Tel: +358 (3) 615600 
Fax: +358 (3) 6183130 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  28.12.2012. 
 

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Kód výrobku: 68650
Kód EAN: 6410530085622
Kód SÚKL: 36435
Držitel rozhodnutí: VITABALANS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen pouze pro krátkodobou léčbu nespavosti.

Recenze

Recenze produktu ZOPITIN 7,5 MG 10X7,5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOPITIN 7,5 MG 10X7,5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám