Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

XYZAL 28X5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16093

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: UCB S.R.O.
Kód výrobku: 16093
Kód EAN: 8594013100809
Kód SÚKL: 33806
Držitel rozhodnutí: UCB S.R.O.
Co je Xyzal a k čemu se užívá Xyzal patří mezi antihistaminika a užívá se k léčbě pacientů u těchto alergických onemocnění: - alergická rýma včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy; - chronická kopřivka (otoky, zčervenání a pálení kůže). Antihistaminika zmírňují nepříjemné příznaky (symptomy) a potíže spojené s výše uvedenými stavy, jako např. kýchání, všechny příznaky na nosní sliznici a v očích, kožní vyrážky.

Příbalový leták

sp. zn. sukls147336/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
Xyzal
5 mg, potahované tablety
Levocetirizini dihydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Xyzal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyzal užívat
3. Jak se Xyzal užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Xyzal uchovávat
6. Další informace
1. CO JE XYZAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou Xyzalu.
Xyzal je antialergikum.
Používá se na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s:
alergickou rýmou (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy);
kopřivkou (urtikarie).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE XYZAL UŽÍVAT
Neužívejte Xyzal
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin-dihydrochlorid, nebo jiné antihistaminikum
nebo na kteroukoli další složku Xyzalu (viz Co Xyzal obsahuje).
- jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu
pod 10 ml/min).
Zvláštní opatrnosti při použití Xyzalu je zapotřebí
Xyzal se nedoporučuje podávat dětem do 6 let, protože forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu
dávkování.
Jestliže nemůžete vyprazdňovat močový měchýř (při potížích jako poranění míchy nebo zvětšená
prostata), poraďte se se svým lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání Xyzalu s jídlem a pitím
Opatrnosti je třeba při současném podávání Xyzalu a alkoholu. U citlivých pacientů může mít současné
podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo jiných centrálně působících léků vliv na centrální
nervový systém, ačkoliv u racemátu cetirizinu toto zvýšení účinku alkoholu nebylo prokázáno.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Sdělte svému lékaři, že jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří pacienti léčení Xyzalem mohou pociťovat ospalost/malátnost, únavu a vyčerpání. Pokud řídíte
nebo obsluhujete stroje, buďte opatrní, dokud nezjistíte, jak na Vás lék působí. Speciální testy však
prokázaly, že u zdravých osob po podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu
ovlivnění pozornosti, schopnosti reagovat nebo řídit.
Důležité informace o některých složkách Xyzalu
Tablety obsahují laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete
tablety Xyzal užívat.
3. JAK SE XYZAL UŽÍVÁ
Vždy užívejte Xyzal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování:
Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.
Dávkování u zvláštních skupin pacientů:
U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin a u dětí
se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte, dávku určí Váš lékař.
Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí Xyzal užívat.
Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, užívají obvyklou předepsanou dávku.
U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných
funkcí a u dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař.
Xyzal, potahované tablety, se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let.
U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin.
Jak a kdy užívat Xyzal
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat s jídlem i bez jídla.
Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a), může se u dospělých objevit ospalost. U dětí se na
začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost.
Jestliže si myslíte, že jste užil(a) vyšší než doporučenou dávku Xyzalu, informujte svého lékaře, který
rozhodne o dalších opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal
Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem,
nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Počkejte na dobu, kdy máte
užít další dávku a vezměte si obvyklou dávku, jak Vám předepsal lékař.
Jestliže jste přestal(a) užívat Xyzal
Ukončení léčby Xyzalem by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Příznaky onemocnění se mohou znovu
objevit, ale neměly by být horší, než před zahájením léčby.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Xyzal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost.
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů
Vyčerpání a bolesti břicha.
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit
Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), zrychlený srdeční rytmus, záchvaty,
mravenčení, závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti), pocit otáčení či pohybu,
poruchy vidění, rozmazané vidění, bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový
měchýř, otoky, pruritus (svědění), vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní vyrážka,
dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo agitované chování, halucinace, deprese,
nespavost, opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou, hepatitida (zánět jater),
abnormální jaterní funkce, zvracení, zvýšená chuť k jídlu a nevolnost.
Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Xyzal užívat a obraťte se ihned na svého lékaře.
Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo
v krku, dýchací nebo polykací obtíže (svírání na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles krevního tlaku
vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být i smrtelný.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK XYZAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Xyzal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru za Použitelné do:, EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Xyzal obsahuje
- Léčivou látkou je levocetirizin-dihydrochlorid 5 mg.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.
Jak Xyzal vypadá a co balení obsahuje
Potahované tablety jsou bílé nebo téměř bílé, oválné s Y logem na jedné straně.
Jsou dodávány v blistrech v baleních 10x10, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 90 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
UCB s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce

< UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie>

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
DE/H/0299/001
Belgie: Xyzall
Česká republika: Xyzal
Dánsko: Xyzal
Estonsko: Xyzal
Finsko: Xyzal
Francie: Xyzall
Irsko: Xyzal
Itálie: Xyzal
Kypr: Xyzal
Litva: Xyzal
Lotyšsko: Xyzal
Luxembursko: Xyzall
Maďarsko: Xyzal
Malta: Xyzal
Německo: Xusal
Nizozemsko: Xyzal
Norsko: Xyzal
Polsko: Xyzal
Portugalsko: Xyzal
Rakousko: Xyzall
Řecko: Xosal
Slovenská republika: Xyzal
Slovinsko: Xyzal
Španělsko: Xazal
Spojené království (Velká Británie): Xyzal>
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.8.2013

Recenze

Recenze produktu XYZAL 28X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu XYZAL 28X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám