Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

XELODA 150 MG 60X150MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26136

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, GRENZACH-WYHLEN
Kód výrobku: 26136
Kód EAN: 8594040192815
Kód SÚKL: 27023
Doplněk názvu: 150MG TBL FLM 60(6X10)
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, GRENZACH-WYHLEN
Přípravek Xeloda je předepisován lékařem k léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva, konečníku, žaludku nebo prsu. Dále je přípravek Xeloda předepisován lékařem k prevenci výskytu nového nádorového onemocnění tlustého střeva u pacientů, kterým byl nádor chirurgicky odstraněn. Přípravek Xeloda může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

Příbalový leták

XELODA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety. 

Xeloda 500 mg potahované tablety. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety 

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg. 

 

Xeloda 500 mg potahované tablety 

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg. 

 

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:  

Xeloda 150 mg potahované tablety 

Jedna 150mg potahovaná tableta obsahuje 15,6 mg bezvodé laktózy.  

 

Xeloda 500 mg potahované tablety 

Jedna 500mg potahovaná tableta obsahuje 52 mg bezvodé laktózy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahované tablety 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety 

Xeloda 150 mg potahované tablety jsou bikonvexní tablety světle broskvové barvy oválného tvaru s 

vyznačeným nápisem ‘150’ na jedné straně a ‘Xeloda’ na druhé straně.  

 

Xeloda 500 mg potahované tablety 

Xeloda 500 mg potahované tablety jsou bikonvexní tablety broskvové barvy oválného tvaru s 

vyznačeným nápisem ‘500’ na jedné straně a ‘Xeloda’ na druhé straně.  

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek Xeloda je indikován k léčbě: 

 

- adjuvantní léčbě pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (stadia C podle Dukese) 

(viz bod 5.1). 

 

- metastazujícího kolorektálního karcinomu (viz bod 5.1). 

 

-  první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu (viz bod 

5.1). 

 

- pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu v kombinaci s docetaxelem 

(viz bod 5.1) po selhání cytotoxické chemoterapie. Předchozí terapie by měla zahrnovat antracyklin.  

 

- pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu v monoterapii po selhání 

chemoterapeutického režimu zahrnujícího taxany a antracykliny nebo pacientů, u kterých není další 

léčba antracykliny indikována. 

 

4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Xeloda by měla být předepisována pouze kvalifikovaným lékařem, který má dostatečné zkušenosti 

s používáním protinádorových léčivých přípravků. Doporučuje se pečlivé sledování všech pacientů 

během prvního cyklu léčby. 

V případě progrese onemocnění nebo netolerovatelné toxicity přípravku by měla být léčba přerušena. 

V tabulce 1 resp. v tabulce 2 je uveden výpočet standardní a snížené dávky, který vychází z plochy 

povrchu těla při úvodních dávkách přípravku Xeloda 1250 mg/m

2

 a 1000 mg/m

2

.  

 

Dávkování 

 

Doporučené dávkování (viz bod 5.1): 

 

Monoterapie 

Karcinom tlustého střeva, konečníku a karcinom prsu  

Při monoterapii kapecitabinem v adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva, v léčbě metastazujícího 

kolorektálního karcinomu nebo lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu prsu je 

doporučena úvodní dávka 1250 mg/m

2

 užívaná dvakrát denně (ráno a večer; to odpovídá celkové 

denní dávce 2500 mg/m

2

) po dobu 14 dnů s následující 7denní přestávkou bez podávání přípravku. Při 

adjuvantní léčbě pacientů s karcinomem tlustého střeva ve stádiu III se doporučuje délka léčby 6 

měsíců.  

 

Kombinovaná léčba 

Karcinom tlustého střeva, kolorekta a karcinom žaludku 

Při kombinované léčbě by doporučená úvodní dávka kapecitabinu měla být snížena na 

800 - 1000 mg/m

2

 při podávání 2x denně po dobu 14 dnů s následnou přestávkou 7 dní nebo na 

625 mg/m

2

 dvakrát denně při kontinuálním podávání (viz bod 5.1). V kombinaci s irinotekanem je 

doporučená úvodní dávka 800 mg/m

2

 při podávání 2x denně po dobu 14 dnů s následnou přestávkou 

7 dnů, irinotekan se podává v dávce 200 mg/m

2

 v den 1. Přidání bevacizumabu do kombinovaného 

režimu úvodní dávku kapecitabinu neovlivňuje. Podle souhrnu údajů o přípravku pro cisplatinu by u 

pacientů užívajících kapecitabin v kombinaci s cisplatinou měla být před zahájením léčby cisplatinou 

podána premedikace k udržení odpovídající hydratace a premedikace antiemetiky. U nemocných 

léčených kombinací kapecitabin + oxaliplatina je doporučena premedikace antiemetiky dle Souhrnu 

údajů o přípravku oxaliplatina. Adjuvantní léčba nemocných s nádorem tlustého střeva stádia III je 

doporučena v trvání 6 měsíců. 

 

Karcinom prsu 

V kombinaci s docetaxelem je doporučená úvodní dávka kapecitabinu v léčbě metastazujícího 

karcinomu prsu 1250 mg/m

2

 dvakrát denně po dobu 14 dnů s následující 7denní přestávkou bez 

podávání přípravku, docetaxel se podává v dávce 75 mg/m

2

 ve formě intravenózní infuze trvající 1 

hodinu každé tři týdny. U pacientů užívajících kapecitabin v kombinaci s docetaxelem by měla být 

před zahájením léčby docetaxelem podána premedikace perorálními kortikosteroidy, např. 

dexametasonem, podle instrukcí uvedených v souhrnu údajů o přípravku pro docetaxel. 

 

Výpočet dávky přípravku Xeloda 

 

Tabulka 1  Výpočet standardní a snížené dávky kapecitabinu provedený na základě plochy povrchu 

těla při úvodní dávce 1250 mg/m

2

  

 

Dávka 1250 mg/m

2

 (dvakrát denně) 

 

 

Plná dávka 

 

 

1250 mg/m

2

 

Počet 150 mg tablet 

a/nebo 500 mg tablet 

na jedno podání 

(každá dávka je 

podávána ráno 

a večer) 

Snížená dávka  

(75 %) 

 

950 mg/m

Snížená dávka 

(50 %) 

 

625 mg/m

2

 

Plocha 

tělesného 

povrchu (m

2

Podávaná 

dávka (mg) 

 

150 mg 

 

500 mg 

Podávaná dávka 

(mg) 

Podávaná dávka 

(mg) 

≤ 

1,26 

1500 

1150 

800 

1,27 – 1,38 

1650 

1300 

800 

1,39 – 1,52 

1800 

1450 

950 

1,53 – 1,66 

2000 

1500 

1000 

1,67 – 1,78 

2150 

1650 

1000 

1,79 – 1,92 

2300 

1800 

1150 

1,93 – 2,06 

2500 

1950 

1300 

2,07 – 2,18 

2650 

2000 

1300 

≥ 

2,19 

2800 

2150 

1450 

 

Tabulka 2  Výpočet standardní a snížené dávky kapecitabinu provedený na základě plochy povrchu 

těla při úvodní dávce 1000 mg/m

2

  

 

Dávka 1000 mg/m

2

 (dvakrát denně) 

 

 

Plná dávka  

 

 

1000 mg/m

2

 

Počet 150 mg tablet 

a/nebo 500 mg tablet 

na jedno podání 

(každá dávka je 

podávána ráno 

a večer) 

Snížená dávka 

(75 %) 

 

750 mg/m

Snížená dávka 

(50 %) 

 

500 mg/m

2

 

Plocha 

tělesného 

povrchu (m

2

Podávaná 

dávka (mg) 

 

150 mg 

 

500 mg 

Podávaná dávka 

(mg) 

Podávaná dávka 

(mg) 

≤ 

1,26 

1150 

800 

600 

1,27 – 1,38 

1300 

1000 

600 

1,39 – 1,52 

1450 

1100 

750 

1,53 – 1,66 

1600 

1200 

800 

1,67 – 1,78 

1750 

1300 

800 

1,79 – 1,92 

1800 

1400 

900 

1,93 – 2,06 

2000 

1500 

1000 

2,07 – 2,18 

2150 

1600 

1050 

≥ 

2,19 

2300 

1750 

1100 

 

Úprava dávkování během léčby 

 

Obecně 

Projevy toxicity v důsledku podávání kapecitabinu mohou být řešeny symptomatickou léčbou a/nebo 

úpravou dávek (přerušením léčby nebo snížením dávky). Jakmile dojde ke snížení dávky, neměla by 

být dávka již později zvyšována. V případě toxicity, která dle mínění lékaře nebude závažná nebo 

život ohrožující, jako jsou například alopecie, změna chuti, změny nehtů, je možno v léčbě pokračovat 

stejnou dávkou bez redukce nebo přerušení. Pacienty léčené kapecitabinem je třeba informovat, že v 

případě výskytu středně závažných nebo závažných nežádoucích účinků je nutno okamžitě přerušit 

léčbu. Dávky kapecitabinu vynechané z důvodu toxicity se nenahrazují. Dále je uvedena doporučená 

úprava dávkování při projevech toxicity přípravku. 

 

Tabulka 3 

Schéma snížení dávky kapecitabinu (třítýdenní cyklus nebo kontinuální léčba) 

Stupeň toxicity 

Změny dávky v průběhu léčebného 

cyklu 

Úprava dávek pro příští 

léčebný cyklus/dávku 

 (% úvodní dávky) 

 

Stupeň 1 

Udržovací dávka 

Udržovací dávka 

 

Stupeň 2 

-1. výskyt 

Přerušit léčbu, dokud nedojde 

ke zlepšení na stupeň 0-1 

100 % 

-2. výskyt 

75 % 

-3. výskyt 

50 % 

-4. výskyt 

Trvale ukončit léčbu 

Není relevantní  

 

Stupeň 3 

-1. výskyt 

Přerušit léčbu, dokud nedojde 

ke zlepšení na stupeň 0-1 

75 % 

-2. výskyt 

50 % 

-3. výskyt 

Trvale ukončit léčbu 

Není relevantní 

 

Stupeň 4 

-1. výskyt 

Trvale přerušit léčbu 

nebo 

Pokud lékař usoudí, že 

pokračování léčby je 

v nejlepším zájmu pacienta, 

přerušit léčbu, dokud nedojde 

ke zlepšení na stupeň 0-1 

50 % 

-2. výskyt 

Trvale ukončit léčbu 

Není relevantní 

*Dle Obecných kritérií toxicity Skupiny klinických studií Národního institutu Kanady pro zhoubné nádory 

(National Cancer Institute of Canada Clinical Trial Group (NCIC CTG) Common Toxicity Criteria) (verze 1) 

nebo dle Obecných terminologických kritérií nežádoucích příhod programu hodnocení nádorové léčby 

Amerického národního institutu pro zhoubné nádory (Common Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE) of the Cancer Therapy Evaluation Program, US National Cancer Institute), verze 4.0. Plantopalmární 

erytrodysestezie ("hand-foot" syndrom) a hyperbilirubinémie viz bod 4.4. 

 

Hematologie  

Nemocní se vstupním počtem neutrofilů <1,5 x 10

9

/l a/nebo počtem trombocytů <100 x 10

9

/l nemají 

být kapecitabinem léčeni. V případě, že neplánované laboratorní vyšetření v průběhu léčebného cyklu 

ukáže, že počet neutrofilů klesl pod 1,0 x 10

9

/l nebo počet trombocytů klesl pod 75 x 10

9

/l, má být 

léčba kapecitabinem přerušena. 

 

Úprava dávky z důvodu toxicity v případě, kdy je kapecitabin užíván v kombinaci s dalšími léčivými 

přípravky v třítýdenním cyklu 

Jestliže je kapecitabin užíván v kombinaci s dalšími léčivými přípravky v třítýdenním cyklu, měla by 

být úprava dávky z důvodu toxicity prováděna podle tabulky 3, pokud jde o kapecitabin, a podle 

příslušného souhrnu údajů o přípravku, pokud jde o další léčivý přípravek (léčivé přípravky).  

 

V případě, kdy je na začátku léčebného cyklu indikováno odložení léčby kapecitabinem nebo se 

odložení léčby týká dalšího léčivého přípravku (dalších léčivých přípravků), mělo by být odloženo 

podávání všech léčivých přípravků až do doby, dokud nejsou splněny požadavky ke znovuzahájení 

léčby všemi léčivými přípravky.  

 

Pokud se v průběhu léčebného cyklu projeví toxicita, která podle ošetřujícího lékaře není způsobena 

kapecitabinem, je možno v léčbě kapecitabinem pokračovat a dávku dalšího léčivého přípravku 

upravit v souladu s příslušným souhrnem údajů o přípravku.  

 

Pokud je nutné léčbu dalším léčivým přípravkem (dalšími léčivými přípravky) trvale ukončit, je 

možné po splnění kritérií pokračovat v léčbě kapecitabinem. 

 

Toto doporučení platí pro všechny indikace a pro všechny zvláštní skupiny pacientů. 

 

Úprava dávky z důvodu toxicity v případě, kdy je kapecitabin užíván kontinuálně v kombinaci s 

dalšími léčivými přípravky  

Jestliže je kapecitabin užíván nepřetržitě v kombinaci s dalšími léčivými přípravky, měla by být 

úprava dávky z důvodu toxicity prováděna podle tabulky 3, pokud jde o kapecitabin, a podle 

příslušného souhrnu údajů o přípravku, pokud jde o další přípravek (přípravky). 

 

Úprava dávkování u zvláštních skupin pacientů 

 

Jaterní poškození  

U pacientů s jaterním poškozením nejsou k dispozici dostatečná data týkající se bezpečnosti a 

účinnosti, tak aby mohla být doporučena vhodná úprava dávkování. Neexistují žádné informace 

týkající se použití přípravku u pacientů s jaterním poškozením v důsledku cirhózy nebo hepatitidy. 

 

Renální poškození  

Kapecitabin je kontraindikován u pacientů s těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu méně 

než 30 ml/min [Crockroft a Gault] před zahájením léčby). U pacientů se středně závažným renálním 

poškozením (clearance kreatininu 30 – 50 ml/min před zahájením léčby) je incidence nežádoucích 

účinků 3. nebo 4. stupně zvýšena ve srovnání s celkovou populací. U pacientů s renálním poškozením 

středního stupně před zahájením léčby se doporučuje snížení úvodní dávky na 75 % z úvodní dávky 

1250 mg/m

2

. Při úvodní dávce 1000 mg/m

2

 není u pacientů se středně závažným renálním poškozením 

před zahájením léčby nutná redukce dávky. U pacientů s mírným renálním poškozením (clearance 

kreatininu 51 – 80 ml/min před zahájením léčby) se nedoporučuje žádná úprava úvodní dávky. Pokud 

dojde u pacientů v průběhu léčby k rozvoji nežádoucích účinků 2., 3. nebo 4. stupně, je nutná pečlivá 

monitorace a okamžité přerušení léčby s následnou úpravou dávek podle výše uvedené tabulky 3. 

Pokud vypočtená clearance kreatininu v průběhu léčby klesne pod hodnotu 30 ml/min, má být léčba 

přípravkem Xeloda ukončena. Tato doporučení úpravy dávkování při renálním poškození platí jak pro 

monoterapii, tak pro kombinovanou léčbu (viz též níže odstavec „Starší pacienti“).  

 

Starší pacienti  

Při monoterapii kapecitabinem není nutná žádná úprava úvodní dávky. Ve srovnání s mladšími 

pacienty však byly u pacientů ≥ 60 let pozorovány častěji nežádoucí účinky 3. nebo 4. stupně 

vznikající v souvislosti s léčbou.  

Pokud byl kapecitabin použit v kombinaci s jinými léčivými přípravky, byl u starších nemocných 

(≥ 65 let) ve srovnání s mladšími nemocnými pozorován vyšší výskyt nežádoucích účinků stupně 3 a 

4, včetně těch, které vedly k ukončení léčby. U pacientů ≥ 60 let se doporučuje pečlivé monitorování.  

V kombinaci s docetaxelem: u pacientů ve věku 60 let a starších byla zaznamenána zvýšená 

incidence nežádoucích účinků 3. nebo 4. stupně vznikajících v souvislosti s léčbou a 

závažných nežádoucích účinků vznikajících v souvislosti s léčbou (viz bod 5.1). U pacientů ve 

věku 60 let a starších se doporučuje snížení počáteční dávky kapecitabinu na 75 % 

(950 mg/m

2

 2x denně). Pokud u pacientů ≥ 60 let léčených sníženou počáteční dávkou 

kapecitabinu v kombinaci s docetaxelem není pozorováno žádné zvýšení toxicity, dávka 

kapecitabinu může být opatrně zvyšována na 1250 mg/m

2

 dvakrát denně. 

 

Pediatrická populace 

Nejsou k dispozici relevantní údaje o použití kapecitabinu v pediatrické populaci v indikaci karcinom 

tlustého střeva, konečníku, žaludku a prsu. 

 

Způsob podání 

Tablety přípravku Xeloda se mají spolknout a zapít vodou do 30 minut po jídle. 

 

4.3 

Kontraindikace 

 

 

Těžké a neočekávané reakce na léčbu fluoropyrimidiny v anamnéze. 

 

Hypersenzitivita na kapecitabin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo 

na fluoruracil. 

 

U pacientů se známou úplně chybějící aktivitou dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD) (viz 

bod 4.4). 

 

V průběhu těhotenství a kojení. 

 

U pacientů s těžkou leukopenií, neutropenií nebo trombocytopenií. 

 

U pacientů s těžkým jaterním poškozením. 

 

U pacientů s těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu méně než 30 ml/min). 

 

Léčba sorivudinem nebo chemicky příbuznými látkami, např. brivudinem (viz bod 4.5). 

 

Při existenci kontraindikace pro použití některého léčivého přípravku v kombinovaném 

režimu nelze příslušný léčivý přípravek použít. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Dávku limitující toxicita  

Dávku limitující toxicita zahrnuje průjem, bolesti břicha, nauzeu, stomatitidu a syndrom ruka – noha 

(kožní reakce ruka – noha, palmárně-plantární erytrodysestezie). Většina nežádoucích účinků je 

reverzibilní a nevyžaduje trvalé přerušení léčby, někdy však může být nutné vynechání nebo snížení 

dávek. 

 

Průjem  

Pacienti s těžkými průjmy musí být pečlivě monitorováni a v případě dehydratace je třeba doplnit 

tekutiny a elektrolyty. Může být použita standardní protiprůjmová léčba (např. loperamid). Průjem 

2. stupně dle NCIC CTC je definován jako zvýšení počtu stolic na 4-6 během dne nebo noční 

průjmovitá stolice, průjem 3. stupně jako zvýšení počtu stolic na 7-9 během dne nebo inkontinence a 

malabsorpce. Průjem 4. stupně je definován jako zvýšení počtu stolic > 10 za den, makroskopicky 

krvavý průjem nebo nutnost parenterální podpůrné léčby. Dle potřeby by měla být dávka redukována 

(viz bod 4.2). 

 

Dehydratace  

Dehydrataci je nutno předcházet a v případě výskytu je nutno ji korigovat. Nemocní s anorexií, astenií, 

nauzeou, zvracením nebo průjmem mohou být rychle dehydratováni. Dehydratace může způsobit 

akutní selhání ledvin, zvláště u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo při souběžném podávání 

kapecitabinu s léky se známým nefrotoxickým účinkem. Akutní selhání ledvin následně po 

dehydrataci může vést potenciálně i k úmrtí. Při výskytu dehydratace stupně 2 (či vyššího) má být 

léčba kapecitabinem okamžitě přerušena a dehydratace upravena. Léčba by neměla být znovu 

zahájena, dokud nemocný není rehydratován a všechny vyvolávající příčiny nejsou upraveny nebo pod 

kontrolou. V případě potřeby by se měla upravit dávka s ohledem na vyvolávající nežádoucí příhodu 

(viz bod 4.2). 

 

Syndrom ruka-noha  

Syndrom ruka-noha také známý jako kožní reakce ruka-noha, palmárně-plantární erytrodysestezie 

nebo chemoterapií navozený akrální erytém. Syndrom ruka-noha 1. stupně je definován jako pocit 

necitlivosti, dysestezie/parestezie, mravenčení, nebolestivý otok nebo erytém na rukou a/nebo nohou 

a/nebo pocit diskomfortu, který nenarušuje pacientovy běžné denní aktivity. 

Syndrom ruka-noha 2. stupně je definován jako bolestivý erytém a otok na rukou a/nebo nohou a/ 

nebo pocit diskomfortu, který ovlivňuje pacientovy běžné denní aktivity. 

Syndrom ruka-noha 3. stupně je charakterizován mokvajícími deskvamacemi, ulceracemi, tvorbou 

puchýřů a výraznou bolestí rukou a/nebo nohou a/nebo těžkým diskomfortem znemožňujícím 

pacientovi vykonávat práci nebo běžné denní aktivity. Přetrvávající nebo závažný syndrom ruka-noha 

(stupně 2 a výše) může nakonec vést ke ztrátě otisků prstů, což může mít dopad na identifikaci 

pacienta. Pokud se objeví syndrom ruka-noha 2. nebo 3. stupně, mělo by být podávání kapecitabinu 

přerušeno, dokud příznaky nevymizí nebo se jejich intenzita nesníží na úroveň 1. stupně. Po 

proběhlém syndromu ruka-noha 3. stupně by měly být následné dávky kapecitabinu sníženy. Je-li 

kapecitabin užíván v kombinaci s cisplatinou, nedoporučuje se k symptomatické nebo k sekundární 

profylaktické léčbě syndromu ruka-noha používat vitamín B6 (pyridoxin), který podle publikovaných 

údajů může snižovat účinnost cisplatiny. Je prokázáno, že v profylaxi syndromu ruka-noha u pacientů 

léčených přípravkem Xeloda je účinný dexpanthenol.  

 

Kardiotoxicita  

S léčbou fluoropyrimidiny byly spojeny projevy kardiotoxicity zahrnující akutní infarkt myokardu, 

anginu pectoris, arytmie, kardiogenní šok, náhlou smrt a elektrokardiografické změny (včetně velmi 

vzácných případů prodloužení QT intervalu). Tyto nežádoucí účinky mohou být častější u pacientů 

s předchozí anamnézou ischemické choroby srdeční. U pacientů užívajících kapecitabin byly 

zaznamenány srdeční arytmie (včetně fibrilace komor, torsade de pointes a bradykardie), angina 

pectoris, akutní infarkt myokardu, srdeční selhání a kardiomyopatie. Opatrnosti je třeba u pacientů 

s anamnézou významného srdečního onemocnění, arytmií nebo anginou pectoris (viz bod 4.8). 

 

Hypo- nebo hyperkalcemie  

V průběhu léčby kapecitabinem byla zaznamenána hypo- nebo hyperkalcemie. Opatrnosti je třeba u 

pacientů s preexistující hypo- nebo hyperkalcemií (viz bod 4.8). 

 

Centrální nebo periferní nervový systém  

Opatrnosti je třeba u pacientů s onemocněním centrálního nebo periferního nervového systému, např. 

mozkovými metastázami nebo neuropatií (viz bod 4.8). 

 

Diabetes mellitus nebo poruchy elektrolytové rovnováhy  

Opatrnost je nutná u pacientů s diabetem mellitem nebo s poruchami elektrolytové rovnováhy, neboť 

v průběhu léčby kapecitabinem může dojít ke zhoršení těchto stavů. 

 

Antikoagulační léčba kumarinovými deriváty  

V lékové interakční studii s podáním jednotlivé dávky warfarinu došlo k signifikantnímu zvýšení 

průměrné AUC (+ 57 %) S-warfarinu. Tyto výsledky naznačují interakci vznikající pravděpodobně 

v důsledku inhibice isoenzymatického systému 2C9 cytochromu P450 kapecitabinem. U pacientů 

užívajících kapecitabin zároveň s perorální antikoagulační léčbou kumarinovými deriváty by měla být 

antikoagulační odpověď (INR nebo protrombinový čas) pečlivě monitorována a dávka antikoagulancia 

přiměřeně upravena (viz bod 4.5). 

 

Jaterní poškození  

Vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti podávání kapecitabinu u pacientů s jaterním 

poškozením by měli být pacienti s mírnou až středně těžkou poruchou jater pečlivě monitorováni, a to 

bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost jaterních metastáz. Pokud dojde v důsledku léčby ke zvýšení 

bilirubinu na > 3,0 x horní hranice normy nebo ke zvýšení jaterních aminotransferáz (ALT, AST) na 

> 2,5 x horní hranice normy, mělo by být podávání kapecitabinu přerušeno. Monoterapie 

kapecitabinem může být znovu zahájena při poklesu bilirubinu na ≤ 3,0 x horní hranice normy nebo 

při snížení jaterních aminotransferáz na ≤ 2,5 x horní hranice normy.  

 

Renální poškození  

U pacientů se středně závažným renálním poškozením (clearance kreatininu 30-50 ml/ min) je 

incidence nežádoucích účinků 3. nebo 4. stupně ve srovnání s celkovou populací zvýšena (viz body 

4.2 a 4.3). 

 

Deficit dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD)  

Vzácná neočekávaná závažná toxicita (např. stomatitida, průjem, zánět sliznice, neutropenie a 

neurotoxicita) související s 5-FU byla připisována nedostatečné aktivitě DPD.   

Pacienti s nízkou nebo chybějící DPD aktivitou enzymu podílejícího se na degradaci fluoruracilu jsou 

vystaveni zvýšenému riziku závažných, život ohrožujících nežádoucích účinků způsobených 

fluoruracilem, někdy končících úmrtím. Ačkoli DPD deficit nemůže být přesně stanoven, je známo, že 

pacienti s určitými homozygotními nebo složenými heterozygotními mutacemi v místě DPYD genu, 

které mohou způsobit úplně nebo téměř úplně chybějící DPD aktivitu enzymu (jak je určeno 

z laboratorních testů), mají nejvyšší riziko život ohrožující toxicity někdy končící úmrtím, a proto 

nesmí být léčeni přípravkem Xeloda (viz bod 4.3). Nebyla prokázána žádná bezpečná dávka pro 

pacienty s úplně chybějící DPD aktivitou.  

 

Pacienti s částečným deficitem DPD (jako například ti s heterozygotními mutacami v místě DPYD 

genu) a u nichž lze předpokládat, že prospěch z podání přípravku Xeloda převažuje nad riziky (s 

přihlédnutím k vhodnosti alternativního chemoterapeutického režimu bez fluoropyrimidinu), musí být 

léčeni s velkou opatrností a často sledováni při úpravě dávek dle toxicity. K dispozici jsou 

nedostatečné údaje o doporučení konkrétní dávky u pacientů s částečnou DPD aktivitou, měřeno 

specifickým testem. 

 

U pacientů s nerozpoznaným deficitem DPD léčených kapecitabinem se může projevit život ohrožující 

toxicita s projevy akutního předávkování (viz bod 4.9). V případě akutní toxicity stupně 2-4 musí být 

léčba okamžitě přerušena. Na základě klinického zhodnocení vzniku, trvání a stupně závažnosti 

pozorované toxicity má být uváženo trvalé ukončení léčby. 

 

Oftalmologické komplikace  

Pacienti mají být pečlivě sledováni z důvodu oftalmologických komplikací, jako jsou keratitida a 

onemocnění rohovky, zvláště pokud mají oční onemocnění v anamnéze. Léčba očních onemocnění má 

být zahájena dle klinických potřeb. 

 

Závažné kožní reakce  

Přípravek Xeloda může vyvolat závažné kožní reakce, jako jsou Stevens-Johnsonův syndrom a 

toxická epidermální nekrolýza. Podávání přípravku Xeloda má být trvale ukončeno u pacientů, u 

kterých se v průběhu léčby vyskytne závažná kožní reakce. 

 

Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek obsahuje bezvodou laktózu jako pomocnou látku, neměli 

by pacienti se vzácnými dědičnými poruchami, jako jsou intolerance galaktózy, vrozený deficit 

laktázy nebo malabsorpce glukózy a galaktózy, tento lék užívat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky 

 

Substráty cytochromu P450 2C9  

Kromě warfarinu nebyly provedeny studie interakcí mezi kapecitabinem a dalšími substráty CYP2C9. 

Při současném podávání kapecitabinu a substrátů 2C9 (např. fenytoinu) je nutno postupovat opatrně. 

Viz též níže interakce s antikoagulancii s obsahem derivátů kumarinu a bod 4.4. 

 

Antikoagulační léčba kumarinovými deriváty  

U pacientů užívajících zároveň s kapecitabinem kumarinová antikoagulancia jako jsou warfarin nebo 

fenprokumon byly zaznamenány poruchy koagulačních parametrů a/nebo krvácení. Tyto nežádoucí 

účinky se objevily během několika dnů až několika měsíců po zahájení léčby kapecitabinem a 

v několika případech v průběhu 1 měsíce po ukončení léčby kapecitabinem. V klinické 

farmakokinetické interakční studii došlo při léčbě kapecitabinem po podání jednotlivé dávky 20 mg 

warfarinu ke zvýšení AUC S-warfarinu o 57 % a zároveň k 91% zvýšení hodnot INR. Vzhledem 

k tomu, že metabolizmus R-warfarinu nebyl ovlivněn, tyto výsledky naznačují, že kapecitabin působí 

„down regulaci“ izoenzymů 2C9, ale nemá žádný vliv na izoenzymy 1A2 a 3A4. Pacienti užívající 

kumarinová antikoagulancia zároveň s kapecitabinem by měli být pravidelně monitorováni s ohledem 

10 

na možnost změn koagulačních parametrů (PT nebo INR) a dávka antikoagulancia by měla být 

odpovídajícím způsobem upravena. 

 

Fenytoin  

Při současném užívání kapecitabinu s fenytoinem byly zaznamenány zvýšené plazmatické koncentrace 

fenytoinu, které v jednotlivých případech vyústily v symptomy fenytoinové intoxikace. Pacienti 

užívající fenytoin zároveň s kapecitabinem by měli být pravidelně monitorováni s ohledem na 

možnost zvýšené plazmatické koncentrace fenytoinu. 

 

Kyselina folinová/kyselina listová  

Studie s kombinací kapecitabinu a kyseliny folinové ukázala, že kyselina folinová nemá žádný větší 

vliv na farmakokinetiku kapecitabinu ani jeho metabolitů. Kyselina folinová však ovlivňuje 

farmakodynamiku kapecitabinu, jehož toxicita může být kyselinou folinovou zvýšena: maximální 

tolerovaná dávka (MTD) kapecitabinu užívaná samostatně při intermitentním režimu podávání je 

3000 mg/m

za den, zatímco při užívání zároveň s kyselinou folinovou (30 mg perorálně 2x denně) je 

tato maximální tolerovaná dávka kapecitabinu jen 2000 mg/m

2

 za den. Zvýšení toxicity může být 

významné při přechodu z 5-FU/LV na režim s kapecitabinem. K významnému zvýšení toxicity může 

také dojít při doplnění nedostatku folátu kyselinou listovou v důsledku podobnosti kyseliny folinové s 

kyselinou listovou. 

 

Sorivudin a jeho analogy  

Byly popsány klinicky významné interakce mezi sorivudinem a 5-FU vznikající v důsledku inhibice 

dihydropyrimidindehydrogenázy sorivudinem. Tato interakce vedoucí ke zvýšení fluoropyrimidinové 

toxicity je potenciálně fatální. Z tohoto důvodu nesmí být kapecitabin podáván současně se 

sorivudinem ani jeho chemicky příbuznými analogy, jako je brivudin (viz bod 4.3). Mezi ukončením 

léčby sorivudinem nebo jeho chemicky příbuznými analogy, jako je brivudin, a zahájením léčby 

kapecitabinem musí být alespoň 4týdenní odstup. 

 

Antacida  

Byl hodnocen vliv antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého na 

farmakokinetiku kapecitabinu. Pozorováno bylo mírné zvýšení plazmatických koncentrací 

kapecitabinu a jednoho metabolitu (5´- DFCR); nebyl zaznamenán žádný vliv na další 3 velké 

metabolity (5´- DFUR, 5-FU a FBAL). 

 

Alopurinol  

U 5-FU byly zaznamenány interakce s alopurinolem vedoucí k možnému snížení účinnosti 5-FU. 

Současné užívání alopurinolu a kapecitabinu by mělo být vyloučeno. 

 

Interferon alfa  

Maximální tolerovaná dávka (MTD) kapecitabinu byla při podávání zároveň s interferonem alfa-2a (3 

MIU/m

2

/den) 2000 mg/m

2

 ve srovnání s 3000 mg/m

při užívání samotného kapecitabinu. 

 

Radioterapie  

Maximální tolerovaná dávka (MTD) kapecitabinu byla 3000 mg/m

 denně při podávání samotného 

kapecitabinu, zatímco v kombinaci s radioterapií při léčbě karcinomu rekta byla MTD kapecitabinu 

2000 mg/m

2

 denně, a to jak při kontinuálním podávání, tak při podávání od pondělí do pátku v 

průběhu šestitýdenní léčebné kůry s radioterapií.  

 

Oxaliplatina  

Pokud byl kapecitabin podáván v kombinaci s oxaliplatinou nebo v kombinaci s oxaliplatinou a 

bevacizumabem, neobjevily se klinicky významné rozdíly v expozici kapecitabinu nebo jeho 

metabolitů, volné ani celkové platiny. 

 

Bevacizumab  

Bevacizumab neměl za přítomnosti oxaliplatiny klinicky významný vliv na farmakokinetické 

parametry kapecitabinu ani jeho metabolitů. 

11 

 

Interakce s potravinami  

V průběhu všech klinických studií byli pacienti instruováni, aby užívali kapecitabin během 30 minut 

po jídle. Vzhledem k tomu, že všechny současné údaje o účinnosti a bezpečnosti vycházejí z podávání 

kapecitabinu s jídlem, doporučuje se, aby byl kapecitabin užíván s jídlem. Užívání s jídlem snižuje 

míru absorpce kapecitabinu (viz bod 5.2). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy v reprodukčním věku/Antikoncepce u mužů a žen 

Ženám v reprodukčním věku je třeba doporučit, aby předcházely otěhotnění v průběhu léčby 

kapecitabinem. V případě otěhotnění v průběhu léčby kapecitabinem musí být pacientce objasněno 

potenciální riziko pro plod. Během léčby má být používána účinná metoda antikoncepce. 

 

Těhotenství 

Nebyly provedeny žádné studie u těhotných žen užívajících kapecitabin. Lze však předpokládat, že by 

v případě podávání těhotným ženám mohl kapecitabin způsobit poškození plodu. Ve studiích 

reprodukční toxicity u zvířat způsobovalo podávání kapecitabinu embryoletalitu a teratogenitu. Tyto 

nálezy jsou očekávanými účinky fluoropyrimidinových derivátů. Kapecitabin je kontraindikován 

v průběhu těhotenství.  

 

Kojení 

Není známo, zda je kapecitabin vylučován do mateřského mléka u lidí. U kojících myší bylo v mléce 

nalezeno značné množství kapecitabinu a jeho metabolitů. Při léčbě kapecitabinem by mělo být kojení 

přerušeno. 

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu přípravku Xeloda na fertilitu. Ženy v reprodukčním věku a 

muži byli zařazeni do klíčových studií s přípravkem Xeloda, pouze pokud souhlasili s použitím 

přijatelných antikoncepčních metod, aby se zabránilo těhotenství po dobu trvání studie a přiměřenou 

dobu po jejím ukončení. Ve studiích na zvířatech byl pozorován vliv na fertilitu (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Kapecitabin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Kapecitabin může 

vyvolat závratě, únavu a nauzeu.  

 

4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Shrnutí bezpečnostního profilu 

 

Celkový bezpečnostní profil kapecitabinu je založený na údajích od více než 3000 pacientů 

léčených kapecitabinem v monoterapii, nebo léčených kapecitabinem v kombinaci s různými režimy 

chemoterapie v rozličných indikacích. Bezpečnostní profil kapecitabinu v monoterapii metastazujícího 

karcinomu prsu, metastazujícího kolorektálního karcinomu a při adjuvantní terapii různých karcinomů 

tlustého střeva je srovnatelný. Podrobnosti o hlavních studiích, včetně popisů studií a hlavních 

výsledků týkajících se účinnosti, jsou uvedeny v bodě 5.1.  

 

Nejčastěji hlášenými a/nebo klinicky relevantními nežádoucími účinky léčiva byly gastrointestinální 

obtíže (zejména průjem, nauzea, zvracení, bolesti břicha a stomatitida), syndrom ruka-noha (palmárně-

plantární erytrodysestezie), únava, astenie, anorexie, kardiotoxicita, zhoršení renální dysfunkce u 

preexistující poruchy renálních funkcí a tromboembolismus.  

 

12 

Shrnutí nežádoucích účinků do tabulky 

 

Nežádoucí účinky považované zkoušejícími za možná, pravděpodobně nebo vzdáleně související 

s podáváním kapecitabinu jsou shrnuty v tabulce 4 pro kapecitabin v monoterapii a v tabulce 5 pro 

kapecitabin podávaný v kombinaci s různými režimy chemoterapie v rozličných indikacích. 

Nežádoucí účinky jsou dále uspořádány podle četnosti výskytu: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až 

< 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (

1/10000)

. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

Monoterapie kapecitabinem: 

Tabulka 4 ukazuje nežádoucí účinky související s podáváním kapecitabinu v monoterapii založené na 

shromážděných analýzách bezpečnostních dat ze tří hlavních studií zahrnujících více jak 1900 

pacientů (studie M66001, SO14695 a SO14796). Nežádoucí účinky jsou podle frekvence výskytu 

zařazeny do příslušné skupiny, a to podle celkové incidence zjištěné shrnutím analýz. 

 

Tabulka 4  Souhrn nežádoucích účinků souvisejících s léčbou při monoterapii kapecitabinem  

Tělesný systém 

 

Velmi časté 

 

 

Všechny 

stupně 

Časté 

 

 

Všechny stupně  

Méně časté 

 

 

Závažné a/nebo život 

ohrožující (stupeň 3-4) 

nebo považované za 

medicínsky relevantní  

Vzácné/velmi vzácné 

(zkušenosti po 

uvedení přípravku na 

trh) 

Infekce a 

infestace 

Herpes virové 

infekce, 

nasofaryngitida, 

infekce dolních 

dýchacích cest  

Sepse, 

infekce močového 

traktu, celulitida, 

tonsilitida, faryngitida, 

orální kandidóza, 

chřipka, 

gastroenteritida, 

mykotická infekce,  

infekce, absces v zubu 

 

Novotvary 

benigní, maligní 

a blíže neurčené 

Lipom 

 

Poruchy krve a 

lymfatického 

systému 

Neutropenie, 

anemie 

Febrilní neutropenie, 

pancytopenie, 

granulocytopenie, 

trombocytopenie, 

leukopenie, 

hemolytická anemie, 

Mezinárodní 

normalizovaný poměr 

(INR) zvýšen/ 

protrombinový čas 

prodloužen 

 

Poruchy 

imunitního 

systému 

Hypersenzitivita 

 

Poruchy 

metabolismu a 

výživy 

Anorexie 

Dehydratace, 

pokles tělesné 

hmotnosti 

Diabetes, 

hypokalemie, 

poruchy chuti k jídlu, 

malnutrice, 

hypertriglyceridemie,  

 

13 

Tělesný systém 

 

Velmi časté 

 

 

Všechny 

stupně 

Časté 

 

 

Všechny stupně  

Méně časté 

 

 

Závažné a/nebo život 

ohrožující (stupeň 3-4) 

nebo považované za 

medicínsky relevantní  

Vzácné/velmi vzácné 

(zkušenosti po 

uvedení přípravku na 

trh) 

Psychiatrické 

poruchy 

Insomnie, deprese  Stav zmatenosti, 

panická ataka, 

depresivní nálada, 

pokles libida 

 

Poruchy 

nervového 

systému 

Bolest hlavy, 

letargie, 

závrať, parestézie, 

dysgeusie 

Afázie, porucha 

paměti, ataxie, 

synkopa, porucha 

rovnováhy, porucha 

smyslového vnímání, 

periferní neuropatie 

Toxická 

leukoencefalopatie 

(velmi vzácné) 

Poruchy oka 

Zvýšené slzení, 

konjunktivitida, 

podráždění očí 

Snížená zraková 

ostrost, diplopie 

Stenóza slzovodů 

(vzácné), onemocnění 

rohovky (vzácné), 

keratitida (vzácné), 

keratitis punctata 

(vzácné) 

Poruchy ucha a 

labyrintu 

Vertigo, bolest ucha 

 

Srdeční poruchy  

Nestabilní angina 

pectoris, 

angina pectoris, 

ischémie/infarkt 

myokardu, 

atriální fibrilace, 

arytmie, 

tachykardie, 

sinusová tachykardie, 

palpitace 

Fibrilace komor 

(vzácné), prodloužení 

QT intervalu (vzácné), 

torsade de pointes 

(vzácné), bradykardie 

(vzácné), vazospasmus 

(vzácné) 

Cévní poruchy   - 

Tromboflebitida 

Trombóza hlubokých 

žil, hypertenze, 

petechie, hypotenze, 

návaly, chlad 

v periferních částech 

těla 

 

Respirační, 

hrudní a 

mediastinální 

poruchy 

Dyspnoe, 

epistaxe, 

kašel, rýma 

Plicní embolie,  

pneumotorax, 

hemoptýza, astma, 

dušnost námahová 

 

Gastrointestinál

ní poruchy 

Průjem, 

zvracení, 

nauzea, 

stomatitida, 

bolest břicha 

Gastrointestinální 

krvácení, zácpa, 

bolest horní 

poloviny břicha, 

dyspepsie, 

flatulence, 

sucho v ústech 

 

 

Obstrukce střeva, 

ascites, enteritida, 

gastritida, dysfagie, 

bolest dolní poloviny 

břicha, ezofagitida, 

břišní diskomfort, 

gastroezofageální 

reflux, kolitida, 

krev ve stolici  

 

Poruchy jater a 

žlučových cest 

Hyperbilirubinem

ie, abnormality 

jaterních testů  

Žloutenka 

Selhání jater (vzácné), 

cholestatická hepatitida 

(vzácné) 

14 

Tělesný systém 

 

Velmi časté 

 

 

Všechny 

stupně 

Časté 

 

 

Všechny stupně  

Méně časté 

 

 

Závažné a/nebo život 

ohrožující (stupeň 3-4) 

nebo považované za 

medicínsky relevantní  

Vzácné/velmi vzácné 

(zkušenosti po 

uvedení přípravku na 

trh) 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

Syndrom 

palmo-

plantární 

erytrodyseste

zie**  

Vyrážka, 

alopecie, 

erytém, suchá 

kůže, 

pruritus, 

hyperpigmentace 

kůže, 

makulární 

exantém, 

šupinkovatění 

kůže, 

dermatitida, 

poruchy 

pigmentace, 

poruchy nehtů 

Puchýř, vřed na kůži, 

vyrážka, kopřivka, 

fotosenzitivní reakce, 

palmární erytém,  

otok obličeje, purpura, 

kožní reakce na 

aktinoterapii v místě 

předešlého ozáření 

Kožní lupus 

erythematosus 

(vzácné), závažné 

kožní reakce, jako jsou 

Stevens-Johnsonův 

syndrom a toxická 

epidermální nekrolýza 

(velmi vzácné) (viz bod 

4.4) 

Poruchy 

svalové a 

kosterní 

soustavy a 

pojivové tkáně 

Bolest končetin, 

bolest zad, 

artralgie 

Otok kloubu, 

bolest kostí, bolest 

v obličeji, svalová a 

kosterní ztuhlost,  

svalová slabost 

 

Poruchy ledvin 

a močových cest 

Hydronefróza, 

inkontinence moči, 

hematurie, nykturie, 

zvýšení kreatininu v 

krvi 

 

Poruchy 

reprodukčního 

systému a prsu  

Vaginální krvácení 

 

Celkové 

poruchy a 

reakce v místě 

aplikace 

Únava, 

astenie 

Pyrexie, periferní 

edém, 

nevolnost, bolest 

na hrudi 

Edém, zimnice, 

onemocnění podobné 

chřipce, třesavka, 

zvýšení tělesné teploty 

 

** Na základě postmarketingových zkušeností může přetrvávající nebo závažný syndrom palmo-plantární 

erytrodysestezie vést nakonec ke ztrátě otisků prstů (viz bod 4.4). 

 

Kabecitabin v kombinované léčbě 

Tabulka 5 shrnuje nežádoucí účinky spojené s užíváním kapecitabinu v kombinaci s různými režimy 

chemoterapie v rozličných indikacích vycházející z bezpečnostních dat od více než 3000 pacientů. 

Nežádoucí účinky jsou přiřazeny do příslušných skupin frekvence (velmi časté nebo časté) podle své 

nejvyšší incidence pozorované v jakékoli z hlavních klinických studií a jsou pouze přiřazeny, pokud se 

vyskytly navíc ve srovnání s nežádoucími účinky při monoterapii kapecitabinem nebo které se 

vyskytly s vyšší frekvencí v porovnání s monoterapií kapecitabinem (viz tabulka 4). Méně časté 

nežádoucí účinky zaznamenané u kapecitabinu v kombinované terapii jsou shodné s nežádoucími 

účinky zaznamenanými u kapecitabinu v monoterapii nebo zaznamenané při monoterapii 

u kombinovaných léčivých přípravků (v literatuře a/nebo v příslušném SPC). 

 

Některé z nežádoucích účinků jsou běžně pozorované reakce pro kombinované léčivé přípravky (např. 

periferní senzorická neuropatie u docetaxelu nebo oxaliplatiny, hypertenze pozorovaná u 

bevacizumabu); nicméně jejich zhoršení v průběhu terapie kapecitabinem nemůže být vyloučeno. 

 

15 

Tabulka 5  Souhrn s léčbou souvisejících nežádoucích účinků hlášených u pacientů léčených 

kapecitabinem v kombinaci, které byly pozorovány navíc oproti nežádoucím účinkům 

zjištěným při léčbě kapecitabinem v monoterapii, nebo které se při srovnání s monoterapií 

kapecitabinem vyskytovaly častěji  

Tělesný systém 

 

Velmi časté 

 

Všechny stupně 

Časté 

 

Všechny stupně  

Vzácné/velmi vzácné 

(zkušenosti po uvedení 

přípravku na trh) 

Infekce a infestace  

Herpes zoster, infekce 

močového traktu, orální 

kandidóza, infekce horních 

cest dýchacích, rhinitis, 

chřipka, 

+

infekce, opar 

 

Poruchy krve a 

lymfatického 

systému  

+

Neutropenie, 

+

leukopenie, 

+

anemie, 

+

neutropenická 

horečka, 

trombocytopeni

Útlum kostní dřeně, 

+

febrilní neutropenie 

 

Poruchy 

imunitního systému 

Hypersenzitivita 

 

Poruchy 

metabolismu a 

výživy 

Pokles chuti k 

jídlu 

Hypokalemie, hyponatremie, 

hypomagnezemie, 

hypokalcemie, 

hyperglykemie 

 

Psychiatrické 

poruchy  

-  

Poruchy spánku, anxieta 

 

Poruchy nervového 

systému  

Parestezie, 

dysestezie, 

periferní 

neuropatie, 

periferní 

senzorická 

neuropatie, 

dysgeuzie, 

bolest hlavy 

Neurotoxicita, tremor, 

neuralgie, hypersenzitivní 

reakce, hypestézie 

Toxická 

leukoencefalopatie 

Poruchy oka 

Zvýšené slzení 

Poruchy zraku, suché oči, 

bolest očí, poruchy vidění, 

rozmazané vidění 

 

Poruchy ucha a 

labyrintu 

Tinnitus, hypacusis 

 

Srdeční poruchy 

Fibrilace síní, srdeční 

ischémie/infarkt 

 

Cévní poruchy 

Otoky dolních 

končetin, 

hypertenze, 

+

embolismus a 

trombóza 

Návaly, hypotenze, 

hypertenzní krize, návaly 

horka, zánět žil 

 

Respirační, hrudní 

a mediastinální 

poruchy 

Bolest v krku, 

poruchy 

citlivosti 

faryngu 

Škytavka, faryngolaryngeální 

bolesti, dysfonie 

 

16 

Tělesný systém 

 

Velmi časté 

 

Všechny stupně 

Časté 

 

Všechny stupně  

Vzácné/velmi vzácné 

(zkušenosti po uvedení 

přípravku na trh) 

Gastrointestinální 

poruchy  

Zácpa, 

dyspepsie 

Krvácení do horní části 

zažívacího traktu, vřed 

v ústech, gastritida, 

abdominální distenze, 

gastroezofageální refluxní 

onemocnění, bolest úst, 

dysfagie, rektální hemoragie, 

bolest dolní části břicha, 

ústní dysestezie, ústní 

parestezie, ústní hypestezie, 

břišní diskomfort 

 

Poruchy jater a 

žlučových cest  

Abnormální jaterní funkce 

 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

Alopecie, 

poruchy nehtů 

Hyperhidróza, erytematózní 

vyrážka, urtikaria, noční 

pocení 

 

Poruchy svalové a 

kosterní soustavy a 

pojivové tkáně  

Myalgie, 

artralgie, bolest 

končetin 

Bolest čelisti, svalové křeče, 

trismus, svalová slabost 

 

Poruchy ledvin a 

močových cest 

Hematurie, proteinurie, 

pokles renální clearance 

kreatininu, dysurie 

Akutní selhání ledvin 

následně po dehydrataci 

(vzácné) 

Celkové poruchy a 

reakce v místě 

aplikace  

Pyrexie, slabost, 

+

letargie, 

intolerance 

teploty 

Zánět sliznic, bolest 

končetin, bolest, zimnice, 

bolesti na hrudi, chřipkovité 

příznaky, 

+

horečka, reakce 

související s infuzí, reakce 

v místě vpichu, bolest 

v místě infuze, bolest v místě 

vpichu 

 

Poranění, otravy a 

procedurální 

komplikace 

 

Pohmožděniny 

 

Pro každý nežádoucí účinek byla frekvence založena na nežádoucích účincích všech stupňů. Pro výrazy 

označené “+” byla frekvence založena na nežádoucích účincích stupně 3 a 4. Nežádoucí účinky jsou přiřazeny 

podle nejvyšší incidence pozorované při kterékoli z hlavních kombinovaných studií. 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

 

Syndrom ruka-noha (viz bod 4.4) 

Ve studiích při monoterapii s kapecitabinem v dávce 1250 mg/m

2

 2x denně ve dnech 1 až 14 každé 

3 týdny (zahrnující studie s adjuvantní terapií u karcinomu tlustého střeva, s léčbou metastazujícího 

kolorektálního karcinomu a léčbou karcinomu prsu) byly pozorovány všechny stupně syndromu ruka-

noha s frekvencí 53 % až 60 % a s frekvencí 63 % v rameni kapecitabin/docetaxel při léčbě 

metastazujícího karcinomu prsu. Při kombinované terapii s dávkou kapecitabinu 1000 mg/m

2

 2x denně 

ve dnech 1 až 14 každé 3 týdny byl pozorován syndrom ruka-noha všech stupňů závažnosti s frekvencí 

22 % až 30 %. 

 

Metaanalýza 14 klinických hodnocení s daty od více než 4700 pacientů léčených kapecitabinem 

v monoterapii nebo kapecitabinem v kombinaci s různými režimy chemoterapie v mnohých indikacích 

(karcinom tlustého střeva, kolorektální karcinom, karcinom prsu) ukázala, že syndrom ruka-noha 

(všechny stupně) se vyskytl u 2066 (43 %) pacientů po středním čase 239 [95% interval spolehlivosti 

201, 288] dní po začátku léčby kapecitabinem. Ve všech kombinovaných studiích byly následující 

proměnné statisticky významně spojeny se zvýšeným rizikem vzniku syndromu ruka-noha: zvýšení 

17 

počáteční dávky kapecitabinu (gram), snížení kumulativní dávky kapecitabinu (0,1*kg), zvýšení 

relativní intensity dávky v prvních šesti týdnech, prodloužení trvání léčby (týdny), stoupající věk (v 

přírůstcích 10 let), ženské pohlaví a dobrý výkonnostní stav ECOG na začátku (0 versus ≥1).  

 

Průjem (viz bod 4.4) 

Kapecitabin může způsobovat průjem, což bylo pozorováno až u 50 % pacientů. 

 

Výsledky metaanalýzy 14 klinických hodnocení s daty od více než 4700 pacientů léčených 

kapecitabinem ukázaly, že ve všech kombinovaných studiích byly následující proměnné statisticky 

významně spojeny se zvýšeným rizikem vzniku průjmu: zvýšení počáteční dávky kapecitabinu (gram), 

prodloužení trvání léčby (týdny), stoupající věk (v přírůstcích 10 let) a ženské pohlaví. Následující 

proměnné byly statisticky významně spojeny se sníženým rizikem vzniku průjmu: zvýšení 

kumulativní dávky kapecitabinu (0,1*kg) a zvýšení relativní intensity dávky v prvních šesti týdnech.  

 

Kardiotoxicita (viz bod 4.4) 

U kapecitabinu v monoterapii byly podle shrnutí analýz z klinických bezpečnostních dat ze 7 

klinických studií zahrnujících 949 pacientů (2 klinické studie fáze III a 5 klinických studií fáze II u 

metastazujícího kolorektálního karcinomu a metastazujícího karcinomu prsu) navíc k nežádoucím 

účinkům popsaným v tabulce 4 a 5 pozorovány další nežádoucí účinky s incidencí menší než 0,1 %: 

kardiomyopatie, srdeční selhání, náhlá smrt a ventrikulární extrasystoly. 

 

Encefalopatie 

Navíc k nežádoucím účinkům popsaným v tabulce 4 a 5 byla na základě výše zmíněné analýzy 

z klinických bezpečnostních dat ze 7 klinických studií s užitím kapecitabinu v monoterapii spojena 

také encefalopatie, a to s incidencí nižší než 0,1 %. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

 

Starší pacienti (viz bod 4.2) 

Analýza bezpečnostních dat od pacientů starých 60 let a více léčených kapecitabinem v monoterapii a 

analýza pacientů léčených kapecitabinem spolu s docetaxelem v kombinované terapii ukazují zvýšení 

incidence k léčbě vztažených nežádoucích účinků stupně 3 a 4 a k léčbě vztažených závažných 

nežádoucích účinků v porovnání s pacienty mladšími 60 let. Pacienti staří 60 let a více léčení 

kapecitabinem spolu s docetaxelem také časněji přerušovali léčbu kvůli nežádoucím účinkům 

v porovnání s pacienty mladšími 60 let. 

 

Výsledky metaanalýzy 14 klinických hodnocení s daty od více než 4700 pacientů léčených 

kapecitabinem ukázaly, že ve všech kombinovaných studiích byl stoupající věk (v přírůstcích 10 let) 

statisticky významně spojen se zvýšeným rizikem vzniku syndromu ruka-noha a průjmu a se sníženým 

rizikem vzniku neutropenie. 

 

Pohlaví 

Výsledky metaanalýzy 14 klinických hodnocení s daty od více než 4700 pacientů léčených 

kapecitabinem ukázaly, že ve všech kombinovaných studiích bylo ženské pohlaví statisticky 

významně spojeno se zvýšeným rizikem vzniku syndromu ruka-noha a průjmu a se sníženým rizikem 

vzniku neutropenie. 

 

Pacienti s porušenou funkcí ledvin (viz bod 4.2, 4.4 a 5.2) 

Analýza bezpečnostních dat od pacientů léčených kapecitabinem v monoterapii (kolorektální 

karcinom) s výchozím renálním poškozením ukázala zvýšení incidence k léčbě vztažených 

nežádoucích účinků stupně 3 a 4 v porovnání s pacienty s normálními renálními funkcemi (36 % 

pacientů bez renálního poškození n=268, oproti 41 % s mírným poškozením, n=257, resp. 54% se 

středně závažným poškozením, n=59) (viz bod 5.2). Pacienti se středně závažným poškozením 

renálních funkcí vykazují zvýšení incidence snížení dávky (44 %) oproti 33 % u pacientů bez 

renálního poškození a 32 % u pacientů s mírnou poruchou renálních funkcí a zvýšení incidence 

časného přerušení léčby (21 % přerušení během prvních dvou cyklů) oproti 5 % u pacientů bez 

renálního poškození a 8 % u pacientů mírným renálním poškozením. 

18 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 

4.9 

Předávkování 

 

Akutní předávkování se projevuje nauzeou, zvracením, průjmem, mukozitidou, gastrointestinální 

iritací a krvácením a útlumem kostní dřeně. Léčebná opatření při předávkování by měla zahrnovat 

obvyklé terapeutické a podpůrné postupy k úpravě stávajícího klinického stavu a předcházení dalších 

možných komplikací. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum (antimetabolit), ATC kód: L01BC06 

 

Kapecitabin je necytotoxický fluoropyrimidinkarbamát, který působí jako perorálně podávaný 

prekurzor cytotoxické látky 5-fluoruracilu (5-FU). Kapecitabin je aktivován cestou několika 

enzymatických kroků (viz bod 5.2). Enzym podílející se na konečné konverzi na 5-FU, tymidin 

fosforyláza (ThyPase), se nachází v nádorových tkáních, ale také v malém množství i ve tkáních 

nenádorových.V humánních rakovinových modelech s xenoimplantáty vykazoval kapecitabin 

v kombinaci s docetaxelem synergický účinek, který se může vztahovat k “up regulaci” tymidin 

fosforylázy způsobené docetaxelem. 

 

Je prokázáno, že metabolizmus 5-FU v anabolické cestě blokuje metylaci deoxyuridinové kyseliny na 

kyselinu tymidinovou a interferuje tak se syntézou deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Inkorporace 

5-FU vede taktéž k inhibici RNA a proteinové syntézy. Vzhledem k tomu, že DNA a RNA jsou 

nezbytné pro buněčné dělení a růst, účinek 5-FU způsobující deficit tymidinu vyvolává nevyvážený 

růst a úmrtí buněk. Vliv na deprivaci DNA a RNA je výraznější u těch buněk, které rychleji proliferují 

a které rychleji metabolizují 5-FU. 

 

Karcinom tlustého střeva a kolorektální karcinom 

 

Monoterapie kapecitabinem při adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva 

Údaje z jedné multicentrické, randomizované, kontrolované klinické studie fáze III u pacientů 

s karcinomem tlustého střeva III. stádia (stadium C podle Dukese) opravňují použití kapecitabinu v 

adjuvantní léčbě u pacientů s karcinomem tlustého střeva (studie XACT; M66001). V této studii bylo 

1987 pacientů náhodně rozděleno do skupiny léčené kapecitabinem (1250 mg/m

2

/den po dobu dvou 

týdnů s následnou týdenní přestávkou; podáváno ve 3týdenních cyklech po dobu 24 týdnů) nebo do 

skupiny léčené 5-FU a leukovorinem (režim Mayo Clinic: 20 mg/m

2

 leukovorinu i.v. s následným 

intravenózním bolusem 5-FU v dávce 425 mg/m

2

 1. až 5. den léčby, každých 28 dní po dobu 24 týdnů). 

Kapecitabin byl přinejmenším rovnocenný i.v. 5-FU/LV, pokud jde o délku přežití bez známek 

onemocnění u populace, léčené podle protokolu (poměr rizik 0,92; 95% interval spolehlivosti 0,80-

1,06). V populaci všech randomizovaných pacientů vykázaly testy rozdílů mezi kapecitabinem a 5-

FU/LV, pokud jde o délku přežití bez známek onemocnění a o délku celkového přežití, poměr rizik 

0,88 (95% interval spolehlivosti 0,77 – 1,01; p = 0,068), respektive 0,86 (95% interval spolehlivosti 

0,74 – 1,01; p = 0,060). Medián doby sledování pacientů byl v době analýzy 6,9 roku. 

V předem plánované multivariační Coxově analýze byla prokázána superiorita kapecitabinu ve 

srovnání s bolusovým 5-FU/LV. V plánu statistické analýzy byly předem definovány následující 

faktory zahrnuté do modelu: věk, doba od operace do randomizace, pohlaví, vstupní hladina CEA, 

vstupní stav lymfatických uzlin a stát. V celé randomizované populaci byl kapecitabin lepší ve 

19 

srovnání s 5-FU/LV při hodnocení přežití bez nemoci (poměr rizik 0,849; 95% interval spolehlivosti 

0,739 - 0,976; p = 0,0212), stejně jako při hodnocení celkového přežití (poměr rizik 0,828; 95% 

interval spolehlivosti 0,705 - 0,971; p = 0,0203). 

  

Kombinovaná léčba v adjuvantní terapii karcinomu tlustého střeva 

Data z multicentrické randomizované kontrolované studie fáze III u nemocných s karcinomem 

tlustého střeva stádia III (Dukes C) podporují použití kapecitabinu v kombinaci s oxaliplatinou 

(XELOX) k adjuvantní léčbě nemocných s karcinomem tlustého střeva (studie NO16968). V této 

studii bylo 944 nemocných randomizováno k 24 týdnů trvající léčbě kapecitabinem v třítýdenních 

cyklech (1000 mg/m2 dvakrát denně po dobu dvou týdnů s následnou týdenní přestávkou) 

v kombinaci s oxaliplatinou (130 mg/m2 v intravenózní infuzi podávané po dobu 2 hodin v den 1 

každé 3 týdny); 942 nemocných bylo randomizováno k léčbě 5-FU bolus + leukovorin. Při primárním 

hodnocení doby přežití bez nemoci v celé populaci nemocných („ITT“) byl režim XELOX významně 

lepší než 5-FU/leukovorin (poměr rizik 0,80, 95% interval spolehlivosti [0,69-0,93]; p=0,0045). 

Četnost tříletého přežití bez nemoci byla 71 % při léčbě režimem XELOX versus 67 % při léčbě 

5-U/leukovorin. Výsledky hodnocení druhotného cíle, přežití bez relapsu, tyto výsledky podporují při 

poměru rizik 0,78 (95% interval spolehlivosti [0,67-0,92]; p=0,0024) pro XELOX versus 

5-FU/leukovorin.  Při léčbě režimem XELOX byl pozorován trend lepšího celkového přežití 

s poměrem rizik 0,87 (95% interval spolehlivosti [0,72-1,05]; p=0,1486), což znamená 13% redukci 

rizika úmrtí. Četnost pětiletého celkového přežití byla 78 % pro XELOX versus 74 % pro 

5-FU/leukovorin. Data o účinnosti byla získána při střední době sledování 59 měsíců pro celkové 

přežití a 57 měsíců pro přežití bez nemoci. Četnost ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků byla 

vyšší v rameni XELOX v kombinované terapii (21 %) ve srovnání s ramenem s 5-FU/LV 

v monoterapii (9 %) při hodnocení všech zařazených nemocných („ITT“). 

 

Monoterapie kapecitabinem při léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu 

Údaje ze  dvou multicentrických, randomizovaných, kontrolovaných klinických studií fáze III 

s identickým designem (SO14695; SO14796) opravňují použití kapecitabinu jako léku první linie 

k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu. V těchto studiích bylo 603 pacientů randomizováno 

k léčbě kapecitabinem (1250 mg/m

2

/den po dobu dvou týdnů s následnou týdenní přestávkou; 

podáváno ve 3týdenních cyklech). Celkem 604 pacientů bylo randomizováno k léčbě 5-FU a 

leukovorinem (režim Mayo: 20 mg/m

2

 leukovorinu intravenózně s následným intravenózním bolusem 

5-FU v dávce 425 mg/m

2

 1. až 5. den léčby, každých 28 dní). Celková míra objektivní odpovědi v celé 

randomizované populaci (dle posouzení zkoušejícího) byla 25,7 % (kapecitabin) oproti 16,7 % (režim 

Mayo); p < 0,0002. Medián doby do progrese onemocnění byl 140 dní (kapecitabin) oproti 144 dnům 

(režim Mayo). Medián doby přežití byl 392 dní (kapecitabin) oproti 391 dnům (režim Mayo). 

V současné době nejsou k dispozici komparativní data srovnávající monoterapii kapecitabinem při 

kolorektálním karcinomu s kombinovanými režimy v první linii. 

 

Kombinovaná léčba v první linii u metastazujícího karcinomu tlustého střeva a konečníku 

Data z multicentrické, randomizované, kontrolované klinické studie fáze III (NO16966) podporují 

použití kapecitabinu v kombinaci s oxaliplatinou nebo v kombinaci s oxaliplatinou a bevacizumabem 

v první linii léčby metastazujícího karcinomu tlustého střeva a konečníku. Studie měla dvě části: 

iniciální část se dvěma rameny, ve které bylo randomizováno 643 nemocných do dvou různých 

léčebných skupin zahrnujících léčbu režimy XELOX nebo FOLFOX-4. V následující části se 

schématem 2x2 faktoriál bylo randomizováno 1401 nemocných do 4 různých skupin zahrnujících 

léčbu XELOX plus placebo, FOLFOX-4 plus placebo, XELOX plus bevacizumab a FOLFOX-4 plus 

bevacizumab. Léčebné režimy jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

20 

Tabulka 6  

Léčebné režimy ve studii NO16966 (metastazující karcinom tlustého střeva a 

konečníku)  

 

Lék 

Úvodní dávka 

Režim 

FOLFOX-4  

nebo  

FOLFOX-4 + 

Bevacizumab 

Oxaliplatina 

85 mg/m

2

 

intravenózně 2 hod. 

Oxaliplatina den 1, každé 2 týdny 
Leukovorin den 1 a 2, každé 2 týdny 
5-fluoruracil intravenózní 

bolus/infúze, vždy v den 1 a 2, každé 

2 týdny 

Leukovorin 

200 mg/m

2

 

intravenózně 2 hod. 

5-Fluoruracil 

400 mg/m

2

 

intravenózní bolus, 

následně 600 mg/ m

2

 

i.v. 22 hod. 

Placebo nebo 

Bevacizumab 

5 mg/kg intravenózně 

30-90 min. 

Den 1, před  FOLFOX-4, každé 2 

týdny 

XELOX  

nebo 

XELOX+ 

Bevacizumab 

Oxaliplatina 

130 mg/m

2

 

intravenózně 2 hod. 

Oxaliplatina den 1, každé 3 týdny 
Kapecitabin perorálně dvakrát denně 

po dobu 2 týdnů (následně 1 týden 

bez léčby) 

Kapecitabin 

1000 mg/m

2

 perorálně 

dvakrát denně 

Placebo nebo 

Bevacizumab 

7,5 mg/kg 

intravenózně 30-90 

min. 

Den 1, před  XELOX, každé 3 týdny 

5-Fluoruracil:   intravenózní bolus bezprostředně po leukovorinu 

 

Při porovnání režimů s kombinací XELOX proti režimům s kombinací FOLFOX-4 byla u populace 

nemocných splňujících kritéria zařazení prokázána non-inferiorita režimu XELOX ve smyslu doby 

přežití bez známek progrese (viz tabulka 7). Výsledky naznačují, že z hlediska celkové doby přežití 

jsou režimy XELOX i FOLFOX rovnocenné (viz tabulka 7). Porovnání režimu XELOX plus 

bevacizumab versus FOLFOX-4 plus bevacizumab bylo předem specifikovanou explorativní analýzou. 

Při tomto porovnání léčebných podskupin byl režim XELOX plus bevacizumab podobný ve srovnání s 

režimem FOLFOX-4 + bevacizumab z hlediska doby přežití bez progrese (poměr rizik 1,01; 97,5 % 

interval spolehlivosti 0,84 - 1,22). Medián doby sledování v době primární analýzy všech zařazených 

nemocných (populace „intent-to-treat“) byl 1,5 roku.; v tabulce 7 jsou rovněž zahrnuta data z analýzy 

po dalším roce sledování. 

Analýza doby přežití na léčbě však nepotvrdila celkové výsledky analýzy doby přežití do progrese a 

celkové doby přežití: poměr rizik XELOX versus FOLFOX-4 byl 1,24 s 97,5% intervalem 

spolehlivosti 1,07 - 1,44. I když analýzy citlivosti ukazují, že rozdíly ve schématu režimů a časování 

hodnocení nádoru mají vliv na analýzu doby přežití bez progrese na léčbě, úplné vysvětlení těchto 

výsledků nebylo nalezeno. 

 

21 

Tabulka 7  Klíčové výsledky účinnosti v analýze non-inferiority ve studii NO16966  

PRIMÁRNÍ ANALÝZA 

 

XELOX/XELOX+P/ 

XELOX+BV 

(EPP*: N=967; ITT**: N=1017) 

FOLFOX-4/FOLFOX-4+P/ 

FOLFOX-4+BV 

(EPP*: N = 937; ITT**: N= 1017) 

 

Populace 

Střední doba do příhody (dny)  

Poměr rizik 

(97,5% interval 

spolehlivosti) 

Parametr: Přežití bez progrese 

EPP 

ITT 

241 

244 

259  

259 

1,05 (0,94; 1,18) 

1,04 (0,93; 1,16) 

Parametr: Celkové přežití 

EPP 

ITT 

577 

581 

549 

553 

0,97 (0,84; 1,14) 

0,96 (0,83; 1,12) 

DALŠÍ 1 ROK SLEDOVÁNÍ 

Populace 

Střední doba do příhody (dny) 

Poměr rizik 

(97,5% interval 

spolehlivosti) 

Parametr: Přežití bez progrese 

EPP 

ITT 

242  

244 

259 

259 

1,02 (0,92; 1,14) 

1,01 (0,91; 1,12) 

Parametr: Celkové přežití 

EPP 

ITT 

600 

602 

594 

596 

1,00 (0,88; 1,13) 

0,99 (0,88; 1,12) 

*EPP=nemocní splňující vstupní kritéria (eligible patient population); **ITT=všichni zařazení nemocní (intent-

to-treat population) 

 

V randomizované, kontrolované studii fáze III (CAIRO) byl studován účinek použití kapecitabinu v 

úvodní dávce 1000 mg/m

2

 po dobu 2 týdnů každé 3 týdny v kombinaci s irinotekanem v první linii 

léčby nemocných s metastazujícím karcinomem tlustého střeva a konečníku. 820 pacientů bylo 

randomizováno buď k léčbě sekvenční (n=410), nebo k léčbě kombinované (n=410). Sekvenční léčba 

sestávala z první linie léčby kapecitabinem (1250 mg/m

2

 dvakrát denně po dobu 14 dnů), druhé linie 

léčby irinotekanem (350 mg/m

2

 v den 1) a třetí linie léčby kombinací kapecitabinu (1000 mg/m

2

 

dvakrát denně po dobu 14 dnů) s oxaliplatinou (130 mg/m

2

 v den 1). Kombinovaná léčba sestávala z 

první linie léčby kapecitabinem (1000 mg/m

2

 dvakrát denně po dobu 14 dnů) v kombinaci s 

irinotekanem (250 mg/m

2

 v den 1) a druhé linie léčby kombinací kapecitabinu (1000 mg/m

2

 dvakrát 

denně po dobu 14 dnů) s oxaliplatinou (130 mg/m

2

 v den 1). Všechny léčebné cykly byly podávány v 

intervalu 3 týdnů. V první linii léčby byla v populaci intent-to-treat střední doba přežití bez progrese 

při monoterapii kapecitabinem 5,8 měsíce (95% interval spolehlivosti 5,1- 6,2 měsíce) a 7,8 měsíce 

(95% interval spolehlivosti 7,0 - 8,3 měsíce; p=0,0002) pro XELIRI. Nicméně to bylo spojeno se 

zvýšeným výskytem gastrointestinální toxicity a neutropenie v průběhu první linie léčby s XELIRI 

(26 % s XELIRI a 11 % v první linii s kapecitabinem). 

 

 

U pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva a konečníku bylo provedeno porovnání 

XELIRI s 5-fluoruracil + irinotekan (FOLFIRI) ve třech randomizovaných studiích. Režimy XELIRI 

zahrnovaly kapecitabin 1000 mg/m

2

 dvakrát denně ve dnech 1 až 14 v 3týdenním cyklu v kombinaci 

s irinotekanem 250 mg/m

2

 v den 1. V největší studii (BICC-C) byli pacienti randomizováni buď k 

otevřené léčbě FOLFIRI (n=144), bolusem 5-fluoruracilu (mIFL) (n=145) nebo XELIRI (n=141) a 

byli dále randomizováni buď k dvojitě zaslepené léčbě celekoxibem nebo placebem. Medián PFS byl 

7,6 měsíce u FOLFIRI, 5,9 měsíce u mIFL (p=0,004 ve srovnání s FOLFIRI) a 5,8 měsíce u XELIRI 

(p=0,015). Medián OS byl 23,1 měsíce u FOLFIRI, 17,6 měsíce u mIFL (p=0,09) a 18,9 měsíce u 

XELIRI (p=0,27). U pacientů léčených XELIRI byla zaznamenána nadměrná gastrointestinální 

toxicita v porovnání s FOLFIRI (průjem 48 % u XELIRI a 14 % u FOLFIRI). 

 

Ve studii EORTC byli pacienti randomizováni buď k otevřené léčbě FOLFIRI (n=41), nebo XELIRI 

(n=44) s dodatečnou randomizací buď k dvojitě zaslepené léčbě celekoxibem, nebo placebem. Medián 

PFS a doba celkového přežití (OS) byly kratší u XELIRI ve srovnání s FOLFIRI (PFS 5,9 vs. 

9,6 měsíce a OS 14,8 vs. 19,9 měsíce), kromě toho byla hlášena zvýšená míra výskytu průjmu u 

pacientů s XELIRI režimy (41 % XELIRI, 5,1 % FOLFIRI). 

 

22 

Ve studii publikované Skofem a kol. byli pacienti randomizováni k léčbě FOLFIRI nebo XELIRI. 

Celkový výskyt odpovědi byl 49 % v rameni XELIRI a 48 % v rameni FOLFIRI (p=0,76). Na konci 

léčby bylo bez průkazu onemocnění 37 % pacientů z ramene XELIRI a 26 % pacientů z ramene 

FOLFIRI (p=0,56). Toxicita byla podobná mezi jednotlivými režimy léčby s výjimkou výskytu 

neutropenie, která byla hlášena častěji u pacientů léčených FOLFIRI. 

 

Montagnani a kol. použili výsledky z výše uvedených tří studií, aby provedli souhrnnou analýzu 

randomizovaných studií porovnávajících léčebné režimy FOLFIRI a XELIRI v léčbě metastazujícího 

karcinomu tlustého střeva a konečníku. 

S FOLFIRI bylo spojováno výrazné snížení rizika progrese onemocnění (HR, 0,76; 95% CI, 0,62-

0,95; p <0,01), tento výsledek byl dosažen částečně díky nízké toleranci použitých režimů XELIRI. 

 

Údaje z randomizované klinické studie (Souglakos a kol., 2012) porovnávající FOLFIRI + 

bevacizumab s XELIRI + bevacizumab neprokázaly výrazný rozdíl v PFS ani OS mezi jednotlivými 

režimy léčby. Pacienti byli randomizováni buď k léčbě FOLFIRI plus bevacizumab (rameno-A, 

n=167), nebo XELIRI plus bevacizumab (rameno-B, n=166). V rameni B byl v režimu XELIRI použit 

kapecitabin 1000 mg/m

2

 dvakrát denně po dobu 14 dnů + irinotekan 250 mg/m

2

 v den 1. Medián PFS 

(progression-free survival) byl 10,0 měsíců u FOLFIRI-Bev a 8,9 měsíce u XELIRI-Bev (p=0,64), 

celkové přežití 25,7 měsíce u FOLFIRI-Bev a 27,5 měsíce u XELIRI-Bev (p=0,55) a výskyt odpovědi 

45,5 % v FOLFIRI-Bev a 39,8 % u XELIRI-Bev (p=0,32). U pacientů léčených XELIRI + 

bevacizumab byl hlášen výrazně vyšší výskyt průjmu, febrilní neutropenie a kožních reakcí ruka-noha 

než u pacientů léčených FOLFIRI + bevacizumab s výrazným nárůstem zpoždění léčby, redukcí dávek 

a přerušení léčby. 

 

Data multicentrické, randomizované, kontrolované studie fáze II (AIO KRK 0604) podporují užití 

kapecitabinu v úvodní dávce 800 mg/m

2

 po dobu dvou týdnů každé 3 týdny v kombinaci s 

irinotekanem a bevacizumabem v první linii léčby nemocných s metastazujícím karcinomem tlustého 

střeva a konečníku. 120 pacientů bylo randomizováno k modifikované léčbě XELIRI s kapecitabinem 

(800 mg/m

2

 dvakrát denně po dobu 2 týdnů s následnou 7denní přestávkou), s irinotekanem 

(200 mg/m

2

 v 30minutové infuzi v den 1 každé 3 týdny) a bevacizumabem (7,5 mg/kg v 30 až 

90minutové infuzi v den 1 každé 3 týdny); 127 pacientů bylo randomizováno k léčbě kapecitabinem 

(1000 mg/m

2

 dvakrát denně po dobu dvou týdnů s následnou 7denní přestávkou), oxaliplatinou 

(130 mg/m

2

 ve dvouhodinové infuzi v den 1 každé 3 týdny) a bevacizumabem (7,5 mg/kg v 30 až 

90minutové infuzi v den 1 každé 3 týdny). Následná střední doba dalšího sledování pacientů této 

studie byla 26,2 měsíců, odpovědi na léčbu jsou zaznamenány v tabulce níže: 

 

Tabulka 8: 

Klíčové výsledky účinnosti studie AIO KRK 

 

XELOX + bevacizumab 

 

(ITT: N=127)

 

Modifikovaná léčba 

XELIRI+ bevacizumab 

(ITT: N= 120)

 

Poměr rizik 

95% interval 

spolehlivosti 

p-hodnota 

Přežití bez progrese po 6 měsících

 

ITT 

95% interval 

spolehlivosti

 

76 % 

69 – 84 %

 

84 % 

77 – 90 %

 

Medián přežití bez progrese

 

ITT 

95% interval 

spolehlivosti

 

10,4 měsíce 

9,0 – 12,0

 

12,1 měsíce 

10,8 – 13,2

 

0,93 

0,82 – 1,07 

p=0,30 

Medián celkového přežití

 

ITT 

95% interval 

spolehlivosti 

24,4 měsíce 

19,3 – 30,7 

25,5 měsíce 

21,0 – 31,0 

0,90 

0,68 – 1,19 

p=0,45 

 

23 

Kombinovaná léčba ve druhé linii u metastazujícího karcinomu tlustého střeva a konečníku 

Data z multicentrické randomizované kontrolované studie fáze III (NO16967) podporují použití 

kapecitabinu v kombinaci s oxaliplatinou ve druhé linii léčby metastazujícího karcinomu tlustého 

střeva a konečníku. V této studii bylo 627 nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem, 

kteří byli v první linii léčeni irinotekanem v kombinaci s fluoropyrimidinovým režimem, 

randomizováno k léčbě režimem XELOX nebo FOLFOX-4. Dávkovací schéma režimů XELOX a 

FOLFOX-4 (bez přidání placeba nebo bevacizumabu) je uvedeno v tabulce 6. Bylo prokázáno, že 

v populaci intent-to-treat ani v populaci per protokol není režim XELOX horší než režim FOLFOX-4 

při hodnocení doby přežití bez progrese (viz tabulka 9). Výsledky ukazují, že při hodnocení celkového 

přežití je režim XELOX rovnocenný režimu FOLFOX-4 (viz tabulka 9). Medián doby sledování 

v populaci intent-to-treat v době primární analýzy činil 2,1 roku; v tabulce 9 jsou uvedena rovněž data 

z analýz po dalších 6 měsících sledování.  

 

Tabulka 9  Klíčové výsledky účinnosti v analýze non-inferiority ve studii NO16967  

PRIMÁRNÍ ANALÝZA 

 

XELOX 

(PPP*: N=251; ITT**: N=313) 

FOLFOX-4 

(PPP*: N = 252; ITT**: N= 314) 

 

Populace 

Střední doba do příhody (dny) 

Poměr rizik 

(95% interval 

spolehlivosti) 

Parametr: Přežití bez progrese 

PPP 

ITT 

154 

144 

168 

146 

1,03 (0,87; 1,24) 

0,97 (0,83; 1,14) 

Parametr: Celkové přežití 

PPP 

ITT 

388 

363 

401 

382 

1,07 (0,88; 1,31) 

1,03 (0,87; 1,23) 

DALŠÍCH 6 MĚSÍCŮ SLEDOVÁNÍ 

Populace 

Střední doba do příhody (dny) 

Poměr rizik 

(95% interval 

spolehlivosti) 

Parametr: Přežití bez progrese 

PPP 

ITT 

154 

143 

166 

146 

1,04 (0,87; 1,24) 

0,97 (0,83; 1,14) 

Parametr: Celkové přežití 

PPP 

ITT 

393 

363 

402 

382 

1,05 (0,88; 1,27) 

1,02 (0,86; 1,21) 

*PPP=nemocní léčení dle protokolu (per-protocol population); **ITT=všichni zařazení nemocní (intent-to-treat 

population) 

 

Pokročilý karcinom žaludku 

 

Údaje z multicentrické randomizované kontrolované klinické studie fáze III (ML17032) u pacientů 

s pokročilým karcinomem žaludku podporují použití kapecitabinu jako léčby první linie u pokročilého 

karcinomu žaludku. V této klinické studii bylo 160 pacientů randomizováno do skupiny léčené 

kapecitabinem (1000 mg/m

2

 dvakrát denně po dobu dvou týdnů s následující 7-denní přestávkou) a 

cisplatinou (80 mg/m

2

 ve formě dvouhodinové infuze každé 3 týdny). Celkem 156 pacientů bylo 

randomizováno do skupiny léčené 5-FU (800 mg/m

2

 denně, kontinuální infuze ve dnech 1 až 5 každé 

3 týdny) a cisplatinou (80 mg/m

2

 ve formě infuze trvající 2 hodiny podané v den 1 každé 3 týdny). 

Z hlediska doby přežití bez známek progrese byla v analýze per protokol prokázána non-inferiorita 

léčby kapecitabinem v kombinaci s cisplatinou proti léčbě 5-FU v kombinaci s cisplatinou (poměr 

rizik 0,81; 95% interval spolehlivosti 0,63 - 1,04). Střední doba přežití bez progrese činila 5,6 měsíce 

(kapecitabin + cisplatina) versus 5,0 měsíce (5-FU + cisplatina). Poměr rizik týkající se doby přežití 

(doba celkového přežití) byl podobný výsledkům doby přežití bez známek progrese onemocnění 

(poměr rizik 0,85; 95% interval spolehlivosti 0,64 – 1,13). Střední doba přežití činila 10,5 měsíce 

(kapecitabin + cisplatina) versus 9,3 měsíce (5-FU + cisplatina). 

 

Údaje získané v randomizované multicentrické klinické studii fáze III, která byla prováděna za účelem 

srovnání kapecitabinu oproti 5-FU a oxaliplatiny oproti cisplatině u pacientů s pokročilým 

karcinomem žaludku, podporují používání kapecitabinu jako léčby první linie u pokročilého 

24 

karcinomu žaludku (REAL-2). V tomto klinickém hodnocení bylo v uspořádání 2x2 faktoriál 

randomizováno 1002 pacientů do jedné ze 4 z níže uvedených léčebných skupin:  

 

ECF: epirubicin (50 mg/m

2

 jako bolus vždy v den 1 každé 3 týdny), cisplatina (60 mg/m

2

 ve 

formě infuze trvající 2 hodiny vždy v den 1 každé 3 týdny) a 5-FU (200 mg/m

2

 denně ve formě 

kontinuální infuze využívající centrální žilní přístup). 

ECX: epirubicin (50 mg/m

2

 jako bolus vždy v den 1 každé 3 týdny), cisplatina (60 mg/m

2

 ve 

formě infuze trvající 2 hodiny vždy v den 1 každé 3 týdny) a kapecitabin (625 mg/m

2

 dvakrát 

denně kontinuálně). 

EOF: epirubicin (50 mg/m

2

 jako bolus vždy v den 1 každé 3 týdny), oxaliplatina (130 mg/m

2

 

formou infuze trvající 2 hodiny vždy v den 1 každé tři týdny) a 5-FU (200 mg/m

2

 denně ve 

formě kontinuální infuze využívající centrální žilní přístup). 

EOX: epirubicin (50 mg/m

2

 jako bolus vždy v den 1 každé 3 týdny), oxaliplatina (130 mg/m

2

 

formou infuze trvající 2 hodiny vždy v den 1 každé tři týdny) a kapecitabin (625 mg/m

2

 dvakrát 

denně kontinuálně).  

 

Primární analýzy účinnosti v populaci per protokol prokázaly non-inferioritu celkového přežití v 

léčebných režimech s kapecitabinem při srovnání s režimy založenými na 5-FU (poměr rizik 0,86; 

95% interval spolehlivosti: 0,8 - 0,99) stejně jako při srovnání režimů s oxaliplatinou a režimů s 

cisplatinou (poměr rizik 0,92; 95% interval spolehlivosti: 0,80 - 1,1). Střední doba celkového přežití 

činila 10,9 měsíce pro režimy s kapecitabinem a 9,6 měsíce pro režimy s 5-FU. Střední doba 

celkového přežití činila 10,0 měsíce pro režimy s cisplatinou a 10,4 měsíce pro režimy s oxaliplatinou. 

 

Kapecitabin byl také používán v kombinaci s oxaliplatinou v léčbě pokročilého karcinomu žaludku. 

Studie monoterapie kapecitabinem naznačují, že u pokročilého karcinomu žaludku je kapecitabin 

aktivní.  

 

Karcinom tlustého střeva a konečníku a karcinom žaludku: metaanalýza 

Metaanalýza šesti klinických studií (studie SO14695, SO14796, M66001, NO16966, NO16967, 

M17032) podporuje nahrazení 5-FU kapecitabinem v monoterapii i kombinované léčbě 

gastrointestinálních nádorů. Společná analýza zahrnuje 3097 nemocných léčených režimy 

s kapecitabinem a 3074 nemocných léčených režimy s 5-FU. Střední doba celkového přežití činila 

703 dní (95% interval spolehlivosti 671; 745) u nemocných léčených režimem s kapecitabinem a 

683 dní (95% interval spolehlivosti 646; 715) u nemocných léčených režimem s 5-FU. Poměr rizik pro 

celkové přežití měl hodnotu 0,94 (95% interval spolehlivosti 0,89; 1,0, p = 0,0489), což ukazuje, že 

režimy s kapecitabinem nejsou podřízené režimům s 5-FU. 

 

Karcinom prsu 

 

Kombinovaná terapie s kapecitabinem a docetaxelem v léčbě lokálně pokročilého nebo 

metastazujícího karcinomu prsu  

Údaje z jedné multicentrické, randomizované, kontrolované klinické studie fáze III podporují užití 

kapecitabinu v kombinaci s docetaxelem v léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím 

karcinomem prsu po selhání cytotoxické chemoterapie, zahrnující antracyklin. V této studii bylo 

k léčbě kapecitabinem randomizováno 255 pacientů (1250 mg/m

2

 2x denně po dobu dvou týdnů 

s následující týdenní přestávkou a docetaxel 75 mg/m

2

 ve formě intravenózní infuze trvající 1 hodinu 

každé 3 týdny). Celkem 256 pacientů bylo randomizováno k léčbě samotným docetaxelem 

(100 mg/m

2

 ve formě intravenózní infuze trvající 1 hodinu každé 3 týdny). Doba přežití byla delší ve 

větvi s kombinovanou léčbou kapecitabinem + docetaxelem (p=0,0126). Medián doby přežití byl 

442 dní (kapecitabin + docetaxel) oproti 352 dnům (samotný docetaxel). Celková míra objektivní 

odpovědi v celé randomizované populaci (dle posouzení zkoušejícího) byla 41,6 % (kapecitabin + 

docetaxel) oproti 29,7 % (samotný docetaxel); p=0,0058. Doba do progrese onemocnění byla delší ve 

větvi s kombinovanou léčbou kapecitabinem a docetaxelem (p< 0,0001). Medián doby do progrese 

onemocnění byl 186 dní (kapecitabin + docetaxel) oproti 128 dnům (samotný docetaxel). 

 

25 

Monoterapie kapecitabinem u pacientů po selhání chemoterapeutického režimu zahrnujícího taxany a 

antracykliny nebo u pacientů, u kterých není léčba antracykliny indikována  

Údaje ze dvou multicentrických klinických studií II. fáze podporují užití kapecitabinu v monoterapii 

k léčbě pacientů po selhání chemoterapeutického režimu zahrnujícího taxany a antracykliny nebo 

pacientů, u kterých není další léčba antracykliny indikována. V těchto studiích bylo celkem 

236 pacientů léčených kapecitabinem (1250 mg/m

2

 2 x denně po dobu 2 týdnů s následující týdenní 

přestávkou). Celková míra objektivní odpovědi (dle posouzení zkoušejícího) byla 20 % (první studie) 

a 25 % (druhá studie). Medián doby do progrese onemocnění byl 93 a 98 dní. Medián doby přežití byl 

384 a 373 dní. 

 

Všechny indikace 

Metaanalýza 14 klinických hodnocení s daty od více než 4700 pacientů léčených kapecitabinem 

v monoterapii nebo kapecitabinem v kombinaci s různými režimy chemoterapie v mnohých indikacích 

(karcinom tlustého střeva, kolorektální karcinom, karcinom prsu) ukázala, že pacienti léčení 

kapecitabinem, u nichž se vyvinul syndrom ruka-noha, měli delší celkové přežití ve srovnání 

s pacienty, u kterých ke vzniku syndromu ruka-noha nedošlo: medián celkového přežití 1100 dnů 

(95% interval spolehlivosti1007; 1200) vs 691 dnů (95% interval spolehlivosti 638; 754) s poměrem 

rizik 0,61 (95% interval spolehlivosti  0,56; 0,66).   

 

Pediatrická populace  

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií 

s přípravkem Xeloda u všech podskupin pediatrické populace u adenokarcinomu tlustého střeva a 

konečníku, adenokarcinomu žaludku a karcinomu prsu (informace o použití u dětí viz bod 4.2). 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Farmakokinetika kapecitabinu byla hodnocena v rozmezí dávek 502-3514 mg/m

2

/den. Parametry 

kapecitabinu, 5´-deoxy-5-fluorocytidinu (5´-DFCR) a 5´-deoxy-5-fluorouridinu (5´-DFUR) měřené 

1. a 14. den byly obdobné. AUC 5-FU byla o 30-35 % vyšší 14. den. Vzhledem k nelineární 

farmakokinetice účinného metabolitu vede redukce dávek kapecitabinu ke snížení systémové expozice 

5-FU více než proporcionálně vzhledem k dávce. 

 

Absorpce  

Po perorálním podání je kapecitabin rychle a rozsáhle absorbován s následnou výraznou konverzí na 

metabolity 5´-DFCR a 5´-DFUR. Podávání zároveň s jídlem snižuje míru absorpce kapecitabinu, což 

však vede pouze k malému ovlivnění AUC 5´- DFUR a AUC následného metabolitu 5 -FU. Čtrnáctý 

den při podávání dávek 1250 mg/m

2

 po jídle byly vrcholové plazmatické koncentrace (C

max

 v µg/ml) 

pro kapecitabin, 5´- DFCR, 5´-DFUR, 5-FU a FBAL 4,67; 3,05; 12,1; 0,95 a 5,46. Čas k dosažení 

vrcholové plazmatické koncentrace (T

max

 v hodinách) byl 1,50; 2,00; 2,00; 2,00 a 3,34. AUC 

0-∞

 v 

µ

g/h/ml byla 7,75; 7,24; 24,6; 2,03 a 36,3. 

 

Distribuce  

Ve studiích in vitro s lidskou plazmou bylo prokázáno, že se kapecitabin, 5´-DFCR, 5´- DFUR a 5 -FU 

váží z 54 %, 10 %, 62 % a 10 % na plazmatické bílkoviny, zejména na albumin. 

 

Biotransformace  

Kapecitabin je nejdříve metabolizován hepatální karboxylesterázou na 5´-DFCR, který je dále 

přeměňován na 5´-DFUR cytidindeaminázou lokalizovanou zejména v játrech a nádorových tkáních. 

K další katalytické aktivaci 5´-DFUR dochází pomocí tymidinfosforylázy (ThyPase). Enzymy 

podílející se na katalytické aktivaci se nacházejí v nádorových tkáních, ale v menší míře též ve tkáních 

nenádorových. Postupná enzymatická biotransformace kapecitabinu na 5-FU vede k vyšším 

koncentracím v nádorových tkáních. Zdá se, že u kolorektálního karcinomu je tvorba 5-FU nejvíce 

lokalizována do buněk nádorového stromatu. Po perorálním podání kapecitabinu pacientům 

s kolorektálním karcinomem byl poměr koncentrace 5-FU v kolorektálním karcinomu ke koncentraci 

5-FU v přilehlých tkáních 3,2 (rozmezí 0,9 - 8,0). Poměr koncentrace 5-FU v nádoru ke koncentraci 

26 

v plazmě byl 21,4 (rozmezí 3,9 - 59,9, n=8), zatímco poměr koncentrace 5-FU ve zdravých tkáních ke 

koncentraci v plazmě byl 8,9 (rozmezí 3 – 25,8, n=8). Měřením aktivity tymidinfosforylázy bylo 

zjištěno, že je tato aktivita 4x vyšší v primárním kolorektálním nádoru než v přilehlých nenádorových 

tkáních. Na základě imunohistochemických studií se zdá být tymidinfosforyláza z největší části 

lokalizována v buňkách nádorového stromatu.  

 

5-FU je dále katabolizován enzymem dihydropyrimidindehydrogenázou (DPD) na mnohem méně 

toxický dihydro-5-fluoruracil (FUH

2

). Dihydropyrimidináza štěpí pyrimidinový kruh za vzniku 5-

fluoro-ureidopropionové kyseliny (FUPA). Nakonec ß-ureido-propionáza rozkládá FUPA na α-fluoro-

ß-alanin (FBAL), který je vylučován močí. Aktivita dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD) je 

omezujícím faktorem. Deficit DPD může vést ke zvýšené toxicitě kapecitabinu (viz bod 4.3 a 4.4).  

 

Eliminace  

Eliminační poločas (t 

1/2

 v hodinách) kapecitabinu, 5´-DFCR, 5´-DFUR, 5 -FU a FBAL byl 0,85; 1,11; 

0,66; 0,76 resp. 3,23. Kapecitabin a jeho metabolity jsou vylučovány v převládající míře močí; 95,5 % 

podané dávky kapecitabinu je nalezeno v moči. Vylučování stolicí je minimální (2,6 %). Hlavním 

metabolitem vyloučeným do moči je FBAL, který představuje 57 % podané dávky.  

Asi 3 % podané dávky se vyloučí močí v nezměněné formě. 

 

Kombinovaná léčba  

Studie fáze I hodnotící vliv kapecitabinu na farmakokinetiku docetaxelu nebo paklitaxelu a naopak 

neprokázaly žádný účinek kapecitabinu na farmakokinetiku docetaxelu ani paklitaxelu (C

max

 a AUC) a 

taktéž žádný účinek docetaxelu nebo paklitaxelu na farmakokinetiku 5´-DFUR. 

 

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů  

U 505 pacientů s kolorektálním karcinomem po léčbě kapecitabinem v dávce 1250 mg/m

2

 2x denně 

byla provedena populační farmakokinetická analýza. Pohlaví, přítomnost nebo absence jaterních 

metastáz před léčbou, stav výkonnosti dle Karnofského, celkový bilirubin, sérový albumin, AST ani 

ALT neměly statisticky významný vliv na farmakokinetiku 5´-DFUR, 5-FU a FBAL. 

 

Pacienti s jaterním poškozením v důsledku metastáz v játrech 

Podle farmakokinetických studií u pacientů s karcinomem a s mírným až středně závažným jaterním 

poškozením v důsledku jaterních metastáz může biologická dostupnost kapecitabinu a expozice 5-FU 

vzrůstat ve srovnání s pacienty bez jaterního poškození. Nejsou žádné farmakokinetické údaje týkající 

se použití u pacientů s těžkým jaterním poškozením. 

 

Pacienti s renálním poškozením  

Ve farmakokinetických studiích u pacientů s karcinomem a s mírným až těžkým renálním poškozením 

nebyl prokázán vliv clearance kreatininu na farmakokinetiku intaktní látky a 5-FU. Bylo zjištěno, že 

clearance kreatininu ovlivňuje systémovou expozici 5´- DFUR (35% zvýšení AUC při snížení 

clearance kreatininu o 50 %) a FBAL (114% zvýšení AUC při snížení clearance kreatininu o 50 %). 

FBAL je metabolit bez antiproliferativní aktivity.  

 

Starší pacienti  

Z populační farmakokinetické analýzy zahrnující pacienty různého věku (27 – 86 let) včetně 234 

(46 %) pacientů ve věku 65 let a starších vyplynulo, že věk nemá žádný vliv na farmakokinetiku 5´-

DFUR a 5-FU. AUC pro FBAL se zvyšuje s věkem (při 20% zvýšení věku pacienta dochází k 15% 

zvýšení AUC pro FBAL). K tomuto zvýšení dochází pravděpodobně v důsledku změn renální funkce. 

 

Etnické faktory  

Hodnoty C

max

 a AUC kapecitabinu byly následně po perorálním podání v dávce 825 mg/m

2

 dvakrát 

denně po dobu 14 dnů o 36 % respektive 24 % nižší u japonských pacientů (n=18) ve srovnání 

s hodnotami u pacientů bílé rasy (n=22). Japonští pacienti měli také o 25 % nižší hodnoty C

max 

a o 

34 % nižší hodnoty AUC FBAL než pacienti bílé rasy. Klinický význam těchto rozdílů je neznámý. K 

žádným významným odchylkám nedošlo v expozici vůči ostatním metabolitům (5´-DFCR, 5´-DFUR a 

5-FU).  

27 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve studiích toxicity opakovaných dávek vedlo perorální denní podávání kapecitabinu makaku 

jávskému a myším k toxickým účinkům na gastrointestinální, lymfatický a hemopoetický systém, což 

je pro fluoropyrimidiny typické. Tyto toxické účinky byly reverzibilní. Dále byly po podání 

kapecitabinu pozorovány toxické účinky na kůži charakterizované degenerativními/regresivními 

změnami. Kapecitabin neměl toxické účinky na játra a CNS. Kardiovaskulární toxicita (např. 

prodloužení intervalu PR a QT) byla zaznamenána u makaka jávského po intravenózním podání 

(100 mg/kg), nikoli však po opakovaných perorálních dávkách (1379 mg/m

2

/den).  

 

Dvouletá studie kancerogenity u myší neprokázala žádné kancerogenní účinky kapecitabinu. 

 

Ve standardních studiích fertility bylo pozorováno poškození fertility u myších samic dostávajících 

kapecitabin; toto ovlivnění fertility však bylo po určitém období bez podávání látky reverzibilní. Dále 

byly v průběhu 13týdenní studie pozorovány atrofické a degenerativní změny reprodukčních orgánů u 

myších samců; také tyto změny byly po období bez podávání látky reverzibilní (viz bod 4.6). 

 

Ve studiích embryotoxicity a teratogenity u myší bylo pozorováno zvýšení fetální resorpce a 

teratogenity závislé na velikosti dávky. U opic byly při vysokých dávkách pozorovány aborty a 

embryoletalita, ale nebyla zaznamenána teratogenita. 

 

Kapecitabin neměl mutagenní účinky ve studiích in vitro na bakteriích (Amesův test) ani na savčích 

buňkách (test V79/HPRT genové mutace na buňkách čínského křečka). Kapecitabin však měl, 

podobně jako další nukleosidové analogy (např. 5-FU), klastogenní účinky na lidské lymfocyty (in 

vitro) a byl zaznamenán pozitivní trend v mikronukleovém testu s myší kostní dření (in vivo). 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety 

bezvodá laktóza, 

sodná sůl kroskarmelózy, 

hypromelóza, 

mikrokrystalická celulóza, 

magnesium-stearát. 

 

Potahová vrstva tablety  

hypromelóza, 

oxid titaničitý (E171), 

žlutý oxid železitý (E172), 

červený oxid železitý (E172), 

mastek. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

28 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení  

 

PVC/PVDC blistr. 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety 

Velikost balení: 60 potahovaných tablet (6 blistrů po 10 tabletách). 

 

Xeloda 500 mg potahované tablety 

Velikost balení: 120 potahovaných tablet (12 blistrů po 10 tabletách). 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku  

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 

Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 

Velká Británie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/00/163/001 

EU/1/00/163/002 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 2. února 2001 

Datum posledního prodloužení registrace: 2. února 2006 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

.  

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C.   DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

30 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

Roche Pharma AG 

Emil-Barell-Str. 1 

D-79639 Grenzach-Wyhlen 

Německo 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2). 

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 

jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP.  

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, 

které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

33 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

 

Krabička 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety 

Capecitabinum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Také obsahuje bezvodou laktózu. 

Další údaje naleznete v příbalové informaci. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

60 potahovaných tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

34 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Velká 

Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/00/163/001 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č. š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

xeloda 150 mg 

 

 

17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC:  

SN:  

NN: 

 

35 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

BLISTR 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety 

Capecitabinum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Roche Registration Ltd. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

36 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

 

Krabička 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Xeloda 500 mg potahované tablety 

Capecitabinum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Také obsahuje bezvodou laktózu. 

Další údaje naleznete v příbalové informaci. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

120 potahovaných tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

37 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Velká 

Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/00/163/002 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č. š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

xeloda 500 mg 

 

 

17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC:  

SN:  

NN: 

 

38 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

BLISTR 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Xeloda 500 mg potahované tablety 

Capecitabinum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Roche Registration Ltd. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

40 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety 

Xeloda 500 mg potahované tablety 

capecitabinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci (viz bod 4). 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Xeloda a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xeloda užívat 

3. 

Jak se přípravek Xeloda užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Xeloda uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Xeloda a k čemu se používá  

 

Přípravek Xeloda patří do skupiny léčiv nazývaných „cytostatické léky“, které zabraňují růstu 

nádorových buněk. Přípravek Xeloda obsahuje kapecitabin, který sám o sobě není cytostatickým 

lékem. Kapecitabin se přeměňuje na vlastní léčivý protinádorový přípravek až po vstřebání v těle 

(k této přeměně dochází ve větší míře v nádorové tkáni než ve tkáni zdravé). 

 

Přípravek Xeloda se používá k léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva, konečníku, žaludku 

nebo prsu. Dále se přípravek Xeloda používá k prevenci výskytu nového nádorového onemocnění 

tlustého střeva u pacientů, kterým byl nádor chirurgicky odstraněn. 

 

Přípravek Xeloda může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.  

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xeloda užívat 

 

Neužívejte přípravek Xeloda:  

 

jestliže jste alergický(á) na kapecitabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). Informujte svého lékaře, pokud je Vám známo, že máte alergii nebo 

zvýšenou reakci na tento přípravek, 

 

jestliže jste v minulosti měl(a) závažné reakce na léčbu fluoropyrimidinem (skupina 

protinádorových léků, jako je fluoruracil), 

 

jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte,  

 

jestliže máte velmi nízký počet bílých krvinek nebo krevních destiček v krvi (leukopenie, 

neutropenie nebo trombocytopenie),  

 

jestliže máte závažné onemocnění jater nebo ledvin, 

 

jestliže víte, že nemáte žádnou aktivitu enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD)  

 

jestliže jste nyní nebo jste byl(a) léčen(a) v posledních 4 týdnech brivudinem, sorivudinem nebo 

podobnými látkami při léčbě pásového oparu (herpes zoster, plané neštovice). 

 

41 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Xeloda se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

 

jestliže víte, že máte částečný nedostatek aktivity enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy 

(DPD) 

 

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin 

 

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) srdeční potíže (např. nepravidelný tlukot srdce nebo 

bolesti vystřelující z hrudníku k čelisti a zpět při fyzické námaze a při obtížích s krevním 

zásobením srdce) 

 

jestliže máte mozkové onemocnění (např. při rozšíření nádoru do mozku, nebo poškození nervů 

– neuropatie) 

 

jestliže máte poruchu vápníkové rovnováhy (zjištěnou při vyšetření krve) 

 

jestliže máte cukrovku 

 

jestliže nejste schopni udržet jídlo nebo vodu v těle z důvodu závažné nevolnosti a zvracení 

 

jestliže máte průjem 

 

jestliže jste dehydratován(a) 

 

jestliže máte nerovnováhu minerálů v krvi (elektrolytová nerovnováha zjištěná při testech) 

 

jestliže jste měl(a) v minulosti problémy s očima, bude možná třeba navíc sledování Vašich očí 

 

jestliže máte závažné kožní reakce 

 

Deficit dihydropyrimidindehydrogenázy (zkratka DPD)  

Deficit DPD je vzácný vrozený stav, který zpravidla není doprovázen zdravotními potížemi, pokud 

neužíváte některé léky. Pokud máte nerozpoznaný deficit DPD a užíváte přípravek Xeloda, je u Vás 

zvýšené riziko akutního počátečního nástupu závažné formy nežádoucích účinků, které jsou uvedeny 

v bodě 4 Možné nežádoucí účinky. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli 

nežádoucí účinek nebo jakýkoli jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci 

(viz bod 4 Možné nežádoucí účinky). 

 

Děti a dospívající 

Přípravek Xeloda není určen dětem a dospívajícím. Nedávejte přípravek Xeloda dětem a dospívajícím. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Xeloda 

Před zahájením léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To je velice důležité, neboť současné 

užívání několika léčiv může vést ke zvýšení nebo naopak ke snížení jejich účinku. Zvýšené opatrnosti 

je třeba zejména, jestliže užíváte některé z následujících léků: 

 

léky k léčbě dny (alopurinol),  

 

léky snižující srážlivost krve (kumarin, warfarin),  

 

některé protivirové léky (sorivudin, brivudin),  

 

léky užívané k léčbě záchvatovitých onemocnění nebo třesu (fenytoin), 

 

interferon alfa, 

 

radioterapii a některé léky k léčbě nádoru (kyselinu folinovou, oxaliplatinu, bevacizumab, 

cisplatinu, irinotekan), 

 

léky užívané k léčbě nedostatku kyseliny listové. 

 

 

Přípravek Xeloda s jídlem a pitím 

Užívejte přípravek Xeloda nejpozději 30 minut po jídle. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nesmíte přípravek Xeloda užívat.  

Pokud užíváte přípravek Xeloda, nesmíte kojit.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Xeloda může vyvolat pocit závratě, nevolnosti nebo únavy. Přípravek Xeloda tedy může 

ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 

42 

 

Přípravek Xeloda obsahuje bezvodou laktózu  

Pokud Vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře 

předtím, než začnete tento přípravek užívat. 

 

 

3. 

Jak se přípravek Xeloda užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste  

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Přípravek Xeloda může předepisovat pouze lékař, který má zkušenosti s používáním protinádorových  

léků. 

 

Váš lékař určí dávku a léčebný režim vhodný právě pro Vás. Dávka přípravku Xeloda je závislá na 

velikosti Vašeho tělesného povrchu. Velikost povrchu těla se vypočítá na základě údajů o Vaší výšce a 

hmotnosti. Obvyklá dávka pro dospělé je 1250 mg/m

2

 tělesného povrchu, která se užívá dvakrát denně 

(ráno a večer). Zde jsou uvedeny dva příklady: osoba, jejíž tělesná hmotnost je 64 kg a výška je 

1,64 m, má tělesný povrch o velikosti 1,7 m

2

 a měla by dvakrát denně užívat 4 tablety o síle 500 mg a 

1 tabletu o síle 150 mg. Osoba, jejíž tělesná hmotnost je 80 kg a výška je 1,80 m, má tělesný povrch o 

velikosti 2,0 m

2

, by měla dvakrát denně užívat 5 tablet o síle 500 mg.  

 

Lékař Vám sdělí, jakou dávku přípravku budete potřebovat, kdy ji máte užívat a jak dlouhou 

dobu bude užívání trvat.  

 

Lékař Vám možná určí pro jednotlivou dávku kombinaci tablet o síle 150 mg a 500 mg

 

Užívejte tablety ráno a večer, jak Vám předepsal Váš lékař. 

 

Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou do 30 minut po jídle (po snídani a večeři). 

 

  Je důležité, abyste užíval(a) přípravek přesně podle doporučení lékaře. 

 

Tablety přípravku Xeloda se obvykle užívají po dobu 14 dnů s následující sedmidenní přestávkou (kdy 

nejsou užívány žádné tablety). Toto období 21 dnů představuje jeden léčebný cyklus.  

 

V kombinaci s dalšími léčivými přípravky může být u dospělých obvyklá dávka nižší než 1250 mg/m

2

 

tělesného povrchu a může být zapotřebí užívat tablety v různých časových intervalech (např. 

každodenně, bez přestávky v užívání).  

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xeloda, než jste měl(a)  

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xeloda, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře co nejdříve, než 

užijete další dávku. 

Mohou se projevit následující nežádoucí účinky, jestliže jste užil(a) mnohem více kapecitabinu, než 

jste měl(a): pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, zánět nebo vřídky ve střevu nebo v ústech, bolest 

nebo krvácení ze střeva nebo žaludku, snížení funkce kostní dřeně (pokles počtu některých typů 

krvinek). Pokud budete pozorovat jakýkoli z těchto příznaků, ihned informujte svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Xeloda  

Zapomenutou dávku již neužívejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 

vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku podle běžného dávkového schématu a poraďte se 

se svým lékařem. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Xeloda 

Ukončení léčby kapecitabinem nevede k žádným nežádoucím účinkům. Pokud užíváte kumarinová 

antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost – obsahující např. fenprokumon), může vést přerušení 

léčby kapecitabinem k nutnosti úpravy dávky antikoagulancia Vaším lékařem. 

 

43 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Okamžitě PŘESTAŇTE užívat přípravek Xeloda a vyhledejte svého lékaře, pokud se u Vás objeví 

jakýkoli z těchto příznaků: 

 

Průjem: pokud máte o 4 nebo více průjmovitých stolic za den oproti Vašemu normálnímu počtu 

nebo pokud máte průjem v noci. 

 

Zvracení: pokud zvracíte více než jednou za 24 hodin. 

 

Nevolnost: pokud ztrácíte chuť k jídlu a denně jíte mnohem méně než obvykle. 

 

Zánět ústní dutiny: pokud máte bolestivá, zarudlá nebo oteklá místa v ústech a/nebo hrdle. 

 

Kožní reakce na rukou a nohou: pokud máte bolestivé, oteklé, zarudlé nebo brnící ruce a/nebo 

chodidla. 

 

Horečka: pokud máte tělesnou teplotu 38 °C nebo vyšší. 

 

Infekce: pokud zaznamenáte známky infekce způsobené bakteriemi nebo viry nebo jinými 

organismy. 

 

Bolest na hrudi: pocítíte-li bolest uprostřed hrudníku, zejména v průběhu fyzické námahy. 

 

Stevens-Johnsonův syndrom: pokud zaznamenáte bolestivou červenou nebo nafialovělou kožní  

 

vyrážku, která se šíří a tvoří puchýře, a/nebo jiná poškození kožní tkáně začínající se objevovat  

 

na sliznici (např. ústa a rty), obzvlášť, pokud jste měl(a) předtím citlivost na světlo, infekce 

 

dýchacího systému (např. bronchitida) a/nebo horečku. 

 

DPD nedostatečnost: pokud trpíte známou DPD nedostatečností, je u Vás zvýšené riziko 

akutního počátečního nástupu toxicity a závažných, život ohrožujících nežádoucích účinků 

někdy končících úmrtím, které jsou způsobené přípravkem XELODA (např. zánět žaludku, 

zánět sliznice, průjem, neutropenie a neurotoxicita).  

 

Pokud jsou tyto nežádoucí účinky zachyceny včas, obvykle dojde k jejich zlepšení během 2-3 dnů po 

ukončení léčby. Pokud však tyto nežádoucí účinky přetrvávají, vyhledejte neprodleně svého lékaře. 

Váš lékař možná pro další léčbu dávku přípravku Xeloda sníží. 

 

Kožní reakce na rukou a nohou může vést ke ztrátě otisku prstu, což by mohlo mít dopad na Vaši 

identifikaci pomocí otisku prstu. 

 

Kromě výše uvedených, pokud je přípravek Xeloda užíván samostatně, velmi častými nežádoucími 

účinky, které mohou postihnout více než 1 z 10 osob, jsou: 

 

bolest břicha 

 

vyrážka, suchost nebo svědění kůže 

 

únava 

 

ztráta chuti k jídlu (anorexie) 

 

Tyto nežádoucí účinky mohou být závažné; je proto velmi důležité, abyste okamžitě kontaktoval(a) 

svého lékaře v případě, že se u Vás objeví nežádoucí účinky. Váš lékař Vám možná sníží dávku nebo 

léčbu přípravkem Xeloda dočasně přeruší. Sníží se tak pravděpodobnost, že budou nežádoucí účinky 

dále pokračovat nebo že se budou zhoršovat.  

 

Další nežádoucí účinky jsou: 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):  

 

pokles počtu bílých nebo červených krvinek (zjištěný při testech)  

 

dehydratace, úbytek tělesné hmotnosti 

 

nespavost (insomnie), deprese 

44 

 

bolest hlavy, ospalost, závratě, abnormální pocity na kůži (necitlivost nebo pocity brnění), 

změny chuti 

 

podráždění očí, zvýšené slzení, zarudnutí oka (zánět spojivek) 

 

zánět žil (tromboflebitida)  

 

dušnost, krvácení z nosu, kašel, příznaky rýmy 

 

opar nebo jiná podobná infekce 

 

infekce plic nebo dýchacích cest (např. zápal plic nebo zánět průdušek)  

 

krvácení ze střeva, zácpa, bolest horní části břicha, zažívací obtíže, plynatost, sucho v ústech 

 

kožní vyrážka, ztráta vlasů (alopecie), zarudnutí kůže, suchost kůže, svědění (pruritus), změna 

barvy kůže, ztráta kůže, zánět kůže, změny nehtů 

 

bolesti kloubů, končetin, hrudníku nebo zad  

 

horečka, otoky končetin, pocit nemoci  

 

problémy s funkcí jater (zjištěné při vyšetření krve) a zvýšení hladiny bilirubinu (vylučovaného 

játry) v krvi 

 

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):  

 

krevní infekce, infekce močových cest, infekce kůže, infekce nosu a hrdla, infekce způsobené 

kvasinkami (včetně postižení úst), chřipka, zánět žaludku a střev, absces kolem zubů  

 

bulky pod kůží (lipom) 

 

pokles počtu krevních buněk včetně krevních destiček, ředění krve (zjištěné při testech) 

 

alergie  

 

cukrovka, snížení hladiny draslíku v krvi, podvýživa, vzestup hladiny triglyceridů v krvi 

 

stav zmatenosti, záchvaty paniky, depresivní nálada, pokles libida  

 

obtížné vyjadřování, zhoršená paměť, ztráta koordinace pohybů, poruchy rovnováhy, slabost, 

poškození nervů (neuropatie) a problémy s vnímáním 

 

zamlžené nebo dvojité vidění  

 

závratě, bolest ucha   

 

nepravidelný tlukot srdce a palpitace (srdeční arytmie), bolest na hrudníku a srdeční záchvat 

(infarkt)  

 

krevní sraženiny v hlubokých žilách, vysoký nebo nízký krevní tlak, návaly horka, chladné 

končetiny, nachové skvrny na kůži 

 

krevní sraženiny v plicních cévách (embolie plic), kolaps plíce, vykašlávání krve, astma, 

dušnost při námaze  

 

neprůchodnost („ucpání“) střeva, hromadění tekutiny v břišní dutině, zánět tenkého nebo 

tlustého střeva, žaludku nebo jícnu, bolest v dolní části břicha, nepříjemné pocity v břiše, pálení 

žáhy (při návratu obsahu žaludku do jícnu), krev ve stolici  

 

žloutenka (zežloutnutí kůže a očí) 

 

kožní vředy a puchýře, reakce kůže na sluneční záření, zarudnutí dlaní, otok nebo bolest 

v obličeji 

 

otok nebo ztuhlost kloubů, bolest kostí, slabost nebo ztuhlost svalů  

 

hromadění tekutiny v ledvinách, častější močení v noci, neschopnost udržet moč (inkontinence), 

krev v moči, zvýšená hladina kreatininu v krvi (známky poruchy funkce ledvin) 

 

neobvyklé krvácení z pochvy 

 

otoky (edémy), třesavka  

 

Některé nežádoucí účinky jsou častější, pokud se při léčbě nádorů používá kapecitabin v kombinaci 

s jinými léky. Další nežádoucí účinky při tomto způsobu podávání jsou následující: 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):  

 

pokles hladiny sodíku, hořčíku nebo vápníku v krvi, vzestup hladiny cukru v krvi 

 

bolest nervů 

 

zvonění nebo hučení v uších (tinnitus), ztráta sluchu 

 

zánět žil 

 

škytavka, změna hlasu 

 

bolest nebo změněné/abnormální pocity v ústech, bolest čelisti 

 

pocení, noční poty 

45 

 

svalové křeče 

 

obtíže při močení, krev nebo bílkovina v moči 

 

podlitina nebo reakce v místě vpichu injekce (při souběžném podávání jiných léků v injekcích) 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

 

zúžení nebo uzavření slzných kanálků (stenóza slzovodů)  

 

selhání jater  

 

zánět vedoucí k poruchám vylučování žluči (cholestatický zánět jater) 

 

specifické změny na elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu)  

 

určité typy arytmií (včetně fibrilace komor, torsade de pointes a bradykardie) 

 

zánět oka způsobující bolest oka a možné problémy se zrakem 

 

zánět kůže způsobující olupující se červené skvrny z důvodu onemocnění imunitního systému 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob): 

 

závažná kožní reakce, jako je například kožní vyrážka, vředy a tvorba puchýřů, které mohou 

zahrnovat vředy v ústech, v nose, na genitáliích, na rukách, na nohou a v oblasti očí (červené a 

nateklé oči) 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Xeloda uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 

a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Xeloda obsahuje  

 

 

Léčivou látkou je capecitabinum. 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety 

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg. 

 

 

Xeloda 500 mg potahované tablety 

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg. 

 

 

Dalšími složkami jsou:  

 

Jádro tablety: bezvodá laktóza, sodná sůl kroskarmelózy, hypromelóza, mikrokrystalická 

celulóza, magnesium-stearát. 

 

Potahová vrstva tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), 

červený oxid železitý (E172) a mastek. 

46 

 

Jak přípravek Xeloda vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Xeloda 150 mg potahované tablety  

Potahované bikonvexní tablety světle broskvové barvy oválného tvaru s vyznačeným nápisem ‘150’ 

na jedné straně a ‘Xeloda’ na druhé straně.  

 

Jedno balení obsahuje 60 potahovaných tablet (6 blistrů po 10 tabletách).  

 

Xeloda 500 mg potahované tablety  

Potahované bikonvexní tablety broskvové barvy oválného tvaru s vyznačeným nápisem ‘500’ na jedné 

straně a ‘Xeloda’ na druhé straně.  

 

Jedno balení obsahuje 120 potahovaných tablet (12 blistrů po 10 tabletách).  

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 

Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 

Velká Británie  

 

Výrobce  

Roche Pharma AG 

Emil-Barell-Str. 1 

D-79639 Grenzach-Wyhlen 

Německo 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 

N.V. Roche S.A. 

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 

 

Lietuva 

UAB “Roche Lietuva” 

Tel: +370 5 2546799 

 

България 

Рош България ЕООД 

Тел: +359 2 818 44 44 

 

Luxembourg/Luxemburg 

(Voir/siehe Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

Roche s. r. o. 

Tel: +420 - 2 20382111 

 

Magyarország 

Roche (Magyarország) Kft. 

Tel: +36 - 23 446 800 

 

Danmark 

Roche a/s 

Tlf: +45 - 36 39 99 99 

 

Malta 

(See United Kingdom)  

Deutschland 

Roche Pharma AG 

Tel: +49 (0) 7624 140 

 

Nederland 

Roche Nederland B.V. 

Tel: +31 (0) 348 438050 

 

Eesti 

Roche Eesti OÜ 

Tel: + 372 - 6 177 380 

  

Norge 

Roche Norge AS 

Tlf: +47 - 22 78 90 00 

 

47 

Ελλάδα 

Roche (Hellas) A.E.  

Τηλ: +30 210 61 66 100 

 

Österreich 

Roche Austria GmbH 

Tel: +43 (0) 1 27739 

 

España 

Roche Farma S.A. 

Tel: +34 - 91 324 81 00 

 

Polska 

Roche Polska Sp.z o.o. 

Tel: +48 - 22 345 18 88 

 

France 

Roche 

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00 

 

Hrvatska 

Roche d.o.o 

Tel:  +385 1 4722 333 

 

Portugal 

Roche Farmacêutica Química, Lda 

Tel: +351 - 21 425 70 00 

 

România 

Roche România S.R.L. 

Tel: +40 21 206 47 01 

 

Ireland 

Roche Products (Ireland) Ltd. 

Tel: +353 (0) 1 469 0700 

 

Slovenija 

Roche farmacevtska družba d.o.o. 

Tel: +386 - 1 360 26 00 

 

Ísland  

Roche a/s 

c/o Icepharma hf 

Simi: +354 540 8000 

 

Slovenská republika  

Roche Slovensko, s.r.o. 

Tel: +421 - 2 52638201 

 

Italia 

Roche S.p.A. 

Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 

Roche Oy  

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 

  

Kύπρος

  

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 

Τηλ: +357 - 22 76 62 76 

 

Sverige 

Roche AB 

Tel: +46 (0) 8 726 1200 

 

Latvija 

Roche Latvija SIA 

Tel: +371 - 6 7 039831 

 

United Kingdom 

Roche Products Ltd. 

Tel: +44 (0) 1707 366000 

 

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}. 

 

Další zdroje informací 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

. 

Recenze

Recenze produktu XELODA 150 MG 60X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu XELODA 150 MG 60X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám