Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

XALACOM 1X2.5ML Oční kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16283

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 16283
Kód EAN: 8594036501362
Kód SÚKL: 81425
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Xalacom se používá k léčbě glaukomu (zeleného zákalu) a nitrooční hypertenze (přetlaku), což jsou onemocnění charakterizovaná zvýšením tlaku uvnitř postiženého oka.

Příbalový leták

XALACOM_CDS update _v6.0, 09/2016 HA comm 3.3.2017 incl name update; V3_3.7.2017_pil 
 

sp.zn. sukls285688/2016 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

XALACOM 0,05 mg/ml + 5 mg/ml 

oční kapky, roztok 

 

latanoprostum/timololi maleas 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  používat  tento  přípravek
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je přípravek Xalacom a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xalacom používat 
3.  Jak se přípravek Xalacom používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Xalacom uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

Co je přípravek Xalacom a

 

k čemu se používá 

 
Přípravek Xalacom je kombinací dvou léčivých látek  - latanoprostu a timololu. Latanoprost patří do 
skupiny léčiv, které jsou podobné prostaglandinům. Timolol patří do skupiny léčiv, které jsou známé 
jako beta-blokátory. Latanoprost snižuje tlak v oku zvýšením odtoku nitrooční tekutiny z oka. Timolol 
zpomaluje tvorbu nitrooční tekutiny. 
 
Xalacom  se  používá  k snížení  nitroočního  tlaku  při  onemocnění  nazývaném  glaukom  s otevřeným 
úhlem  (zelený  zákal)  nebo  nitrooční  hypertenze.  Obě  onemocnění  jsou  charakterizovaná  zvýšením 
tlaku uvnitř postiženého oka, a mohou mít vliv na zrak.  
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xalacom 

 

používat 

 
Nepoužívejte přípravek Xalacom 

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako je astma nebo těžký 
chronický obstrukční zánět průdušek (CHOPN) 

trpíte závažným srdečním onemocněním nebo poruchami srdečního rytmu 

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky, beta-blokátory nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Xalacom se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže jste měl(a) v 
minulosti nebo máte v současnosti: 

koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak 

poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardie 

XALACOM_CDS update _v6.0, 09/2016 HA comm 3.3.2017 incl name update; V3_3.7.2017_pil 
 

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

onemocnění periferních tepen (jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom)  

cukrovku, protože léčivá látka timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v 
krvi 

zvýšenou  činnost  štítné  žlázy.  Léčivá  látka  timolol  může  maskovat  projevy  a  známky  této 
zvýšené činnosti. 

nosíte kontaktní čočky. Můžete přípravek Xalacom používat, ale dbejte pokynů v bodu 3. 

podrobil(a) jste se operaci oka nebo se na ni chystáte (včetně operace šedého zákalu) 

syndrom suchého oka 

jakoukoli oční poruchu (jako např. bolest, podráždění nebo zánět oka, zastřené vidění) 

Prinzmetalovu anginu  

trpíte závažnou alergií, která může vyžadovat hospitalizaci 

virovou infekci oka způsobenou virem herpes simplex. 

 
Informujte svého lékaře, že používáte přípravek Xalacom před chirurgickou anestezií, protože léčivá 
látka timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Xalacom  
Přípravek Xalacom může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních 
očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky 
určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě srdce. Informujte svého lékaře 
nebo lékárníka o všech lécích (včetně očních kapek), které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Zvláště se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte následující léky: 
-  léky  snižující  krevní  tlak,  jako  jsou  blokátory  kalciového  kanálu,  guanetidin,  antiarytmika, 

digitalisové glykosidy nebo parasympatomimetika 

-  epinefrin (adrenalin) 
-  beta-blokátory  
-  prostaglandiny, jejich analogy nebo deriváty 
-  chinidin (užívaný k léčbě onemocnění srdce a některých typů malárie) 
-  antidepresiva fluoxetin a paroxetin. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po  podání  přípravku  Xalacom  můžete  mít  chvíli  rozmazané  vidění.    Pokud  pozorujete  rozmazané 
vidění, vyčkejte, až tento účinek odezní, než budete řídit automobil nebo obsluhovat stroje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat  
 
Přípravek Xalacom může přecházet do mateřského mléka.  
 
Přípravek Xalacom obsahuje jako pomocnou látku benzalkonium-chlorid.  
Tato konzervační látka může způsobit podráždění oka nebo porušení povrchu oka. Rovněž může být 
vstřebávána kontaktními čočkami a může způsobit zakalení měkkých kontaktních čoček.  
 
 
3.  

Jak se přípravek Xalacom používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Obvyklá dávka přípravku Xalacom je 1 kapka do postiženého oka (očí) 1x denně. 
 
Nepoužívejte  přípravek  Xalacom  častěji  než  1x  denně,  protože  účinek  léčby  se  může  při  častějším 
použití snižovat. 

XALACOM_CDS update _v6.0, 09/2016 HA comm 3.3.2017 incl name update; V3_3.7.2017_pil 
 

 
Používejte přípravek Xalacom podle doporučení lékaře, dokud lékař léčbu neukončí. 
 
Váš lékař Vám může během léčby přípravkem Xalacom provést zvláštní vyšetření srdce a krevního 
oběhu. 
 
Používání kontaktních čoček 
Pokud nosíte kontaktní čočky, před aplikací kapek čočky (čočku) vyndejte, vkápněte kapku a vyčkejte 
15 minut před opětovným nasazením čočky (čoček). 
 
Návod k použití 
 
1. 

Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte. 

2. 

Sejměte z lahvičky vrchní ochranný kryt. 

 

3. 

Odšroubujte z lahvičky vnitřní kryt. Ten uschovejte. 

 

 

4. 

Špičkou ukazováčku lehce stáhněte dolní víčko oka, do kterého budete kapat.  

5. 

Kapátko lahvičky přibližte blízko k léčenému oku, ale nedotýkejte se ho. 

 

6. 

Lehkým stlačením stěn lahvičky aplikujte do oka jednu kapku. Pusťte oční víčko. 

7. 

Po  vkápnutí  přípravku  stiskněte  prstem  vnitřní  oční  koutek  proti  nosu  na  2  minuty.  To 

pomůže, aby se léčivá látka nedostala do celého těla. 

XALACOM_CDS update _v6.0, 09/2016 HA comm 3.3.2017 incl name update; V3_3.7.2017_pil 
 

 

8. 

Opakujte kroky 4 až 7 na druhém oku, pokud Vám to Váš lékař doporučil. 

9. 

Zašroubujte vnitřní uzávěr zpět na lahvičku. 

 
Používání přípravku Xalacom s jinými očními kapkami
 
Pokud užíváte ještě jiné oční kapky, dodržte mezi vkápnutím jednotlivých přípravků odstup nejméně 
pěti minut. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Xalacom, než jste měl(a)
 
Pokud vkápnete příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka a Vaše oči mohou slzet či 
zčervenat. Pokud dojde k náhodnému požití přípravku Xalacom, vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Xalacom  
Pokud zapomenete vkápnout kapky v obvyklou dobu, vyčkejte do doby, kdy se má podat následující 
dávka dle předepsaného schématu. V případě opomenutí dávku při příštím podání nezdvojnásobujte. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Obvykle  můžete  pokračovat  v  léčbě,  když  nežádoucí  účinky  nejsou  závažné.  Pokud  Vás  některé 
nežádoucí  účinky  znepokojují,  informujte  o  tom  svého  lékaře.  Neukončujte  léčbu,  aniž  byste  se 
poradil(a) s lékařem.  
 
Nejvýznamnějším  nežádoucím  účinkem  je  možnost  postupné,  trvalé  změny  barvy  oka.  Dále  může 
přípravek Xalacom významně ovlivnit funkci Vašeho srdce. Zaznamenáte-li změny srdečního rytmu 
nebo funkce, poraďte se se svým lékařem a sdělte mu, že používáte přípravek Xalacom. 
 
Nežádoucí účinky při používání přípravku Xalacom 
 
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10): 

postupná změna barvy oka/očí spočívá ve zvýšení hnědého pigmentu v barevné části oka, zvané 
duhovka. Pokud máte smíšenou barvu oka/očí (tj. modrohnědou, šedohnědou, zelenohnědou nebo 
žlutohnědou),  spíše  zaznamenáte  tuto  změnu,  než  když  je  barva  Vašeho  oka/očí  jednobarevná 
(modrá, zelená nebo hnědá). K této změně může dojít v průběhu několika let a může být trvalá. 
Tyto  změny  mohou  být  výraznější,  léčíte-li  pouze  jedno  oko.  Tato  změna  oka/očí  nezpůsobuje 
žádné další potíže. Změna barvy oka se po ukončení léčby dále nemění.  

 
Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10): 

podráždění oka (můžete mít pocit písku nebo jiného cizího tělesa v oku/očích, bodání, svědění 
nebo pálení oka) a bolest oka. 

 

Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100): 

bolest hlavy 

zarudnutí  oka,  zánět  oka  (konjunktivitida),  rozmazané  vidění,  slzení,  zánět  očních  víček, 
podráždění nebo poškození povrchu oka 

kožní vyrážky nebo svědění (pruritus). 

XALACOM_CDS update _v6.0, 09/2016 HA comm 3.3.2017 incl name update; V3_3.7.2017_pil 
 

 
 
Jiné nežádoucí účinky 
 

Podobně jako jiné přípravky podávané do očí se přípravek Xalacom (latanaprost a timolol) vstřebává 
do krve. Četnost nežádoucích účinků po použití očních kapek je nižší, než pokud se léčiva podávají 
např. ústy nebo injekčně. 

U některých pacientů se mohou objevit nežádoucí účinky, které sice nebyly pozorovány u přípravku 
Xalacom, ale byly pozorovány u jednotlivých složek přípravku Xalacom (latanoprostu a timololu). 
 

Uvedené nežádoucí účinky zahrnují reakce pozorované v rámci akupinových účinků betablokátorů 
(např. timolol) používaných k léčbě očních potíží: 

-  rozvoj virové infekce oka způsobené virem herpes simplex

-  generalizované alergické reakce zahrnující otok podkoží, který se může objevit v oblastech, jako 

jsou obličej a končetiny, a může způsobit blokádu dýchacích cest, což může vést k potížím 
s polykáním nebo dýcháním; kopřivku nebo svědící vyrážku, lokalizovanou a generalizovanou 
vyrážku, svědění, náhlou těžkou život ohrožující alergickou reakci. 

-  nízká hladina cukru v krvi. 

-  závrať. 

-  nespavost, deprese, noční můry, ztráta paměti. 

-  mdloby,  mozková  příhoda,  nedostatečné  krevní  zásobení  mozku,  zhoršení  známek  a příznaků 

onemocnění myasthenia gravis (svalová porucha), neobvyklé pocity, jako pocit píchání špendlíky 
a jehlami, a bolest hlavy. 

-  otok sítnice (makulární edém), tekutinou vyplněná cysta na duhovce, citlivost na světlo, vzhled 

vpadlého oka (prohloubení záhybu očního víčka).  

-  známky a příznaky podráždění oka (např. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět očního 

víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení vrstvy obsahující cévy pod sítnicí (cévnatky) 
po filtračním výkonu, což může způsobit poruchy zraku, snížená citlivost rohovky, suché oči, 
poškození rohovky, pokles horního očního víčka (způsobuje, že je oko napůl zavřené), dvojité 
vidění. 

-  ztmavnutí kůže kolem očí, změny očních řas a jemných chloupků kolem oka (zvýšení počtu, 

prodloužení, zesílení a ztmavnutí), změny směru růstu očních řas, otok kolem oka, otok barevných 
částí oka (iritida/uveitida), zjizvení povrchu oka. 

-   ušní šelest (tinitus). 

-  angina pectoris, zhoršení anginy pectoris u pacientů, kteří již mají srdeční onemocnění.

 

 

-  pomalá srdeční frekvence, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, změny rytmu nebo rychlosti 

srdečního tepu, městnavé srdeční selhání (srdeční onemocnění s dušností a otokem  nohou 
v důsledku zadržování tekutin), některý typ poruchy srdečního rytmu, srdeční záchvat, srdeční 
selhání.  

-  nízký krevní tlak,  špatná cirkulace krve způsobující necitlivost a bledost prstů, chladné ruce 

a nohy. 

XALACOM_CDS update _v6.0, 09/2016 HA comm 3.3.2017 incl name update; V3_3.7.2017_pil 
 

-  dušnost,  zúžení  dýchacích  cest  v plících  (především  u pacientů  s již  přítomným  onemocněním), 

ztížené dýchání, kašel, astma, zhoršení astmatu. 

-  poruchy chuti, pocit na zvracení, porucha trávení, průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení.  

-  vypadávání  vlasů,  bílá  nebo  stříbřitá  kožní  vyrážka  (připomínající  lupénku)  nebo  zhoršení 

lupénky, kožní vyrážka. 

-  bolest kloubů, bolest svalů nezpůsobená pohybem, svalová slabost, únava.  

-  sexuální dysfunkce, snížené libido. 

 
U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku (průhledná vrstva na povrchu oka), byly v průběhu 
léčby  velmi  vzácně  zaznamenány  případy  kalcifikace  rohovky  (ukládání  vápenatých  solí  v rohovce)

 

projevující se vznikem zakalených skvrn). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek Xalacom uchovávat 

 
Před prvním otevřením: 
Uchovávejte při teplotě 2

 o

C - 8 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn 

před světlem. 
 
Po prvním otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C a přípravek spotřebujte do 4 týdnů. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Xalacom obsahuje: 
 
Léčivou  látkou  je  latanoprostum  50  mikrogramů  a  timololi  maleas  6,83  mg  (což  odpovídá  5  mg 
timololum) v 1 ml přípravku 
 

XALACOM_CDS update _v6.0, 09/2016 HA comm 3.3.2017 incl name update; V3_3.7.2017_pil 
 

Pomocnými  látkami  jsou  benzalkonium-chlorid,  chlorid  sodný,  monohydrát  dihydrogenfosforečnanu 
sodného,  hydrogenfosforečnan  sodný,  kyselina  chlorovodíková  10%,  roztok  hydroxidu  sodného 
100 g/l, voda na injekci 
 
Jak přípravek Xalacom vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Xalacom je čirý, bezbarvý roztok. Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml roztoku. Toto množství 
odpovídá přibližně 80 kapkám. 
 
Velikost balení 
1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 7. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu XALACOM 1X2.5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu XALACOM 1X2.5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám