Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ZINNAT 125 MG 1X100ML Granule pro suspenzi - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20499

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ZINNAT 125 MG 1X100ML Granule pro suspenzi

Sp. zn. sukls137314/2017 a k sp. zn. sukls140407/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zinnat 125 mg granule pro perorální suspenzi

Cefuroximum axetili

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat
 3. Jak se přípravek Zinnat užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Zinnat uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá

Přípravek Zinnat je antibiotikum, které se užívá k léčbě dospělých a dětí. Působí tak, že zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny .

Přípravek Zinnat se užívá k léčbě infekcí:

 • krku,
 • vedlejších nosních dutin,
 • středního ucha,
 • plic a hrudníku,
 • močových cest,
 • kůže a měkkých tkání.

Přípravek Zinnat se užívá rovněž:

 • k léčbě Lymeské boreliózy (infekce, kterou šíří klíšťata).

Váš lékař může otestovat typ bakterie způsobující Vaši infekci a sledovat během léčby, zda jsou bakterie na Zinnat citlivé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat

Neužívejte přípravek Zinnat

 • jestliže jste alergický(á) na cefuroxim-axetil nebo jakékoli cefalosporinové antibiotikum

nebo na kteroukoli další složku přípravku Zinnat (uvedenou v bodě 6);

 • jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné betalaktamové antibiotikum (penicilin, monobaktamy a karbapenemy).  Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, neužívejte přípravek Zinnat , dokud se neporadíte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zinnat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti

Přípravek Zinnat není doporučen k léčbě dětí mladších 3 měsíců,

protože bezpečnost a účinnost nejsou v této věkové skupině známy.

Je nutné, abyste při užívání přípravku Zinnat věnoval(a) pozornost určitým příznakům, jako jsou alergické reakce, plísňové infekce (jako je Candida ) a závažný průjem (pseudomembranózní kolitida ). To sníží riziko možných problémů. Viz „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Jestliže je nutné provést vyšetření krve

Přípravek Zinnat může mít vliv na výsledek stanovení hladin cukru při vyšetření krve a testu zvaného Coombsův test

. Pokud podstupujete tyto testy:  Sdělte osobě, která Vám bude odebírat vzorky krve , že užíváte přípravek Zinnat.

Další léčivé přípravky a přípravek Zinnat

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léky užívané ke snížení množství kyseliny v žaludku (např. antacida užívaná k léčbě pálení žáhy ) mohou mít vliv na účinky přípravku Zinnat. Probenecid Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve)  Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Antikoncepční pilulky

Přípravek Zinnat může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční pilulky při léčbě přípravkem Zinnat, je nutné, abyste zároveň používala bariérovou metodu antikoncepce (jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zinnat může způsobovat závratě a může mít další nežádoucí účinky, které mohou snižovat bdělost.  Jestliže se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zinnat

Suspenze přípravku Zinnat obsahuje cukr (sacharózu). Množství sacharózy (v gramech na jednu dávku): 125 mg/5 ml: 3,062 g Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Suspenze přípravku Zinnat, obsahuje rovněž aspartam , který je zdrojem fenylalaninu. Pokud trpíte nesnášenlivostí aspartamu nebo pokud trpíte onemocněním nazývaným fenylketonurie (PKN):

Poraďte se se svým lékařem, jestli je pro Vás přípravek Zinnat vhodný.

3. Jak se přípravek Zinnat užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Zinnat užívejte po jídle.

To pomáhá k tomu, aby léčba byla účinnější.

Lahvičku před použitím protřepejte.

Suspenzi přípravku Zinnat lze ředit do studených ovocných džusů nebo mléčných nápojů, ale je nutné ho užít okamžitě.

Nemíchejte přípravek Zinnat s horkými nápoji.

Postup krok za krokem týkající se přípravy suspenze přípravku Zinnat viz Instrukce pro rekonstituci

na konci této příbalové informace.

Doporučená dávka

Dospělí

Doporučená dávka přípravku Zinnat je 250 mg až 500 mg dvakrát denně v závislosti na závažnosti a typu infekce.

Děti

Doporučená dávka přípravku Zinnat je 10 mg/kg (maximálně 125 mg) až 15 mg/kg (maximálně 250 mg) dvakrát denně v závislosti na:

 • závažnosti a typu infekce;
 • tělesné hmotnosti a věku dítěte, až do maximální dávky 500 mg denně.

Přípravek Zinnat se nedoporučuje k užití u dětí mladších 3 měsíců,

protože bezpečnost a účinnost nejsou v této věkové skupině známy.

V závislosti na onemocnění nebo na odpovědi dítěte na léčbu, může být úvodní dávka změněna nebo může být nutný více než jeden cyklus léčby.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může upravit dávku.  Pokud se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zinnat, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Zinnat, mohou se u Vás objevit neurologické poruchy, zvláště se může zvýšit náchylnost ke vzniku křečí (záchvatů).Na nic nečekejte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo se obraťte na nejbližší

nemocnici.

Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Zinnat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Zinnat

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze si vezměte následující dávku v obvyklý čas.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Zinnat

Nepřestávejte Zinnat užívat bez porady s lékařem

Je nutné, abyste dokončil(a) celý cyklus léčby přípravkem Zinnat.

Nepřerušujte léčbu, pokud Vám tak neřekne lékař a to ani v případě, kdy se cítíte lépe. Pokud nedokončíte celý cyklus léčby, infekce se může vrátit zpět.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

U malého počtu osob, které užívají přípravek Zinnat, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažná kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují:

 • Závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok , někdy obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním.
 • Kožní vyrážku , která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji).
 • Široce rozšířenou vyrážku s puchýři a olupující se kůží. (To mohou být příznaky Stevens- Johnsonova syndromu

  nebo toxické epidermální nekrolýzy ).

Další stavy, na které si musíte dávat pozor při užívání přípravku Zinnat, zahrnují:

 • Plísňové infekce. Vzácně mohou léky, jako je přípravek Zinnat, způsobovat přerůstání kvasinek (Candida ) v těle, což vede k plísňovým infekcím (jako např. moučnivka). Tento nežádoucí účinek je více pravděpodobný, pokud užíváte přípravek Zinnat po delší dobu.
 • Závažný průjem (pseudomembranózní kolitida). Léky, jako je přípravek Zinnat, mohou způsobovat zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které vede k závažnému průjmu, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolestem břicha a horečce.
 • Jarisch-Herxheimerovu reakci. U některých pacientů může dojít v průběhu léčby Lymeské boreliózy přípravkem Zinnat ke zvýšení tělesné teploty (horečka), zimnici, bolesti hlavy, bolesti svalů a kožní vyrážce. Toto je známo jako Jarisch-Herxheimerova reakce. Příznaky obvykle trvají několik hodin nebo až jeden den.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte neprodleně lékaře nebo zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby z 10:

 • plísňové infekce (jako např. Candida );
 • bolest hlavy;
 • závratě;
 • průjem;
 • nevolnost;
 • bolest břicha.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie ); - zvýšení určitých látek (enzymů ) tvořených játry.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100:

 • zvracení;
 • kožní vyrážka.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • snížení počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají srážení krve);
 • nízká hladina bílých krvinek (leukopenie );
 • pozitivní Coombsův test.

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa:

 • závažný průjem (pseudomembranózní kolitida);
 • alergické reakce;
 • kožní reakce (včetně závažných);
 • vysoká teplota (horečka );
 • zežloutnutí očního bělma nebo kůže;
 • zánět jater (hepatitida ).

Nežádoucí účiny, které se mohou projevit v krevních testech:

 • příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie ).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zinnat uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po naředění uchovávejte suspenzi v chladničce (2 °C - 8 °C) a spotřebujte do 10 dnů. Nezmrazujte.

Nepoužívejte přípravek Zinnat, pokud vykazuje známky poškození nebo snížení kvality.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zinnat obsahuje

 • Léčivou látkou je cefuroximum. 5 ml suspenze Zinnat 125 mg obsahuje cefuroximum 125 mg (ve formě cefuroximum axetili).
 • Pomocnými látkami jsou aspartam (E951), xanthanová klovatina, draselná sůl acesulfamu, povidon 30, kyselina stearová 95 %, sacharosa, ovocné aroma.
 • Další důležité informace o některých složkách přípravku Zinnat naleznete v bodu 2 této příbalové informace.

Jak přípravek Zinnat vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zinnat je dodáván ve vícedávkové lahvičce z hnědého skla obsahující granule pro 50 ml nebo 100 ml suspenze. Suspenzi pro Vás připraví Váš lékárník rozpuštěním granulí obsažených v lahvičce. Balení dále může obsahovat plastovou odměrku pro naředění a odměrnou lžičku/perorální stříkačku. Lahvička je zabalena v papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobci

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

125 mg/5 ml granule pro perorální suspenzi Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie - Zinnat Německo - Elobact Itálie - Oraxim Portugalsko - Zipos Portugalsko - Zoref

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 10. 1. 2018


Návod pro rekonstituci

125 mg/5 ml granule pro perorální suspenzi. Pokyny pro přípravu suspenze

Lahvičku protřepejte, aby se obsah uvolnil. Veškerý granulát v lahvičce by měl být volně sypký. Odstraňte uzávěr a zatavenou membránu. Pokud je tato membrána poškozená nebo chybí, je nutné přípravek vrátit zpět do lékárny.

Přidejte celkový požadovaný objem studené vody nebo použijte odměrku (je-li součástí balení) a nalijte do ní studenou vodu, tak, aby dosahovala po rysku. Pokud byla voda předtím převařena, musí se před přidáním nechat vychladnout na pokojovou teplotu. Nemíchejte granule přípravku Zinnat pro perorální suspenzi s horkými nebo teplými tekutinami. Je nutno použít studenou vodu, aby suspenze příliš nezhoustla.

Celý objem studené vody nalijte do lahvičky. Nasaďte uzávěr. Lahvičku nechte stát, aby voda mohla zcela prostoupit granulemi, což by mělo trvat asi jednu minutu.

Lahvičku obraťte dnem vzhůru a důkladně protřepávejte (po dobu alespoň 15 sekund), dokud se všechny granule neuvolní do vody.

Lahvičku obraťte do vzpřímené polohy a dobře ji protřepávejte po dobu alespoň jedné minuty, dokud nebudou všechny granule smíchány s vodou. Suspenzi přípravku Zinnat uložte ihned při teplotě mezi 2 a 8 °C (nezmrazujte) a nechte odpočinout po dobu nejméně jedné hodiny před podáním první dávky.

Pro děti, které nemohou užívat Zinnat lžičkou, může být dostupné balení s dávkovací stříkačkou kalibrovanou po 5 ml. Je-li dodána, použijte k odměření přesné dávky dávkovací stříkačku:

1. Odstraňte uzávěr.

Bezpečně ho uložte. 2. Držte lahvičku vzpřímeně. Vložte adaptér do hrdla lahvičky.

3. Zatlačte stříkačku

do adaptéru.

 1. Lahvičku se stříkačkou obraťte.
 2. Vytáhněte píst stříkačky , dokud stříkačka neobsahuje první část dávky pro dítě. 6. Otočte lahvičku se stříkačkou do vzpřímené polohy. Vyjměte stříkačku z adaptéru.
 3. Dítěti umístěte špičku stříkačky do úst tak, aby směřovala do vnitřku tváře. Píst stříkačky stlačte pomalu , aby dítě mělo čas polknout. Ne tlačte příliš rychle a nestříkejte tekutinu dozadu do hrdla, protože by se dítě mohlo začít dusit.
 4. Opakujte kroky 3 až 7 , dokud dítě nedostane celou dávku. 9. Vyjměte stříkačku z lahvičky a důkladně ji umyjte čistou vodou. Před novým použitím ji nechte uschnout.
 5. Uzavřete pevně lahvičku uzávěrem, adaptér ponechejte v lahvičce.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Kód výrobku: 20499
Kód EAN: 8590335503335
Kód SÚKL: 42844
Doplněk názvu: 125MG POR GRA SUS 100ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 měsíce. Na doporučení lékaře se jím léčí tyto infekční nemoci vyvolané bakteriemi citlivými na cefuroxim: - infekce horních cest dýchacích, např. infekce v ušní, nosní a krční oblasti: zánět středního ucha (otitis media), zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida), zánět krčních mandlí (tonzilitida) a zánět hltanu (faryngitida); - infekce dolních cest dýchacích, např.: zánět plic (pneumonie), náhlý zánět průdušek (akutní bronchitida) a náhlé vzplanutí vleklého zánětu průdušek (akutní exacerbace chronické bronchitidy); - infekce močového a pohlavního ústrojí, např. bakteriální hnisavý zánět ledvin (pyelonefritida), zánět močového měchýře (cystitida) a zánět močové trubice (uretritida); - kapavka (gonorea), náhlý nekomplikovaný zánět močové trubice (akutní nekomplikovaná gonokoková uretritida) a u žen také zánět krčku děložního vyvolaný bakterií, která je původcem kapavky (cervicitida); - infekce kůže a měkkých tkání, např. hnisavá onemocnění kůže, ať už povrchová (impetigo), postihující vlasové míšky a jejich okolí (furunkulóza), nebo jiná (ostatní pyodermie); - časné stadium lymeské nemoci (neboli lymeské borreliózy, což je nemoc, kterou vyvolává bakterie Borrelia burgdorferi a k níž u člověka dochází obvykle po přisátí nakaženého klíštěte; v časném stadiu se tato nemoc většinou, i když ne vždy, projeví červenou zvětšující se a později mizející skvrnou na kůži); přípravek se používá i k následné prevenci (zabránění vzniku) pozdních stadií lymeské nemoci (není-li tato nemoc léčena nebo včas vyléčena, postihuje později nervovou soustavu, klouby i jiné orgány) u dospělých, mladistvých a dětí ve věku od 12 let.

Příbalový leták

ZINNAT

ZINNAT 125 MG 1X100ML Granule pro suspenzi – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ZINNAT 125 MG 1X100ML Granule pro suspenzi zobrazíte nebo stáhnete zde: ZINNAT 125 MG 1X100ML Granule pro suspenzi.pdf

Recenze

Recenze produktu ZINNAT 125 MG 1X100ML Granule pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu ZINNAT 125 MG 1X100ML Granule pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám