Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis vitamíny

VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11941

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky

sp.zn. sukls267989/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Vitamin A-SLOVAKOFARMA 30 000 IU měkké tobolky retinoli acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA užívat
 3. Jak se přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá

Vitamin A (retinol) je nutný pro obnovu a normální funkci kůže a sliznic. Je také nezbytný pro zabezpečení normální činnosti tyčinek a čípků sítnice oka. Přípravek se používá k léčbě a předcházení vzniku stavů způsobených nedostatkem vitaminu A v organismu, při nízkém přívodu vitaminu A v potravě, při jeho zvýšené potřebě, např. při dietách, infekčních onemocněních, průjmech, ke zlepšení hojení ran a zlomenin, při zvýšené činnosti štítné žlázy, při některých onemocněních trávicí soustavy Přípravek se používá v očním lékařství při šerosleposti různého původu, při degenerativních změnách sítnice, při poruchách vyživování a degeneraci spojivky a rohovky. Dále se přípravek používá při zánětlivých a degenerativních onemocněních kůže a sliznic, při tvorbě suché kůže a vlasů, při lámavosti nehtů, při poruchách rohovatění, při onemocnění ústní dutiny a dýchacích cest, při sklonu k infekcím.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA

užívat

Neužívejte přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA

 jestliže jste alergický(á) na retinol-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  při předávkování vitaminem A nebo abnormálně zvýšené citlivosti na vitamin A,  při dlouhodobém selhávání ledvin,  při virové žloutence,  při dlouhodobé závislosti na alkoholu,  v těhotenství anebo plánujete-li těhotenství. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Vitamin A-SLOVAKOFARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech:  u dětí (riziko předávkování),  u dialyzovaných pacientů. Zvýšená opatrnost je potřebná při podávání vitaminu A kojícím matkám, vzhledem k tomu, že vitamin A přestupuje do mateřského mléka.

Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Vitamin A-SLOVAKOFARMA a účinky jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Přípravky používané k léčbě zvýšené hladiny tuků v krvi (kolestyramin a kolestipol) mohou negativně ovlivňovat vstřebávání vitaminu A. Pokud užíváte tyto léky současně je nutné mezi užitím vitaminu A a těmito látkami dodržovat 3 hodinový interval. Etretinát a isotretinoin (deriváty vitaminu A používané v kožním lékařství) mohou násobit toxické účinky vitaminu A. Perorální kontraceptiva (látky proti početí) zvyšují plazmatickou hladinu vitaminu A. Zinek ovlivňuje pohotovost jaterních zásob vitaminu A.

Těhotenství a kojení

Přípravek se nesmí podávat v těhotenství a ženám, které plánují těhotenství. Zvýšená opatrnost je nutná při podávání vitaminu A kojícím matkám, vzhledem k tomu, že vitamin A přestupuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost obsluhovat stroje a řídit motorová vozidla.

Přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA obsahuje methylparaben

Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA užívá

Vždy užívejte přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Přesné dávkování vždy určí lékař.

Vzhledem k lékové formě není přípravek určen pro děti mladší 3 let. U dětí ve věku 3 až 8 let se při nedostatku vitaminu A zpravidla užívá maximálně 1 tobolka 1krát denně po dobu 10 dní a následně 1 tobolka každé 3 dny po dobu 2 měsíců. U dospělých a dětí starších 8 let se při nedostatku vitaminu A zpravidla užívá 1 - 3 tobolky 1krát denně, při dlouhodobém užití pouze 1 tobolka 1krát denně. Délka podávání není přesně stanovena. Přípravek se podává až do ústupu klinických příznaků. Přesné dávkování a délku léčby s ohledem na důvod použití vitaminu A u dospělých i dětí vždy určí lékař.

Způsob použití

Tobolky jsou určeny k perorálnímu podání (podání ústy). Polykají se celé, pokud je polykání obtížné, je možné tobolku ponořit na 3 - 5 minut do teplé vody a po změknutí polknout. Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin A-SLOVAKOFARMA, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití více tobolek dítětem vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dítěti) současně další přípravky obsahující vitaminy. Při předávkování se může vyskytnout slabost a závratě, podrážděnost a zmatenost, nechutenství, pocit na zvracení, zvracení a průjmy, zvýšená teplota, nadměrné močení, vypadávání vlasů, popraskání a krvácení ze rtů a dásní, suchost kůže s olupováním pokožky, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, oranžovožluté zbarvení okolo nosu, rtů, na dlaních a ploskách nohou, lámavost nehtů, zvětšení jater, bolest hlavy, žaludku, kostí a kloubů, dvojité vidění, vystouplé oči, chudokrevnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Když léčbu bezdůvodně přerušíte, Váš zdravotní stav se může opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Při užívání dávek překračujících 8 000 IU denně u těhotných žen hrozí riziko poškození plodu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn v barvě či pachu přípravku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA obsahuje

 • Léčivou látkou je retinoli acetas. Jedna měkká tobolka obsahuje retinoli acetas 0,020 g, což odpovídá 30 000 IU.
 • Pomocnými látkami jsou slunečnicový olej, želatina, methylparaben, glycerol 85%, chrysoin a butylhydroxytoluen (E321).

Jak přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: oranžové oválné tobolky. Náplň tobolky je čirý bledožlutý olej. Velikost balení: 50 měkkých tobolek, v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím PP uzávěrem s pojistným kroužkem a PE vložkou.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.11.2016.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11941
Kód EAN: 8584005420305
Kód SÚKL: 347
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá k léčbě a předcházení vzniku stavů, způsobených nedostatkem vitamínu A v organismu, při nízkém přívodu vitamínu A v potravě, při jeho zvýšené potřebě, při dietách, infekčních onemocněních, průjmech, ke zlepšení hojení ran a zlomenin, při zvýšené činnosti štítné žlázy, při některých onemocněních trávicího systému, při stresu, při šerosleposti různého původu, při degenerativních změnách sítnice, při poruchách vyživování a degeneraci spojivky a rohovky, při zánětlivých a degenerativních onemocněních kůže a sliznic, při tvorbě suché kůže a vlasů, při lámavosti nehtů, při poruchách rohovatění, při onemocnění ústní dutiny a dýchacích cest, při sklonu k infekcím. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let.

Příbalový leták

VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám