Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ZOLSANA 10 MG 100X10MG B Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42443

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 42443
Kód EAN: 3838989519810
Kód SÚKL: 51281
Doplněk názvu: 10MG TBL FLM 100
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Užívá se ke krátkodobé léčbě nespavosti. Benzodiazepiny nebo látky příbuzné benzodiazepinům jsou určeny výhradně k léčbě závažných poruch spánku.

Příbalový leták

ZOLSANA

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Zolsana 10 mg
Zolpidemi tartras
potahované tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Zolsana a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zolsana užívat
3. Jak se přípravek Zolsana užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zolsana uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ZOLSANA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Zolpidem je tableta navozující spánek patřící do skupiny léků známé jako jako látky příbuzné
benzodiazepinům.
Užívá se ke krátkodobé léčbě nespavosti.
Zolpidem je určen k léčbě pouze těch poruch spánku, které jsou závažné, vyřazující nebo způsobují
výraznou úzkost.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLSANA
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Zolsana, jestliže:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zolpidem nebo na kteroukoli další složku přípravku
Zolsana;
trpíte závažnou svalovou slabostí (myastenia gravis);
trpíte těžkým chrápáním s dlouhými prodlevami mezi nádechy (spánková apnoe);
máte závažné dechové obtíže (při kterých plíce nejsou dostatečně okysličovány) (dechová
nedostatečnost);
máte závažnou poruchu funkce jater (jaterní nedostatečnost).
Přípravek Zolsana nesmí užívat děti nebo mladiství do 18 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zolsana je zapotřebí:
- Jestliže jste vyššího věku nebo oslabení.
2/6
Měl(a) byste užívat nižší dávku (viz bod 3. Jak se přípravek Zolsana užívá). Zolpidem má
uvolňující účinek na svaly. Z tohoto důvodu, jsou zvláště starší pacienti vystaveni riziku pádu
s následnou zlomeninou kyčelního kloubu při nočním vstávání z postele.
- Jestliže máte sníženou funkci ledvin.
V takovém případě se Váš organismus zbavuje léčivé látky zolpidem delší dobu. Přestože není
třeba upravit dávku, je třeba opatrnosti. Vyhledejte svého lékaře
- Jestliže máte chronické (dlouhotrvající) dechové obtíže.
Tyto dechové obtíže se mohou zhoršit.
- Jestliže jste v minulosti měl(a) problémy s alkoholem nebo drogami. V takovém případě byste
měl(a) být pečlivě sledován(a) Vaším lékařem, protože je zde riziko návyku a duševní závislosti.
- Jestliže máte závažné jaterní onemocnění. Neměl(a) byste užívat zolpidem z důvodu rizika
poškození mozku (encefalopatie). Obraťte se na svého lékaře.
- Jestliže trpíte bludy (nepravdivá přesvědčení - psychóza), depresí nebo úzkostí, které jsou
spojené s depresí, zolpidem by neměl být jediným lékem, který užíváte.
Obecně
Než začnete přípravek zolpidem užívat
- je třeba zjistit příčinu poruchy spánku;
- je třeba léčit onemocnění, které poruchu spánku mohlo způsobit.
Pokud se Váš stav nezlepší po 7 až 14 dnech, obraťte se na svého lékaře, protože poruchy spánku
mohou znamenat výskyt duševního nebo tělesného onemocnění.
Závislost
Je možný vznik fyzické i duševní závislosti.
Riziko závislosti se zvyšuje při vyšších dávkách a s prodloužením doby trvání léčby a v případě, že
pacient v minulosti zneužíval léky nebo alkohol. Při rozvoji závislosti je náhlé vysazení léku
doprovázeno abstinenčními příznaky.
Poruchy paměti (amnézie)
Užívání zolpidemu může vyvolat ztrátu paměti (amnézii). Tento účinek se vyskytuje několik hodin
po užití přípravku. Pro snížení tohoto rizika je třeba užít přípravek bezprostředně před ulehnutím a
zajistit nepřerušovaný spánek po dobu 7 až 8 hodin (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).
Psychiatrické a paradoxníreakce
Při léčbě se může vyskytnout neklid, nervozita, podrážděnost, agresivita, bludy (nepravdivá
přesvědčení), vztek, noční děsy, přeludy, náměsíčnost, nevhodné chování, vystupňovaná nespavost a
jiné poruchy chování.
Pokud se u Vás během užívání zolpidemu vyskytnou tyto nežádoucí účinky, přerušte užívání
přípravku a poraďte se s lékařem. Tyto nežádoucí účinky se častěji vyskytují u starších pacientů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jiné užívané léky mohou být zolpidemem ovlivňovány. Ostatní léky mohou naopak ovlivňovat
účinek zolpidemu. Jestliže užíváte zolpidem s níže vyjmenovanými léky, můžete mít pocit zvýšeného
ospalosti.
Zolpidem může spolupůsobit s:
- přípravky k léčbě duševních onemocnění (neuroleptika/antipsychotika, např.
chlorpromazin,nebo klozapin, antidepresiva, např. amitriptylin,a klomipramid);
- jinými léky navozujícími spánek, např.nitrazepam, temazepam;
- přípravky k léčbě úzkostných poruch úzkosti (trankvilizéry, anxiolytika, sedativa, léky
působící svalové uvolnění) např. diazepam, oxazepam;
3/6
- vysoce účinná analgetika (narkoanalgetika) např. kodein, morfin. Může se vyskytnout
zesílený pocit povznesené nálady (euforie), což může vést ke zvýšené psychické závislosti;
- přípravky k uvolnění zvýšeného svalového napětí jako je baklofen;
- přípravky určené k léčbě epilepsie (antiepileptika) jako je fenytoin a fenobarbital;
- anestetiky (přípravky ke znecitlivění), např. halotan, izofluran;
- přípravky k léčbě alergie nebo běžných nachlazení se sedativním účinkem (sedativní
antihistaminika), např. chlorfenamin.
Přípravky zvyšující aktivitu některých jaterních enzymů mohou snižovat účinek zolpidemu, např.
rifampicin (antibakteriální přípravek k léčbě např. tuberkulózy).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a)
některý z výše vyjmenovaných léků nebo jiné léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.
Užívání přípravku Zolsana s jídlem a pitím
Během léčby nesmíte konzumovat alkohol, protože ten může zvýšit účinek zolpidemu. Touto
kombinací je také ovlivněna schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže plánujete těhotenství nebo se domníváte, že
jste těhotná. Lékař rozhodne, zda je léčbu třeba přerušit.
Zolpidem.se v těhotenství (především v prvním trimestru) a v průběhu kojení nesmí užívat,
především v prvním trimestru, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o jeho bezpečném užívání
v těhotenství a v období kojení.
Nicméně, jestliže prospěch matky převažuje nad rizikem pro dítě, lékař může rozhodnout o léčbě
zolpidemem. Jestliže je zolpidem užíván v posledních měsících těhotenství po delší dobu, mohou se
po narození u dítěte vyskytnout příznaky z vysazení léku.
Během kojení nesmíte přípravek užívat, neboť léčivá látka zolpidem přechází v malých
množstvích do mateřského mléka.
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte nebo neobsluhujte nástroje nebo stroje. Vaše schopnost koncentrace a reakce může být
v průběhu užívání zolpidemu snížena. Můžete být ospalý(á) nebo můžete mít zhoršenou schopnost
zapamatování si určitých věcí.
Snížení bdělosti se pravděpodobně zhorší, pokud spánek není dostatečně dlouhý.
Důležité informace o některých složkách přípravku Zolsana
Zolsana obsahuje mléčný cukr laktosu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte
před užíváním přípravku svého lékaře.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZOLSANA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Zolsana se užívá bezprostředně před ulehnutím s trochou tekutiny. Měl(a) byste si být jistý(á), že
můžete spát bez přerušení 7-8 hodin.
4/6
Obvyklé dávkování:
Dospělí:
Doporučená denní dávka je 1 tableta přípravku Zolsana 10 mg (10 mg zolpidemu/den).
Starší, oslabení pacienti nebo pacienti s poškozením jater
Doporučuje se 1/2 tablety přípravku Zolsana 10 mg denně (5 mg zolpidemu). Pokud je účinek
nedostatečný a přípravek je dobře snášen, může lékař rozhodnout o zvýšení dávky na 1 tabletu
přípravku Zolsana 10 mg (10 mg zolpidemu).
Maximální dávka
Denní dávka 1 tableta přípravku Zolsana 10 mg (odpovídá 10 mg zolpidemu) nesmí být překročena.
Děti a dospívající
Dětem a dospívajícím do 18 let nesmí být zolpidem podáván.
Jak dlouho by měla léčba přípravkem Zolsana 10 mg probíhat?
Při opakovaném užívání po dobu několika týdnů se může účinek navozující spánek (hypnotický)
zeslabit.
Léčba by měla být co nejkratší. Obecně by měla trvat několik dnů až 2 týdny a neměla by trvat déle
než 4 týdny.
Lékař Vás bude informovat kdy a jakým způsobem ukončit léčbu.
Jestliže jste užili více přípravku Zolsana, než jste měl(a)
V případě předávkování neprodleně vyhledejte lékaře. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a
také tablety, abyste je ukázali lékaři.
V případě předávkování zolpidemem se mohou objevit příznaky od extrémní ospalosti až lehké
bezvědomí.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zolsana
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Jestliže můžete ještě spát 7-8
hodin, tabletu můžete užít. Jestliže to není možné, tabletu užijte až následující den před ulehnutím.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zolsana
Nepřerušujte léčbu zolpidemem náhle. Váš lékař Vám doporučí vysazovat léčbu postupně, protože
náhlé vysazení léku bývá doprovázeno abstinenčními příznaky.
V případě náhlého přerušení léčby se váš spánek může přechodně zhoršit (rebound fenomén). To
může být provázeno změnami nálady, úzkostí a neklidem. Příznaky z vysazení zahrnují bolesti hlavy,
bolesti svalů, výraznou úzkost a napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a poruchy spánku;
v závažných případech se může objevit až ztráta uvědomění si přítomnosti (derealizace), odcizení
sebe sama (depersonalizace), přecitlivělost na zvuky (hyperakúze), necitelnost, brnění končetin,
přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo záchvaty (epileptické záchvaty).
Aby se co nejvíce snížila Vaše úzkost, je velmi důležité, abyste si byli vědomi možnosti výskytu
těchto příznaků.
5/6
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Zolsana nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Tyto účinky patrně závisí na citlivosti jednotlivce a pravděpodobně se mohou vyskytnout
častěji během hodiny po užití tablety, jestliže neulehnete na lůžko nebo nespíte bezprostředně.
Nežádoucí účinky jsou:
Časté (vyskytují se u více než u 1 ze 100 pacientů, ale u méně než 1 z 10 pacientů):
Nervové: ospalost následující den, emoční necitlivost, snížená pozornost, zmatenost, únava,
bolest hlavy, závrať.
Oční: dvojité vidění.
Ušní: pocit točení se ztrátou rovnováhy (vertigo), ztráta koordinace pohybů (ataxie).
Svalové: svalová slabost.
Méně časté (vyskytují se u více než u 1 ze 1000 pacientů, ale u méně než 1 ze 100 pacientů):
Psychiatrické poruchy: neklid, vzrušení, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry,
vidiny (halucinace), duševní poruchy (psychózy), náměsíčnost,
nevhodné chování a další nežádoucí projevy chování, poruchy paměti
(amnézie), které mohou být spojeny s nevhodným chováním (viz bod 2.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zolsana je zapotřebí). Tyto
reakce se častěji vyskytují u starších pacientů.
Při užívání zolpidemu nebo jiných léků navozující spánek (hypnotik)
může být odhalena deprese, která nebyla předtím rozpoznána.
Dlouhodobé užívání zolpidemu může vést k fyzické nebo duševní
závislosti. Jestliže náhle přerušíte léčbu, můžete trpět abstinenčními
příznaky (viz bod 2. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zolsana je
zapotřebí).
Bylo hlášeno zneužití zolpidemu u pacientů závislých na jiných lécích.
Snížení sexuální potřeby (libida).
Žaludek a střeva: průjem, nevolnost, zvracení.
Kožní: kožní reakce.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
Jaterní: zvýšené hladiny jaterních enzymů
Kožní: nadměrné pocení (hyperhidróza), vážná reakce způsobující otok kůže, krku
nebo jazyka, obtíže při dýchání a/nebo svědění (angioneurotický edém)
Obecné: abnormální (netypická) chůze, nižší účinnost zolpidemu než obvykle
Poranění: pád (převážně u starších a pokud zolpidem nebyl užíván tak, jak je
předepsáno).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ZOLSANA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale. První dvě čísla označují
6/6
měsíc, poslední čtyři čísla označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
Uchovávejte v původním obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Zolsana 10 mg obsahuje
- Léčivou látkou je Zolpidemi tartas 10 mg v jedné potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), hypromelosa 2910/5, magnesium-stearát.
Potah tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400.
Jak Zolsana vypadá a co obsahuje toto balení
Zolsana jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách a
vyraženým označením ZIM na jedné straně a 10 na druhé straně. Tablety lze dělit na dvě stejné
poloviny.
Velikost balení
10, 14, 15, 20, 28, 30, a 100 tablet v blistrech balených v krabičkách.
Krabičky s 50 tabletami pro nemocnice
30, 100 a 500 tablet v lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Na trhu jsou také tablety Zolsana 5 mg.
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko
Výrobci
Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španělsko
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko
Heumann Pharma GmbH and Co. Generica KG, Nürnberg, Německo
Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro
kontrolu léčiv a u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.4.2010

Recenze

Recenze produktu ZOLSANA 10 MG 100X10MG B Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOLSANA 10 MG 100X10MG B Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám