Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

XERISTAR 60 MG 500X60MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65350

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Kód výrobku: 65350
Kód EAN:
Kód SÚKL: 26126
Doplněk názvu: 60MG CPS ETD 500(25X20)
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Přípravek Xeristar Vám byl předepsán k léčbě deprese nebo léčbě stavu zvaného diabetická neuropatická bolest. Neuropatická bolest je lékařský název pro stav, kdy je bolest popisována jako palčivá, bodavá, píchavá či vystřelující bolest, nebo je podobná bolesti po ráně elektrickým proudem. V postižené oblasti může dojít ke ztrátě citlivosti, nebo bolest mohou způsobit dotyk, teplo, chlad nebo tlak. U většiny lidí s depresí začíná přípravek Xeristar účinkovat v průběhu dvou týdnů od začátku léčby. Váš lékař Vám může dále podávat přípravek Xeristar, i když se již cítíte lépe, aby se zabránilo návratu deprese. U většiny lidí s diabetickou neuropatickou bolestí může být účinek přípravku Xeristar patrný v průběhu jednoho týdne léčby.

Příbalový leták

XERISTAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN 

ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Xeristar 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid). 
 
Pomocná látka/Pomocné látky 

se známým účinkem:  

Jedna tobolka 

může obsahovat až 56 mg sacharózy. 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Enterosolventní tvrdá tobolka 
 
N

eprůhledné, bílé tělo tobolky s potiskem ‘30 mg’, neprůhledný, modré víčko tobolky s potiskem 

‘9543’. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba depresivní poruchy. 

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti. 

Léčba generalizované úzkostné poruchy. 
 

Přípravek Xeristar je indikován k léčbě dospělých. 
Další informace viz bod 5.1. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
 

Léčba depresivní poruchy 

Počáteční a doporučená udržovací dávka je 60 mg jednou denně nezávisle na jídle. V klinických 
studiích byly z 

hlediska bezpečnosti vyhodnocovány dávky vyšší než 60 mg až do maximální dávky 

120 mg/den. Neexistuje však žádný klinický důkaz, který by naznačoval, že pacientům nereagujícím 

na počáteční doporučenou dávku prospěje její zvyšování.  
 

Odpověď na léčbu lze obvykle pozorovat po 2-4 týdnech léčby. 
 

Po stabilizaci antidepresivní odpovědi se doporučuje pokračovat v léčbě po dobu několika měsíců, aby 
se zabránilo relapsu. 

U pacientů odpovídajících na léčbu duloxetinem a s anamnézou opakovaných 

depresivních epizod může být zvážena další dlouhodobá léčba v dávce od 60 do 120 mg/den. 
 

Léčba generalizované úzkostné poruchy 

Doporučená zahajovací dávka u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou je 30 mg jednou 

denně, nezávisle na jídle. U pacientů bez dostatečné odpovědi by měla být dávka zvýšena na 60 
mg/den, což je obvyklá udržovací dávka u 

většiny pacientů.  

 

U pacientů s průvodní depresivní poruchou je zahajovací a udržovací dávka 60 mg jednou denně (viz 

také výše uvedené doporučené dávkování).  

 

Dávky do 120 mg denně byly prokázány jako účinné a byly hodnoceny z hlediska bezpečnosti 
v klin

ických studiích. U pacientů může být v případě nedostatečné odpovědi na dávku 60 mg zváženo 

zvýšení dávky až na 90 nebo 120 mg

. Zvyšování dávky by mělo být založeno na klinické odpovědi a 

snášenlivosti. 
 

Po stabilizaci terapeutické odpovědi se doporučuje pokračovat v léčbě po dobu několika měsíců, aby 
se zabránilo relapsu. 
  

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti 

Počáteční a doporučená udržovací dávka je 60 mg jednou denně nezávisle na jídle. V klinických 
studiích byly z 

hlediska bezpečnosti vyhodnocovány dávky vyšší než 60 mg (do maximální dávky 120 

mg/den) v 

rovnoměrně rozdělených dávkách. Plazmatické koncentrace duloxetinu vykazují velkou 

interindividuální variabilitu (viz bod 5.2). U pacientů, kteří dostatečně nereagují na léčbu dávkou 60 

mg, může být prospěšné zvýšení dávky. 
 

Odpověď na léčbu by měla být vyhodnocena po dvou měsících. U pacientů s nedostatečnou počáteční 

odpovědí je po této době již další odpověď nepravděpodobná. 
 

Přínos léčby by měl být pravidelně (nejméně každé tři měsíce) vyhodnocován (viz bod 5.1). 
 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Starší pacienti 

Pouze vyšší věk není u starších pacientů důvodem pro úpravu dávkování. Nicméně stejně jako u 
jiných 

přípravků je nutná zvýšená opatrnost při léčbě starších pacientů, zejména při podávání 

p

řípravku  Xeristar v dávce 120 mg denně při léčbě depresivní poruchy nebo generalizované úzkostné 

poruchy, kde jsou k dispozici pouze omezené údaje (viz bod 4.4 a 5.2). 
 

Dávkování při zhoršené funkci jater 

Přípravek  Xeristar nesmí užívat pacienti s onemocněním jater, které způsobuje zhoršení jaterních 
funkcí (viz bod 4.3 a 5.2). 
 

Dávkování při snížené funkci ledvin 

U pacientů s mírnou až středně těžkou dysfunkcí ledvin (clearance kreatininu je 30 až 80 ml/min) není 

třeba dávkování upravovat. Přípravek  Xeristar nesmí užívat pacienti s těžkým postižením ledvin 
(clearance kreatininu <30 ml/min, viz bod 4.3). 
 
Pediatrická populace 

Duloxetin se nemá užívat u dětí a dospívajících ve věku do 18-ti let k léčbě depresivní poruchy 
vzhledem k 

nejistotě ohledně bezpečnosti a účinnosti (viz body 4.4, 4,8 a 5.1). 

 

Bezpečnost a účinnost duloxetinu při léčbě generalizované úzkostné poruchy u pediatrických pacientů 

ve věku 7-17 let nebyla stanovena. Aktuální dostupné údaje jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2. 
 

Bezpečnost a účinnost duloxetinu při léčbě diabetické periferní neuropatické bolesti nebyla 
stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje. 
 
 

Ukončení léčby 

Léčba by neměla být ukončena náhle. Při ukončování léčby přípravkem  Xeristar by měla být dávka 

snižována postupně v průběhu nejméně jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko možných 

příznaků z vysazení (viz bod 4.4 a 4.8). Jestliže se po snížení dávky nebo po ukončení léčby objeví 

příznaky nesnášenlivosti, může být zvážen návrat k předchozí předepsané dávce. Následně může lékař 
ve snižování 

dávky dále pokračovat, ale pomalejším tempem. 

 

Způsob podání 
K perorálnímu podání. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku léčivého přípravku uvedenou v bodě 
6.1. 
 

Současné podávání přípravku  Xeristar a neselektivních ireverzibilních inhibitorů monoaminoxidázy 
(IMAO) je kontraindikováno (viz bod 4.5). 
 

Onemocnění jater způsobující poškození jaterních funkcí (viz bod 5.2). 
 

Přípravek  Xeristar se nesmí užívat v kombinaci s fluvoxaminem, ciprofloxacinem nebo enoxacinem 

(tj. se silnými inhibitory CYP1A2), protože tato kombinace způsobuje zvýšení plazmatických 
koncentrací duloxetinu (viz bod 4.5). 
 

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) (viz bod 4.4). 
 

Zahájení léčby přípravkem  Xeristar je kontraindikováno u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí, 

protože může vystavit tyto pacienty potenciálnímu riziku hypertenzní krize (viz bod 4.4 a 4.8). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření při podávání 

 
Mánie a záchvaty 

Přípravek  Xeristar je třeba s opatrností podávat pacientům, v jejichž anamnéze je mánie nebo 

diagnóza bipolární poruchy a/nebo záchvatů. 
 
Mydriáza 
V souvislosti s duloxetinem byla zaznamenána mydriáza. Proto je nutno dbát opatrnosti, má-li být 

přípravek  Xeristar předepisován pacientům se zvýšeným nitroočním tlakem nebo při riziku akutního 
glaukomu s úzkým úhlem. 
 

Krevní tlak a srdeční frekvence 

U některých pacientů bylo podávání duloxetinu spojeno se zvýšením krevního tlaku a klinicky 

významnou hypertenzí. Může to být způsobeno noradrenergním účinkem duloxetinu. Při podávání 

duloxetinu byly hlášeny případy hypertenzní krize, zvláště u pacientů s preexistující hypertenzí. U 

pacientů s hypertenzí a/nebo jiným kardiálním onemocněním se proto doporučuje monitorovat krevní 

tlak, obzvláště v průběhu prvního měsíce léčby. U pacientů, u kterých by jejich zdravotní stav byl 

ohrožen zrychlenou srdeční frekvencí nebo zvýšeným krevním tlakem, by měl být duloxetin používán 

se zvýšenou opatrností. Zvýšená opatrnost je také zapotřebí, pokud je duloxetin užíván společně s 

léčivými přípravky, které mohou ovlivnit jeho metabolismus (viz bod 4.5). U pacientů, u kterých se 

při užívání duloxetinu projevilo setrvalé zvýšení krevního tlaku, by měla být zvážena redukce dávky 
nebo postupné vysaz

ení duloxetinu (viz bod 4.8). U pacientů s nekontrolovanou hypertenzí léčba 

duloxetinem nesmí být zahájena (viz bod 4.3). 
 
Poruchy funkce ledvin 

U pacientů s těžkým poškozením ledvin na hemodialýze (clearance kreatininu <30 ml/min) dochází ke 
zvýšení plazm

atické koncentrace duloxetinu. V případě pacientů s těžkým poškozením ledvin – viz 

bod 4.3. Informace o pacientech s 

mírnou až středně těžkou dysfunkcí ledvin – viz bod 4.2 

 
Serotoninový syndrom 

Stejně jako u ostatních serotonergních látek se může při léčbě duloxetinem vyskytnout serotoninový 

syndrom, potenciálně život ohrožující stav, zvláště při současném užívání dalších serotonergních látek 

(včetně SSRI, SNRI, tricyklických antidepresiv nebo triptanů), látek, které narušují serotoninový 

metabolizmus, jak

o jsou IMAO, nebo antipsychotik a dalších antagonistů dopaminu, které mohou 

ovlivňovat serotonergní neurotransmiterové systémy (viz body 4.3 a 4.5).  
 

Příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat změny duševního stavu (např. agitovanost, 
halucinace, kó

ma), autonomní nestabilitu (např. tachykardii, nestabilní krevní tlak, hypertermii), 

nervosvalové poruchy (např. hyperreflexii, poruchy koordinace) a/nebo gastrointestinální příznaky 

(např. nauzeu, zvracení, průjem). 
 
Je-

li současné užívání duloxetinu a dalších serotonergních látek, které mohou ovlivňovat serotonergní 

a/nebo dopaminergní neurotransmiterové systémy, klinicky opodstatněné, doporučuje se pečlivé 

sledování pacienta, zejména na začátku léčby a při zvyšování dávek. 
 

Třezalka 

K nežádoucím účinkům může častěji docházet při současném užití přípravku  Xeristar a přípravků 

léčivých rostlin obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 
Sebevražda 

Léčba depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy: 
Deprese je spojena se zvýšeným rizikem suicidálních myšlenek, sebepoškození a sebevraždy 

(sebevražedné příhody). Toto riziko přetrvává, dokud nenastane signifikantní remise. Protože zlepšení 
stavu nemusí nastat v 

několika prvních i dalších týdnech léčby, pacienti by měli být pečlivě 

monitorováni, dokud se toto zlepšení nedostaví. Zvýšené riziko sebevraždy v 

časném stadiu 

zotavování je všeobecnou klinickou zkušeností. 
 

Další psychiatrické stavy, k jejichž léčbě je přípravek  Xeristar předepisován, mohou být také spojeny 
se zvýšeným rizikem s

ebevražedných příhod. Tyto stavy se kromě toho mohou vyskytovat také 

společně s depresivní poruchou. Proto by u pacientů s dalšími psychiatrickými poruchami měla být 

dodržována stejná opatření jako při léčbě pacientů trpících depresivní poruchou. 
 
U pacien

tů s anamnézou sebevražedného jednání a u pacientů vykazujících významný stupeň 

suicidálních úvah před zahájením léčby je vyšší riziko suicidálních úvah nebo suicidálního chování. 

Tito pacienti by měli být v průběhu léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem kontrolovaných 

klinických hodnocení použití antidepresiv u psychiatrických onemocnění prokázala mírné zvýšení 

rizika suicidálního chování při léčbě antidepresivy ve srovnání s placebem u pacientů mladších 25ti 
let.  
 

Během léčby duloxetinem nebo brzy po jejím ukončení byly zaznamenány případy suicidálních 
myšlenek a suicidálního jednání (viz bod 4.8).  
 

Součástí terapie by mělo být bedlivé sledování pacientů a zejména vysoce rizikových pacientů na 

začátku medikamentózní léčby nebo při změnách dávkování. Pacienti (a jejich opatrovníci) by měli 

být upozorněni na nutnost monitorování jakéhokoli klinického zhoršení, suicidálního chování nebo 

myšlenek a nezvyklých změn v chování, a v případě jejich výskytu na nutnost okamžitě vyhledat 

lékařskou pomoc.  
 

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti: 

Stejně jako u jiných přípravků s podobným farmakologickým účinkem (antidepresiva) byly i při léčbě 

duloxetinem a krátce po jeho vysazení popsány ojedinělé případy výskytu suicidálních myšlenek a 
chování. Riziko

vé faktory týkající se sebevraždy při depresi viz výše. Lékaři by měli pacienty vybízet, 

aby kdykoliv uvedli, mají-li jakékoliv rušivé myšlenky nebo pocity. 
 

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let 
Xeristar 

se nesmí používat při léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Sebevražedné chování 

(sebevražedné pokusy, sebevražedné myšlenky) a nepřátelství (především agresivita, opoziční chování 

a hněv), byly častěji pozorovány v klinických studiích u dětí a dospívajících léčených antidepresivy, 
v porovnání s 

těmi, léčenými placebem. Jestliže je přece jen na základě klinické potřeby rozhodnuto o 

léčbě, musí být pacient pečlivě monitorován s ohledem na výskyt příznaků suicidálního chování (viz 
bod 5.1)

. Mimo to chybí údaje o bezpečnosti dlouhodobého podávání u dětí a dospívajících s ohledem 

na růst, dospívání a kognitivní a behaviorální vývoj (viz bod 4.8). 
 
Krvácení  

Při podávání selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a selektivních inhibitorů 

zpětného vychytávání serotoninu/noradrenalinu (SNRI) včetně duloxetinu, byly zaznamenány 

krvácivé projevy, jako je ekchymóza, purpura a gastrointestinální krvácení. Dbát opatrnosti je třeba u 

pacientů, kteří používají antikoagulancia a/nebo léky, o nichž je známo, že ovlivňují funkci 

trombocytů (např. NSAID nebo kyselinu acetylsalicylovou (ASA)), a také u pacientů náchylných ke 
krvácení. 
 
Hyponatrémie 

Při podávání přípravku Xeristar byla hlášena hyponatrémie, včetně případů s nižší hladinou sodíku 

než 110 mmol/l. Hyponatrémie může být způsobena syndromem nepřiměřené sekrece antidiuretického 

hormonu (SIADH). Většina případů hyponatrémie byla hlášena u starších pacientů, obzvláště při 

současném výskytu porušené rovnováhy tekutin anebo při predispozici k ní. Opatrnosti je zapotřebí 

pacientů se zvýšeným rizikem vzniku hyponatrémie, jako jsou starší pacienti, pacienti s cirhózou 

nebo dehydratovaní pacienti nebo pacienti léčení diuretiky.  
 

Ukončení léčby 

Při ukončení léčby jsou příznaky z vysazení časté, zvláště je-li léčba ukončena náhle (viz bod 4.8). 

klinických studiích se při náhlém ukončení léčby objevily nežádoucí účinky přibližně u 45 % 

pacientů léčených přípravkem  Xeristar a 23 % pacientů léčených placebem. 
 

Riziko příznaků z vysazení, pozorované u SSRI a SNRI, může být závislé na různých faktorech 

zahrnujících délku léčby, dávku a rychlost redukce dávky. Nejčastěji hlášené účinky jsou 
vyjmenovány v 

bodu 4.8. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity, u některých pacientů 

však mohou být vážnější. Obvykle se objevují v průběhu prvních několika dnů po ukončení léčby, 

velmi vzácně ovšem byly tyto účinky popsány u i pacientů, kteří neúmyslně zapomněli užít dávku. 

Obecně tyto účinky samy mizí v průběhu 2 týdnů, ačkoliv u některých jednotlivců může být jejich 
trvání prodlouženo (2-

3 měsíce nebo více). Při ukončování léčby se proto doporučuje snižovat dávku 

duloxetinu postupně v průběhu nejméně dvou týdnů podle potřeb pacienta (viz bod 4.2). 
 
Starší pacienti 

použití přípravku  Xeristar v dávce 120 mg u starších pacientů s depresivní poruchou a 

s generalizovanou úzkostnou poruchou jsou pouze omezené údaje

. Proto je třeba při léčbě starších 

pacientů maximální denní dávkou dbát zvýšené opatrnosti (viz body 4.2 a 5.2).  
 
Akatizie/psychomotorický neklid 
Použití duloxetinu bylo spojeno s vývojem akatizie

, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo 

stresujícím neklidem a potřebou se často pohybovat spojenou s neschopností zůstat klidně sedět či 

stát. Nejpravděpodobnější výskyt těchto účinků je v průběhu prvních několika týdnů léčby. U 

pacientů s těmito příznaky může být další zvyšování dávky škodlivé. 
 

Léčivé přípravky obsahující duloxetin 

Duloxetin se používá pod různými obchodními názvy ve více indikacích (léčba diabetické 
neuropatické bolesti, depresivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha a 

stresová močová 

inkontinence). Je nutné se vyvarovat užívání více než jednoho z 

těchto přípravků současně. 

 

Hepatitida/zvýšení hladiny jaterních enzymů 

Při podávání duloxetinu byly hlášeny případy poškození jater, včetně závažného zvýšení hladiny 
jate

rních enzymů (>10 násobek horní hranice normy), hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). Většina 

z nich se objevila v 

průběhu prvních měsíců léčby. Charakter poškození jater byl převážně 

hepatocelulární. Duloxetin by měl být podáván s opatrností u pacientů léčených dalšími léčivými 

přípravky spojovanými s poškozením jater. 

 
Sacharóza 

Enterosolventní tvrdé tobolky přípravku  Xeristar obsahují sacharózu. Pacienti se vzácnými 
vrozenými 

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy, nebo  

sacharázovo-izomaltázovou deficiencí 

by tento přípravek neměli používat. 

 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Inhibitory monoaminoxidázy (IMAO): vzhledem k riziku vzniku serotoninového syndromu by se 
duloxetin 

neměl užívat v kombinaci s neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminoxidázy 

(IMAO) nebo po dobu nejméně 14 dní po ukončení léčby IMAO. S ohledem na biologický poločas 

duloxetinu lze léčbu IMAO zahájit nejdříve 5 dní po vysazení přípravku  Xeristar (viz bod 4.3). 
 

Současné podávání přípravku  Xeristar se selektivními reverzibilními IMAO, jako je moklobemid, se 

však nedoporučuje (viz bod 4.4). Antibiotikum linezolid je reverzibilní neselektivní IMAO a 

pacientům léčeným přípravkem Xeristar se nemá podávat (viz bod 4.4). 
 
Inhibitory CYP 1A2: 
vzhledem k 

tomu, že CYP1A2 je zapojen do metabolismu duloxetinu, současné 

podávání duloxetinu se silnými inhibitory CYP1A2 pravděpodobně zvyšuje koncentraci duloxetinu. 

Fluvoxamin (100 mg jedenkrát denně) – silný inhibitor CYP1A2 – snížil zdánlivou plazmatickou 
clearance duloxetinu asi o 77 % a hodnotu AUC

o-t

 zvýšil 6-

ti násobně. Proto by přípravek Xeristar 

neměl být podáván v kombinaci se silnými inhibitory CYP1A2, jakým je fluvoxamin (viz bod 4.3). 
 

Léky ovlivňující CNS: riziko při podávání duloxetinu v kombinaci s ostatními léky působícími na CNS 
nebylo systematicky hodnoceno s 

výjimkou případů popsaných v tomto bodě. Opatrnost se 

doporučuje při podávání přípravku Xeristar v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo 
látkami, 

včetně alkoholu a sedativních přípravků (např. benzodiazepiny, morfinomimetika, 

antipsychotika, fenobarbital, sedativní antihistaminika). 
 
Serotonergní látky: V

e vzácných případech byl serotoninový syndrom zaznamenán u pacientů, kteří 

užívali SSRI/SNRI 

současně se serotonergními látkami. Je třeba dbát opatrnosti, je-li přípravek  

Xeristar 

podáván současně se serotonergními látkami jako jsou SSRI, SNRI, tricyklickými 

antidepresivy jako klomipramin nebo amitriptylin, IMAO jako moklobemid nebo linezolid, 

třezalkou 

tečkovanou (Hypericum perforatum), nebo triptany, tramadolem, pethidinem a tryptofanem (viz bod 
4.4). 
 

Účinek duloxetinu na jiné léčivé přípravky 

Léčiva metabolizovaná prostřednictvím CYP1A2: současné podávání duloxetinu (60 mg dvakrát 

denně) neovlivnilo významně farmakokinetiku theofylinu, substrátu CYP1A2.  
 

Léčiva metabolizovaná prostřednictvím CYP2D6: duloxetin je středně silný inhibitor CYP2D6. 
Jestliže byl duloxetin podáván v 

dávce 60 mg dvakrát denně s jednorázovou dávkou desipraminu, 

kte

rý je substrátem CYP2D6, hodnota AUC desipraminu vzrostla trojnásobně. Současné podávání 

duloxetinu (40 mg dvakrát denně) zvyšuje hodnotu rovnovážné (steady-state) AUC tolterodinu (2 mg 

dvakrát denně) o 71 %, ale neovlivňuje farmakokinetiku jeho aktivního 5-hydroxylovaného 

metabolitu; úprava dávky není nutná. Je třeba dbát opatrnosti, je-li přípravek  Xeristar podáván 

současně s léčivy, která jsou převážně metabolizována prostřednictvím CYP2D6 (risperidon, 
tricyklická antidepresiva jako jsou nortriptylin, amitryptylin a imipramin), zejména pokud mají úzký 

terapeutický index (např. flekainid, propafenon a metoprolol). 
 

Perorální antikoncepční přípravky a ostatní steroidní látky: výsledky studií in vitro ukazují, že 
duloxetin neindukuje katalytickou aktivitu CYP3A. Specifické studie lékové interakce in vivo nebyly 
provedeny. 
 

Antikoagulancia a inhibitory agregace trombocytů: vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení, které je 

přisuzováno farmakodynamické interakci, by měl být duloxetin podáván společně s perorálními 

antikoagulanci nebo inhibitory agregace trombocytů se zvýšenou opatrností. Mimo to, při současném 
podávání duloxetinu 

pacientům léčeným warfarinem byly hlášeny zvýšené hodnoty INR. Současné 

podávání duloxetinu společně s warfarinem (za ustálených podmínek) zdravým dobrovolníkům v 
rámci farmakologické klinické studie však 

nemělo za následek klinicky významné změny INR oproti 

počátečním hodnotám nebo změny farmakokinetiky R- nebo S-warfarinu. 
 

Účinky jiných léčivých přípravků na duloxetin 
Antacida a antagon

isté H2 receptorů: současné podání duloxetinu s antacidy s obsahem hliníku a 

hořčíku nebo duloxetin v kombinaci s famotidinem neměly žádný výrazný vliv na rychlost či míru 
absorpce duloxetinu po podání perorální dávky 40 mg. 
 
Induktory CYP1A2: analýzy popu

lačních farmakokinetických studií prokázaly, že u kuřáků jsou 

plazmatické koncentrace duloxetinu ve srovnání s 

nekuřáky téměř o 50 % nižší. 

 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 
Fertilita 

Duloxetin neměl žádný účinek na samčí plodnost a účinky u samic byly pozorovatelné až u dávek, 
které byly pro matku toxické. 
 

Těhotenství  

O podávání duloxetinu těhotným ženám nejsou žádné adekvátní údaje. Studie u zvířat prokázaly 

reprodukční toxicitu při systémových expozičních hladinách (AUC) duloxetinu nižších než maximální 
klinická expozice (viz bod 5.3). 
 

Možné riziko u člověka není známo.  
 

Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, a především v pokročilém 

těhotenství, může zvýšit riziko perzistující plicní hypertenze u novorozenců (PPHN). Ačkoliv nebyly 

prováděny studie zkoumající souvislost mezi léčbou  SNRI a rizikem vzniku PPHN, nelze vzhledem 

podobnému mechanizmu účinku (inhibice zpětného vychytávání serotoninu) toto riziko vyloučit. 

 

Podobně jako u ostatních serotonergních léčivých přípravků se symptomy z vysazení mohou 
vyskytnout u novorozence v 

případě, že jeho matka před porodem užívala duloxetin. Symptomy 

vysazení vyskytující se u duloxetinu mohou zahrnovat hypotonii, třes, neklid, potíže s příjmem 

potravy, dechovou tíseň a křeče. Většina případů se vyskytla při narození nebo během několika dní po 
porodu.  
 

Přípravek  Xeristar by se měl během těhotenství podávat pouze v případě, že možný přínos převyšuje 

možné riziko pro plod. Pacientky by měly být informovány, aby v případě, že během léčby otěhotní 

nebo plánují otěhotnět, tuto skutečnost oznámily svému lékaři. 
 
Kojení 

Na základě studie 6 pacientek v laktaci, které nekojily své děti, bylo zjištěno, že duloxetin je velmi 

slabě vylučován do mateřského mléka. Odhadovaná denní dávka pro dítě je v přepočtu na mg/kg je 

přibližně 0,14% matčiny dávky (viz bod 5.2). Jelikož bezpečnost podávání duloxetinu u kojenců není 
známa, 

podávání přípravku  Xeristar během kojení se nedoporučuje. 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Studie 

hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Užití přípravku  

Xeristar 

může být spojeno se sedací a závratí. Pacienti by měli být poučeni, aby se v případě, pokud 

se u nich vyskytnou sedace nebo 

závratě, vyvarovali potenciálně nebezpečných činností jako je řízení 

nebo obsluha strojů. 
 

4.8 

Nežádoucí účinky 

 
a. Sou

hrn bezpečnostního profilu 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem  Xeristar byly nevolnost, bolest 
hlavy, sucho v ústech, somnolence a zá

vratě. Většina častých nežádoucích účinků však byla 

charakterizována jako lehké až středně těžké nežádoucí účinky; objevovaly se obvykle na začátku 

léčby a většinou měly tendenci ustoupit i během pokračující léčby.  
 
b. Tabulkový 

přehled nežádoucích účinků 

Tabulka 1 znázorňuje nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení a pozorované v placebem 
kontrolovaných klinických studiích.  
 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 a <1/10), méně časté (≥1/1000 a 

<1/100), vzácné (≥1/10000 a <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). 
 

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Infekce a infestace 
 

 

Laryngitida 

 

 

Poruchy imunitního systému 
 

 

 

Anafylaktická 
reakce 
Hypersenzitivita 

 

Endokrinní poruchy 
 

 

 

Hypotyreóza 

 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Snížená chuť k 
jídlu  

Hyperglykémie 

(hlášená zvláště u 

pacientů 
s diabetem) 

Dehydratace 
Hyponatrémie 
SIADH

6

 

 

Psychiatrické poruchy 
 

Nespavost 
Agitovanost 
Snížení libida 
Úzkost 
Abnormální 
orgasmus 
Abnormální sny 

Suicidální 
myšlenky

5,7 

Poruchy spánku 

Skřípání zuby 
Dezorientace 
Apatie 

Suicidální 
chování

5,7

  

Mánie 
Halucinace 

Agresivita a hněv

4

 

 

Poruchy nervového systému 
Bolest hlavy 
Somnolence  
 

Závratě  
Letargie 

Třes 
Parestézie  
 

Myoklonus 
Akatizie

7

  

Nervozita Poruchy 
pozornosti  
Porucha chuti 
Diskineze  
Syndrom 
neklidných nohou 
Špatná kvalita 
spánku  

Serotoninový 
syndrom

6

 

Křeče

1

  

Psychomotorický 
neklid

5

  

Extrapyramidové 
symptomy

6

 

 

 

Poruchy oka 
 

Rozmazané vidění 

Mydriáza 
Zhoršení zraku 

Glaukom 

 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Poruchy ucha a labyrintu 
 

Šelest

 

Vertigo 
Bolest ucha 

 

 

Srdeční poruchy 
 

Palpitace 

Tachykardie 
Supraventikulární 

arytmie, převážně 
fibrilace síní 

 

 

Cévní poruchy 
 

Zvýšení krevního 
tlaku

3

  

Návaly horka 

Synkopa

Hypertenze

3,7

  

Ortostatická 
hypotenze

Pocit chladu na 
periferii  

Hypertenzní 
krize

3,6

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
 

Zívání 

Stažení hrdla 
Krvácení z nosu 

 

 

Gastrointestinální poruchy  
Nauzea  
Sucho v ústech  

Zácpa  

Průjem 

Bolest břicha 
Zvracení 
Dyspepsie 
Flatulence 

Gastrointestinální 
krvácení

7

  

Gastroenteritida 

Říhání  
Gastritida  
Dysfagie 

Stomatitida 
Krev ve stolici 
Zápach z úst 
Mikroskopická 
kolitida

9

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

 

Hepatitida

Zvýšené hladiny 

jaterních enzymů 
(ALT, AST, 
alkalická fosfatáza) 
Akutní poškození 
jater 

Jaterní selhání

6

  

Žloutenka

6

 

 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Zvýšené pocení 
Vyrážka  

Noční pocení 

Kopřivka 
Kontaktní 
dermatitida 
Studený pot 
Fotosenzitivní 
reakce 
Zvýšený sklon 
k tv

orbě modřin 

Stevens-

Johnsonův 
syndrom

6

  

Angioneurotický 
edém

6

 

 

Kožní 
vaskulitida 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
 

Muskuloskeletální 
bolest 

Svalová křeč 

Napětí svalů 

Záškuby svalů 
 

Trismus 

 

10 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Dysurie 

Časté močení 
 

Retence moči 

Močení 

opožděným 

startem 
Nykturie 
Polyurie 

Snížení průtoku 

moči 

Abnormální pach 

moči 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
 

Erektilní dysfunkce 
Poruchy ejakulace 

Zpožděná ejakulace 

Gynekologické 
krvácení 
Poruchy 
menstruace 
Sexuální dysfunkce 
Testikulární bolest 

Menopauzální 
symptomy 
Galaktorea 
Hyperprolaktiném
ie 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Pády

8

 

Únava 
 

Bolest na hrudi

7

  

Divné pocity 
Pocit chladu 

Žízeň 
Zimnice 
Malátnost 
Pocit horka 
Poruchy stoje 

 

 

V

yšetření 

 

P

okles tělesné 

hmotnosti  

Vzestup tělesné 
hmotnosti 
Zvýšení hladiny 
kreatin fosfokinázy 
v krvi 
Zvýšení hladiny 
draslíku v krvi 

Zvýšení hladiny 
cholesterolu v 
krvi 

 

 

1

 

Případy křečí a případy ušního šelestu byly hlášeny také po ukončení léčby. 

2

 

Případy ortostatické hypotenze a synkopy byly hlášeny hlavně na začátku léčby. 

3

 Viz bod 4.4. 

4

 

Byly hlášeny případy výskytu agrese a hněvu zejména krátce po zahájení nebo po ukončení této  

léčby. 

5

 

V průběhu léčby duloxetinem nebo krátce po ukončení této léčby byly hlášeny případy výskytu 

suicidálních myšlenek a suicidálního chování (viz bod 4.4).  

6

 Odhadovaná frekvence výskytu z 

postmarketingového sledování hlášených nežádoucích účinků, 

nebylo pozorováno v placebem kontrolovaných klinických hodnoceních. 

7

 Není statisticky významný rozdíl oproti placebu. 

8

 

Pády byly častější u starších osob (≥65let). 

Frekvence 

výskytu odhadovaná na základě údajů ze všech klinických studií. 

 
c. 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Ukončení podávání duloxetinu (zvláště je-li náhlé) často vede k příznakům z vysazení. Nejčastěji 

hlášené příznaky jsou závratě, smyslové poruchy (včetně parestézie nebo pocitů podobných 

elektrickému šoku, zvláště v hlavě), poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), únava, 
somnolence, agitace nebo 

úzkost, nauzea anebo zvracení, třes, bolest hlavy, myalgie, podrážděnost, 

průjem, zvýšené pocení a závrať. 
  

11 

Obecně u SSRI a SNRI platí, že tyto účinky bývají mírné a až středně závažné a samy mizí, nicméně u 

některých pacientů mohou být závažné nebo déletrvající. Při ukončování léčby duloxetinem se proto 

doporučuje snižovat dávku postupně (viz bod 4.2 a 4.4). 
 

Ve dvanáctém týdnu akutní fáze tří klinických hodnocení duloxetinu u pacientů s diabetickou 
neuropatickou bolestí bylo pozorováno malé, ale statisticky významné zvýšení hladiny glukózy v krvi 

nalačno. Hodnoty HbA

1c 

byly stabilní v 

obou skupinách pacientů léčených duloxetinem i placebem. 

pokračovací fázi těchto hodnocení, trvající až 52 týdnů, došlo ve skupině duloxetinu i skupině 

běžné péče ke zvýšení hodnot HbA

1c,

, ale průměrné zvýšení ve skupině pacientů léčených 

duloxetinem bylo o 0,3% větší. Ve skupině pacientů léčených duloxetinem došlo také k malému 
zvýšení hladiny glukózy v 

krvi nalačno a hladiny celkového cholesterolu, zatímco u skupiny s běžnou 

péčí laboratorní testy vykázaly mírný pokles těchto hodnot.  
 
Interval QT s 

korekcí na srdeční frekvenci u pacientů léčených duloxetinem se nelišil od intervalu, 

který byl stanoven u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Žádné klinicky signifikantní rozdíly 

nebyly pozorovány u intervalů QT, PR, QRS a QTcB mezi skupinami pacientů léčených duloxetinem 
a placebem. 
 
d. Pediatrická populace 
V klinických studiích bylo duloxetinem 

léčeno celkem 509 pediatrických pacientů s depresivní 

poruchou ve věku od 7 do 17 let a 241 pediatrických pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou 

ve věku od 7 do 17 let. Obecně byl profil nežádoucích účinků duloxetinu u dětí a dospívajících 

podobný profilu pozorovanému u dospělých.  
 
Celkem u 467 

pediatrických pacientů zpočátku randomizovaných na duloxetin v klinických studiích 

došlo po 10 týdnech ke snížení hmotnosti v 

průměru o 0,1 kg ve srovnání se zvýšením v průměru o 0,9 

kg u 353 pacientů léčených placebem. Následně během čtyř až šestiměsíčního prodloužení studie měli 
pacient

i v průměru tendenci ke znovunabytí původního percentilu hmotnosti očekávanému na základě 

populačních dat od vrstevníků stejného věku a pohlaví. 
 
Ve studiích trvajících až 

9 měsíců bylo u pediatrických pacientů léčených duloxetinem pozorováno 

průměrné snížení o 1% v percentilovém růstovém grafu tělesné výšky (snížení o 2% u dětí (7-11 let) a 
zvýšení o 0,3% u dospívajících (12-17 let) (viz bod 4.4).  
 
Hlášení podez

ření na nežádoucí účinky 

Hlášení podez

ření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokra

čovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 

Byly hlášeny případy předávkování samotným duloxetinem nebo v kombinaci s dalšími léčivými 

přípravky, dávkami 5400 mg. Došlo k několika fatálním případům, převážně při kombinovaném 

předávkování, ale také při předávkování samotným duloxetinem v dávce přibližně 1000 mg. Známky a 

příznaky předávkování (při podávání duloxetinu samotného nebo v kombinaci s jinými léčivými 

přípravky) zahrnovaly somnolenci, kóma, serotoninový syndrom, křeče, zvracení a tachykardii.  
 
Specifické antidotum duloxetinu není známo, ale jestliže dojde k 

serotoninovému syndromu, měla by 

být zvážena specifická léčba (podání cyproheptadinu a/nebo kontrola tělesné teploty). Je třeba zajistit 

průchodnost dýchacích cest. Doporučuje se monitorovat srdeční parametry a životní funkce a učinit 
odpovídající symptomatická a 

podpůrná opatření. Krátce po požití nebo u symptomatických pacientů 

může být indikován výplach žaludku. Aktivní uhlí může být prospěšné pro omezení absorpce. 

Duloxetin má velký distribuční objem a je velmi málo pravděpodobné, že by forsírovaná diuréza, 

hemoperfúze a výměnná perfúze mohly být přínosné. 
 

12 

 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1   Farmakodynamické vlastnosti
 
 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antidepresiva. Kód ATC: N06AX21 
 

Mechanismus účinku 

Duloxetin je kombinovaný inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) a noradrenalinu (NA). 

Slabě inhibuje zpětné vychytávání dopaminu bez významné afinity k histaminergním, 

dopaminergním, cholinergním a adrenergním receptorům. V závislosti na dávce zvyšuje duloxetin 
extracelulární hladiny serotoninu a noradrenalinu v 

různých oblastech zvířecího mozku. 

 

Farmakodynamické účinky  
Duloxetin normalizoval práh bolesti v 

různých preklinických modelech neuropatické a zánětlivé 

bolesti a oslaboval bolestivé reakce v modelu perzistující 

bolesti. Má se za to, že inhibiční účinek 

duloxetinu na bolest je výsledkem potenciace sestupných bolest inhibujících drah v centrálním 
nervovém systému.  
 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Léčba depresivní poruchy: 

Přípravek  Xeristar byl studován v klinickém programu, kterého se zúčastnilo 3 158 pacientů (1 285 

pacientoroků expozice) splňujících kritéria DSM-IV pro depresi. Účinnost přípravku  Xeristar při 

doporučené dávce 60 mg jednou denně byla prokázána ve všech třech randomizovaných dvojitě 
zaslepených placebem kontrolovaných akutních studiích s 

pevně stanovenou dávkou u dospělých 

ambulantních pacientů s  depresivní poruchou. Celkově byla účinnost přípravku  Xeristar prokázána 

při denních dávkách mezi 60 a 120 mg v pěti ze sedmi randomizovaných dvojitě zaslepených 
placebem kontrolovaných akutních studiích s 

pevně stanovenou dávkou u dospělých ambulantních 

pacientů s depresivní poruchou. 
 

Přípravek  Xeristar prokázal statistickou převahu nad placebem při měření zlepšení celkového skóre 
17položkové Hamiltonovy stupnice na posuzování deprese (Hamilton Depression Rating Scale HAM-

D) (včetně emočních a somatických symptomů deprese). Míra odpovědi na léčbu a remise byly také 

statisticky významně vyšší v případě přípravku  Xeristar ve srovnání s placebem. Pouze malá část 

pacientů zahrnutých do pivotních klinických studií měla těžkou depresi (vstupní skóre HAM-D>25). 
 

Ve studii zaměřené na prevenci relapsu byli pacienti reagující na 12týdenní akutní otevřenou léčbu 

přípravkem  Xeristar 60 mg užívaným jednou denně randomizováni buď do skupiny užívající 

přípravek  Xeristar 60 mg jednou denně, nebo do skupiny s placebem na dobu dalších 6 měsíců.  
Xeristar 60 

mg jednou denně prokázala statisticky významnou převahu ve srovnání s placebem 

(p=0,004) v hodnocení hlavního cíle studie – v prevenci relapsu deprese, hodnoceného dobou do 

relapsu. Incidence relapsu během následujícího 6-ti měsíčního, dvojitě zaslepeného období byla 17 % 

v případě duloxetinu a 29 % v případě placeba. 
 

V průběhu 52týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované léčby měli pacienti s rekurentní 
depresivní poruchou 

léčení duloxetinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo významně delší 

(p<0

,001) období bez příznaků. Všichni pacienti odpověděli na duloxetin v průběhu předchozí 

otevřené (open-label) terapie duloxetinem v dávce od 60 do 120 mg/den po dobu 28 až 34 týdnů. V 

průběhu 52týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované léčby došlo k návratu příznaků deprese u 

14,4% pacientů léčených duloxetinem a u 33,1% pacientů léčených placebem (p<0,001). 
 

Klinická studie, která specificky hodnotila účinek přípravku  Xeristar 60 mg jednou denně u starších 

pacientů s depresí (≥65 let), ukázala statisticky významný rozdíl v redukci skóre škály HAM-D17 u 

pacientů léčených duloxetinem ve srovnání s placebem. Snášenlivost přípravku  Xeristar 60 mg 

jednou denně byla u starších pacientů obdobná snášenlivosti pozorované u mladších dospělých. 

Nicméně data týkající se podání maximální dávky 120 mg starším pacientům jsou omezená, a proto je 

13 

při léčbě této populace nutná zvýšená opatrnost. 
 

Léčba generalizované úzkostné poruchy: 

Přípravek  Xeristar prokázal statisticky významnou převahu nad placebem ve všech pěti klinických 

studiích, které zahrnovaly čtyři randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované akutní studie 

a studii prevence relapsu u dospělých pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou.  
 

Přípravek  Xeristar prokázal statisticky významnou převahu nad placebem měřeno zlepšením 
celkového skóre na škále HAM-A (Hamilton Anxiety Scale) a 

zlepšením celkového funkčního 

narušení škály 

SDS (Sheehan Disability Scale). Poměry odpovědi na léčbu a remise byly také vyšší u 

přípravku  Xeristar ve srovnání s placebem. Pokud jde o zlepšení celkového skóre na škále HAM-A, 

přípravek  Xeristar prokázal srovnatelné výsledky účinnosti s venlafaxinem.  
 

Ve studii prevence relapsu byli pacienti odpovídající na 6ti měsíční nezaslepenou akutní léčbu 

přípravkem  Xeristar randomizováni k následující léčbě buď přípravkem  Xeristar nebo placebem po 
dobu dalších 

6 měsíců. Přípravek  Xeristar 60 mg až 120 mg podávaný jednou denně prokázal 

statisticky významnou převahu nad placebem (p<0.001) v prevenci relapsu, měřenou dobou do 
relapsu. Incidence relapsu v 

následujícím 6ti měsíčním dvojitě zaslepeném období byla 14% u 

přípravku  Xeristar a 42% při placebu. 
 

Účinnost 30-120 mg (flexibilní dávkování) přípravku  Xeristar jednou denně u starších pacientů (>65 
let) s generalizovanou úzkostnou poruchou byla hodnocena ve studii, která prokázala statisticky 
významné zlepšení celkového skóre HAM-

A pacientů léčených duloxetinem ve srovnání s pacienty 

léčenými placebem. Účinnost a bezpečnost 30-120 mg přípravku  Xeristar jednou denně u starších 

pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou byla podobná té zaznamenané ve studiích s  mladšími 

dospělými pacienty. Nicméně údaje o starších pacientech užívajících maximální dávku (120 mg 

denně) jsou omezené a z tohoto důvodu je u starší populace při užívání této dávky doporučována 
opatrnost. 
 

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti: 

Účinek přípravku  Xeristar v léčbě diabetické neuropatické bolesti byl stanoven ve dvou 

randomizovaných, dvojitě zaslepených klinických placebem kontrolovaných studiích, které trvaly 12 

týdnů s fixní dávkou u dospělých (22 až 88 let) s diabetickou neuropatickou bolestí trvající minimálně 

6 měsíců. Pacienti splňující diagnostické kritéria depresivní epizody byli ze studie vyloučeni. 
Primární parametr byla týde

nní střední hodnota 24-hodinové průměrné bolesti, která byla hodnocena a 

zapisována pacientem v 

denním diáři na 11ti bodové Likertově stupnici.  

 
Ve srovnání s placebem v 

obou studiích přípravek  Xeristar 60 mg jednou denně a 60 mg dvakrát 

denně signifikantně redukoval bolest. U některých pacientů byl účinek patrný v prvním týdnu léčby. 

Rozdíl ve střední hodnotě v obou aktivních ramenech léčby nebyl signifikantní. Snížení bolesti o 

aspoň 30 % bylo zaznamenáno u přibližně 65 % pacientů léčených duloxetinem ve srovnání se 40 % 

pacientů s placebem. Odpovídající počty pro snížení minimálně o 50 % byly 50%, resp. 26%. 

Hodnoty klinické odpovědi (zmírnění bolesti o 50% a více) byly analyzovány s ohledem na to, zda se 
u pacienta v 

průběhu léčby vyskytla ospalost. U pacientů, u kterých se ospalost nevyskytla, byla 

klinická odpověď pozorována u 47% pacientů léčených duloxetinem a 27% pacientů, kteří obdrželi 

placebo. Podíl klinické odpovědi u pacientů s ospalostí byl 60% pacientů léčených duloxetinem a 

30% u pacientů léčených placebem. U pacientů, u kterých se nedosáhlo snížení bolesti o 30% 

průběhu 60 dnů, bylo nepravděpodobné dosažení této hladiny v průběhu další léčby. 

 

dlouhodobé nekontrolované otevřené studii bylo snížení bolesti u pacientů, kteří odpověděli na 

8týdenní akutní léčbu přípravkem  Xeristar 60 mg jednou denně, udrženo po následujících 6 měsíců, 

měřeno položkou průměrná 24- hodinová bolest na škále Brief Pain Inventory (BPI). 
 
Pediatrická populace 

Duloxetin nebyl studován u pacientů mladších než 7 let.  
 

14 

Byly provedeny dvě randomizované dvojitě zaslepené paralelní studie s 800 pediatrickými pacienty 

depresivní poruchou ve věku od 7 do 17 let (viz bod 4.2). Tyto dvě studie zahrnovaly akutní fázi 

délce 10 týdnů s placebem a s aktivní látkou (fluoxetin) následovanou šestiměsíční pokračující 

léčbou s aktivní kontrolou. Ani u duloxetinu (30-120 mg) a ani u kontrolní větve s aktivní látkou 
(fluoxetin 20-40 mg

) nedošlo od počátku léčby do závěrečného vyhodnocení k statisticky 

významnému odlišení od placeba 

ve změně celkového skóre na stupnici Children´s Depression Rating 

Scale-Revised (CDRS-R). 

Přerušení léčby pro nežádoucí příhody bylo vyšší u pacientů užívajících 

duloxetin ve srovnání s 

těmi užívajícími fluoxetin,většinou z důvodů nauzey. V průběhu 10-ti týdenní 

akutní léčby bylo hlášeno suicidální chování (duloxetin 0/333 [0%], fluoxetin 2/225 [0,9%], placebo 
1/220 [0,5%])

. Během celého 36-ti týdenního trvání studie 6 z 333 pacientů randomizovaných na 

začátku na duloxetin a 3 z 225 pacientů randomizovaných na fluoxetin projevilo suicidální chování 
(incidence upravená na expozici 

0,039 případu na pacienta a rok pro duloxetin a 0,026 pro fluoxetin). 

Navíc jeden pacient, který byl převeden z placeba na duloxetin, projevil suicidální chování při užívání 
duloxetinu. 
 

Byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie u 272 

pacientů ve věku 7-17 let s generalizovanou úzkostnou poruchou. Studie zahrnovala 10týdenní akutní 
placebem kontrolovanou fázi následovanou 18týdenním pokr

ačovacím léčebným obdobím. Ve studii 

bylo použito flexibilní dávkování tak, aby bylo umožněno pomalé zvyšování dávky z 30 mg jednou 

denně na vyšší dávky (maximum 120 mg jednou denně). Při léčbě duloxetinem bylo prokázáno 

statisticky významné zlepšení příznaků generalizované úzkostné poruchy, měřeno pomocí skóre 

závažnosti pro generalizovanou úzkostnou poruchu škály PARS (průměrný rozdíl mezi duloxetinem a 
placebem byl 2,7 bodu [95% CI 1,3-4,0], 

po 10 týdnech léčby. Udržení účinku nebylo hodnoceno. 

průběhu akutní 10týdenní fáze nebyly mezi skupinami duloxetinu a placeba pozorovány statisticky 

významné rozdíly v 

nutnosti ukončení léčby z důvodu výskytu nežádoucích účinků. U dvou pacientů, 

kteří byli po akutní fázi převedeni z léčby placebem na duloxetin, došlo při užívání duloxetinu během 

pokračovací léčby k výskytu suicidálního chování. Závěry vzhledem k celkovému poměru přínosů a 

rizik pro tuto věkovou skupinu nebyly stanoveny (viz též body 4.2 a 4.8). 
 

Evropská agentura pro léčivé přípravky

 

udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 

přípravkem Xeristar u všech podskupin pediatrické populace v následujících terapiích: léčba 

depresivní poruchy, l

éčba generalizované úzkostné poruchy a léčba diabetické periferní neuropatické 

bolesti. Informace o použ

ití u dětí viz bod 4.2. 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Duloxetin se podává jako samostatný enantiomer. Duloxetin je ve velké míře metabolizován 

oxidačními enzymy (CYP1A2 a polymorfním CYP2D6) s následnou konjugací. Farmakokinetika 
duloxetinu vykazuje ve

lkou interindividuální variabilitu (obecně 50 – 60 %), částečně kvůli pohlaví, 

věku, kuřáckým návykům a typu metabolizátora CYP2D6. 
 
Absorpce: 

Duloxetin se po perorálním podání dobře absorbuje s C

max

 za 6 hodin po podání dávky. 

Absolutní perorální biologická dostupnost duloxetinu je v 

rozmezí od 32 % do 80 % (v průměru 

50 

%). Jídlo prodlužuje dobu nutnou pro dosažení maximální koncentrace ze 6 na 10 hodin a nepatrně 

snižuje míru absorpce (asi 11 %). Tyto změny nemají žádný klinický význam.  
 
Distribuce: Duloxetin se 

přibližně z 96 % váže na proteiny lidské plazmy. Duloxetin se váže jak na 

albumin, tak i na α- l- kyselý glykoprotein. Vazba na proteiny není ovlivněna zhoršenou funkcí ledvin 
nebo jater. 
 
Biotransformace: 

Duloxetin je ve velké míře metabolizován a metabolity se vylučují především močí. 

Oba cytochromy P450 - 

2D6 a 1A2 katalyzují tvorbu dvou hlavních metabolitů glukuronidového 

konjugátu 4-hydroxy duloxetinu a sulfátového konjugátu 5-hydroxy, 6-methoxyduloxetinu. Na 

základě studií in vitro jsou cirkulující metabolity duloxetinu považovány za farmakologicky neaktivní. 

Farmakokinetika duloxetinu u pacientů, kteří jsou slabými metabolizátory CYP2D6, nebyla speciálně 

zkoumána. Omezené údaje naznačují, že plazmatické hladiny duloxetinu jsou u těchto pacientů vyšší. 

15 

 
Eliminace: 

Poločas eliminace duloxetinu je v rozmezí od 8 do 17 hodin (v průměru 12 hodin). Po 

intravenózním podání je plazmatická clearance duloxetinu v rozmezí od 22 l/hod do 46 l/hod (v 

průměru 36 l/hod). Po perorálním podání je zdánlivá plazmatická clearance duloxetinu v rozmezí od 
33 do 261 l/hod (v 

průměru 101 l/hod). 

 

Zvláštní skupiny pacientů 
Pohlaví: 

mezi muži a ženami byly zjištěny farmakokinetické rozdíly (zdánlivá clearance v plazmě je 

žen přibližně o 50 % nižší). Z důvodu překrývání rozsahu clearance nejsou farmakokinetické rozdíly 

mezi pohlavími dostatečným důvodem k tomu, aby bylo ženám doporučeno užívat nižší dávky. 
 

Věk: mezi mladšími a staršími pacientkami ( ≥65 let) byly identifikovány farmakokinetické rozdíly 
(AUC se zvyšuje 

asi o 25 % a poločas je asi o 25 % delší u starších pacientek), i když magnituda 

těchto změn není dostatečná na to, aby opravňovala úpravu dávkování. Všeobecně se při léčbě starší 

populace doporučuje zvýšená opatrnost (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Zhoršená funkce ledvin: 
pacienti s 

ledvinovým onemocněním v konečné fázi (ESRD), kteří jsou na 

dialýze, měli 2krát vyšší hodnoty C

max

 a AUC duloxetinu ve srovnání se zdravými jedinci. 

Farmakokinetické údaje o duloxetinu jsou u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce 
ledvin omezené. 
 
Zhoršená funkce jater: 

farmakokinetické parametry duloxetinu ovlivnila středně těžká jaterní choroba 

(třída B Child Pugh klasifikace). Ve srovnání se zdravými jedinci byla zdánlivá plazmatická clearance 
duloxetinu o 79 % nižší, zd

ánlivý konečný poločas byl 2,3krát delší a hodnota AUC byla 3,7krát vyšší 

u pacientů se středně těžkým jaterním onemocněním. Farmakokinetika duloxetinu a jeho metabolitů 

nebyla u pacientů s lehkou nebo těžkou nedostatečností jater studována. 
 
Kojící matky:
 Dispozice duloxetinu byla studována u 6 žen v laktaci, v 

období nejdříve 12 týdnů po 

porodu. Duloxetin je detekovatelný v 

mateřském mléce, a ustálené koncentrace v mateřském mléce 

dosahují přibližně jedné čtvrtiny plazmatických koncentrací. Při dávce 40 mg dvakrát denně je 
množství duloxetinu v 

mateřském mléce přibližně 7 µg/den. Laktace neovlivňuje farmakokinetiku 

duloxetinu. 
 
Pediatrická populace: Farmakokinetika  

duloxetinu u pediatrických pacientů ve věku od 7 do 17 let 

s depresivní poruchou po perorálním podání 20 až 120mg v 

dávkování jednou denně byla 

charakterizována pomocí populačních modelových analýz na základě údajů ze 3 studií. Modelové 

předpovědi ustálených koncentrací duloxetinu v plazmě u pediatrických pacientů byly většinou 
v rozmezí koncent

rací pozorovaných u dospělých pacientů. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku 

 
Ve 

standardní sérii testů duloxetin nevykazoval genotoxicitu a u potkanů nebyl kancerogenní. Ve 

studii kancerogenity u potkanů byly v játrech pozorovány mnohojaderné buňky za nepřítomnosti 
jiných 

histopatologických změn. Mechanismus, který to způsobuje, ani klinický význam nejsou 

známy. 

Samice myší, které dostávaly duloxetin po dobu 2 let, měly zvýšený výskyt hepatocelulárních 

adenomů a karcinomů pouze při vyšších dávkách (144 mg/kg/den), tyto nálezy byly ale považovány za 
sekundární následkem 

indukce jaterních mikrozomálních enzymů. Relevance těchto nálezů u myší pro 

člověka není známa. Samice potkanů, kterým byl podáván duloxetin (45 mg/kg/den) před a během 

páření a na začátku březosti, měly nižší spotřebu mateřské potravy a nižší tělesnou váhu, poruchy 

estrálního cyklu, snížení indexů živě narozených mláďat a jejich přežití a zpomalení růstu mláďat při 
hladinách systémové expozice, které dle odhadu dosaho

valy většinou maximální klinické expozice 

(AUC). Ve studii zabývající se embryotoxicitou u králíka byl pozorován vyšší výskyt 

kardiovaskulárních a skeletálních malformací při hladinách systémové expozice nižších, než 
maximální klinická expozice (AUC). V další studii, ve které se testovala vyšší dávka jiné soli 
duloxetinu, žádné malformace pozorovány nebyly. Ve studiích prenatální/postnatální toxicity u 

16 

potkanů měl duloxetin nežádoucí účinky na chování mláďat při expozici nižší než maximální klinická 
expozice (AUC). 
 
Studie s 

nedospělými krysami zjistily přechodný neurobehaviorální účinek a významně sníženou 

tělesnou hmotnost a spotřebu jídla, indukci jaterních enzymů a hepatocelulární vakuolizaci při dávce 
45mg/kg/den. Celkový toxikologický profil duloxetinu 

byl u nedospělých krys podobný profilu u 

dospělých krys. Dávka, při které nebyl pozorován žádný nežádoucí účinek, byla stanovena na 
20mg/kg/den. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Obsah tobolky: 
Hypromelóza 
Acetátosukcinát hypromelózy 
Sacharóza 

Zrněný cukr 
Mastek 

Oxid titaničitý (E171) 
Triethyl-citrát 
 
Tobolka: 
30 mg:  
želatina 
natrium-lauryl-sulfát 

oxid titaničitý (E171) 
indigokarmín (E132) 
zelený inkoust  
 
Zelený inkoust obsahuje:  

černý oxid železitý-syntetický (E172) 
žlutý oxid železitý- syntetický (E172) 
propylenglykol 
šelak 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 

30º C. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
Polyvinylchlorid (PVC), polyetylen (PE), a polychlorotrifluoroetylen (PCTFE), blistry kryté Al fólií. 
 
 

Přípravek Xeristar 30 mg je balen po 7a 28 tobolkách.  

 

17 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku  

 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

 
EU/1/04/297/001 
EU/1/04/297/006 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 17. prosince 2004 
Datum prodloužení registrace: 24. 

června 2009 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury 

pro léčivé přípravky (EMA) 

http://www.ema.europa.eu

18 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Xeristar 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 60 mg (jako hydrochlorid). 
 
Pomocná látka/Pomocné látky 

se známým účinkem:  

Jedna tobolka 

může obsahovat až111 mg sacharózy. 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Enterosolventní tvrdá tobolka 
 
N

eprůhledné, zelené tělo tobolky s potiskem ‘60 mg’, neprůhledné, modré víčko tobolky s potiskem 

‘9542’. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba depresivní poruchy. 

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti. 

Léčba generalizované úzkostné poruchy. 
 

Přípravek Xeristar je indikován k léčbě dospělých. 
Další informace viz bod 5.1. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
 

Léčba depresivní poruchy: 

Počáteční a doporučená udržovací dávka je 60 mg jednou denně nezávisle na jídle. V klinických 
studiích byly z 

hlediska bezpečnosti vyhodnocovány dávky vyšší než 60 mg až do maximální dávky 

120 mg/den. Neexistuje však žádný klinický důkaz, který by naznačoval, že pacientům nereagujícím 

na počáteční doporučenou dávku prospěje její zvyšování.  
 

Odpověď na léčbu lze obvykle pozorovat po 2-4 týdnech léčby. 
 
Po stabilizaci antid

epresivní odpovědi se doporučuje pokračovat v léčbě po dobu několika měsíců, 

aby se zabránilo relapsu. 

U pacientů odpovídajících na léčbu duloxetinem a s anamnézou 

opakovaných depresivních epizod může být zvážena další dlouhodobá léčba v dávce od 60 do 120 
mg/den. 
 

Léčba generalizované úzkostné poruchy 

Doporučená zahajovací dávka u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou je 30 mg jednou 

denně, nezávisle na jídle. U pacientů bez dostatečné odpovědi by měla být dávka zvýšena na 60 
mg/den, což je obvyklá 

udržovací dávka u většiny pacientů.  

19 

 

U pacientů s průvodní depresivní poruchou je zahajovací a udržovací dávka 60 mg jednou denně (viz 

také výše uvedené doporučené dávkování).  

Dávky do 120 mg denně byly prokázány jako účinné a byly hodnoceny z hlediska bezpečnosti 

klinických studiích. U pacientů může být v případě nedostatečné odpovědi na dávku 60 mg zváženo 

zvýšení dávky až na 90 nebo 120 mg

. Zvyšování dávky by mělo být založeno na klinické odpovědi a 

snášenlivosti. 
 

Po stabilizaci terapeutické odpovědi se doporučuje pokračovat v léčbě po dobu několika měsíců, aby 
se zabránilo relapsu. 
 

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti 

Počáteční a doporučená udržovací dávka je 60 mg jednou denně nezávisle na jídle. V klinických 
studiích byly z hlediska b

ezpečnosti vyhodnocovány dávky vyšší než 60 mg (do maximální dávky 120 

mg/den) v 

rovnoměrně rozdělených dávkách. Plazmatické koncentrace duloxetinu vykazují velkou 

interindividuální variabilitu (viz bod 5.2). U pacientů, kteří dostatečně nereagují na léčbu dávkou 60 

mg, může být prospěšné zvýšení dávky. 
 

Odpověď na léčbu by měla být vyhodnocena po dvou měsících. U pacientů s nedostatečnou počáteční 

odpovědí je po této době již další odpověď nepravděpodobná. 
 

Přínos léčby by měl být pravidelně (nejméně každé tři měsíce) vyhodnocován (viz bod 5.1). 
 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Starší pacienti 

Pouze vyšší věk není u starších pacientů důvodem pro úpravu dávkování. Nicméně stejně jako u 
jiných 

přípravků je nutná zvýšená opatrnost při léčbě starších pacientů, zejména při podávání 

přípravku  Xeristar v dávce 120 mg denně při léčbě depresivní poruchy nebo generalizované úzkostné 
poruchy, kde jsou k dispozici pouze omezené údaje (viz bod 4.4 a 5.2). 
 

Dávkování při zhoršené funkci jater 

Přípravek  Xeristar nesmí užívat pacienti s onemocněním jater, které způsobuje zhoršení jaterních 
funkcí (viz bod 4.3 a 5.2). 
 

Dávkování při snížené funkci ledvin 

U pacientů s mírnou až středně těžkou dysfunkcí ledvin (clearance kreatininu je 30 až 80 ml/min) není 

třeba dávkování upravovat. Přípravek  Xeristar nesmí užívat pacienti s těžkým postižením ledvin 
(clearance kreatininu <30 ml/min, viz bod 4.3). 
 
Pediatrická populace 

Duloxetin se nemá užívat u dětí a dospívajících ve věku do 18-ti let k léčbě depresivní poruchy 
vzhledem k nejisto

tě ohledně bezpečnosti a účinnosti (viz body 4.4, 4,8 a 5.1). 

 

Bezpečnost a účinnost duloxetinu při léčbě generalizované úzkostné poruchy u pediatrických pacientů 

ve věku 7-17 let nebyla stanovena. Aktuální dostupné údaje jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2. 
 

Bezpečnost a účinnost duloxetinu při léčbě diabetické periferní neuropatické bolesti nebyla 
stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje. 
 

Ukončení léčby 

Léčba by neměla být ukončena náhle. Při ukončování léčby přípravkem  Xeristar, by měla být dávka 
sni

žována postupně v průběhu nejméně jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko možných 

příznaků z vysazení (viz bod 4.4 a 4.8). Jestliže se po snížení dávky nebo po ukončení léčby objeví 

příznaky nesnášenlivosti, může být zvážen návrat k předchozí předepsané dávce. Následně může lékař 
ve snižová

ní dávky dále pokračovat, ale pomalejším tempem. 

20 

 

Způsob podání 
K perorálnímu podání. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku léčivého přípravku uvedenou v bodě 
6.1. 
 

Současné podávání přípravku  Xeristar a neselektivních ireverzibilních inhibitorů monoaminoxidázy 
(IMAO) je kontraindikováno (viz bod 4.5). 
 

Onemocnění jater způsobující poškození jaterních funkcí (viz bod 5.2). 
 

Přípravek  Xeristar se nesmí užívat v kombinaci s fluvoxaminem, ciprofloxacinem nebo enoxacinem 

(tj. se silnými inhibitory CYP1A2), protože tato kombinace způsobuje zvýšení plazmatických 
koncentrací duloxetinu (viz bod 4.5). 
 

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) (viz bod 4.4). 
 

Zahájení léčby přípravkem  Xeristar je kontraindikováno u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí, 

protože může vystavit tyto pacienty potenciálnímu riziku hypertenzní krize (viz bod 4.4 a 4.8). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření při podávání 

 
Mánie a záchvaty 

Přípravek  Xeristar je třeba s opatrností podávat pacientům, v jejichž anamnéze je mánie nebo 

diagnóza bipolární poruchy a/nebo záchvatů. 
 
Mydriáza 
V souvislosti s duloxetinem byla zaznamenána mydriáza. Proto je nutno dbát opatrnosti, má-li být 

přípravek  Xeristar předepisován pacientům se zvýšeným nitroočním tlakem nebo při riziku akutního 
glaukomu s úzkým úhlem. 
 

Krevní tlak a srdeční frekvence 

U některých pacientů bylo podávání duloxetinu spojeno se zvýšením krevního tlaku a klinicky 
významnou hypert

enzí. Může to být způsobeno noradrenergním účinkem duloxetinu. Při podávání 

duloxetinu byly hlášeny případy hypertenzní krize, zvláště u pacientů s preexistující hypertenzí. U 

pacientů s hypertenzí a/nebo jiným kardiálním onemocněním se proto doporučuje monitorovat krevní 

tlak, obzvláště v průběhu prvního měsíce léčby. U pacientů, u kterých by jejich zdravotní stav byl 

ohrožen zrychlenou srdeční frekvencí nebo zvýšeným krevním tlakem, by měl být duloxetin používán 
se zvýšenou opatrností. Zvýšená opatrnost j

e také zapotřebí, pokud je duloxetin užíván společně 

léčivými přípravky, které mohou ovlivnit jeho metabolismus (viz bod 4.5). U pacientů, u kterých se 

při užívání duloxetinu projevilo setrvalé zvýšení krevního tlaku, by měla být zvážena redukce dávky 
ne

bo postupné vysazení duloxetinu (viz bod 4.8). U pacientů s nekontrolovanou hypertenzí léčba 

duloxetinem nesmí být zahájena (viz bod 4.3). 
 
Poruchy funkce ledvin 

U pacientů s těžkým poškozením ledvin na hemodialýze (clearance kreatininu <30 ml/min) dochází ke 

zvýšení plazmatické koncentrace duloxetinu. V případě pacientů s těžkým poškozením ledvin – viz 
bod 4.3. Informace o pacientech s 

mírnou až středně těžkou dysfunkcí ledvin – viz bod 4.2 

 
Serotoninový syndrom 

Stejně jako u ostatních serotonergních látek se může při léčbě duloxetinem vyskytnout serotoninový 

syndrom, potenciálně život ohrožující stav, zvláště při současném užívání dalších serotonergních látek 

(včetně SSRI, SNRI, tricyklických antidepresiv nebo triptanů), látek, které narušují serotoninový 

21 

metabolizmus, jako jsou IMAO, nebo antipsychotik a dalších antagonistů dopaminu, které mohou 

ovlivňovat serotonergní neurotransmiterové systémy (viz body 4.3 a 4.5).  
 

Příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat změny duševního stavu (např. agitovanost, 

halucinace, kóma), autonomní nestabilitu (např. tachykardii, nestabilní krevní tlak, hypertermii), 

nervosvalové poruchy (např. hyperreflexii, poruchy koordinace) a/nebo gastrointestinální příznaky 

(např. nauzeu, zvracení, průjem). 
 
Je-

li současné užívání duloxetinu a dalších serotonergních látek, které mohou ovlivňovat serotonergní 

a/nebo dopaminergní neurotransmiterové systémy, klinicky opodstatněné, doporučuje se pečlivé 

sledování pacienta, zejména na začátku léčby a při zvyšování dávek. 
 

Třezalka 
K ne

žádoucím účinkům může častěji docházet při současném užití přípravku  Xeristar a přípravků 

léčivých rostlin obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 
Sebevražda 

Léčba depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy: 
Deprese je spojena se zvýšeným rizikem suicidálních myšlenek, sebepoškození a sebevraždy 

(sebevražedné příhody). Toto riziko přetrvává, dokud nenastane signifikantní remise. Protože zlepšení 
stavu nemusí nastat v 

několika prvních i dalších týdnech léčby, pacienti by měli být pečlivě 

monitorováni, dokud se toto zlepšení nedostaví. Zvýšené riziko sebevraždy v 

časném stadiu 

zotavování je všeobecnou klinickou zkušeností. 
 

Další psychiatrické stavy, k jejichž léčbě je přípravek  Xeristar předepisován, mohou být také spojeny 
se z

výšeným rizikem sebevražedných příhod. Tyto stavy se kromě toho mohou vyskytovat také 

společně s depresivní poruchou. Proto by u pacientů s dalšími psychiatrickými poruchami měla být 

dodržována stejná opatření jako při léčbě pacientů trpících depresivní poruchou. 
 

U pacientů s anamnézou sebevražedného jednání a u pacientů vykazujících významný stupeň 

suicidálních úvah před zahájením léčby je vyšší riziko suicidálních úvah nebo suicidálního chování. 

Tito pacienti by měli být v průběhu léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem kontrolovaných 

klinických hodnocení použití antidepresiv u psychiatrických onemocnění prokázala mírné zvýšení 

rizika suicidálního chování při léčbě antidepresivy ve srovnání s placebem u pacientů mladších 25ti 
let.  
 

Během léčby duloxetinem nebo brzy po jejím ukončení byly zaznamenány případy suicidálních 
myšlenek a suicidálního jednání (viz bod 4.8).  
 

Součástí terapie by mělo být bedlivé sledování pacientů a zejména vysoce rizikových pacientů na 

začátku medikamentózní léčby nebo při změnách dávkování. Pacienti (a jejich opatrovníci) by měli 

být upozorněni na nutnost monitorování jakéhokoli klinického zhoršení, suicidálního chování nebo 

myšlenek a nezvyklých změn v chování, a v případě jejich výskytu na nutnost okamžitě vyhledat 

lékařskou pomoc.  
 

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti: 

Stejně jako u jiných přípravků s podobným farmakologickým účinkem (antidepresiva) byly i při léčbě 

duloxetinem a krátce po jeho vysazení popsány ojedinělé případy výskytu suicidálních myšlenek a 

chování. Rizikové faktory týkající se sebevraždy při depresi viz výše. Lékaři by měli pacienty vybízet, 
aby kdykoliv uvedli, mají-li jakékoliv rušivé myšlenky nebo pocity. 
 

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let 
Xeristar 

se nesmí používat při léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Sebevražedné chování 

(sebevražedné pokusy, sebevražedné myšlenky) a nepřátelství (především agresivita, opoziční chování 

a hněv), byly častěji pozorovány v klinických studiích u dětí a dospívajících léčených antidepresivy, 
v porovnání s 

těmi léčenými placebem. Jestliže je přece jen na základě klinické potřeby rozhodnuto o 

22 

léčbě, musí být pacient pečlivě monitorován s ohledem na výskyt příznaků suicidálního chování (viz 
bod 5.1)

. Mimo to chybí údaje o bezpečnosti dlouhodobého podávání u dětí a dospívajících s ohledem 

na růst, dospívání a kognitivní a behaviorální vývoj (viz bod 4.8). 
 
Krvácení  

Při podávání selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a selektivních inhibitorů 

zpětného vychytávání serotoninu/noradrenalinu (SNRI) včetně duloxetinu, byly zaznamenány 

krvácivé projevy, jako je ekchymóza, purpura a gastrointestinální krvácení. Dbát opatrnosti je třeba u 

pacientů, kteří používají antikoagulancia a/nebo léky, o nichž je známo, že ovlivňují funkci 

trombocytů (např. NSAID nebo kyselinu acetylsalicylovou (ASA)), a také u pacientů náchylných ke 
krvácení. 
 
Hyponatrémie 

Při podávání přípravku Xeristar byla hlášena hyponatrémie, včetně případů s nižší hladinou sodíku 

než 110 mmol/l  Hyponatrémie může být způsobena syndromem nepřiměřené sekrece antidiuretického 

hormonu (SIADH). Většina případů hyponatrémie byla hlášena u starších pacientů, obzvláště při 

současném výskytu porušené rovnováhy tekutin anebo při predispozici k ní.  Opatrnosti je zapotřebí 

pacientů se zvýšeným rizikem vzniku hyponatrémie, jako jsou starší pacienti, pacienti s cirhózou 

nebo dehydratovaní pacienti nebo pacienti léčení diuretiky.  
 

Ukončení léčby 

Při ukončení léčby jsou příznaky z vysazení časté, zvláště je-li léčba ukončena náhle (viz bod 4.8). 

klinických studiích se při náhlém ukončení léčby objevily nežádoucí účinky přibližně u 45 % 

pacientů léčených přípravkem  Xeristar a 23 % pacientů léčených placebem. 
 

Riziko příznaků z vysazení, pozorované u SSRI a SNRI, může být závislé na různých faktorech 

zahrnujících délku léčby, dávku a rychlost redukce dávky. Nejčastěji hlášené účinky jsou 
vyjmenovány v 

bodu 4.8. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity, u některých pacientů 

však mohou být vážnější. Obvykle se objevují v průběhu prvních několika dnů po ukončení léčby, 

velmi vzácně ovšem byly tyto účinky popsány u i pacientů, kteří neúmyslně zapomněli užít dávku. 

Obecně tyto účinky samy mizí v průběhu 2 týdnů, ačkoliv u některých jednotlivců může být jejich 
trvání prodlouženo (2-

3 měsíce nebo více). Při ukončování léčby se proto doporučuje snižovat dávku 

duloxetinu postupně v průběhu nejméně dvou týdnů podle potřeb pacienta (viz bod 4.2). 
 
Starší pacienti 

použití přípravku  Xeristar v dávce 120 mg u starších pacientů s depresivní poruchou a 

s generalizovanou úzkostnou poruchou jsou k dispozici pouze omezené údaje

. Proto je třeba při léčbě 

starších pacientů maximální denní dávkou dbát zvýšené opatrnosti (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Akatizie/psychomotorický neklid 
Použití duloxetinu bylo spojeno s vývojem akatizie

, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo 

stresujícím neklidem a potřebou se často pohybovat spojenou s neschopností zůstat klidně sedět či 

stát. Nejpravděpodobnější výskyt těchto účinků je v průběhu prvních několika týdnů léčby. U 

pacientů s těmito příznaky může být další zvyšování dávky škodlivé. 
 

Léčivé přípravky obsahující duloxetin 

Duloxetin se používá pod různými obchodními názvy ve více indikacích (léčba diabetické 
neuropatické bolesti, depresivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha a 

stresová močová 

inkontinence). Je nutné se vyvarovat užívání více než jednoho z 

těchto přípravků současně. 

 

23 

Hepatitida/zvýšení hladiny jaterních enzymů 

Při podávání duloxetinu byly hlášeny případy poškození jater, včetně závažného zvýšení hladiny 

jaterních enzymů (>10 násobek horní hranice normy), hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). Většina 
z nich se objevila v 

průběhu prvních měsíců léčby. Charakter poškození jater byl převážně 

hepatocelulární. Duloxetin by měl být podáván s opatrností u pacientů léčených dalšími léčivými 

přípravky spojovanými s poškozením jater. 
 
Sacharóza 

Enterosolventní tvrdé tobolky přípravku  Xeristar obsahují sacharózu. Pacienti se vzácnými 
vrozenými 

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy, nebo 

sacharázovo-izomaltázovou deficiencí 

by tento přípravek neměli používat. 

 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Inhibitory monoaminoxidázy (IMAO): vzhledem k riziku vzniku serotoninového syndromu by se 
duloxetin 

neměl užívat v kombinaci s neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminoxidázy 

(IMAO) nebo po dobu nejméně 14 dní po ukončení léčby IMAO. S ohledem na biologický poločas 

duloxetinu lze léčbu IMAO zahájit nejdříve 5 dní po vysazení přípravku  Xeristar (viz bod 4.3). 
 

Současné podávání přípravku  Xeristar se selektivními reverzibilními IMAO, jako je moklobemid, se 

však nedoporučuje (viz bod 4.4). Antibiotikum linezolid je reverzibilní neselektivní IMAO a 

pacientům léčeným přípravkem Xeristar se nemá podávat (viz bod 4.4). 
 
Inhibitory CYP 1A2: 
vzhledem k 

tomu, že CYP1A2 je zapojen do metabolismu duloxetinu, současné 

podávání duloxetinu se silnými inhibitory CYP1A2 pravděpodobně zvyšuje koncentraci duloxetinu. 
Fluvoxamin (100 mg jedenkrát de

nně) – silný inhibitor CYP1A2 – snížil zdánlivou plazmatickou 

clearance duloxetinu asi o 77 % a hodnotu AUC

o-t

 zvýšil 6-

ti násobně. Proto by přípravek Xeristar 

neměl být podáván v kombinaci se silnými inhibitory CYP1A2, jakým je fluvoxamin (viz bod 4.3). 
 

Léky ovlivňující CNS: riziko při podávání duloxetinu v kombinaci s ostatními léky působícími na CNS 
nebylo systematicky hodnoceno s 

výjimkou případů popsaných v tomto bodě. Opatrnost se 

doporučuje při podávání přípravku Xeristar v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo 
látkami, 

včetně alkoholu a sedativních přípravků (např. benzodiazepiny, morfinomimetika, 

antipsychotika, fenobarbital, sedativní antihistaminika). 
 
Serotonergní látky: V

e vzácných případech byl serotoninový syndrom zaznamenán u pacientů, kteří 

užívali SSRI/SNRI 

současně se serotonergními látkami. Je třeba dbát opatrnosti, je-li přípravek  

Xeristar 

podáván současně se serotonergními látkami jako jsou SSRI, SNRI, tricyklickými 

antidepresivy jako klomipramin nebo amitriptylin, IMAO jako moklobemid nebo linezolid, 

třezalkou 

tečkovanou (Hypericum perforatum), nebo triptany, tramadolem, pethidinem a tryptofanem (viz bod 
4.4). 
 

Účinek duloxetinu na jiné léčivé přípravky 

Léčiva metabolizovaná prostřednictvím CYP1A2: současné podávání duloxetinu (60 mg dvakrát 

denně) neovlivnilo významně farmakokinetiku theofylinu, substrátu CYP1A2.  
 

Léčiva metabolizovaná prostřednictvím CYP2D6: duloxetin je středně silný inhibitor CYP2D6. 
Jestliže byl duloxetin podáván v 

dávce 60 mg dvakrát denně s jednorázovou dávkou desipraminu, 

který je substrátem CYP2D6, hodnota AUC desipraminu vzrostla trojnásobně. Současné podávání 

duloxetinu (40 mg dvakrát denně) zvyšuje hodnotu rovnovážné (steady-state) AUC tolterodinu (2 mg 

dvakrát denně) o 71 %, ale neovlivňuje farmakokinetiku jeho aktivního 5-hydroxylovaného 

metabolitu; úprava dávky není nutná. Je třeba dbát opatrnosti, je-li přípravek  Xeristar podáván 

současně s léčivy, která jsou převážně metabolizována prostřednictvím CYP2D6 (risperidon, 
tricyklická antidepresiva jako jsou nortriptylin, amitryptylin a imipramin), zejména pokud mají úzký 

terapeutický index (např. flekainid, propafenon a metoprolol). 
 

24 

Perorální antikoncepční přípravky a ostatní steroidní látky: výsledky studií in vitro ukazují, že 
duloxetin neindukuje katalytickou aktivitu CYP3A. Specifické studie lékové interakce in vivo nebyly 
provedeny. 
 

Antikoagulancia a inhibitory agregace trombocytů: vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení, které je 

přisuzováno farmakodynamické interakci, by měl být duloxetin podáván společně s perorálními 

antikoagulanci nebo inhibitory agregace trombocytů se zvýšenou opatrností. Mimo to, při současném 
podávání duloxetinu 

pacientům léčeným warfarinem byly hlášeny zvýšené hodnoty INR. Současné 

podávání duloxetinu společně s warfarinem (za ustálených podmínek) zdravým dobrovolníkům v 
rámci farmakologické klinické studie však 

nemělo za následek klinicky významné změny INR oproti 

počátečním hodnotám nebo změny farmakokinetiky R- nebo S-warfarinu. 
 

Účinky jiných léčivých přípravků na duloxetin 

Antacida a antagonisté H2 receptorů: současné podání duloxetinu s antacidy s obsahem hliníku a 

hořčíku nebo duloxetin v kombinaci s famotidinem neměly žádný výrazný vliv na rychlost či míru 
absorpce duloxetinu po podání perorální dávky 40 mg. 
 
Induktory CYP1A2: 

analýzy populačních farmakokinetických studií prokázaly, že u kuřáků jsou 

plazmatické koncentrace duloxetinu ve srovnání s 

nekuřáky téměř o 50 % nižší. 

 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 
Fertilita 

Duloxetin neměl žádný účinek na samčí plodnost a účinky u samic byly pozorovatelné až u dávek, 
které byly pro matku toxické. 
 

Těhotenství  

O podávání duloxetinu těhotným ženám nejsou žádné adekvátní údaje. Studie u zvířat prokázaly 

reprodukční toxicitu při systémových expozičních hladinách (AUC) duloxetinu nižších než maximální 
klinická expozice (viz bod 5.3). 
 

Možné riziko u člověka není známo. 
 

Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, a především v pokročilém 

těhotenství, může zvýšit riziko perzistující plicní hypertenze u novorozenců (PPHN). Ačkoliv nebyly 

prováděny studie zkoumající souvislost mezi léčbou  SNRI a rizikem vzniku PPHN, nelze vzhledem k 

podobnému mechanizmu účinku (inhibice zpětného vychytávání serotoninu) toto riziko vyloučit. 
 

Podobně jako u ostatních serotonergních léčivých přípravků se symptomy z vysazení mohou 
vyskytnout u novorozence v 

případě, že jeho matka před porodem užívala duloxetin. Symptomy 

vysazení vyskytující se u duloxetinu mohou zahrnovat hypotonii, třes, neklid, potíže s příjmem 

potra

vy, dechovou tíseň a křeče. Většina případů se vyskytla při narození nebo během několika dní po 

porodu.  
 

Přípravek  Xeristar by se měl během těhotenství podávat pouze v případě, že možný přínos převyšuje 

možné riziko pro plod. Pacientky by měly být informovány, aby v případě, že během léčby otěhotní 

nebo plánují otěhotnět, tuto skutečnost oznámily svému lékaři. 
 
Kojení 

Na základě studie 6 pacientek v laktaci, které nekojily své děti, bylo zjištěno, že duloxetin je velmi 

slabě vylučován do mateřského mléka kojících žen. Odhadovaná denní dávka pro dítě je v přepočtu na 

mg/kg je přibližně 0,14% matčiny dávky (viz bod 5.2). Jelikož bezpečnost podávání duloxetinu u 

kojenců není známa, podávání přípravku  Xeristar během kojení se nedoporučuje. 
 

25 

4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Užití přípravku  
Xeristar 

může být spojeno se sedací a závratí. Pacienti by měli být poučeni, aby se v případě, pokud 

se u nich vyskytnou sedace nebo 

závratě, vyvarovali potenciálně nebezpečných činností jako je řízení 

nebo obsluha strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
a. Sou

hrn bezpečnostního profilu 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem  Xeristar byly nevolnost, bolest 
hlavy, sucho v ústech, somnolence a 

závratě. Většina častých nežádoucích účinků však byla 

charakterizována jako lehké až středně těžké nežádoucí účinky; objevovaly se obvykle na začátku 

léčby a většinou měly tendenci ustoupit i během pokračující léčby. 
 
b. Tabulkový 

přehled nežádoucích účinků 

Tabulka 1 znázorňuje nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení a pozorované v placebem 
kontrolovaných klinických studiích.  
 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 a <1/10), méně časté (≥1/1000 a 

<1/100), vzácné (≥1/10000 a <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). 
 

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Infekce a infestace 
 

 

Laryngitida 

 

 

Poruchy imunitního systému 
 

 

 

Anafylaktická 
reakce 
Hypersenzitivita 

 

Endokrinní poruchy 
 

 

 

Hypotyreóza 

 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Snížená chuť k 
jídlu  

Hyperglykémie 

(hlášená zvláště u 

pacientů 
s diabetem) 

Dehydratace 
Hyponatrémie 
SIADH

6

 

 

Psychiatrické poruchy 
 

Nespavost 
Agitovanost 
Snížení libida 
Úzkost 
Abnormální 
orgasmus 
Abnormální sny 

Suicidální 
myšlenky

5,7 

Poruchy spánku 

Skřípání zuby 
Dezorientace 
Apatie 

Suicidální 
chování

5,7

  

Mánie 
Halucinace 

Agresivita a hněv

4

 

 

26 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Poruchy nervového systému 
Bolest hlavy 
Somnolence  

Závratě 
Letargie 

Třes 
Parestézie  
 

Myoklonus 
Akatizie

7

  

Nervozita  
Poruchy 
pozornosti  
Porucha chuti 
Diskineze  
Syndrom 
neklidných nohou 
Špatná kvalita 
spánku  

Serotoninový 
syndrom

6

 

Křeče

1

  

Psychomotorický 
neklid

5

  

Extrapyramidové 
symptomy

6

 

 

 

Poruchy oka 
 

Rozmazané vidění 

Mydriáza 
Zhoršení zraku 

Glaukom 

 

Poruchy ucha a labyrintu 
 

Šelest

 

Vertigo 
Bolest ucha 

 

 

Srdeční poruchy 
 

Palpitace 

Tachykardie  
Supraventikulární 

arytmie, převážně 
fibrilace síní 

 

 

Cévní poruchy 
 

Zvýšení krevního 
tlaku

Návaly horka 

Synkopa

Hypertenze

3,7

 

Ortostatická 
hypotenze

Pocit chladu na 
periferii  

Hypertenzní 
krize

3,6

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
 

Zívání 

Stažení hrdla 
Krvácení z nosu 

 

 

Gastrointestinální poruchy  
Nauzea  
Sucho v ústech  

Zácpa  

Průjem 

Bolest břicha 
Zvracení 
Dyspepsie 
Flatulence 

Gastrointestinální 
krvácení

7

  

Gastroenteritida 

Říhání 
Gastritida 
Dysfagie 

Stomatitida 
Krev ve stolici 
Zápach z úst 
Mikroskopická 
kolitida

9

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

 

Hepatitida

3

 

Zvýšené hladiny 

jaterních enzymů 
(ALT, AST, 
alkalická 
fosfatáza) 
Akutní poškození 
jater 

Jaterní selhání

6

  

Žloutenka

6

 

 

 

27 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Zvýšené pocení 
Vyrážka  

Noční pocení 

Kopřivka 
Kontaktní 
dermatitida 
Studený pot 
Fotosenzitivní 
reakce 
Zvýšený sklon 

tvorbě modřin 

Stevens-

Johnsonův 
syndrom

6

  

Angioneurotický 
edém

6

 

 

Kožní 
vaskulitida 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
 

Muskuloskeletální 
bolest 

Svalová křeč 

Napětí svalů 

Záškuby svalů 
 

Trismus 

 

Poruchy l

edvin a močových cest 

 

Dysurie 

Časté močení 

Retence moči 

Močení 

opožděným 

startem 
Nykturie 
Polyurie 

Snížení průtoku 

moči 

Abnormální pach 

moči 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
 

Erektilní dysfunkce 
Poruchy ejakulace 

Zpožděná ejakulace 

Gynekologické 
krvácení 
Poruchy 
menstruace 
Sexuální 
dysfunkce 
Testikulární 
bolest 

Menopauzální 
symptomy 
Galaktorea 
Hyperprolaktiném
ie 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Únava 
Pády

3

 

Bolest na hrudi

7

  

Divné pocity 
Pocit chladu 

Žízeň 
Zimnice 
Malátnost 
Pocit horka 
Poruchy stoje 

 

 

V

yšetření 

 

Pokles tělesné 
hmotnosti  

Vzestup tělesné 
hmotnosti 
Zvýšení hladiny 
kreatin 
fosfokinázy v krvi 
Zvýšení hladiny 
draslíku v krvi 

Zvýšení hladiny 
cholesterolu v 
krvi 

 

 

1

 

Případy křečí a případy ušního šelestu byly hlášeny také po ukončení léčby. 

2

 

Případy ortostatické hypotenze a synkopy byly hlášeny hlavně na začátku léčby. 

3

 Viz bod 4.4. 

4

 

Byly hlášeny případy výskytu agrese a hněvu zejména krátce po zahájení nebo po ukončení této  

28 

léčby. 

5

 

V průběhu léčby duloxetinem nebo krátce po ukončení této léčby byly hlášeny případy výskytu 

suicidálních myšlenek a suicidálního chování (viz bod 4.4). 

6

 Odhadovaná frekvence výskytu z 

postmarketingového sledování hlášených nežádoucích účinků, 

nebylo pozorováno v placebem kontrolovaných klinických hodnoceních. 

7

 Není statisticky významný rozdíl oproti placebu. 

8

 

Pády byly častější u starších osob (≥65let). 

Frekvence 

výskytu odhadovaná na základě údajů ze všech klinických studií. 

 
c. 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Ukončení podávání duloxetinu (zvláště je-li náhlé) často vede k příznakům z vysazení. Nejčastěji 

hlášené příznaky jsou závratě, smyslové poruchy (včetně parestézie nebo pocitů podobných 

elektrickému šoku, zvláště v hlavě), poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), únava, 
somnolence, 

agitace nebo úzkost, nauzea anebo zvracení, třes, bolest hlavy, myalgie, podrážděnost, 

průjem, zvýšené pocení a závrať.  
 

Obecně u SSRI a SNRI platí, že tyto účinky bývají mírné a až středně závažné a samy mizí, nicméně u 

některých pacientů mohou být závažné nebo déletrvající. Při ukončování léčby duloxetinem se proto 

doporučuje snižovat dávku postupně (viz bod 4.2 a 4.4). 
 

Ve dvanáctém týdnu akutní fáze tří klinických hodnocení duloxetinu u pacientů s diabetickou 
neuropatickou bolestí bylo pozorováno malé, ale statisticky významné zvýšení hladiny glukózy v krvi 

nalačno. Hodnoty HbA

1c 

byly stabilní v 

obou skupinách pacientů léčených duloxetinem i placebem. 

pokračovací fázi těchto hodnocení, trvající až 52 týdnů, došlo ve skupině duloxetinu i skupině 

běžné péče ke zvýšení hodnot HbA

1c,

, ale průměrné zvýšení ve skupině pacientů léčených 

duloxetinem bylo o 0,3% větší. Ve skupině pacientů léčených duloxetinem došlo také k malému 
zvýšení hladiny glukózy v 

krvi nalačno a hladiny celkového cholesterolu, zatímco u skupiny s běžnou 

péčí laboratorní testy vykázaly mírný pokles těchto hodnot. 
 
Interval QT s 

korekcí na srdeční frekvenci u pacientů léčených duloxetinem se nelišil od intervalu, 

který byl stanoven u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Žádné klinicky signifikantní rozdíly 

nebyly pozorovány u intervalů QT, PR, QRS a QTcB mezi skupinami pacientů léčených duloxetinem 
a placebem. 
 
d. Pediatrická populace 
V klinických studiích bylo 

duloxetinem léčeno celkem 509 pediatrických pacientů s depresivní 

poruchou ve věku od 7 do 17 let a 241 pediatrických pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou 

ve věku od 7 do 17 let. Obecně byl profil nežádoucích účinků duloxetinu u dětí a dospívajících 

podobný profilu pozorovanému u dospělých.  
 
Celkem u 467 

pediatrických pacientů zpočátku randomizovaných na duloxetin v klinických studiích 

došlo po 10 týdnech ke snížení hmotnosti v 

průměru o 0,1 kg ve srovnání se zvýšením v průměru o 0,9 

kg u 353 pacientů léčených placebem. Následně během čtyř až šestiměsíčního prodloužení studie měli 

pacienti v průměru tendenci ke znovunabytí původního percentilu hmotnosti očekávanému na základě 

populačních dat od vrstevníků stejného věku a pohlaví. 
 
Ve studiích trvajících až 

9 měsíců bylo u pediatrických pacientů léčených duloxetinem pozorováno 

průměrné snížení o 1% v percentilovém růstovém grafu tělesné výšky (snížení o 2% u dětí (7-11 let) a 
zvýšení o 0,3% u dospívajících (12-17 let) (viz bod 4.4).  
 
Hlášení podez

ření na nežádoucí účinky 

Hlášení podez

ření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokra

čovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 

29 

4.9  

Předávkování 

 

Byly hlášeny případy předávkování samotným duloxetinem nebo v kombinaci s dalšími léčivými 

přípravky, dávkami 5400mg. Došlo k několika fatálním případům, převážně při kombinovaném 

předávkování, ale také při předávkování samotným duloxetinem v dávce přibližně 1000 mg. Známky a 

příznaky předávkování (při podávání duloxetinu samotného nebo v kombinaci s jinými léčivými 

přípravky) zahrnovaly somnolenci, kóma, serotoninový syndrom, křeče a tachykardii. 
 
Specifické antidotum duloxetinu není známo, ale jestliže dojde k 

serotoninovému syndromu, měla by 

být zvážena specifická léčba (podání cyproheptadinu a/nebo kontrola tělesné teploty). Je třeba zajistit 

průchodnost dýchacích cest. Doporučuje se monitorovat srdeční parametry a životní funkce a učinit 
odpovídající symptomatická a 

podpůrná opatření. Krátce po požití nebo u symptomatických pacientů 

může být indikován výplach žaludku. Aktivní uhlí může být prospěšné pro omezení absorpce. 

Duloxetin má velký distribuční objem a je velmi málo pravděpodobné, že by forsírovaná diuréza, 

hemoperfúze a výměnná perfúze mohly být přínosné. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1   Farmakodynamické vlastnosti
 
 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antidepresiva.  
Kód ATC: N06AX21 
 

Mechanismus účinku 

Duloxetin je kombinovaný inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) a noradrenalinu (NA). 

Slabě inhibuje zpětné vychytávání dopaminu bez významné afinity k histaminergním, 

dopaminergním, cholinergním a adrenergním receptorům. V závislosti na dávce zvyšuje duloxetin 
extracelulární hladiny serotoninu a noradrenalinu v 

různých oblastech zvířecího mozku. 

 

Farmakodynamické účinky  
Duloxetin normalizoval práh bolesti v 

různých preklinických modelech neuropatické a zánětlivé 

bolesti a oslaboval bolestivé reakce v modelu perzistující 

bolesti. Má se za to, že inhibiční účinek 

duloxetinu na bolest je výsledkem potenciace sestupných bolest inhibujících drah v centrálním 
nervovém systému.  
 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Léčba depresivní poruchy: 

Přípravek  Xeristar byl studován v klinickém programu, kterého se zúčastnilo 3 158 pacientů (1285 

pacientoroků expozice) splňujících kritéria DSM-IV pro depresi. Účinnost přípravku  Xeristar při 

doporučené dávce 60 mg jednou denně byla prokázána ve všech třech randomizovaných dvojitě 
zaslepených placebem kontrolovaných akutních studiích s 

pevně stanovenou dávkou u dospělých 

ambulantních pacientů s  depresivní poruchou. Celkově byla účinnost přípravku  Xeristar prokázána 

při denních dávkách mezi 60 a 120 mg v pěti ze sedmi randomizovaných dvojitě zaslepených 
placebem kontrolovaných akutních studiích s 

pevně stanovenou dávkou u dospělých ambulantních 

pacientů s  depresivní poruchou. 
 

Přípravek  Xeristar prokázal statistickou převahu nad placebem při měření zlepšení celkového skóre 
17položkové Hamiltonovy stupnice na posuzování deprese (Hamilton Depression Rating Scale HAM-

D) (včetně emočních a somatických symptomů deprese). Míra odpovědi na léčbu a remise byly také 

statisticky významně vyšší v případě přípravku  Xeristar ve srovnání s placebem. Pouze malá část 

pacientů zahrnutých do pivotních klinických studií měla těžkou depresi (vstupní skóre HAM-D>25). 
 
Ve studii 

zaměřené na prevenci relapsu byli pacienti reagující na 12týdenní akutní otevřenou léčbu 

přípravkem  Xeristar 60 mg užívaným jednou denně randomizováni buď do skupiny užívající 

přípravek  Xeristar 60 mg jednou denně, nebo do skupiny s placebem na dobu dalších 6 měsíců.  

30 

Xeristar 60 

mg jednou denně prokázala statisticky významnou převahu ve srovnání s placebem 

(p=0,004) v hodnocení hlavního cíle studie – v prevenci relapsu deprese, hodnoceného dobou do 

relapsu. Incidence relapsu během následujícího 6-ti měsíčního, dvojitě zaslepeného období byla 17 % 

v případě duloxetinu a 29 % v případě placeba. 
 

V průběhu 52týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované léčby měli pacienti s rekurentní 
depresivní poruchou 

léčení duloxetinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo významně delší 

(p<0

,001) období bez příznaků. Všichni pacienti odpověděli na duloxetin v průběhu předchozí 

otevřené (open-label) terapie duloxetinem v dávce od 60 do 120 mg/den po dobu 28 až 34 týdnů. V 

průběhu 52týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované léčby došlo k návratu příznaků deprese u 

14,4% pacientů léčených duloxetinem a u 33,1% pacientů léčených placebem (p<0,001). 
 

Klinická studie, která specificky hodnotila účinek přípravku  Xeristar 60 mg jednou denně u starších 

pacientů s depresí (≥65 let), ukázala statisticky významný rozdíl v redukci skóre škály HAM-D17 u 

pacientů léčených duloxetinem ve srovnání s placebem. Snášenlivost přípravku  Xeristar 60 mg 

jednou denně byla u starších pacientů obdobná snášenlivosti pozorované u mladších dospělých. 

Nicméně data týkající se podání maximální dávky 120 mg starším pacientům jsou omezená, a proto je 

při léčbě této populace nutná zvýšená opatrnost. 
 

Léčba generalizované úzkostné poruchy: 

Přípravek  Xeristar prokázal statisticky významnou převahu nad placebem ve všech pěti klinických 

studiích, které zahrnovaly čtyři randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované akutní studie 

a studii prevence relapsu u dospělých pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou.  
 

Přípravek  Xeristar prokázal statisticky významnou převahu nad placebem měřeno zlepšením 
celkového skóre na škále HAM-A (Hamilton Anxiety Scale) a 

zlepšením skóre celkového funkčního 

narušení škály 

SDS (Sheehan Disability Scale). Poměry odpovědi na léčbu a remise byly také vyšší u 

přípravku  Xeristar ve srovnání s placebem. Pokud jde o zlepšení celkového skóre na škále HAM-A, 

přípravek  Xeristar prokázal srovnatelné výsledky účinnosti s venlafaxinem.  
 

Ve studii prevence relapsu byli pacienti odpovídající na 6ti měsíční nezaslepenou akutní léčbu 

přípravkem  Xeristar randomizováni k následující léčbě buď přípravkem  Xeristar nebo placebem po 
dobu dalších 

6 měsíců. Přípravek  Xeristar 60 mg až 120 mg podávaný jednou denně prokázal 

statisticky významnou převahu nad placebem (p<0.001) v prevenci relapsu, měřenou dobou do 
relapsu. Incidence relapsu v 

následujícím 6ti měsíčním dvojitě zaslepeném období byla 14% u 

přípravku a  Xeristar 42% při placebu. 
 

Účinnost 30-120 mg (flexibilní dávkování) přípravku  Xeristar jednou denně u starších pacientů (>65 
let) s generalizovanou úzkostnou poruchou byla hodnocena ve studii, která prokázala statisticky 
významné zlepšení celkového skóre HAM-

A pacientů léčených duloxetinem ve srovnání s pacienty 

léčenými placebem. Účinnost a bezpečnost 30-120 mg přípravku  Xeristar jednou denně u starších 

pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou byla podobná té zaznamenané ve studiích s  mladšími 

dospělými pacienty. Nicméně údaje o starších pacientech užívajících maximální dávku (120 mg 

denně) jsou omezené a z tohoto důvodu je u starší populace při užívání této dávky doporučována 
opatrnost. 
 

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti: 

Účinek přípravku  Xeristar v léčbě diabetické neuropatické bolesti byl stanoven ve dvou 

randomizovaných, dvojitě zaslepených klinických placebem kontrolovaných studiích, které trvaly 12 

týdnů s fixní dávkou u dospělých (22 až 88 let) s diabetickou neuropatickou bolestí trvající minimálně 

6 měsíců. Pacienti splňující diagnostické kritéria depresivní epizody byli ze studie vyloučeni. 

Primární parametr byla týdenní střední hodnota 24-hodinové průměrné bolesti, která byla hodnocena a 
zapisována pacientem v 

denním diáři na 11ti bodové Likertově stupnici.  

 
Ve srovnání s placebem v 

obou studiích přípravek  Xeristar 60 mg jednou denně a 60 mg dvakrát 

denně signifikantně redukoval bolest. U některých pacientů byl účinek patrný v prvním týdnu léčby. 

31 

Rozdíl ve střední hodnotě v obou aktivních ramenech léčby nebyl signifikantní. Snížení bolesti o 

aspoň 30 % bylo zaznamenáno u přibližně 65 % pacientů léčených duloxetinem ve srovnání se 40 % 

pacientů s placebem. Odpovídající počty pro snížení minimálně o 50 % byly 50%, resp. 26%. 

Hodnoty klinické odpovědi (zmírnění bolesti o 50% a více) byly analyzovány s ohledem na to, zda se 
u pacienta v 

průběhu léčby vyskytla ospalost. U pacientů, u kterých se ospalost nevyskytla, byla 

klinická odpověď pozorována u 47% pacientů léčených duloxetinem a 27% pacientů, kteří obdrželi 

placebo. Podíl klinické odpovědi u pacientů s ospalostí byl 60% pacientů léčených duloxetinem a 

30% u pacientů léčených placebem. U pacientů, u kterých se nedosáhlo snížení bolesti o 30% 

průběhu 60 dnů, bylo nepravděpodobné dosažení této hladiny v průběhu další léčby. 

 

dlouhodobé nekontrolované otevřené studii bylo snížení bolesti u pacientů, kteří odpověděli na 

8týdenní akutní léčbu přípravkem  Xeristar 60 mg jednou denně, udrženo po následujících 6 měsíců, 

měřeno položkou průměrná 24- hodinová bolest na škále Brief Pain Inventory (BPI). 
 
Pediatrická populace 
Duloxetin nebyl studová

n u pacientů mladších než 7 let.  

 

Byly provedeny dvě randomizované dvojitě zaslepené paralelní studie s 800 pediatrickými pacienty 

depresivní poruchou ve věku od 7 do 17 let (viz bod 4.2). Tyto dvě studie zahrnovaly akutní fázi 

délce 10 týdnů s placebem a s aktivní látkou (fluoxetin) následovanou šestiměsíční pokračující 

léčbou s aktivní kontrolou. Ani u duloxetinu (30-120 mg) a ani u kontrolní větve s aktivní látkou 
(fluoxetin 20-40 mg

) nedošlo od počátku léčby do závěrečného vyhodnocení k statisticky 

významnému odlišení od placeba 

ve změně celkového skóre na stupnici Children´s Depression Rating 

Scale-Revised (CDRS-R). 

Přerušení léčby pro nežádoucí příhody bylo vyšší u pacientů užívajících 

duloxetin ve srovnání s 

těmi užívajícími fluoxetin,většinou z důvodů nauzey. V průběhu 10-ti týdenní 

akutní léčby bylo hlášeno suicidální chování (duloxetin 0/333 [0%], fluoxetin 2/225 [0,9%], placebo 
1/220 [0,5%])

. Během celého 36-ti týdenního trvání studie 6 z 333 pacientů randomizovaných na 

začátku na duloxetin a 3 z 225 pacientů randomizovaných na fluoxetin projevilo suicidální chování 
(incidence upravená na expozici 

0,039 případu na pacienta a rok pro duloxetin a 0,026 pro fluoxetin). 

Navíc jeden pacient, který byl převeden z placeba na duloxetin, projevil suicidální chování při užívání 
duloxetinu. 
 

Byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie u 272 

pacientů ve věku 7-17 let s generalizovanou úzkostnou poruchou. Studie zahrnovala 10týdenní akutní 
placebem kontrolovanou fáz

i následovanou 18týdenním pokračovacím léčebným obdobím. Ve studii 

bylo použito flexibilní dávkování tak, aby bylo umožněno pomalé zvyšování dávky z 30 mg jednou 

denně na vyšší dávky (maximum 120 mg jednou denně). Při léčbě duloxetinem bylo prokázáno 
stati

sticky významné zlepšení příznaků generalizované úzkostné poruchy, měřeno pomocí skóre 

závažnosti pro generalizovanou úzkostnou poruchu škály PARS (průměrný rozdíl mezi duloxetinem a 
placebem byl 2,7 bodu [95% CI 1,3-4,0], 

po 10 týdnech léčby. Udržení účinku nebylo hodnoceno. 

průběhu akutní 10týdenní fáze nebyly mezi skupinami duloxetinu a placeba pozorovány statisticky 

významné rozdíly v 

nutnosti ukončení léčby z důvodu výskytu nežádoucích účinků. U dvou pacientů, 

kteří byli po akutní fázi převedeni z léčby placebem na duloxetin, došlo při užívání duloxetinu během 

pokračovací léčby k výskytu suicidálního chování. Závěry vzhledem k celkovému poměru přínosů a 

rizik pro tuto věkovou skupinu nebyly stanoveny (viz též body 4.2 a 4.8). 
 
Evropská agentura pro lé

čivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 

přípravkem Xeristar u všech podskupin pediatrické populace v následujících terapiích: léčba 

depresivní poruchy, l

éčba generalizované úzkostné poruchy a léčba diabetické periferní neuropatické 

bolesti. Informac

e o použití u dětí viz bod 4.2. 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Duloxetin se podává jako samostatný enantiomer. Duloxetin je ve velké míře metabolizován 

oxidačními enzymy (CYP1A2 a polymorfním CYP2D6) s následnou konjugací. Farmakokinetika 

duloxetinu vykazuje velkou interindividuální variabilitu (obecně 50 – 60 %), částečně kvůli pohlaví, 

32 

věku, kuřáckým návykům a typu metabolizátora CYP2D6. 
 
Absorpce: 

Duloxetin se po perorálním podání dobře absorbuje s C

max

 za 6 hodin po podání dávky. 

Absolutní perorální biologická dostupnost duloxetinu je v 

rozmezí od 32 % do 80 % (v průměru 

50 

%). Jídlo prodlužuje dobu nutnou pro dosažení maximální koncentrace ze 6 na 10 hodin a nepatrně 

snižuje míru absorpce (asi 11 %). Tyto změny nemají žádný klinický význam.  
 
Distribuce: Duloxetin se 

přibližně z 96 % váže na proteiny lidské plazmy. Duloxetin se váže jak na 

albumin, tak i na α-l- kyselý glykoprotein. Vazba na proteiny není ovlivněna zhoršenou funkcí ledvin 
nebo jater. 
 
Biotransformace: Duloxetin j

e ve velké míře metabolizován a metabolity se vylučují především močí. 

Oba cytochromy P450 - 

2D6 a 1A2 katalyzují tvorbu dvou hlavních metabolitů glukuronidového 

konjugátu 4-hydroxy duloxetinu a sulfátového konjugátu 5-hydroxy, 6-methoxyduloxetinu. Na 
zákl

adě studií in vitro jsou cirkulující metabolity duloxetinu považovány za farmakologicky neaktivní. 

Farmakokinetika duloxetinu u pacientů, kteří jsou slabými metabolizátory CYP2D6, nebyla speciálně 

zkoumána. Omezené údaje naznačují, že plazmatické hladiny duloxetinu jsou u těchto pacientů vyšší. 
 
Eliminace: 

Poločas eliminace duloxetinu je v rozmezí od 8 do 17 hodin (v průměru 12 hodin). Po 

intravenózním podání je plazmatická clearance duloxetinu v rozmezí od 22 l/hod do 46 l/hod (v 

průměru 36 l/hod). Po perorálním podání je zdánlivá plazmatická clearance duloxetinu v rozmezí od 
33 do 261 l/hod (v 

průměru 101 l/hod). 

 

Zvláštní skupiny pacientů 
Pohlaví: 

mezi muži a ženami byly zjištěny farmakokinetické rozdíly (zdánlivá clearance v plazmě je 

žen přibližně o 50 % nižší). Z důvodu překrývání rozsahu clearance nejsou farmakokinetické rozdíly 

mezi pohlavími dostatečným důvodem k tomu, aby bylo ženám doporučeno užívat nižší dávky. 
 

Věk: mezi mladšími a staršími pacientkami ( ≥65 let) byly identifikovány farmakokinetické rozdíly 

(AUC se zvyšuje asi o 25 % a poločas je asi o 25 % delší u starších pacientek), i když magnituda 

těchto změn není dostatečná na to, aby opravňovala úpravu dávkování. Všeobecně se při léčbě starší 

populace doporučuje zvýšená opatrnost (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Zhoršená funkce ledvin: 
pacienti s 

ledvinovým onemocněním v konečné fázi (ESRD), kteří jsou na 

dialýze, měli 2krát vyšší hodnoty C

max

 a AUC duloxetinu ve srovnání se zdravými jedinci. 

Farmakokinetické údaje o duloxetinu jsou u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce 
ledvin omezené. 
 
Zhoršená funkce jater: 

farmakokinetické parametry duloxetinu ovlivnila středně těžká jaterní choroba 

(třída B Child Pugh klasifikace). Ve srovnání se zdravými jedinci byla zdánlivá plazmatická clearance 
duloxetinu o 79 

% nižší, zdánlivý konečný poločas byl 2,3krát delší a hodnota AUC byla 3,7krát vyšší 

u pacientů se středně těžkým jaterním onemocněním. Farmakokinetika duloxetinu a jeho metabolitů 

nebyla u pacientů s lehkou nebo těžkou nedostatečností jater studována. 
 
Kojící matky: Dispozice duloxetinu byla studována u 6 žen v laktaci, v 

období nejdříve 12 týdnů po 

porodu. Duloxetin je detekovatelný v 

mateřském mléce, a ustálené koncentrace v mateřském mléce 

dosahují přibližně jedné čtvrtiny plazmatických koncentrací. Při dávce 40 mg dvakrát denně je 
množství duloxetinu v 

mateřském mléce přibližně 7 µg/den. Laktace neovlivňuje farmakokinetiku 

duloxetinu. 
 
Pediatrická populace:
 Farmakokinetika  

duloxetinu u pediatrických pacientů ve věku od 7 do 17 let 

s depresivní poruchou po perorálním podání 20 až 120mg v 

dávkování jednou denně byla 

charakterizována pomocí populačních modelových analýz na základě údajů ze 3 studií. Modelové 

předpovědi ustálených koncentrací duloxetinu v plazmě u pediatrických pacientů byly většinou 

rozmezí koncentrací pozorovaných u dospělých pacientů. 

 

33 

5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku 

 
Ve 

standardní sérii testů duloxetin nevykazoval genotoxicitu a u potkanů nebyl kancerogenní. Ve 

studii kancerogenity u potka

nů byly v játrech pozorovány mnohojaderné buňky za nepřítomnosti 

jiných 

histopatologických změn. Mechanismus, který to způsobuje, ani klinický význam nejsou 

známy. 

Samice myší, které dostávaly duloxetin po dobu 2 let, měly zvýšený výskyt hepatocelulárních 

adenomů a karcinomů pouze při vyšších dávkách (144 mg/kg/den), tyto nálezy byly ale považovány za 
sekundární následkem 

indukce jaterních mikrozomálních enzymů. Relevance těchto nálezů u myší pro 

člověka není známa. Samice potkanů, kterým byl podáván duloxetin (45 mg/kg/den) před a během 

páření a na začátku březosti, měly nižší spotřebu mateřské potravy a nižší tělesnou váhu, poruchy 

estrálního cyklu, snížení indexů živě narozených mláďat a jejich přežití a zpomalení růstu mláďat při 
hladinách systémové expo

zice, které dle odhadu dosahovaly většinou maximální klinické expozice 

(AUC). Ve studii zabývající se embryotoxicitou u králíka byl pozorován vyšší výskyt 

kardiovaskulárních a skeletálních malformací při hladinách systémové expozice nižších, než 
maximální klinická expozice (AUC). V další studii, ve které se testovala vyšší dávka jiné soli 
duloxetinu, žádné malformace pozorovány nebyly. Ve studiích prenatální/postnatální toxicity u 

potkanů měl duloxetin nežádoucí účinky na chování mláďat při expozici nižší než maximální klinická 
expozice (AUC). 
 
Studie s 

nedospělými krysami zjistily přechodný neurobehaviorální účinek avýznamně sníženou 

tělesnou hmotnost a spotřebu jídla, indukci jaterních enzymů a hepatocelulární vakuolizaci při dávce 
45mg/kg/den. Celkový tox

ikologický profil duloxetinu byl u nedospělých krys podobný profilu u 

dospělých krys. Dávka, při které nebyl pozorován žádný nežádoucí účinek, byla stanovena na 
20mg/kg/den. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Obsah tobolky: 
Hypromelóza 
Acetátosukcinát hypromelózy 
Sacharóza 

Zrněný cukr 
Mastek 

Oxid titaničitý (E171) 
Triethyl-citrát 
 
Tobolka: 
60 mg:  
želatina 
natrium-lauryl-sulfát 

oxid titaničitý (E171) 
indigokarmín (E132) 
žlutý oxid železitý syntetický (E172) 
bílý inkoust  
 
Bílý inkoust obsahuje:  

oxid titaničitý (E171) 
propylenglykol 
šelak 
povidon 
  

34 

6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 

30º C. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
Polyvinylchlorid (PVC), polyetylen (PE), a polychlorotrifluoroetylen (PCTFE), blistry kryté Al fólií. 
 

Přípravek Xeristar 60 mg je balen po 28, 56, 84, 98, 100 (každé balení obsahuje 5 papírových 
sklá

daček po 20 tobolkách) a 500 tobolkách (každé balení obsahuje 25 papírových skládaček po 20 

tobolkách). 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku  

 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

 
EU/1/04/297/002 
EU/1/04/297/003 
EU/1/04/297/004 
EU/1/04/297/005 
EU/1/04/297/007 
EU/1/04/297/008 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 17. prosince 2004 
Datum prodloužení registrace: 24. 

června 2009 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury 

pro léčivé přípravky (EMA) 

http://www.ema.europa.eu

 

35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ 
ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 
 

D. 

PODMÍNKY NEB

O OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 

ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 

 

36 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Lilly S.A.  
Avda. de la Industria Nº 30,  
28108 Alcobendas  
Madrid 

Španělsko 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel  rozhodnutí  o  registraci  dále předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie 
(seznam EURD) stanoveném v 

čl.  107c  odst.  7  směrnice  2001/83/ES  a  zveřejněném  na 

evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  
 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný RMP 

je třeba předložit: 

•  na žádost 

Evropské agentury pro léčivé přípravky 

•  p

ři každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným zm

ěnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného 

milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně. 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

39 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

SKLÁDAČKA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Xeristar 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Duloxetinum  
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum

30 mg (ve formě duloxetini hydrochloridum) 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sacharózu, aj. 
Další informace naleznete v 

příbalové informaci. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH 

 
28 enterosolventních tvrdých tobolek 
7 enterosolventních tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH 

DĚTÍ  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním balení tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě 
do 30°C. 
 

40 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACE NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE 
TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA) 

 
EU/1/04/297/001 (28 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/297/006 (7 enterosolventních tvrdých tobolek) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.šarže 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Xeristar 30 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN: 

41 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Xeristar 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Duloxetinum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Lilly  
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

42 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

SKLÁDAČKA 60 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Xeristar 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky. 
Duloxetinum  
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 

60 mg (ve formě duloxetini hydrochloridum) 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sacharózu, aj. 
Další informace naleznete v 

příbalové informaci. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA AVELIKOST BALENÍ 

 
28 enterosolventních tvrdých tobolek 
84 enterosolventních tvrdých tobolek 
98 enterosolventních tvrdých tobolek 
56 enterosolventních tvrdých tobolek 

500 enterosolventních tvrdých tobolek (25 papírových skládaček po 20 tobolkách) 

100 enterosolventních tvrdých tobolek (5 papírových skládaček po 20 tobolkách) 
 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH 

DĚTÍ  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 

43 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním balení tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě 
do 30°C. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACE NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE 
TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA) 

 
EU/1/04/297/002 (28 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/297/003 (84 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/297/004 (98 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/297/005 (56 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/297/007 (500 enterosolventních tvrdých tobolek) 

(25 papírových skládaček po 20 tobolkách) 

EU/1/04/297/008 (100 enterosolventních tvrdých tobolek) (

5 papírových skládaček po 20 tobolkách) 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.šarže 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Xeristar 60 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN: 

44 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
60 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Xeristar 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Duloxetinum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Lilly  
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

46 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

 Xeristar 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
 Xeristar 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

Duloxetinum (ve formě duloxetini hydrochloridum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích 

,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci.Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této 

příbalové informaci 

1. 

Co je to přípravek  Xeristar a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Xeristar užívat 

3. 

Jak se přípravek  Xeristar užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek  Xeristar uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Xeristar a k čemu se používá 

 

Přípravek Xeristar obsahuje účinnou látku duloxetin. Přípravek  Xeristar zvyšuje hladiny serotoninu a 
noradrenalinu v nervovém systému. 
 

Přípravek  Xeristar se používá u dospělých osob k léčbě: 

• 

deprese 

• 

generalizované úzkostné poruchy (chronický pocit úzkosti nebo nervozity) 

• 

diabetické neuropatické bolesti 

(často popisována jako palčivá, bodavá, píchavá či vystřelující 

bolest, nebo je podobná bolesti po ráně elektrickým proudem. V postižené oblasti může dojít ke 

ztrátě citlivosti, nebo bolest mohou způsobit dotyk, teplo, chlad nebo tlak). 

 

U většiny lidí s depresí nebo úzkostnou poruchou začíná přípravek  Xeristar účinkovat během 2 týdnů 

od začátku léčby, může ale trvat 2-4 týdny, než se budete cítit lépe. Nezačnete-li se po této době cítit 

lépe, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař Vám může dále podávat přípravek  Xeristar, i když se 
již cítíte lépe, aby se zabránilo návratu deprese nebo úzkosti. 
 
U lidí s 

diabetickou neuropatickou bolestí, může trvat několik týdnů, než se budete cítit lépe. 

Nezačnete-li se po 2 měsících cítit lépe, informujte o tom svého lékaře. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xeristar užívat 

 
NEUŽÍVEJTE 

přípravek  Xeristar jestliže: 

jste alergický(á) na 

duloxetin nebo na kteroukoliv další složku přípravku  Xeristar (uvedenou 

bodě 6) 

trpíte onemocněním jater 

trpíte závažným onemocněním ledvin 

užívát

e nebo jste během posledních 14 dní užíval(a) jiné léky známé jako inhibitory 

monoaminoxidázy (IMAO) (viz “

Další léčivé přípravky a přípravek Xeristar“) 

jestliže užíváte fluvoxamin, který se obvykle používá k 

léčbě deprese, nebo ciprofloxacin nebo 

enoxacin, které se používají k 

léčbě některých infekčních onemocnění. 

47 

užíváte jiný přípravek obsahující duloxetin (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek Xeristar’). 

 

Informujte svého lékaře, pokud trpíte vysokým krevním tlakem nebo onemocněním srdce. Váš lékař 
r

ozhodne, jestli můžete užívat přípravek  Xeristar. 

 

Upozornění a opatření 

Pokud se Vás týká některý z dále uvedených stavů, nemusí pro Vás být přípravek  Xeristar vhodný. 

Obraťte se před jeho užíváním na svého lékaře v případě, že: 

užíváte nyní jiné přípravky k léčbě deprese (viz bod: “Další léčivé přípravky a přípravek 
Xeristar“) 

užíváte přípravky z léčivých rostlin obsahujících třezalku (Hypericum perforatum

trpíte onemocněním ledvin 

měl(a) jste záchvaty 

trp

ěl(a) jste mánií 

trpíte bipolární poruchou 

máte 

potíže se zrakem jako například určitý druh glaukomu (zelený zákal - zvýšený nitrooční 

tlak) 

trpíte či jste v minulosti trpěl(a) poruchami krvácivosti (sklon ke snadnému vzniku modřin). 

je u Vás riziko snížení hladiny sodíku 

(například pokud užíváte léky na odvodnění – diuretika, 

obzvláště ve starším věku) 

užíváte současně jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit poškození jater 

užíváte jiné přípravky obsahující duloxetin (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek Xeristar’). 

 

Přípravek  Xeristar může způsobovat pocit neklidu nebo neschopnost vydržet klidně sedět či stát na 

místě. Pokud se u Vás tyto známky projeví, informujte svého lékaře. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 

Jestliže trpíte depresí nebo úzkostnou poruchou, můžete občas pomýšlet na ublížení si nebo na 

sebevraždu. Tyto myšlenky mohou zesílit pokud začínáte antidepresiva užívat poprvé, protože k 

nástupu účinku těchto přípravků dochází se zpožděním, obvykle po asi dvou týdnech, ale někdy i po 

delší době.  
Tyto myšle

nky můžete mít častěji, pokud:  

jste již dříve uvažoval(a) o sebevraždě nebo o sebepoškození 

jste dosáhl(a) 

dospělosti v nedávné době. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko 

sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými poruchami, kteří byli léčeni 
antidepresivy. 

 
Jestliže se u Vás kdykoliv objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte 

svého lékaře nebo ihned navštivte nejbližší zdravotnické zařízení. 

Může být pro Vás užitečné svěřit se svou depresí nebo úzkostí vašemu příbuznému nebo blízkému 

příteli a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, 
pokud se budou domnívat, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud budou znepokojeni 

změnami ve Vašem chování. 
 

Děti a dospívající mladší 18 let 

Přípravek  Xeristar není běžně používán u dětí a dospívajících mladších 18 let. Měl(a) byste být také 
informován(a)

, že u pacientů mladších 18 let užívajících přípravky z této skupiny je zvýšené riziko 

nežádoucích účinků, jako jsou sebevražedné pokusy, myšlenky na sebevraždu a nepřátelské chování 

(převážně agrese, odpor a zlost). Navzdory tomu se lékař může rozhodnout, jestliže to je v nejlepším 

zájmu pacienta, předepsat přípravek  Xeristar i pacientovi mladšímu 18 let. Pokud lékař předepsal 

přípravek  Xeristar pacientovi mladšímu 18 let a vy chcete tuto skutečnost diskutovat, obraťte se na 

svého lékaře. Svého lékaře také informujte o objevení či zhoršení jakéhokoliv zde popsaného příznaku 

u pacienta užívajícího přípravek  Xeristar mladšího 18 let. U této věkové skupiny také ještě nebyl 

hodnocen vliv dlouhodobého podávání přípravku  Xeristar na růst, dospívání a vývoj poznávacích 
funkcí a chování. 
 

48 

D

alší léčivé přípravky a přípravek Xeristar 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) 

nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 

předpisu.  
 

Hlavní součást přípravku  Xeristar, duloxetin, je obsažen také v jiných přípravcích pro léčbu 
odlišných potíží: 
• 

diabetická neuropatická bolest, deprese, úzkost a močová inkontinence (únik moči) 

Měl(a) byste se vyvarovat současného užívání více než jednoho z těchto přípravků. Zkontrolujte se 

svým lékařem, zda neužíváte další lék obsahující duloxetin. 
 

Váš lékař by měl rozhodnout, můžete-li přípravek  Xeristar užívat v kombinaci s jinými léky. 

Nezahajujte nebo neukončujte užívání žádných léčivých přípravků včetně léků vydávaných bez 

lékařského předpisu a bylinných přípravků, dokud se neporadíte s lékařem.  
 

Informujte také svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků 
 
Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): 

Přípravek  Xeristar byste neměl(a) užívat, pokud současně 

užíváte (nebo jste v 

průběhu posledních 14 dní užíval(a)) jiný antidepresivní lék nazývaný inhibitor 

monoaminooxidázy (IMAO). 

Příklady IMAO zahrnují moklobemid (antidepresivum) a linezolid 

(antibiotikum). Užívání I

MAO může v kombinaci s užíváním mnoha léků vydávaných na předpis, 

včetně přípravku  Xeristar, vyvolat závažné, až život ohrožující nežádoucí účinky. Pokud jste přestali 

užívat některý IMAO, musíte počkat alespoň 14 dní, než budete moci začít užívat přípravek  Xeristar. 

Rovněž je třeba vyčkat nejméně 5 dní poté, co jste přestali užívat přípravek  Xeristar, než začnete 

užívat některý IMAO. 
 

Přípravky způsobující ospalost: patří sem přípravky předepsané Vaším lékařem včetně 

benzodiazepinů, silných léků proti bolesti, antipsychotik, fenobarbitalu a antihistaminik.  
 

Léčivé přípravky zvyšující hladinu serotoninu: triptany, tramadol, tryptofan, SSRI (jako je paroxetin 
a fluoxetin), SNRI (jako je venlafaxin), tricyklická antidepresiva (jako je klomipramin nebo 

amitriptylin), pethidin, třezalka aIMAO (jako je moklobemid a linezolid). Tyto léky zvyšují riziko 
vznik

u nežádoucích účinků; vyskytnou-li se neobvyklé příznaky během užívání těchto léčiv společně 

přípravkem  Xeristar, vyhledejte lékaře. 

 

Antikoagulační přípravky nebo protidestičkové podávané ústy: přípravky „ředící“ krev nebo 

zabraňující srážení krve. Tyto přípravky mohou zvýšit riziko krvácení.  
 

Přípravek  Xeristar s jídlem, pitím a alkoholem 

Přípravek  Xeristar lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pijete-li 

alkohol během léčby přípravkem  Xeristar. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

• 

Informujte svého lékaře, pokud v průběhu léčby přípravkem  Xeristar otěhotníte nebo 

těhotenství plánujete. Přípravek  Xeristar byste měla užívat pouze tehdy, až s lékařem 

prodiskutujete možný přínos a všechna potenciální rizika pro nenarozené dítě. 

 

Ubezpečte se, že Váš lékař a/nebo porodní asistentka vědí, že užíváte přípravek Xeristar. 

Užívání podobných léků (SSRI) v těhotenství může zvýšit riziko závažného stavu kojenců, tzv. 

perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a 

promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po narození. Pokud se 

to přihodí Vašemu dítěti, měl(a) byste okamžitě kontaktovat svou porodní asistentku a/nebo 

lékaře. 

49 

 

Užíváte-

li přípravek Xeristar ke konci svého těhotenství, mohou se u Vašeho dítěte po narození 

objevit určité příznaky. Ty se obvykle objeví při narození nebo během několika dní po narození. 

Tyto příznaky mohou zahrnovat ochablé svaly, třesavku, neklid, potíže s krmením, potíže 

dýcháním a křeče. Má-li Vaše dítě při narození některý z těchto příznaků nebo máte-li obavy o 

zdraví dít

ěte, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám budou schopni 

poradit. 

 
• 

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Užívání přípravku  Xeristar v průběhu kojení se 

nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Přípravek  Xeristar Vám může způsobit ospalost nebo závratě. Dokud si neověříte, jak na Vás  
Xeristar 

působí, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. 

 
P

řípravek  Xeristar obsahuje sacharózu 

 Xeristar 

obsahuje sacharózu. Jestliže víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na 

svého lékaře, než začnete přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek  Xeristar užívá 

 
Vždy užívejte tento 

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Přípravek Xeristar je určen k podání ústy. Tobolku polkněte celou a zapijte ji vodou. 
 

Pro léčbu deprese a diabetické neuropatické bolesti 
Obvyklá dávka 

přípravku  Xeristar je 60 mg  jednou denně, avšak dávku, která je správná právě pro 

Vás, Vám předepíše lékař.  
 

Pro léčbu generalizované úzkostné poruchy 

Obvyklá zahajovací dávka přípravku  Xeristar je 30 mg jednou denně, po které bude většina pacientů 

následně užívat dávku 60 mg jednou denně, avšak dávku, která je správná právě pro Vás, Vám 

předepíše lékař. Dávka může být podle odpovědi na léčbu přípravkem  Xeristar upravena až na 120 

mg denně. 
 

Pro pravidelné užívání přípravku  Xeristar je jednodušší jej užívat každý den ve stejnou dobu. 
 

Informujte se u svého lékaře na dobu, po kterou budete přípravek  Xeristar užívat. Bez konzultace s 

lékařem léčbu přípravkem  Xeristar nepřerušujte ani neměňte dávku. Řádné léčení Vaší poruchy je 

důležité, abyste se mohl(a) cítit lépe. Pokud není porucha léčena, nemusí odeznít a může se stát 

závažnější a hůře léčitelnou. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku  Xeristar, než jste měl(a) 

V případě, že užijete vyšší než Vám předepsanou dávku, kontaktujte ihned lékaře nebo lékárníka. 

Příznaky předávkování zahrnují ospalost, kóma, serotoninový syndrom (vzácná reakce, která může 

vyvolat pocity velkého štěstí, ospalost, nemotornost, neklid, pocit opilosti, horečku, pocení nebo 
svalovou ztuhlost), 

záchvat křečí, zvracení a zrychlený tep. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek  Xeristar 
Zapomenete-

li užít dávku léku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud to ovšem bude v 

době, kdy máte již užít další dávku, vynechejte zapomenutou a vezměte pouze svou obvyklou 
jednotlivou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte 

větší dávku přípravku  Xeristar za jeden den, než jaká Vám je předepsána. 
 

50 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek  Xeristar 

Léčbu nepřerušujte bez konzultace s lékařem ani v případě, že se již cítíte lépe. Jestliže se lékař 

domnívá, že přípravek  Xeristar již déle nepotřebujete, nejméně 2 týdny před úplným vysazením léčby 

Vám dávku začne snižovat.  
 

Někteří pacienti užívající přípravek  Xeristar měli při náhlém vysazení léku příznaky, jako jsou: 

• 

závra

tě, pocity brnění a mravenčení, nebo pocity podobné elektrickému šoku (zvláště v hlavě) 

poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát), únava, ospalost, pocit neklidu nebo 

vzrušení, pocit úzkosti, pocit na zvracení (nevolnost) nebo zvracení, třes, bolest hlavy, bolest 

svalů, pocit podráždění, průjem, nadměrné pocení nebo pocit točení hlavy.  

Tyto příznaky nejsou obvykle příliš závažné a ustupují během několika dní, ale pokud se u Vás objeví 

příznaky, které Vás obtěžují, poraďte se s lékařem. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout 

u každého. Tyto účinky jsou obvykle mírné až středně těžké a často po několika týdnech 

ustupují. 
 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se projevit u více než 1 z 10 osob)  

•  bolest hlavy, ospalost  
•  pocit nevolnosti (pocit na zvracení), sucho v ústech 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 10 osob) 

•  ztráta chuti k jídlu  
•  potíže se spánkem, pocit neklidu, menší sexuální touha, úzkost, potíže s orgasmem nebo 

neschopnost jej dosáhnout, neobvyklé sny 

• 

závratě, pocit netečnosti, třes, pocit necitlivosti, včetně necitlivosti, brnění nebo mravenčení 

na kůži 

• 

rozmazané vidění 

•  šelest v uchu (vnímání zvuku v 

uchu bez vnějšího podnětu) 

•  pocit bušení srdce  
•  zvýšený krevní tlak, návaly horka 
• 

častější zívání 

• 

zácpa, průjem, bolest žaludku, nevolnost (zvracení), pálení žáhy nebo špatné trávení, 

plynatost, zvýšené pocení, 

vyrážka (svědivá) 

• 

bolest svalů, svalová křeč 

• 

bolesti při močení, časté močení 

•  problémy s 

dosažením erekce, změny ejakulace 

• 

pády (obzvlášť u starších osob), únava 

•  úbytek hmotnosti. 

U dětí a dospívajících mladších 18-ti let s depresí léčených tímto přípravkem došlo na začátku jeho 
prvního užívání k 

určitému snížení hmotnosti. K návratu hmotnosti na úroveň odpovídající dětem a 

dospívajícím stejného věku a pohlaví došlo po 6 měsících léčby. 
 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 ze 100 osob) 

• 

zánět v krku působící chraptivý hlas 

•  sebevražedné myšlenky, problémy se spánkem, 

skřípaní zuby nebo svírání zubů, pocit 

dezorientace, nedostatek motivace 

• 

náhlé mimovolné tiky nebo záškuby svalů, pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát 

klidně na jednom místě, pocit nervozity, potíže se soustředit, změna chuti, potíže kontrolovat 

51 

pohyby např. nedostatek koordinace nebo mimovolné pohyby svalů, syndrom neklidných 
nohou, špatná kvalita spánku 

• 

rozšířené oční zorničky, problémy se zrakem 

• 

pocit závrati nebo točení hlavy (vertigo), bolest ucha 

•  rychlý a/nebo nepravidelný tep 
• 

mdloby, závrati, pocit závrati nebo mdloby při rychlém postavení se, pocit studených prstů na 

rukou nebo nohou 

•  stažení hrdla, krvácení z nosu 
•  zvracení krve nebo tmavá dehtovitá stolice, 

zánět žaludku a střeva, říhání, obtížné polykání 

• 

zánět jater, který může způsobit bolest břicha a žluté zbarvení kůže, nebo očního bělma 

• 

noční pocení, vyrážka, studený pot, citlivost na světlo, zvýšený sklon k tvorbě modřin 

•  na

pětí svalů, záškuby svalů 

• 

potíže s močením nebo nemožnost močit, obtížné zahájení močení, potřeba močit v noci, 

potřeba močit větší množství moči než obvykle, snížení toku moči 

• 

abnormální vaginální krvácení, abnormální menstruace včetně silné, bolestivé, nepravidelné 

nebo prodloužené menstruace, nezvykle slabá nebo vynechaná menstruace, bolest ve 
varlatech nebo šourku 

• 

bolest na hrudi, pocit chladu, žízeň, svalový třes, pocit horka, nezvyklý způsob chůze 

•  zvýšení hmotnosti  
• 

přípravek Xeristar může způsobit účinky, kterých si nemusíte všimnout, jako je zvýšení 

hodnot jaterních enzymů, hladiny draslíku v krvi, hodnot enzymu nazývaného kreatinin-
fosfokináza, cukru nebo cholesterolu. 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 1000 osob) 

•  závažné alergické 

reakce způsobující potíže s dýcháním, nebo závratě s otokem jazyka nebo 

rtů, alergické reakce 

•  snížení aktivity štítné žlázy

, která může způsobit únavu, nebo zvýšení hmotnosti 

•  dehydratace (ztráta a nedostatek vody v organismu), snížená hladina sodíku v krvi (

převážně u 

starších pacientů; příznaky mohou zahrnovat závrať, slabost, zmatenost, ospalost nebo velkou 

únavu nebo pocit nevolnosti, závažnějšími příznaky jsou mdloba, záchvaty křečí nebo pády), 
s

yndrom nedostatečné sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) 

•  sebevražedné chování, 

mánie (nadměrná aktivita, překotné myšlení a snížená potřeba spánku), 

agrese nebo hněv 

•  „

serotoninový syndrom“ (vzácná reakce, která může vyvolat pocity velkého štěstí, ospalost, 

nemotornost, neklid, pocit opilosti, horečku, pocení nebo svalovou ztuhlost), záchvaty křečí 

• 

zvýšený nitrooční tlak (glaukom) 

• 

záněty v ústech, jasně červená krev ve stolici, zápach z úst, zánět tlustého střeva (vedoucí 

průjmu) 

•  selhávání jater, 

žluté zbarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka) 

•  „Stevens-Johnson

ův syndrom“ (tvorba cihlově červených skvrn s puchýřky na kůži, ústech, 

očích a genitáliích), závažná alergické reakce způsobující otok tváře nebo hrdla (angioedém) 

• 

křeč žvýkacích svalů 

• 

nezvyklý pach moči 

• 

příznaky menopauzy (přechodu), abnormální tvorba mateřského mléka u mužů a žen. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 10000 osob) 

• 

zánět kožních krevních cév (kožní vaskulitida) 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí ú

činky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

52 

 
 
5. 

Jak 

přípravek  Xeristar uchovávat 

 
Uchovávejte 

tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte tento p

řípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 
30 °C. 
 
Nevyhazujte žádné  l

éčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek  Xeristar obsahuje  

Léčivou látkou je duloxetinum.  
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 

30 nebo 60 mg (ve formě hydrochloridu). 

 
Další složky:  
Obsah tobolky: 

hypromelóza, acetátosukcinát hypromelózy, sacharóza, zrněný cukr, mastek, oxid 

titaničitý (E171), triethyl-citrát (Pro další informace týkající se sacharózy viz závěr bodu 2). 

Tělo tobolky: želatina, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), žlutý oxid 
železitý syntetický (E172) (pouze 60 mg), zelený inkoust (30 mg) nebo bílý inkoust (60 mg). 
Zelený inkoust: syntetický 

černý oxid železitý (E172), syntetický žlutý oxid železitý (E172), 

propylenglykol, šelak. 
Bílý inkoust: 

oxid titaničitý (E171), propylenglykol, šelak, povidon. 

 

Jak přípravek  Xeristar vypadá a co obsahuje toto balení 
 Xeristar je e

nterosolventní tvrdá tobolka (tvrdá tobolka rozpustná ve střevě k vnitřnímu užití). 

 
Každá tobolka  Xeristar 

obsahuje granulky léčivé látky s potahem na ochranu proti žaludeční 

kyselině. 
  

Přípravek  Xeristar je dostupný ve dvou silách: 30 mg a 60 mg. 
30 mg tobolky jsou modro-bílé s potiskem ‘30 mg’ a kódem ‘9543’. 
60 mg tobolky jsou modro-zelené s potiskem ‘60 mg’ a kódem ‘9542’ 
 

Přípravek  Xeristar 30 mg je dodáván v baleních po 7a 28 tobolkách.  

Přípravek  Xeristar 60 mg je dodáván v baleních po 28, 56, 84, 98, 100 a 500 tobolkách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
 
Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, 
Nizozemsko. 
 
Výrobce:
 Lilly S.A., Avda. De 

la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko. 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

53 

 
België/Belgique/Belgien 
Eli Lilly Benelux S.A./N.V. 
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 
 

Lietuva 
Eli Lilly Ho

ldings Limited atstovybė 

Tel. +370 (5) 2649600 
 

България 

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България 

тел. + 359 2 491 41 40 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Eli Lilly Benelux S.A./N.V. 
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84  

Česká republika 

Eli Lilly ČR, s.r.o. 
Tel: + 420 234 664 111 
 

Magyarország 
Lilly Hungária Kft. 
Tel: + 36 1 328 5100 

Danmark 
Eli Lilly Danmark A/S 
Tlf: +45 45 26 60 00 
 

Malta 
Charles de Giorgio Ltd. 
Tel: + 356 25600 500 

Deutschland 
Lilly Deutschland GmbH 
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 
 

Nederland 
Eli Lilly Nederland B.V. 
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 

Eesti 
Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal 
Tel: +372 6 817 280 
 

Norge 
Eli Lilly Norge A.S 
Tlf: +47 22 88 18 00 

Ελλάδα 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.  

Τηλ: +30 210 629 4600 
 

Österreich 
Eli Lilly Ges.m.b.H.  
Tel: + 43-(0) 1 711 780 

España 
Laboratorios Dr. Esteve, S.A. 
Tel: + 34 93 446 60 00 
 

Polska 
Eli Lilly Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 440 33 00 
 

France 
Lilly France SAS 
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34 
 

Portugal 
Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: + 351 21-4126600 
 

Hrvatska 
Eli Lilly Hrvatska d.o.o. 
Tel: +385 1 2350 999 
 

România 
Eli Lilly România S.R.L. 
Tel: + 40 21 4023000 

Ireland 
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited 
Tel: +353-(0) 1 661 4377 

 

Slovenija 
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 580 00 10 

Ísland 
Icepharma hf. 
Sími + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Eli Lilly Slovakia, s.r.o. 
Tel: + 421 220 663 111 

Italia 
Eli Lilly Italia S.p.A. 
Tel: + 39- 055 42571 
 

Suomi/Finland 
Oy Eli Lilly Finland Ab 
Puh/Tel: +358-(0) 9 85 45 250 

54 

Κύπρος 
Phadisco Ltd  

Τηλ: +357 22 715000 
 

Sverige 
Eli Lilly Sweden AB 
Tel: + 46-(0)8 7378800 

Latvija 

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība 

Latvijā 
Tel: + 371 67364000 

United Kingdom 
Eli Lilly and Company Limited 
Tel: + 44-(0) 1256 315000 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {datum} 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury 

pro léčivé přípravky (EMA):

 http://www.ema.europa.eu/

 

 

55 

Recenze

Recenze produktu XERISTAR 60 MG 500X60MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu XERISTAR 60 MG 500X60MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám