Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

XYZAL 10X10X5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49969

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: UCB S.R.O.
Kód výrobku: 49969
Kód EAN:
Kód SÚKL: 85133
Doplněk názvu: 5MG TBL FLM 10X10
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: UCB S.R.O.
Co je Xyzal a k čemu se užívá Xyzal patří mezi antihistaminika a užívá se k léčbě pacientů u těchto alergických onemocnění: - alergická rýma včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy; - chronická kopřivka (otoky, zčervenání a pálení kůže). Antihistaminika zmírňují nepříjemné příznaky (symptomy) a potíže spojené s výše uvedenými stavy, jako např. kýchání, všechny příznaky na nosní sliznici a v očích, kožní vyrážky.

Příbalový leták

XYZAL

 

Sp.zn.sukls293834/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Xyzal 5 mg potahované tablety 

Pro dospělé a děti od 6 let věku 

Levocetirizini dihydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Xyzal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyzal užívat  

3. 

Jak se Xyzal užívá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Xyzal uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Xyzal a k čemu se používá 

 
Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou přípravku Xyzal. 
Xyzal je antialergikum. 
 
Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s: 

•  alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy 

•  kopřivkou (urtikarie). 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyzal užívat 

Neužívejte Xyzal 

jestliže jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu 
pod 10 ml/min). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Xyzal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Jestliže máte potíže (jako poranění míchy nebo zvětšená prostata), je pravděpodobné, že budete mít 
problém s vyprázdněním močového měchýře. Poraďte se, prosím, se svým lékařem. 
 
Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože Xyzal 
může způsobit zhoršení záchvatu. 
 

 

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Xyzal 
několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. 
 
Děti 
Podávání přípravku Xyzal dětem pod 6 let věku se nedoporučuje, protože forma potahovaných tablet 
nedovoluje úpravu dávkování. 
 
Další léčivé přípravky a Xyzal 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Xyzal s jídlem, pitím a alkoholem 
Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Xyzal a alkoholu nebo jiných látek působících na 
mozek. U citlivých pacientů může současné podávání přípravku Xyzal a alkoholu nebo jiných látek 
působících na mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti. 
Xyzal se může užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Někteří pacienti léčení přípravkem Xyzal mohou pociťovat spavost/ospalost, únavu a vyčerpání. Pokud 
řídíte nebo obsluhujete stroje, buďte opatrní, dokud nezjistíte, jak na Vás tento přípravek působí. Speciální 
testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání levocetirizinu v doporučené dávce nedochází k žádné 
poruše duševní bdělosti, schopnosti rychle reagovat nebo řídit. 
 
Xyzal obsahuje laktózu 
Tyto tablety obsahují laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, 
než začnete tyto tablety užívat. 
 
 
3. 

Jak se Xyzal užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let věku je 1 tableta denně. 
 
Dávkování u zvláštních skupin pacientů: 
Porucha funkce ledvin a jater 
U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin. U dětí 
se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte, dávku určí Váš lékař. 
 
Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí Xyzal užívat. 
 
Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepsanou dávku.  
 
U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin. 
U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař. 
 
Starší pacienti od 65 let věku 

 

U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin. 
 
Použití u dětí 
Xyzal, potahované tablety, se nedoporučuje podávat dětem pod 6 let věku. 
 
Jak a kdy máte Xyzal užívat 
Pouze perorální užívání (užití ústy). 
Tablety přípravku Xyzal se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Jak dlouho máte užívat Xyzal? 
Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Xyzal, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Xyzal, než jste měl(a), může se u dospělých objevit spavost. U dětí se 
zpočátku může projevit vzrušení a neklid, později pak spavost.  
 
Pokud si myslíte, že jste se přípravkem Xyzal předávkoval(a), informujte prosím svého lékaře, který 
rozhodne o dalších opatřeních. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal  
Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, 
nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte 
užitím následující dávky v předepsané době.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Xyzal 
Ukončení léčby přípravkem Xyzal by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Avšak vzácně, pokud 
přestanete Xyzal užívat, se může vyskytnout pruritus (intenzivní svědění), dokonce i v případě, že se tyto 
příznaky nevyskytovaly před zahájením léčby. Příznaky mohou samovolně vymizet. Příznaky mohou být 
v některých případech intenzivní a mohou vyžadovat opět začít s léčbou. Příznaky by po opětovném 
zahájení léčby měly vymizet.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů 
Sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost. 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů  
Vyčerpání a bolesti břicha. 
 
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit 
Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), zvýšená srdeční frekvence, záchvaty, 
mravenčení, závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti), pocit otáčení či pohybu, 
poruchy vidění, rozmazané vidění, bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový 
měchýř, otoky, pruritus (svědění), vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní výsev, 
dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, bolest kloubů, agresivní nebo neklidné chování, 

 

halucinace, deprese, nespavost, opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou, 
hepatitida (zánět jater), abnormální jaterní funkce, zvracení, zvýšená chuť k jídlu, nevolnost a průjem. 
Pruritus (intenzivní svědění) po přerušení léčby. 
 
Při prvních známkách reakce přecitlivělosti přestaňte Xyzal užívat a obraťte se na svého lékaře. Příznaky 
reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo hrdla, dýchací nebo polykací 
obtíže (pocit tlaku na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo 
šoku, který může být i smrtelný. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Xyzal uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Xyzal obsahuje 

-  Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. 
  Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu. 

-  Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid 

křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400. 

 
Jak Xyzal vypadá a co obsahuje toto balení  
Potahované tablety jsou bílé nebo téměř bílé, oválné s Y logem na jedné straně. 
Jsou dodávány v blistrech v baleních 10x10, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 90 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
UCB s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Aesica Pharmaceuticals S.r.l, Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie 

 

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie 
Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Optotek 26, 01-940, Varšava, Polsko 
ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Maďarsko  
Movianto Polska Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Belgie: Xyzall 
Česká republika: Xyzal  
Dánsko: Xyzal  
Estonsko: Xyzal  
Finsko: Xyzal 
Francie: Xyzall 
Irsko: Xyzal  
Itálie: Xyzal  
Kypr: Xyzal  
Litva: Xyzal  
Lotyšsko: Xyzal  
Lucembursko: Xyzall 
Maďarsko: Xyzal  
Malta: Xyzal  
Německo: Xusal 
Nizozemsko: Xyzal 
Norsko: Xyzal  
Polsko: Xyzal  
Portugalsko: Xyzal  
Rakousko: Xyzall 
Řecko: Xozal  
Slovenská republika: Xyzal  
Slovinsko: Xyzal  
Španělsko: Xazal 
Spojené království (Velká Británie): Xyzal 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 8. 2017 
 

 

 

Recenze

Recenze produktu XYZAL 10X10X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu XYZAL 10X10X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám