Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24060
Kód EAN: 8594050584938
Kód SÚKL: 15629
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Intramuskulární injekce (injekce do svalu) se používají k léčbě následujících stavů: - Vzplanutí revmatické bolestivosti kloubů (artritida), bolesti zad, ztuhlého ramene, tenisového loktu a ostatních typů revmatismu. - Záchvaty dny. - Bolest způsobená žlučníkovými nebo ledvinovými kameny. - Bolest a otoky po chirurgickém zákroku nebo poranění. - Silné záchvaty migrény. Voltaren ve formě infúze (intravenózní infúze) se používá k léčbě nebo prevenci bolesti po chirurgickém zákroku. Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Příbalový leták

1/7
sp.zn.sukls83338/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VOLTAREN
injekční roztok
(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li
stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Voltaren a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren užívat
3. Jak se Voltaren užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Voltaren uchovávat
6. Další informace
7. Informace pro zdravotnický personál1. CO JE VOLTAREN K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Voltaren
Léčivou látkou Voltarenu injekčního roztoku je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).

K čemu se Voltaren používá
Voltaren patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), které se používají k léčbě
bolestí nebo zánětu.

Intramuskulární injekce (injekce do svalu) se používají k léčbě následujících stavů:
Vzplanutí revmatické bolestivosti kloubů (artritida), bolesti zad, ztuhlého ramene, tenisového loktu a
ostatních typů revmatismu.
Záchvaty dny.
Bolest způsobená žlučníkovými nebo ledvinovými kameny.
2/7
Bolest a otoky po chirurgickém zákroku nebo poranění.
Silné záchvaty migrény.
Voltaren ve formě infuze (intravenózní infuze) se používá k léčbě nebo prevenci bolesti po chirurgickém
zákroku.

Jak Voltaren účinkuje
Voltaren odstraňuje (mírní) příznaky zánětu, jako je bolest a otok, ale nemá vliv na příčinu zánětu.

Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám,
zeptejte se svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN UŽÍVAT
Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové
informaci.

Neužívejte Voltaren injekční roztok:
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak, disiřičitan sodný (nebo jiné siřičitany) nebo
některou pomocnou látku obsaženou v přípravku (viz odstavec Složení na konci této příbalové
informace).
Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např.
kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní
rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se
s lékařem.
Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste
v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.
Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
Pokud trpíte vážnou srdeční vadou.
V posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte Voltaren
injekční roztok. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Voltaren injekční roztok je třeba:
Pokud užíváte Voltaren současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, jako je kyselina
acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese (SSRI -
inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení
s dalšími léčivými přípravky.
Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu).
Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávícím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po
předchozím užívání protizánětlivých léků.
Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé
střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.
Pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
3/7
Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo
po větší operaci.
Jestliže Vám otékají dolní končetiny.
Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané
jaterní porfyrie.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím,
než začnete užívat Voltaren injekční roztok.

Voltaren může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o
mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit
lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren.
Ve velmi vzácných případech může Voltaren, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké
kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval/a svého
lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Je zvláště důležité abyste informoval(a) lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané
k léčbě některých typů depresí.
Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
Diuretika (močopudné léky).
ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku
a srdečního selhání).
Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti.
Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy).
Cyklosporin ( přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
Některé léky proti infekcím (chinolony antibakteriální léky).
Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí).
Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)
Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte
doporučenou dávku ani dobu léčby.

4/7
Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory
pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste
se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Starší pacienti
Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Voltaren, než jiní dospělí. Z toho důvodu by měli velmi
pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování s ohledem na jejich
stav. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a mladiství
Voltaren injekční roztok není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let věku.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Voltaren injekční roztok by neměl být užíván
během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i Voltaren
injekční roztok se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k
poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Voltaren prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud
je nutné, aby kojící matka užívala Voltaren měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a
vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Ženy plánující těhotenství
Voltaren může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek pokud to není nezbytné,
jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V ojedinělých případech se mohou u pacientů léčených přípravkem Voltaren vyskytnout potíže jako je
ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla,
neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů.
Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

3. JAK SE VOLTAREN UŽÍVÁ
Vždy užívejte Voltaren přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Nepřekračujte stanovené dávkování a délku léčby.

Intramuskulární podání
Roztok se nasaje do injekční stříkačky a aplikuje se hluboko do hýžďového svalu.
Intravenózní podání
Injekční roztok se rozředí nejméně 100ml fyziologického roztoku nebo glukózy, a aplikuje se pomalu
nitrožilně. Do žíly nesmí být aplikován rychle.

Jak a kdy budete Voltaren užívat
5/7
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Voltaren injekční roztok v nejnižších účinných
dávkách a neužívat jej déle, než je to nutné.
Lékař Vám přesně řekne, jaké množství přípravku budete užívat. V závislosti na tom, jak budete reagovat na
léčbu, Vám může lékař dávku upravit.


Dospělí
Dospělým se obvykle podává jedna ampule za den maximálně po dobu dvou dnů. V některých
případech je možné aplikovat za den dvě ampule. Pokud je nutná další léčba Voltarenem, je možné v ní
pokračovat např. formou tablet.

Jak dlouho se Voltaren užívá
Dodržujte přesně pokyny lékaře.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné:
Pravděpodobně postihují méně než 1 až 10 pacientů z 10 000
Neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny.
Horečka nebo přetrvávající bolest v krku.
Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla často doprovázené kožní vyrážkou a
svěděním, které může také způsobit potíže s polykáním, hypotenzi (nízký krevní tlak), mdloby.
Dušnost a pocit tíhy na hrudi (příznaky astmatu).
Bolest na prsou (příznaky infarktu).
Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením,
ochrnutí (příznaky mozkové příhody).
Ztuhnutí šíje (příznaky virové meningitidy).
Křeče.
Vysoký krevní tlak (hypertenze).
Červené nebo purpurové skvrny na kůži (možné příznaky zánětu cév); kožní vyrážka s puchýři;
puchýře na rtech, v očích nebo v ústech; zarudnutí kůže s odlupováním nebo šupinatěním.
Silné bolesti žaludku, krvavá nebo černá stolice. Zvracení krve.
Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky zánětu jater/selhání jater).
Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení ledvin).

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, oznamte to ihned svému lékaři

Některé nežádoucí účinky jsou časté:
Pravděpodobně postihují 1 až 10 pacientů ze 100
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, trávící potíže, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti k jídlu,
změny v jaterních testech (např. hodnot transamináz), kožní vyrážka, podráždění v místě injekce, bolest
v místě vpichu, zduření v místě vpichu.
6/7

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné:
Pravděpodobně postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel, nekrózu (odumření tkáně) v místě
vpichu.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:
Pravděpodobně postihují méně než 1 pacienta z 10 000
Dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, přecitlivělost, psychické potíže, mravenčení nebo
snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy chuti, porucha vidění, porucha
sluchu, zácpa, vřídky v ústech, vřed v jícnu, bušení srdce, vypadávání vlasů; červenání, otoky a puchýřky na
kůži (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření), absces (dutina vyplněná hnisem) v místě vpichu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

5. JAK VOLTAREN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Voltaren obsahuje
Léčivá látka obsažená v přípravku Voltaren injekční roztok se nazývá diklofenak sodný.
Pomocné látky: mannitol, disiřičitan sodný (E 223), benzylalkohol, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného
1 mol/l, voda na injekci.

Jak přípravek Voltaren vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Velikost balení: 5x 75 mg/3 ml

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, ČR

7. INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍ PERSONÁL
7/7
Voltaren injekce může být aplikován hluboko intramuskulárně do horního kvadrantu gluteálního svalu nebo
intravenózně, pomalou intravenózní infuzí po naředění dle následující návodu. Ampule je určena pouze pro
jedno použití, roztok musí být použit ihned po otevření. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

V závislosti na předpokládané době infuze se smíchá příslušné množství 100 až 500 ml fyziologického
roztoku (0,9 %) nebo roztok 5% glukózy s injekčním roztokem bikarbonátu sodného (0,5 ml 8,4 % nebo 1,0
ml 4,2 % nebo odpovídající množství odlišné koncentrace), který byl odebrán z čerstvě otevřeného zásobního
roztoku. K tomuto roztoku se přidá obsah jedné ampule přípravku Voltaren. Smí být použit pouze čirý roztok,
pokud se objeví krystaly nebo precipitace, infuze nesmí být použita.

Voltaren injekční roztok nesmí být mísen s jinými injekčními roztoky.
Při použití 0,9% fyziologického roztoku nebo 5% roztoku glukózy bez přítomnosti bikarbonátu sodného jako
doplňkové přísady dochází k riziku přesycení, vedoucímu k možné tvorbě krystalů nebo precipitace. Jiné
infuzní roztoky než výše uvedené se nesmějí používat.

Intravenózní infuze musí být zahájena okamžitě po přípravě infuzního roztoku (viz předcházející instrukce).
Nepoužitý roztok nesmí být dále uchováván.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.5.2013

Recenze

Recenze produktu VOLTAREN 5X3ML/75MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN 5X3ML/75MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze