Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

ZOCOR 10 MG 28X10MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19203

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 19203
Kód EAN: 8711141283017
Kód SÚKL: 54497
Doplněk názvu: 10MG TBL FLM 28
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Co je Zocor a k čemu se používá? Lékař Vám předepsal Zocor ke snížení zdravotních rizik spojených s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Pokud trpíte ICHS nebo u Vás existuje riziko vzniku ICHS (protože máte diabetes, anamnézu cévní mozkové příhody nebo jiného postižení cév), Zocor Vám dokáže prodloužit život tím, že sníží riziko infarktu myokardu nebo jiných kardiovaskulárních komplikací, a to bez ohledu na hodnotu koncentrace cholesterolu v krvi. Zocor snižuje množství cholesterolu ve Vaší krvi. Zocor snižuje koncentraci LDL-cholesterolu ("špatného" cholesterolu) a tukových látek (které se označují termínem triglyceridy nebo triacylglyceroly) v krvi a zvyšuje koncentraci HDL-cholesterolu ("dobrého") cholesterolu. Jedná se o zástupce skupiny léků nazývaných inhibitory reduktázy hydroxymetylglutaryl-koenzymu A (hydroxymetylglutaryl-coenzyme A [HMG-CoA] reductase inhibitors). LDL-cholesterol se nazývá "špatný" cholesterol, protože se jedná o cholesterol, který ucpává Vaše tepny. Na druhé straně se předpokládá, že HDL-cholesterol odstraňuje LDL-cholesterol z cév, a proto se považuje za "dobrý" cholesterol. Zocor významně snižuje koncentraci LDL ("špatného" cholesterolu) a triglyceridů a zvyšuje přitom koncentraci HDL ("dobrého" cholesterolu). U většiny lidí nejsou bezprostředně přítomny příznaky vysokého cholesterolu. Lékař Vám může stanovit hodnoty cholesterolu jednoduchým testem. Navštěvujte svého lékaře pravidelně, sledujte své hodnoty cholesterolu a dohodněte si své cílové hodnoty se svým lékařem.

Příbalový leták

ZOCOR

1 /7

sp.zn. sukls118212/2013, sukls118211/2013, sukls118213/2013
a sp.zn. sukls62415/2012, sukls161821/2009, sukls174451/2009, sukls157368/2010,
sukls51230/2011, sukls62425/2012, sukls161822/2009, sukls157366/2010, sukls174452/2009,
sukls51244/2011, sukls62407/2012, sukls51246/2011, sukls161823/2009, sukls157362/2010,
sukls174454/2009


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ZOCOR 10 mg
ZOCOR 20 mg
ZOCOR FORTE 40 mg
Potahované tablety
Simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ZOCOR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZOCOR užívat
3. Jak se ZOCOR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak uchovávat přípravek ZOCOR
6. Další informace


1. CO JE ZOCOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Přípravek ZOCOR je lékem používaným ke snížení hladin celkového cholesterolu, špatného
cholesterolu (LDL cholesterol) a mastných látek nazývaných triglyceridy v krvi. Kromě toho přípravek
ZOCOR zvyšuje hladiny dobrého cholesterolu (HDL cholesterol). Během užívání tohoto léčivého
přípravku musíte dodržovat dietu snižující cholesterol. Přípravek ZOCOR je zástupcem třídy léčiv
nazývaných statiny.

Přípravek ZOCOR se používá spolu s dietou, pokud máte:

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo zvýšené hladiny
tuků v krvi (smíšená hyperlipidemie)
dědičnou chorobu (homozygotní familiární hypercholesterolemie), která zvyšuje hladinu
cholesterolu v krvi. Můžete být rovněž léčeni dalšími způsoby léčby.
ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo pokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte
cukrovku nebo máte v anamnéze mrtvici nebo jinou cévní chorobu). Přípravek ZOCOR může
prodloužit život snížením rizika problémů se srdeční chorobou, bez ohledu na množství
cholesterolu v krvi.

U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Lékař může
cholesterol změřit jednoduchým krevním testem. Lékaře navštěvujte pravidelně, sledujte svůj
cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem.
2 / 7


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ZOCOR UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ZOCOR

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na simvastatin nebo kteroukoli další složku přípravku
ZOCOR (viz bod 6. Další informace).
jestliže máte v současnosti problémy s játry
jestliže jste těhotná nebo kojíte
jestliže současně užíváte jeden nebo více z následujících léků:
o itrakonazol, ketokonazol nebo posakonazol (léky proti plísňovým infekcím),
o erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika proti infekcím),
o inhibitory HIV proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory
HIV proteázy se používají k léčbě infekcí HIV),
o nefazodon (lék proti depresi),
o gemfibrozil (lék na snížení cholesterolu),
o cyklosporin (lék často užívaný u pacientů s transplantovaným orgánem),
o danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy).

Pokud si nejste jistý/á, zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým
lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZOCOR je zapotřebí

Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech včetně alergií.
Informujte svého lékaře, jestliže požíváte velká množství alkoholu.
Informujte svého lékaře, jestliže jste někdy v minulosti měl/a onemocnění jater. Přípravek
ZOCOR pro Vás nemusí být vhodný.
Informujte svého lékaře, pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání
přípravku ZOCOR na krátký čas přerušil/a.
Váš lékař musí předtím, než začnete přípravek ZOCOR užívat, provést krevní test. Tento test
je určen ke kontrole funkce jater.
Váš lékař rovněž může chtít, abyste podstoupil/a krevní testy ke kontrole, jak fungují Vaše
játra poté, co začnete přípravek ZOCOR užívat.
V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo
riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte
nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik
diabetu.
Svého lékaře informujte, pokud trpíte závažným onemocněním plic.

Pokud se u Vás vyskytne nevysvětlitelná bolest svalů, citlivost svalů nebo svalová slabost, ihned
se obraťte na svého lékaře. To proto, že ve vzácných případech mohou být problémy se svaly
závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin; a velmi vzácně došlo k úmrtím.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku ZOCOR, zejména při dáce 80 mg. Riziko
rozpadu svalů je rovněž vyšší u některých pacientů. Pokud se na Vás vztahuje jakákoliv
z následujících záležitostí, proberte je se svým lékařem:
požíváte velká množství alkoholu
máte problémy s ledvinami
máte problémy se štítnou žlázou
je Vám 65 let a více
jste žena
kdykoli v minulosti jste měl/a během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými statiny
nebo fibráty problémy se svaly
3 / 7
Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou chorobu svalů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Je zvláště důležité, abyste svého lékaře informoval/a pokud užíváte kterýkoli z následujících léků.
Užívání přípravku ZOCOR s kterýmkoli z těchto léků může zvýšit riziko svalových problémů (některé
z nich již byly uvedeny výše v části Neužívejte přípravek ZOCOR).
cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci)
danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy)
léky jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (léky proti plísňovým
infekcím)
fibráty jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)
erythromycin, klarithromycin, telithromycin nebo kyselina fusidová (léky k léčbě
bakteriálních infekcí)
inhibitory HIV proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (léky proti
AIDS)
nefazodon (lék proti depresi)
amiodaron (lék k léčbě nepravidelného tepu)
verapamil, diltiazem nebo amlodipin (léky na vysoký krevní tlak, bolesti na hrudi související
se srdeční chorobou nebo jinými srdečními stavy)
kolchicin (lék proti dně).

Stejně jako u výše uvedených léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka , pokud užíváte nebo jste
v nedávné době užíval/a jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:
léky k zabránění srážení krve, jako je warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol
(antikoagulancia)
fenofibrát (další lék ke snížení cholesterolu)
niacin (další lék ke snížení cholesterolu)
rifampicin (lék proti tuberkulóze).

Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte niacin (kyselinu nikotinovou) nebo přípravek
obsahující niacin a pocházíte z čínské populace.

O tom, že užíváte přípravek ZOCOR rovněž musíte informovat každého lékaře, který Vám bude
předepisovat nový lék.

Užívání přípravku ZOCOR s jídlem a pitím

Grepová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně
přípravku ZOCOR. Konzumaci grepové šťávy je nutno se vyhnout.

Těhotenství a kojení

Přípravek ZOCOR neužívejte pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud máte za to, že byste
mohla být těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku ZOCOR, ihned jej přestaňte užívat
a obraťte se na svého lékaře. Přípravek ZOCOR neužívejte pokud kojíte, protože není známo, zda se
tento lék nevylučuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Děti

4 / 7
Bezpečnost a účinnost byla studována na chlapcích ve věku 10 až 17 let a na dívkách, které již
alespoň jeden rok menstruují (viz JAK SE PŘÍPRAVEK ZOCOR UŽÍVÁ). Přípravek ZOCOR nebyl
hodnocen na dětech mladších než 10 let. Více informací Vám poskytne Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek ZOCOR měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Je však nutno vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku ZOCOR závrať.

Důležité informace o některých složkách přípravku ZOCOR

Tablety přípravku ZOCOR obsahují cukr nazývaný laktóza. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZOCOR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ZOCOR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během užívání přípravku ZOCOR musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.

Dávka je 1 tableta přípravku ZOCOR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg nebo 80 mg denně požitá ústy.

U dětí (ve věku 10 až 17 let) je obvyklá doporučená zahajovací dávka 10 mg za den podávaná večer.
Maximální doporučená dávka je 40 mg za den.

80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu
a s vysokým rizikem problémů se srdeční chorobou, u nichž se nedosáhlo požadované hladiny
cholesterolu při nižších dávkách.

Váš lékař stanoví příslušnou sílu tablet, a to v závislosti na Vašem stavu, souběžné léčbě a podle toho,
jaké jsou u Vás přítomny rizikové faktory.

Přípravek ZOCOR užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Obvyklá zahajovací
dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Lékař může dávku upravit po uplynutí
nejméně 4 týdnů na maximálně 80 mg denně. Neužívejte více než 80 mg denně. Lékař může předepsat
nižší dávky, zejména pokud užíváte některý z léčivých přípravků uvedených výše nebo pokud máte
určité onemocnění ledvin. Přípravek ZOCOR užívejte, dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat.

Pokud lékař předepsal přípravek ZOCOR spolu s jakýmkoli sekvestrantem žlučových kyselin (léky
snižující cholesterol), musíte přípravek ZOCOR užívat alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití
sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil/a více přípravku ZOCOR než jste měl/a

obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ZOCOR

neužívejte dodatečnou dávku, prostě další den užijte obvyklé množství přípravku ZOCOR
v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ZOCOR

5 / 7
Váš cholesterol se může opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ZOCOR nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Následující pojmy se používají k popisu četnosti hlášení nežádoucích účinků:
vzácné (vyskytují se u 1 nebo více z 10 000 a u méně než 1 z 1 000 léčených pacientů)
velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)
četnost není známa

Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky.
Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat
a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice.
svalová bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou
tyto problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin,
přičemž velmi vzácně došlo k úmrtím.
hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:
otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání
silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích
vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku
bolesti nebo zánětu kloubů
zánětu cév
neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku, kopřivky, citlivosti kůže na
slunce, horečky, zarudnutí
dušnosti a pocitu nepohody
obrazu choroby připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků
na krvinky)
zánět jater se zežloutnutím kůže a bělma očí, svěděním, tmavě zbarvenou močí nebo světlou
stolicí, selháním jater (velmi vzácné)
zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně:

nízký počet červených krvinek (anemie)
necitlivost nebo slabost v pažích a nohou
bolest hlavy, pocit lechtání, závrať
poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, pocit nevolnosti,
zvracení)
vyrážka, svědění, vypadávání vlasů
slabost
neklidný spánek (velmi vzácně)
špatná paměť (velmi vzácně).

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, nicméně jejich četnost nelze z dostupných
informací určit (četnost není známa):

erektilní dysfunkce
deprese
6 / 7
zánět plic vedoucí k dýchacím problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo
k horečce
problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:
Poruchy spánku, včetně nočních můr
Ztráta paměti
Potíže s pohlavním životem
Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi,
nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Laboratorní hodnoty
Byla pozorována zvýšení některých laboratorních krevních testů nebo jaterních funkcí a svalového
enzymu (kreatinkináza).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ZOCOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek ZOCOR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (první dvě číslice
udávají měsíc, poslední dvě číslice udávají rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co ZOCOR obsahuje

Léčivou látkou je simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Pomocnými látkami jsou: butylhydroxyanisol (E320), kyselina askorbová (E300), monohydrát
kyseliny citronové (E330), mikrokrystalická celulóza (E460), předbobtnalý škrob, magnesium-stearát
(E572) a monohydrát laktózy. Potah tablety obsahuje hypromelózu (E464), hyprolózu (E463), oxid
titaničitý (E171) a mastek (E553b). 10mg a 20mg tablety rovněž obsahují žlutý oxid železitý (E172) a
červený oxid železitý (E172). 40mg tablety obsahují také červený oxid železitý.

Jak přípravek ZOCOR vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ZOCOR tablety je k dispozici ve třech silách.
Světle broskvově zbarvené, filmem potahované, oválné, bikonvexní tablety na jedné straně označené
vyraženým MSD 735 obsahující 10 mg simvastatinu.
Žlutohnědé, filmem potahované, oválné, bikonvexní tablety na jedné straně označené vyraženým
MSD 740 obsahující 20 mg simvastatinu.
7 / 7
Cihlově červené, filmem potahované, oválné tablety označené vyraženým MSD 749 na jedné straně
obsahující 40 mg simvastatinu.

Velikosti balení:
14, 28 nebo 98 tablet, každá s obsahem 10, 20 nebo 40 mg simvastatinu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Nizozemsko

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Evropská 2855/33a
160 00 Praha 6
tel. +420 233 010 111

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
17.7.2013

Recenze

Recenze produktu ZOCOR 10 MG 28X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOCOR 10 MG 28X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám