Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

YASNAL 5 MG 84X5MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65347

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 65347
Kód EAN: 3838989514914
Kód SÚKL: 41446
Doplněk názvu: 5MG TBL FLM 84
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek Yasnal je určen pro symptomatickou léčbu (léčbu příznaků) mírně až středně závažné Alzheimerovy demence.

Příbalový leták

YASNAL

 

1/6 

Sp. zn. sukls167645/2015, sukls167646/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Yasnal 5 mg 

Yasnal 10 mg 

potahované tablety 

donepezili hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Yasnal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yasnal užívat 

3. 

Jak se přípravek Yasnal užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Yasnal uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Yasnal a k čemu se používá 

 
Přípravek  Yasnal  (donepezil-hydrochlorid)  patří  do  skupiny  léků  zvaných  inhibitory 
acetylcholinesterázy. Donepezil zvyšuje v mozku hladiny látky (acetylcholinu), která je zapojená do 
paměťových funkcí tak, že zpomaluje rozklad acetylcholinu. 
 
Užívá  se  k léčbě  příznaků  demence  u  nemocných,  u  nichž  byla  rozpoznána  mírná  až  středně  těžká 
forma  Alzheimerovy  choroby.  Příznaky  zahrnují  zvyšující  se  ztrátu  paměti,  zmatenost  a  změny 
chování.  Následkem  toho  je  pro  pacienty  trpící  Alzheimerovou  chorobou  stále  obtížnější  provádět 
jejich normální denní aktivity. 
 
Přípravek Yasnal je určen k použití pouze u dospělých pacientů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yasnal užívat 

 
Neužívejte přípravek Yasnal: 

jestliže jste alergický(á) na donepezil-hydrochlorid, na deriváty piperidinu nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Yasnal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste 
měl(a): 

žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, 

záchvaty nebo křeče, 

srdeční onemocnění (nepravidelný nebo pomalý tlukot srdce), 

astma nebo jinou dlouhodobou plicní chorobu, 

onemocnění jater či zánět jater, 

obtíže s močením nebo mírně závažnou poruchu funkce ledvin, 

 

2/6 

jakékoli  mimovolné  nebo  neobvyklé  pohyby  jazyka,  obličeje  nebo  těla  (extrapyramidové 
symptomy). Přípravek Yasnal může vyvolat nebo zhoršit extrapyramidové symptomy. 

 
Jestliže  máte  podstoupit  operaci,  která  vyžaduje  celkovou  anestezii  (znecitlivění),  je  třeba  oznámit 
svému  lékaři  a  anesteziologovi,  že  užíváte  přípravek  Yasnal.  To  proto,  že  Váš  lék  může  ovlivnit 
množství potřebného anestetika. 
 
Přípravek  Yasnal  se  může  užívat  u  pacientů  s poruchou  funkce  ledvin  nebo  s mírnou  až  středně 
závažnou poruchou funkce jater. Informujte svého lékaře, že máte poruchu ledvin nebo jater. Pacienti 
se závažnou poruchou funkce jater nesmí přípravek Yasnal užívat. 
V případě nevysvětlitelné dysfunkce jater může lékař zvážit ukončení léčby přípravkem Yasnal. 
 
Sdělte  svému  lékaři  či  lékárníkovi  jméno  osoby,  která  o  Vás  bude  pečovat.  Váš  pečovatel  Vám 
pomůže užívat lék tak, jak ho předepsal lékař. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Yasnal 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Platí to i pro léky, které můžete začít užívat někdy v budoucnosti, pokud budete pokračovat v užívání 
přípravku Yasnal. To proto, že tyto léky mohou snižovat nebo zvyšovat účinek přípravku Yasnal. 
 
Zejména svého lékaře informujte, jestliže užíváte některý z následujících skupin léků: 

jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. galantamin nebo rivastigmin, 

léky proti bolesti nebo na léčbu zánětu kloubů, např. acylpyrin, nesteroidní protizánětlivé léky 
(NSA) jako je ibuprofen nebo diklofenak, 

anticholinergní léky, např. tolterodin, 

antibiotika např. erythromycin, rifampicin, 

protiplísňové léky např. ketokonazol nebo itrakonazol, 

léky proti depresi např. fluoxetin, 

léky k léčbě záchvatů např. fenytoin, karbamazepin, 

léčivé  přípravky  k léčbě  srdečních  onemocnění  např.  chinidin,  betablokátory  (propranolol 
a atenolol), 

svalová relaxancia (léčivé přípravky, které uvolňují svaly) např. diazepam, sukcinylcholin, 

celková anestetika, 

léčivé přípravky bez lékařského předpisu např. rostlinné přípravky. 

 
Přípravek Yasnal s jídlem, pitím a alkoholem
 
Jídlo neovlivňuje účinek přípravku Yasnal. 
 
Přípravek Yasnal se nesmí užívat současně s alkoholem, protože alkohol může změnit jeho účinek. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Yasnal se nesmí během kojení užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Alzheimerova  choroba  může  sama  ovlivňovat  Vaši  schopnost  řídit  motorové  vozidlo  a  obsluhovat 
stroje. Tyto činnosti nesmíte vykonávat dříve, než Vás lékař ujistí o tom, že je to pro Vás bezpečné. 
 
Váš  lék  může  také  způsobovat  únavu,  závratě  a  svalové  křeče.  Jestliže  na  sobě  pozorujete  některý 
z těchto příznaků, nesmíte řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Yasnal obsahuje laktosu. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  obraťte  se  na  svého  lékaře 
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 

 

3/6 

 
3. 

Jak se přípravek Yasnal užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jakou dávku přípravku Yasnal máte užívat? 
Obvykle začnete užívání dávkou 5 mg (jedna bílá tableta) každý večer. Po jednom měsíci Vám může 
lékař sdělit, abyste užíval(a) dávku 10 mg (jednu žlutou tabletu) každý večer. 
 
Spolkněte tabletu přípravku Yasnal večer před ulehnutím a zapijte ji vodou. 
Dávka,  kterou  budete  užívat,  se  může  měnit  v závislosti  na  délce  trvání  léčby  a  na  tom,  co  Vám 
doporučí Váš lékař. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer. 
 
Jestliže  máte  problémy  s  játry,  může  být  dávka  Vaším  lékařem  upravena  podle  Vašich  potřeb  (viz 
bod 2 „Upozornění a opatření“). 
 
Vždy dodržujte radu lékaře nebo  lékárníka ohledně způsobu a doby užívání Vašeho léku. Neměňte 
svoji dávku bez porady s lékařem. 
 
Jak dlouho máte přípravek Yasnal užívat? 
Váš lékař nebo lékárník Vás bude informovat, jak dlouho budete v užívání tablet pokračovat. Občas 
budete chodit na kontroly k lékaři, aby mohl zhodnotit Vaši léčbu a příznaky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Yasnal, než jste měl(a) 
NEUŽÍVEJTE více než jednu tabletu denně. Ihned kontaktujte svého lékaře, jestliže užijete více, než 
jste měl(a). Jestliže nemůžete kontaktovat svého lékaře, okamžitě kontaktujte nejbližší pohotovostní 
službu nebo nemocnici. Vždy s sebou přineste tablety nebo krabičku, aby lékař poznal, co jste užil(a). 
 
Příznaky  předávkování  zahrnují  nevolnost  a  zvracení,  slintání,  pocení,  pomalou  srdeční  frekvenci, 
nízký  krevní  tlak  (točení  hlavy  nebo  závratě  při  vstávání),  dýchací  problémy,  ztrátu  vědomí 
a záchvaty nebo křeče. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Yasnal 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  tabletu,  užijte  tabletu  následující  den  v obvyklou  dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže zapomenete užít svůj lék po dobu delší než jeden týden, kontaktujte svého lékaře dříve, než 
budete v užívání pokračovat. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Yasnal 
Nepřerušujte užívání tablet, dokud Vám to Váš lékař nedoporučí. Jestliže přestanete užívat přípravek 
Yasnal, bude přínos léčby postupně odeznívat. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů při užívání přípravku Yasnal. 
 
Sdělte svému lékaři, pokud budete mít některý z následujících účinků při užívání přípravku Yasnal. 
 

 

4/6 

Závažné nežádoucí účinky: 
Pokud  se  u  Vás  vyskytnou  uvedené  závažné  nežádoucí  účinky,  musíte  to  neprodleně  sdělit  svému 
lékaři. Můžete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc. 

horečka  se  svalovou  ztuhlostí,  pocením  nebo  poruchami  vědomí  (onemocnění  zvané 
„Neuroleptický maligní syndrom“) (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 osob). 

slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte vysokou 
teplotu  nebo  máte  tmavou  moč.  Tyto  účinky  mohou  být  způsobeny  abnormálním  rozpadem 
svalstva  (stav  zvaný  rhabdomyolýza),  který  Vás  může  ohrožovat  na  životě  a  může  vést 
k onemocnění ledvin (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 osob). 

poškození jater např. hepatitida (zánět jater). Příznaky hepatitidy jsou nevolnost nebo zvracení, 
ztráta chuti k jídlu, celkový pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očního bělma, 
tmavě zbarvená moč (mohou postihnout až 1 ze 100 osob). 

žaludeční  nebo  dvanáctníkové  vředy.  Příznaky  vředů  jsou  bolest  žaludku  a  nepříjemný  pocit 
v oblasti mezi pupkem a hrudní kostí (mohou postihnout až 1 ze 100 osob). 

krvácení  do  žaludku  nebo  střev.  Projevuje  se  jako  tmavá  dehtovitá  stolice  nebo  viditelné 
krvácení z konečníku (mohou postihnout až 1 ze 100 osob). 

záchvaty nebo křeče (mohou postihnout až 1 ze 100 osob). 

 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

průjem 

nevolnost (pocit na zvracení) 

bolest hlavy 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

svalové křeče 

únava 

nespavost (potíže se spaním) 

nachlazení 

nechutenství 

halucinace (vidění nebo slyšení něčeho, co není přítomno) 

neobvyklé sny zahrnující noční můry 

neklid 

agresivní chování 

mdloby 

závratě 

zvracení 

nepříjemný pocit v oblasti břicha 

vyrážka 

svědění 

pomočování 

bolest 

úrazy (pacienti jsou více náchylní k pádům a úrazům) 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

pomalý srdeční tep 

mírný vzestup sérových hladin určitého enzymu ve svalech (kreatinkinázy) 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

ztuhlost, třes nebo nekontrolované pohyby především obličeje a jazyka, ale také končetin 

poruchy srdečního systému vedení vzruchu (sinoatriální blok, atrioventrikulární blok) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

 

5/6 

100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Yasnal uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Yasnal obsahuje 
Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum. 

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (ve formě monohydrátu) 
odpovídající donepezilum 4,56 mg. 

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg (ve formě monohydrátu) 
odpovídající donepezilum 9,12 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  kukuřičný  škrob, 
hyprolosa  a  magnesium-stearát  v  jádru  tablety  a  oxid  titaničitý  (E171),  hypromelosa  2910/5, 
makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172) – pouze v tabletách 10 mg v potahové vrstvě. 

 
Jak přípravek Yasnal vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety 5 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, průměr cca 7 mm, vypouklé, potahované tablety. 
Tablety 10 mg jsou žlutohnědé, kulaté, průměr cca 9 mm, vypouklé, potahované tablety. 
Přípravek  Yasnal  je  dostupný  v baleních  obsahujících  7,  10,  14,  20,  28,  30,  50,  56,  60,  84,  90,  98 
a 100 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko,  Belgie,  Kypr,  Dánsko,  Finsko,  Francie,  Řecko,  Irsko,  Norsko, 
Švédsko 

Donepezil Krka 

Bulharsko,  Česká  republika,  Německo,  Maďarsko,  Itálie,  Rumunsko, 
Španělsko, Slovenská republika 

Yasnal 

Portugalsko 

Donepezilo Krka 

 

6/6 

Velká Británie 

Donepezil 
hydrochloride 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
12.7.2017 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 

Recenze

Recenze produktu YASNAL 5 MG 84X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu YASNAL 5 MG 84X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám