Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ZINNAT 125 MG 10X125MG Potahované tablety

Kód výrobku: 34219

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ZINNAT 125 MG 10X125MG Potahované tablety

Sp. zn. sukls69623/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zinnat 125 mg

Zinnat 250 mg

Zinnat 500 mg

potahované tablety

Cefuroximum axetili

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat
 3. Jak se přípravek Zinnat užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Zinnat uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá

Přípravek Zinnat je antibiotikum, které se užívá k léčbě dospělých a dětí. Působí tak, že zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny .

Přípravek Zinnat se užívá k léčbě infekcí:

 • krku,
 • vedlejších nosních dutin,
 • středního ucha,
 • plic a hrudníku,
 • močových cest,
 • kůže a měkkých tkání.

Přípravek Zinnat se užívá rovněž:

 • k léčbě Lymeské boreliózy (infekce, kterou šíří klíšťata).

Váš lékař může otestovat typ bakterie způsobující Vaši infekci a sledovat během léčby, zda jsou bakterie na Zinnat citlivé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat

Neužívejte přípravek Zinnat

 • jestliže jste alergický(á) na cefuroxim-axetil nebo jakékoli cefalosporinové antibiotikum

nebo na kteroukoli další složku přípravku Zinnat (uvedenou v bodě 6);

 • jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné betalaktamové antibiotikum (penicilin, monobaktamy a karbapenemy).  Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, neužívejte přípravek Zinnat , dokud se neporadíte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zinnat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti

Přípravek Zinnat není doporučen k léčbě dětí mladších 3 měsíců, protože bezpečnost a účinnost nejsou v této věkové skupině známy.

Je nutné, abyste při užívání přípravku Zinnat věnoval(a) pozornost určitým příznakům, jako jsou alergické reakce, plísňové infekce (jako je Candida ) a závažný průjem (pseudomembranózní kolitida ). To sníží riziko možných problémů. Viz „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Jestliže je nutné provést vyšetření krve

Přípravek Zinnat může mít vliv na výsledek stanovení hladin cukru při vyšetření krve a testu zvaného Coombsův test

. Pokud podstupujete tyto testy:  Sdělte osobě, která Vám bude odebírat vzorky krve , že užíváte přípravek Zinnat.

Další léčivé přípravky a přípravek Zinnat

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léky užívané ke snížení množství kyseliny v žaludku (např. antacida užívaná k léčbě pálení žáhy ) mohou mít vliv na účinky přípravku Zinnat. Probenecid Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve)  Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Antikoncepční pilulky

Přípravek Zinnat může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční pilulky při léčbě přípravkem Zinnat, je nutné, abyste zároveň používala bariérovou metodu antikoncepce (jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zinnat může způsobovat závratě a může mít další nežádoucí účinky, které mohou snižovat bdělost.  Jestliže se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Zinnat užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Zinnat užívejte po jídle. To pomáhá k tomu, aby léčba byla účinnější.

Tablety přípravku Zinnat spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety nežvýkejte, nedrťte ani nerozdělujte

 • to by mohlo snížit účinnost léčby.

Doporučená dávka

Dospělí

Doporučená dávka přípravku Zinnat je 250 mg až 500 mg dvakrát denně v závislosti na závažnosti a typu infekce.

Děti

Doporučená dávka přípravku Zinnat je 10 mg/kg (maximálně 125 mg) až 15 mg/kg (maximálně 250 mg) dvakrát denně v závislosti na:

 • závažnosti a typu infekce.

Přípravek Zinnat se nedoporučuje k užití u dětí mladších 3 měsíců,

protože bezpečnost a účinnost nejsou v této věkové skupině známy.

V závislosti na onemocnění nebo na odpovědi dítěte na léčbu, může být úvodní dávka změněna nebo může být nutný více než jeden cyklus léčby.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může upravit dávku.  Pokud se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zinnat, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Zinnat, mohou se u Vás objevit neurologické poruchy, zvláště se může zvýšit náchylnost ke vzniku křečí (záchvatů).Na nic nečekejte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo se obraťte na nejbližší

nemocnici.

Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Zinnat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Zinnat

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pouze si vezměte následující dávku v obvyklý čas.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Zinnat Nepřestávejte Zinnat užívat bez porady s lékařem

Je nutné, abyste dokončil(a) celý cyklus léčby přípravkem Zinnat.

Nepřerušujte léčbu, pokud Vám tak neřekne lékař a to ani v případě, kdy se cítíte lépe. Pokud nedokončíte celý cyklus léčby, infekce se může vrátit zpět.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

U malého počtu osob, které užívají přípravek Zinnat, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažná kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují:

 • Závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok , někdy obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním.
 • Kožní vyrážku , která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji).
 • Široce rozšířenou vyrážku s puchýři a olupující se kůží. (To mohou být příznaky Stevens- Johnsonova syndromu

  nebo toxické epidermální nekrolýzy ).

Další stavy, na které si musíte dávat pozor při užívání přípravku Zinnat, zahrnují:

 • Plísňové infekce. Vzácně mohou léky, jako je přípravek Zinnat, způsobovat přerůstání kvasinek (Candida ) v těle, což vede k plísňovým infekcím (jako např. moučnivka). Tento nežádoucí účinek je více pravděpodobný, pokud užíváte přípravek Zinnat po delší dobu.
 • Závažný průjem (pseudomembranózní kolitida). Léky, jako je přípravek Zinnat, mohou způsobovat zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které vede k závažnému průjmu, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolestem břicha a horečce.
 • Jarisch-Herxheimerovu reakci. U některých pacientů může dojít v průběhu léčby Lymeské boreliózy přípravkem Zinnat ke zvýšení tělesné teploty (horečka), zimnici, bolesti hlavy, bolesti svalů a kožní vyrážce. Toto je známo jako Jarisch-Herxheimerova reakce.

Příznaky obvykle trvají několik hodin nebo až jeden den.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte neprodleně lékaře nebo zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby z 10:

 • plísňové infekce (jako např. Candida );
 • bolest hlavy;
 • závratě;
 • průjem;
 • nevolnost;
 • bolest břicha.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie ); - zvýšení určitých látek (enzymů ) tvořených játry.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100:

 • zvracení;
 • kožní vyrážka.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • snížení počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají srážení krve);
 • nízká hladina bílých krvinek (leukopenie );
 • pozitivní Coombsův test.

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa:

 • závažný průjem (pseudomembranózní kolitida);
 • alergické reakce;
 • kožní reakce (včetně závažných);
 • vysoká teplota (horečka );
 • zežloutnutí očního bělma nebo kůže;
 • zánět jater (hepatitida ).

Nežádoucí účiny, které se mohou projevit v krevních testech:

 • příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie ).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zinnat uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Neužívejte tento přípravek, pokud jsou tablety rozlámané nebo jinak poškozené.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zinnat obsahuje

 • Léčivou látkou je cefuroximum. Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 125 mg obsahuje cefuroximum 125 mg (ve formě cefuroximum axetili). Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 250 mg obsahuje cefuroximum 250 mg (ve formě cefuroximum axetili). Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 500 mg obsahuje cefuroximum 500 mg (ve formě cefuroximum axetili).
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, natrium-lauryl- sulfát, hydrogenovaný rostlinný olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydroxypropylmethylcelulóza, propylenglykol, methylparaben (E218), propylparaben (E216), potahová soustava Opaspray M-1-7120J bílá (hypromelóza, oxid titaničitý (E171), natrium- benzoát (E211), bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, čištěná voda.

Jak přípravek Zinnat vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zinnat je dodáván ve formě bílých až téměř bílých potahovaných tablet oválného tvaru, na jedné straně s vyraženými kódy: GXES5 u síly 125 mg; GXES7 u síly 250 mg a GXEG2 u síly 500 mg. Druhá strana je bez potisku. Tablety jsou baleny v Al/Al blistru s PVC vrstvou na vnitřní straně v krabičce. Blistry obsahují 10 nebo 14 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobci

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

125 mg potahované tablety Česká republika, Dánsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Velká Británie - Zinnat Německo - Elobact

250 mg potahované tablety Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie - Zinnat Německo - Elobact Řecko - Zinadol Itálie - Oraxim Portugalsko - Zipos Portugalsko - Zoref

500 mg potahované tablety Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie - Zinnat Německo - Elobact Řecko - Zinadol Itálie - Oraxim Portugalsko - Zipos Portugalsko - Zoref Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 29.10.2015

Logo GSK

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 34219
Kód EAN: 8590335500310
Kód SÚKL: 84895
Doplněk názvu: 125MG TBL FLM 10
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Zinnat se používá k léčbě infekce horních a dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, kůže a měkkých tkání a při onemocnění lymeskou boreliózou. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

ZINNAT

ZINNAT 125 MG 10X125MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ZINNAT 125 MG 10X125MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: ZINNAT 125 MG 10X125MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu ZINNAT 125 MG 10X125MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZINNAT 125 MG 10X125MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám