Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY 10X50MG Obalené tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24062

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24062
Kód EAN: 8594050584952
Kód SÚKL: 16032
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Voltaren Rapid se užívá při krátkodobé léčbě u následujících stavů: - Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění. - Bolest a otok po chirurgickém zákroku. - Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci. - Bolesti v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy revmatického postižení měkkých tkání. - Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti. - Záchvaty migrény. Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren Rapid účinkuje, nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře. Na základě rozhodnutí lékaře může být Voltaren Rapid použitý k léčbě i jiných stavů.

Příbalový leták

 

 

1/8 

sp. zn. sukls201642/2016 
 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

VOLTAREN RAPID 50 mg TABLETY 

obalené tablety 

diclofenacum kalicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje. 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-
li stejné známky onemocnění jako Vy.  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je přípravek Voltaren Rapid a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Rapid užívat 
3. Jak se přípravek Voltaren Rapid užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Voltaren Rapid uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Voltaren Rapid a k čemu se používá 
 
Co je přípravek Voltaren Rapid 
Léčivou látkou přípravku Voltaren Rapid je diklofenak draselný (diclofenacum kalicum). 
Přípravek Voltaren Rapid patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a používají 
se při léčení bolesti a zánětu. 
 
K čemu se přípravek Voltaren Rapid používá 
 
Přípravek Voltaren Rapid se užívá při krátkodobé léčbě u následujících stavů: 

  Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění. 
  Bolest a otok po chirurgickém zákroku. 
  Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci. 
  Bolesti v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy revmatického postižení měkkých tkání. 
  Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti. 
  Záchvaty migrény. 

 
Jak přípravek Voltaren Rapid účinkuje 
Přípravek  Voltaren  Rapid  odstraňuje  zánětlivé  příznaky,  jako  je  bolest  a  otok  blokádou  syntézy  látek 
(prostaglandiny) zodpovědných za zánět, bolest a horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky. 
 
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren Rapid účinkuje, nebo proč byl tento přípravek předepsán právě 
Vám, zeptejte se svého lékaře.  

 

 

2/8 

Sledování během léčby přípravkem Voltaren Rapid 

Pokud máte srdeční onemocnění nebo existuje riziko jeho vzniku, bude Váš lékař pravidelně hodnotit, zda můžete 
pokračovat v léčbě přípravkem Voltaren Rapid. 

Pokud  máte  poruchu  funkce  jater,  ledvin  nebo  krve,  budou  Vám  během  léčby  odebrány  vzorky  krve.  Tímto 
způsobem  budou  sledovány  funkce  jater  (hladina  aminotransferáz)  nebo  ledvin  (hladina  kreatininu)  nebo  krevní 
obraz  (hladina  červených  a  bílých  krvinek  a  krevních  destiček).  Výsledky  těchto  krevních  testů  umožní  Vašemu 
lékaři rozhodnout, zda je nutné přerušit léčbu přípravkem Voltaren Rapid nebo zda není nutné upravit dávku. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Rapid užívat 
Vždy dodržujte všechny pokyny Vašeho lékaře, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci. 
 
Neužívejte přípravek Voltaren Rapid obalené tablety: 

  Pokud jste alergický(á)  na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 

6). 

  Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. kyselina 

acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, 
otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem. 

  Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste měl(a) vředovou chorobu opakovaně v minulosti 
  Pokud dojde k perforaci nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) 

nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik. 

  Při těžším onemocnění jater nebo ledvin. 
  Pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností. 
  Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením 

mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu 
nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo 
bypass.  

  Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen). 
  V posledních třech měsících těhotenství. 

Jestliže  se  Vás  týká  kterýkoli  z výše  uvedených  bodů,  řekněte  to  ošetřujícímu  lékaři  a  neužívejte  Voltaren 
Rapid.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Voltaren Rapid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  Pokud  máte  onemocnění  srdce  nebo  cév  (nazývané  též  kardiovaskulární  onemocnění,  včetně 

nekontrolovaně  vysokého  krevního  tlaku,  městnavého  srdečního  selhání,  ischemické  choroby  srdeční), 
léčba přípravkem Voltaren Rapid se obecně nedoporučuje.   

  Pokud  užíváte  přípravek  Voltaren  Rapid  současně  s jinými  nesteroidními  protizánětlivými  léky  jako  je 

kyselina  acetylsalicylová,  kortikosteroidy,  léky  proti  krevní  srážlivosti  nebo  léky  na  deprese  (SSRI  - 
inhibitory  zpětného  selektivního  vychytávání  serotoninu)  viz  odstavec  Vzájemné  působení  s dalšími 
léčivými přípravky.  

  Pokud  máte  astma,  sennou  rýmu  (sezónní  alergickou  rinitidu),  nosní  polypy  nebo  chronické  plicní 

onemocnění. 

  Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá 

nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se 
přípravek užívat nesmí). 

  Pokud  jste  v  minulosti  měl(a)  problémy  se  zažíváním  nebo  pálení  žáhy  po  předchozím  užívání 

protizánětlivých léků. 

  Pokud  máte  zánět  tlustého  střeva  provázený  tvorbou  vředů  (ulcerózní  kolitida)  nebo  zánětlivé  střevní 

onemocnění nazývané Crohnova nemoc.  

  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 

 

 

3/8 

  Jestliže jste dehydratován/a  (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po větší 

operaci. 

  Jestliže Vám otékají dolní končetiny. 
  Jestliže  máte  poruchy krvácivosti  nebo  jiné  potíže  s krví  včetně  vzácné  poruchy  jater  nazývané  jaterní 

porfyrie. 

 
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je 
více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou 
dávku ani dobu léčby. 
 
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení 
příznaků. 
 
Informujte rovněž lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 

  Kouříte.  
  Máte diabetes (cukrovku).  
  Máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký 

krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky). 

 
Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Voltaren Rapid objeví jakékoli známky a příznaky srdečních 
nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, vyhledejte neprodleně 
lékaře. 
 
Přípravek Voltaren Rapid může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je 
pak  o  mnoho  těžší  potíže  odhalit  a  vhodně  léčit.  Jestliže  se  necítíte  dobře  a  budete  potřebovat  navštívit  lékaře, 
nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren Rapid. 
 
Ve velmi vzácných případech může  přípravek Voltaren Rapid, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit 
těžké  kožní  alergické  reakce  např.  závažnou  formu

 

vyrážky.  Pokud  se  u  Vás  objeví  vyrážka,  informujte 

neprodleně lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Voltaren Rapid 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

  Lithium  nebo  inhibitory  zpětného  selektivního  vychytávání  serotoninu  (SSRI),  tj.  léky  užívané  k léčbě 

depresí. 

  Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce). 
  Diuretika (močopudné léky). 
  ACE  inhibitory  nebo  betablokátory  (skupiny  léčivých  přípravků  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  a 

srdečního selhání). 

  Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. 
  Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu). 
  Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti. 
  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu. 
  Methotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů ). 
  Cyklosporin, takrolimus (léky užívané po transplantaci orgánů). 
  Trimetoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest) 
  Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích). 
  Vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí). 
  Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) 
  Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) 

 

 

4/8 

 
 
 
Starší pacienti 
Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Voltaren Rapid než jiní dospělí. Z toho důvodu by měli velmi 
pečlivě  dodržovat  pokyny  ošetřujícího  lékaře,  který  stanoví  vhodné  nejnižší  dávkování  k úlevě  od  potíží.  Je 
zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
Použití u děti a dospívajících 
Přípravek Voltaren Rapid není vhodný k léčbě dětí a dospívajících. 
 
Užívání přípravku Voltaren Rapid s jídlem a pitím 
Tablety se polykají vcelku, nesmí se kousat ani dělit a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny.  
Přípravek Voltaren Rapid se doporučuje užívat nalačno nebo před jídlem.  
 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Informujte  svého  lékaře  o  tom,  že  jste  nebo  můžete  být  těhotná.  Přípravek  Voltaren  Rapid  by  se  neměl  užívat 
během  těhotenství,  pokud  to  není  nezbytně  nutné.  Tak  jako  ostatní  nesteroidní  protizánětlivé  léky  i  přípravek 
Voltaren Rapid se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození 
nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. 
 
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte.  
Pokud užíváte přípravek Voltaren Rapid, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence škodlivý. 
Před užitím jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Lékař s Vámi probere možná rizika plynoucí z užívání přípravku Voltaren Rapid během těhotenství nebo kojení. 
 
Ženy plánující těhotenství 
Přípravek  Voltaren  Rapid  může způsobovat problémy s početím. Proto neužívejte tento přípravek,  pokud to není 
nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V ojedinělých případech může  přípravek Voltaren Rapid působit ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud se u 
Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující 
zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže. 
 
Přípravek Voltaren Rapid obsahuje sacharózu. 
Tablety přípravku Voltaren Rapid obsahují sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se přípravek Voltaren Rapid užívá 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým 
lékařem. 
 
Jaké množství přípravku Voltaren Rapid se užívá 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Voltaren Rapid v co nejnižších dávkách dostačujících pro 
potlačení bolesti a neužívat jej déle, než je nutné.  
Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Voltaren Rapid máte užívat. Na základě Vaší léčebné odpovědi může 
lékař dávku zvýšit nebo snížit. 
 
 
 

 

 

5/8 

Dospělí 

  Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 až 150 mg denně (2 – 3 tablety). V lehčích případech 

je  dostatečná  dávka  100 mg  denně  (2 tablety).  Celková  denní  dávka  by  měla  být  rozdělena  do  2  až 
3 samostatných dávek. Nepřekračujte maximální denní dávku 150 mg (3 tablety). 

  U bolestí při menstruaci začněte léčbu dávkou 50 až 100 mg (1 – 2 tablety) hned při prvních příznacích. 

Pokračujte  s dávkou  50 mg  (1  tableta)  třikrát  denně  po  dobu  několika  dní  podle  potřeby.  Jestliže  dávka 
150 mg nezajistí úlevu od bolesti během 2 až  3 menstruačních cyklů, může Vám lékař doporučit zvýšení 
dávkování na 200 mg denně při následující menstruaci. Nepřekračujte denní dávku 200 mg (4 tablety). 

  U migrény začněte léčbu dávkou 50 mg (1 tableta) hned při prvních příznacích blížícího se záchvatu. Pokud 

po  2 hodinách  bolest  nepoleví,  je  možné  užít  dalších  50 mg.  V případě  potřeby  je  po  4  až  6 hodinách 
možné užít dalších 50 mg. Celková dávka však nesmí překročit  200 mg za den (4 tablety). 

 
Použití u děti a dospívajících 
Přípravek Voltaren Rapid není určen pro děti a dospívající. 
 
Jak se přípravek Voltaren Rapid užívá 
Tablety  se  polykají  celé  a  zapíjejí  se  sklenicí  vody  nebo  jiné  tekutiny.  Přípravek  Voltaren  Rapid  se  doporučuje 
užívat nalačno nebo před jídlem. Tablety nedělte ani nekousejte. 
 
Jak dlouho se přípravek Voltaren Rapid užívá 
Dodržujte přesně pokyny lékaře. 
Jestliže  užíváte  přípravek  Voltaren  Rapid  déle  než  několik  týdnů,  navštivte  svého  lékaře,  aby  zkontroloval  Váš 
zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.  

Máte-li jakékoli otázky ohledně délky léčby přípravkem Voltaren Rapid, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Voltaren Rapid, než jste měl(a)   
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl/a,  oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte 
na lékařskou pohotovost.
 Můžete potřebovat lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Voltaren Rapid 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Voltaren Rapid, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se již 
blíží čas pro další dávku, užijte další tabletu v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou 
za tu, kterou jste zapomněl(a) užít. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltaren Rapid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné 

Ihned přestaňte přípravek Voltaren Rapid užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 
 
Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Voltaren Rapid, po kterých se 
následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od rozvoje bolesti břicha 
(frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit). 

 

Následující nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají vysoké denní dávky 
(150 mg) po dlouhou dobu 
  Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost). 
  Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání). 

 

 

6/8 

 
Následující vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 000 

  Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie). 
  Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolesti v krku (známky agranulocytózy). 
  Potíže  s dýcháním  nebo  polykáním,  kožní  vyrážka,  svědění,  kopřivka,  závratě  (známky  přecitlivělosti, 

anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce). 

  Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému). 
  Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch). 
  Poruchy paměti.  
  Křeče. 
  Úzkost.  
  Ztuhnutí šíje, horečka, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy). 
  Náhlá  a  silná  bolest  hlavy,  nevolnost,  závrať,  otupělost,  neschopnost  mluvit  nebo  potíže  s mluvením, 

slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody). 

  Porucha sluchu. 
  Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze). 
  Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (možné příznaky zánětu cév).  
  Náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (známky astmatu nebo zánětu plic, pokud je 

horečka). 

  Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu). 
  Krvavý průjem. 
  Černá stolice (melena). 
  Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu). 
  Průjem,  bolest  břicha,  horečka,  nevolnost,  zvracení  (známky  zánětu  střev  (kolitida),  včetně  hemoragické 

kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby). 

  Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky). 
  Žloutnutí kůže nebo očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč (příznaky zánětu jater/selhání 

jater).   

  Příznaky podobné chřipce, únava, bolest svalů, zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi (známky poruchy 

funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater). 

  Puchýře (známky bulózní dermatitidy). 
  Červená nebo purpurová pokožka (možná známka zánětu cév), kožní vyrážka s puchýři, puchýře na rtech, v 

okolí očí, v ústech, kožní zánět s odlupováním pokožky (známky multiformního erytému nebo v případě 
horečky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy). 

  Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy). 
  Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivní reakce). 
  Purpurové skvrny na pokožce (známky purpury nebo Henoch-Schonleinovy purpury v případě alergie). 
  Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin). 
  Nadměrné množství bílkoviny v krvi (proteinurie). 
  Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu). 
  Větší nebo menší objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersticiální nefritidy). 
  Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy). 
  Generalizovaný otok (edém). 

 
 
Některé nežádoucí účinky jsou časté 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 

 

 

7/8 

Bolest  hlavy,  závratě,  nevolnost,  zvracení,  průjem,  špatné  zažívání,  bolest  břicha,  nadýmání,  ztráta  chuti  k jídlu, 
změny v jaterních testech (např. hodnot aminotransferáz), kožní vyrážka. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou vzácné 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000 
Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000 
Nízká hladina červených krvinek (anémie), nízká hladina bílých krvinek (leukopenie), dezorientace, deprese, potíže 
se  spaním,  noční  můry,  podrážděnost,  mravenčení  nebo  snížená  citlivost  rukou  nebo  nohou,  zhoršení  paměti, 
úzkost,  třes,  poruchy  chuti,  porucha  zraku  (rozmazané  vidění,  dvojité  vidění),  zvonění  v uších  (tinnitus),  zácpa, 
vřídky v ústech, oteklý, zarudlý a bolestivý jazyk, vřed v jícnu, křeče v horní části břicha, zejména po jídle, bušení 
srdce,  bolest  na  hrudi,  svědící,  zarudlá  a  pálící  pokožka  (ekzém),  zarudnutí  kůže  (erytém),  vypadávání  vlasů, 
svědění, krev v moči.  
Projeví-li se u Vás tyto účinky, oznamte to svému lékaři. 
 
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 
 
Pokud  užíváte  přípravek  Voltaren  Rapid  déle  než  několik  týdnů,  podrobte  se  pravidelným  kontrolám  u  lékaře, 
abyste netrpěl(a) nerozpoznanými nežádoucími účinky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
5. Jak přípravek Voltaren Rapid uchovávat 

  Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
  Nepoužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti  uvedené  na krabičce. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce 

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Voltaren Rapid obsahuje 

Léčivou látkou je diclofenacum kalicum, jedna obalená tableta obsahuje diclofenacum kalicum 50 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  fosforečnan  vápenatý,  magnesium-stearát,  kukuřičný 
škrob,  povidon  40,  sodná  sůl  karboxymetylškrobu,  mikrokrystalická  celulosa,  mastek,  červený  oxid  železitý, 
makrogol 8000, sacharosa, oxid titaničitý. 
 

 

 

 

8/8 

Jak přípravek Voltaren Rapid vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku: červenohnědá kulatá bikonvexní obalená tableta. 
 
Velikost balení 
10 x 50 mg 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce  
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.8.2016
 
 

Recenze

Recenze produktu VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY 10X50MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY 10X50MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám