Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

XORIMAX 250 MG POTAH. TABLETY 8X250MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34203

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Kód výrobku: 34203
Kód EAN:
Kód SÚKL: 18522
Doplněk názvu: 250MG TBL FLM 8
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.
K čemu se používá Xorimax? Cefuroxim axetil se užívá k léčbě mírných až středně závažných bakteriálních infekcí, způsobených mikroorganizmy citlivými na cefuroxim. Lékař Vám může předepsat tento přípravek na: - infekci uší, nosu a hrdla (akutní zánět středního ucha, zánět dutin, tonsilitida, faryngitida); - infekci v oblasti hrudníku (bronchitida); - infekci močových cest (zánět močového měchýře); - infekci kůže a měkkých tkání (furunkulóza, pyodermie, impetigo); - kapavku (sexuálně přenosné onemocnění); - časná stádia Lymeské boreliózy (bakteriální onemocnění přenášené klíšťaty) a následná prevence pozdních komplikací u dospělých a dětí nad 12 let.

Příbalový leták

XORIMAX

 

1/7

 

Sp. zn. sukls97162/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Xorimax 125 mg potahované tablety 

Xorimax 250 mg potahované tablety 

Xorimax 500 mg potahované tablety 

cefuroximum  

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je přípravek Xorimax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xorimax užívat 

3. 

Jak se přípravek Xorimax užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Xorimax uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Xorimax a k čemu se používá 

 

Xorimax je antibiotikum, které se užívá k léčbě dospělých a dětí. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které 
způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.  
Přípravek Xorimax se užívá k léčbě infekcí: 

  krku 

  vedlejších nosních dutin 

  středního ucha 

  plic a hrudníku 

  močových cest 

  kůže a měkkých tkání 

 
Přípravek Xorimax se také užívá k léčbě: 

  Lymeské borreliózy (infekce, kterou šíří klíšťata) 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xorimax užívat 

 

2/7

 

Neužívejte přípravek Xorimax: 

-  jestliže jste alergický(á) na cefuroxim, na jiné cefalosporinové antibiotikum nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže se u Vás někdy vyskytla závažná alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné 

betalaktamové antibiotikum (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy). 

 
Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, neužívejte přípravek Xorimax, dokud se neporadíte se svým 
lékařem. 
 

Upozornění a opatření  
Před  užitím  přípravku  Xorimax  se  poraďte  se  svým  lékařem,  lékárníkem,  nebo  zdravotní  sestrou. 

Přípravek  Xorimax  není  doporučen  k  léčbě  dětí  mladších  3  měsíců,  protože  bezpečnost  a 
účinnost není v této věkové skupině známa. 

Je nutné, abyste při užívání přípravku Xorimax věnoval(a) pozornost určitým příznakům jako jsou 
alergické reakce, 
plísňové infekce (např. Candida) a závažný průjem (pseudomembranózní 
kolitida
). To sníží riziko možných problémů. Viz „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4. 

Jestliže je nutné provést vyšetření krve 

Přípravek Xorimax může mít vliv na výsledek stanovení hladin cukru při vyšetření krve a testu 
zvaného Coombsův test. 

Pokud podstupujete tyto testy: 
→ Sdělte osobě, která Vám bude odebírat vzorky, že užíváte přípravek Xorimax. 

Další léčivé přípravky a přípravek Xorimax 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Týká  se  to  i  léků,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu.  

Léčivé  přípravky  užívané  ke  snížení množství  kyseliny  v  žaludku (např.  antacida  užívaná  k  léčbě 
pálení žáhy) mohou mít vliv na účinky přípravku Xorimax. 

Probenecid 

Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) 

→ Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

Těhotenství, kojení a fertilita 

Jestliže  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  těhotenství  plánujete, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užíváním tohoto léku. 

Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Xorimax pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Xorimax Vám může způsobovat závratě a může mít další nežádoucí účinky, které mohou 
snižovat Vaši bdělost. 

→ Jestliže se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje

Přípravek Xorimax obsahuje aspartam: 

Xorimax 125 mg obsahuje 0,2 mg aspartamu v jedné potahované tabletě.  

 

3/7

 

Xorimax 250 mg obsahuje 0,3 mg aspartamu v jedné potahované tabletě.  

Xorimax 500 mg obsahuje 0,4 mg aspartamu v jedné potahované tabletě.  

Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte metabolickou poruchou nazývanou fenylketonurie, nebo pokud jste 
na  dietě  s nízkým  obsahem  fenylalaninu,  před  užíváním  tohoto  léčivého  přípravku  se  poraďte 
s lékařem. 

3. Jak se přípravek Xorimax užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek Xorimax užívejte po jídle. To pomáhá k tomu, aby léčba byla účinnější. 

Tablety přípravku Xorimax spolkněte a zapijte je vodou.  

Doporučená dávka je: 

Dospělí 
Obvyklá dávka přípravku Xorimax je  250 mg až 500 mg dvakrát denně v závislosti na závažnosti a 
typu infekce. 
 

Užívání u dětí a dospívajících 
Obvyklá dávka přípravku  Xorimax je 10 mg/kg (maximálně 125 mg)  až 15  mg/kg (maximálně 250 
mg) dvakrát denně v závislosti na: 

  závažnosti a typu infekce. 

 
Přípravek  Xorimax  se  nedoporučuje  k užití  u  dětí  mladších  3  měsíců,  protože  bezpečnost  a 
účinnost nejsou v této věkové skupině známy. 
V závislosti na onemocnění nebo na odpovědi dítěte na léčbu, může být úvodní dávka změněna nebo 
může být nutný více než jeden cyklus léčby. 

Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může upravit dávku. 
→ Pokud se Vás toto týká, poraďte se se svým lékařem

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xorimax, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Xorimax, mohou se u Vás objevit neurologické poruchy, 
zvláště se může zvýšit náchylnost ke vzniku křečí (záchvatů). 
→  Na  nic  nečekejte.  Neprodleně  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  běžte  do  nejbližší  nemocnice. 
Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Xorimax. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Xorimax 
Neužívejte  dvojnásobnou  dávku,  abyste  nahradil(a)  zapomenutou  dávku.  
Pouze  si  vezměte 
následující dávku v obvyklý čas.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Xorimax 
Nepřestávejte přípravek Xorimax užívat bez porady s lékařem. 
 
Je důležité, abyste dokončil(a) celý cyklus léčby přípravkem Xorimax. Nepřerušujte léčbu, pokud 
Vám tak neřekne Váš lékař a to ani v případě, kdy se cítíte lépe. Pokud nedokončíte celý cyklus léčby, 
infekce se může vrátit zpět. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4/7

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

  

U  malého  počtu  osob,  které  užívají  Xorimax,  se  může  objevit  alergická  reakce  nebo  potenciálně 
závažná kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují: 

  závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok, někdy 

obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním

  kožní vyrážku, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá 

tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji). 

  široce  rozšířenou  vyrážku  s  puchýři  a  olupující  se  kůží.  (To  mohou  být  příznaky  tzv. 

Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy). 

  plísňové  infekce.  Vzácně  mohou  léky,  jako  je  přípravek  Xorimax,  způsobovat  přerůstání 

kvasinek  (Candida)  v těle,  což  vede  k  plísňovým  infekcím  (jako  např.  moučnivka).  Tento 
nežádoucí účinek je více pravděpodobný, pokud užíváte Xorimax po delší dobu. 

  závažný  průjem  (pseudomembranózní  kolitida).  Léky,  jako  přípravek  Xorimax  mohou 

způsobovat  zánětlivé  onemocnění  tlustého  střeva,  které  vede  k závažnému  průjmu,  obvykle 
s příměsí krve a hlenu, bolestem břicha a horečce. 

  Jarisch-Herxheimerovu reakci. U některých pacientů může dojít v průběhu léčby Lymeské 

borreliózy  přípravkem  Xorimax  ke  zvýšení  tělesné teploty  (horečka),  zimnici,  bolesti  hlavy, 
bolesti  svalů  a  kožní  vyrážce.  Toto  je  známo  jako  Jarisch-Herxheimerova  reakce.  Příznaky 
obvykle trvají několik hodin nebo až jeden den. 

→  Pokud  se  u  Vás  objeví  kterýkoli  z  těchto  příznaků,  kontaktujte  neprodleně  lékaře  nebo 
zdravotní sestru. 

 
Časté nežádoucí účinky  
 
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů: 
 

  plísňové infekce (např. Candida

  bolest hlavy 

  závratě 

  průjem 

  nevolnost 

  bolest břicha 

 
Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 

  zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie

  zvýšení jaterních enzymů 

 
Méně časté nežádoucí účinky  
 
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů: 
 

  zvracení 

  kožní vyrážka 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 

  snížení počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají srážení krve) 

 

5/7

 

  nízká hladina bílých krvinek (leukopenie

  pozitivní Coombsův test 

 
Další nežádoucí účinky 
Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob, ale jejich přesná četnost není známa: 

  závažný průjem (pseudomembranózní kolitida

  alergické reakce 

  kožní reakce (včetně závažných) 

  vysoká teplota (horečka) 

  zežloutnutí očního bělma nebo kůže 

  zánět jater (hepatitida) 

 
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 

  příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie). 

 
 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5. Jak přípravek Xorimax uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  a  krabičce  za 
Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.  

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Xorimax obsahuje 

-Léčivá látka je: cefuroximum. Jedna potahovaná tableta přípravku Xorimax 125 mg obsahuje 

cefuroximum  axetili  150,36  mg,  což  odpovídá  125  mg  cefuroximum.  Jedna  potahovaná 
tableta přípravku Xorimax 250 mg obsahuje cefuroximum axetili 300,72 mg, což odpovídá 
250  mg  cefuroximum.  Jedna  potahovaná  tableta  přípravku  Xorimax  500  mg  obsahuje 
cefuroximum axetili 601,44 mg, což odpovídá 500 mg cefuroximum. 

 

6/7

 

-Pomocné látky jsou: jádro tablety: natrium-lauryl-sulfát, kopovidon, sodná sůl kroskarmelózy 

(E468),  magnesium-stearát  (E470B),  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý  (E551),  mannitol 
(E421),  mikrokrystalická  celulóza  (E460),  krospovidon  (E1202),  mastek  (E553B); 
potahová  vrstva:  mannitol  (E421), rozpustný  (bramborový)  škrob,  mastek  (E553B),  oxid 
titaničitý (E171) a aspartam (E951). 

 
Jak přípravek Xorimax vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Xorimax jsou potahované tablety. 
 
Xorimax 125 mg potahované tablety jsou bílé až slabě nažloutlé, bikonvexní, podlouhlé tablety. 
Xorimax  250  mg  potahované  tablety  jsou  bílé  až  nažloutlé,  bikonvexní,  podlouhlé  tablety  s půlicí 
rýhou na obou stranách. 
Xorimax 500 mg potahované tablety jsou bílé až nažloutlé, bikonvexní, podlouhlé tablety. 
 
Xorimax  125  mg  potahované  tablety  se  dodává  v krabičkách  obsahujících  blistr(y)  nebo  stripy 
obsahující 8, 10, 12, 14, 15, 20, 24 nebo 500 potahovaných tablet. 
Xorimax  250  mg  potahované  tablety  se  dodává  v krabičkách  obsahujících  blistr(y)  nebo  stripy 
obsahující 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 24 nebo 500 potahovaných tablet. 
Xorimax  500  mg  potahované  tablety  se  dodává  v krabičkách  obsahujících  blistr(y)  nebo  stripy 
obsahující 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 24 nebo 500 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Sandoz GmbH, 

Biochemiestrasse 10, A-6250 

Kundl, Rakousko 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 
 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko 

 

Cefuroxim Sandoz 125 mg – Filmtabletten 
Cefuroxim Sandoz 250 mg – Filmtabletten 
Cefuroxim Sandoz 500 mg – Filmtabletten 

 
Belgie   

 

Cefuroxim Sandoz 250 mg omhulde tabletten 
Cefuroxim Sandoz 500 mg omhulde tabletten 

 
Česká republika 

Xorimax 125 mg potahované tablety 
Xorimax 250 mg potahované tablety 
Xorimax 500 mg potahované tablety 

 
Maďarsko 

 

Xorimax 125 mg bevont tabletta 
Xorimax 250 mg bevont tabletta 
Xorimax 500 mg bevont tabletta 

Litva   

 

Xorimax 500 mg dengtos tabletės 

 
Lotyšsko 

 

Xorimax 250 mg apvalkotās tabletes 
Xorimax 500 mg apvalkotās tabletes 

 
Nizozemsko 

 

Cefuroximaxetil 125, omhulde tabletten 125 mg 
Cefuroximaxetil 250, omhulde tabletten 250 mg 
Cefuroximaxetil 500, omhulde tabletten 500 mg 

 
Polsko   

 

Xorimax 125 mg 

 

7/7

 

Xorimax 250 mg 
Xorimax 500 mg 

 
Portugalsko 

 

Cefuroxima Sandoz 
Cefuroxima Sandoz 

 
Slovenská republika 

Xorimax 125 mg 
Xorimax 250 mg 
Xorimax 500 mg 

 
Španělsko 

 

Cefuroxima Sandoz 125 mg comprimidos recubiertos EFG 
Cefuroxima Sandoz 250 mg comprimidos recubiertos EFG 
Cefuroxima Sandoz 500 mg comprimidos recubiertos EFG 

 
Velká Británie   

Cefuroxime 250mg Tablets   
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.7.2016 

 

 

Recenze

Recenze produktu XORIMAX 250 MG POTAH. TABLETY 8X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu XORIMAX 250 MG POTAH. TABLETY 8X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám