Úvodní strana Zdraví a léky Léky na předpis Dutina ústní a trávicí trakt Vitaminy

VIGANTOL 1X10ML Kapky, roztok

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

VIGANTOL 1X10ML Kapky, roztok

K prevenci a léčbě stavů s náchylností ke křečím způsobených sníženou hladinou vápníku v krvi (hypokalcemie), křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), poruchy funkce příštitných tělísek (hypo- a pseudohypoparatyreózy).

sp.zn. sukls222290/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Vigantol

perorální kapky, roztok colecalciferolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Vigantol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vigantol užívat
 3. Jak se Vigantol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Vigantol uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Vigantol a k čemu se používá

Vigantol obsahuje cholekalciferol (colecalciferolum, vitamín D3). Cholekalciferol se v tělních orgánech mění na aktivní látku dihydrocholekalciferol, která má vliv na regulaci metabolizmu vápníku v organizmu.

Vigantol se používá k prevenci a léčbě stavů, při kterých je snížená hladina vápníku v krvi a k zabránění rozvoje chorobných stavů způsobeným nedostatkem vitamínu D, což může být zapříčiněno nedostatečným vstřebáváním vitamínu z tenkého střeva (např. po operacích).

Vigantol sa užívá

 • k zabránění rozvoje rachitidy (křivice) u dětí,
 • při měknutí kostí (osteomalácii),
 • jako podpůrná léčba při řídnutí kostí (osteoporózy),
 • při léčbě poruchy funkce příštítných tělísek (hypoparatyreózy a pseudohypoparatyreózy).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vigantol užívat

Neužívejte Vigantol

 • jestliže jste alergický(á) na cholekalciferol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při zvýšených hladinách vápníku v krvi nebo moči a při současném podávání některých močopudných léků (např. thiazidových diuretik).

Upozornění a opatření

Před užitím Vigantolu se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. Při léčbě Vigantolem je nežádoucí doplňovat léčbu přípravky obsahujícími vitamín D2, D3, kalcitriol a dihydrotachysterol. Pokud je takováto léčba nutná ve výjimečných případech, je potřebné kontrolovat hladiny vápníku v krvi. K nežádoucímu zvýšení hladiny vápníku v krvi nebo moči a tím ke vzniku nežádoucích účinků může dojít při předávkování nebo současném vystavení pacienta ultrafialovému záření z přírodního nebo umělého zdroje. Na doporučení lékaře Vám budou v průběhu léčby pravidelně vyšetřovány hladiny vápníku, fosfátů, hořčíku, cholesterolu a enzymy alkalické fosfatázy v krvi.

Další léčivé přípravky a Vigantol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek může ve vysokých dávkách svým vlivem na hladinu vápníku v krvi zvýšit účinnost a toxicitu kardiotonik (léky užívané při onemocněních srdce). Proto je nutné při této kombinaci kontrolovat EKG a hladiny vápníku v krvi. Současné podávání thiazidových diuretik (močopudné léky) může vést ke zvýšení hladiny vápníku v krvi.

Účinek Vigantolu snižují léčiva s obsahem fenytoinu, rifampicinu, izoniazidu, barbiturátů, glukokortikoidů a také léků, které vážou fosfor (antacida ze skupiny hydroxidů hliníku a hořčíku).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Při užívání vitamínu D v těhotenství je zvýšené riziko poškození plodu zapřičiněného zvýšenou hladinou vápníku v krvi a průnikem vitamínu D přes placentu.V těhotenství je možno užívat Vigantol pouze se souhlasem lékaře. Vitamín D proniká do mateřského mléka, u kojených dětí však nebyly pozorovány příznaky předávkování.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie, které by hodnotily vliv Vigantolu na schopnost řídit a obsluhovat stroje, nebyly provedeny. Léky s obsahem cholekalciferolu nemají žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Vigantol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Není-li doporučeno jinak, podává se zdravým novorozencům a kojencům k prevenci křivice (rachitidy) 1 kapka denně od druhého týdne života. Ve zvláštních případech a dětem předčasně narozeným 2 kapky denně. Doporučená doba léčby je 1 rok. Ve druhém roce života je možné v podávání léku pokračovat zvláště v zimních měsících, kdy je nedostatečné biologicky aktivní sluneční záření.

K prevenci onemocnění z nedostatku vitamínu D se užívají 1 až 2 kapky denně, při nedostatečném vstřebávání vitamínu D z trávicího traktu se užívá 6 až 10 kapek. K léčbě měknutí kostí se užívá obvykle 2 až 10 kapek denně dle pokynů lékaře. K podpůrné léčbě osteoporózy se užívá 2 až 6 kapek denně. K léčbě poruch funkce příštítných tělísek se doporučuje užívat 20 až 40 kapek denně.

Při denních dávkách nad 1000 IU nebo v případě dlouhodobého užívání vitaminu D by měly být sledovány hladiny vápníku v krvi.

Způsob podání:

Kojencům a malým dětem se kapky podávají na lžíci mléka nebo kaše. Nedoporučuje se přidávat kapky do dětské lahve nebo do většího množství kaše neboť tak není zaručeno podání plné dávky. Starší děti a dospělí užívají Vigantol olej v polévkové lžíci s tekutinou. Při kapání je nutno držet lahvičku ve svislé poloze. Může chvilku trvat, než se objeví první kapka. Kapátko neoplachujte vodou a neotírejte.

Jestliže jste užil(a) více Vigantolu, než jste měl(a)

Pokud jste užili více Vigantolu, informujte o tom svého lékaře. V případě výskytu příznaků předávkování, vyhledejte svého lékaře co nejdříve je to možné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Vigantol

Pokud jste vynechali dávku, užijte lék jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Vigantol

Nikdy neukončujte léčbu bez porady s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mezi nežádoucí účinky patří zácpa, plynatost, nevolnost, bolest břicha anebo průjem. Mohou se též vyskytnout reakce z přecitlivělosti, jako je svědění kůže, vyrážka či kopřivka.

V případě předávkování se mohou vyskytnout příznaky v závislosti na velikosti dávky a délce podávání. Tyto příznaky jsou následkem zvýšených hladin vápníku v krvi (hyperkalcémie) a následkem jeho zvýšeného vylučování (hypercalciurie).

Mezi akutní příznaky předávkování patří:

 • poruchy srdečního rytmu (nepravidelný rytmus srdce)
 • nevolnost
 • zvracení
 • sucho v ústech
 • zácpa
 • bolesti hlavy, bolesti břicha
 • dehydratace
 • poruchy vědomí

Mezi chronické příznaky předávkovaní patří:

 • nechutenství
 • nadměrná žízeň, se kterou je spojený zvýšený příjem tekutin (polydipsie)
 • častější a vydatné močení (polyurie)
 • ztráta hmotnosti
 • tvorba ledvinných kamenů
 • ukládání vápníku do měkkých tkání a cév

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Vigantol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Zákal a zvýšená hustota roztoku způsobená případným působením chladu se odstraní ponořením lahvičky do teplé vody a roztok je možné dále použít.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Vigantol obsahuje

Léčivou látkou je colecalciferolum (vitamín D3). Jeden ml roztoku (40 kapek) obsahuje 0,5 mg colecalciferolum, což odpovídá 20 000 IU vitamínu D3 (jedna kapka obsahuje 500 IU vitamínu D3). Další složkou jsou střední nasycené triacylglyceroly.

Jak Vigantol vypadá a co obsahuje toto balení

Kapací lahvička z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem s 10 ml olejovitého roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Německo

Výrobce:

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Německo

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacȇutica,S.A Estrada Consiglieri Pedroso, n.̊ 69-B, Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4. 12. 2017

Informace o produktu

Výrobce: MERCK spol. s r.o.
Kód výrobku: 11940
Kód EAN: 4022536645971
Kód SÚKL: 12023
ATC skupina: Cholekalciferol
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: MERCK spol. s r.o.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

VIGANTOL 1X10ML Kapky, roztok

Příbalovou informaci k produktu VIGANTOL 1X10ML Kapky, roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: VIGANTOL 1X10ML Kapky, roztok.pdf

Recenze

VIGANTOL 1X10ML Kapky, roztok

Diskuze (4)

VIGANTOL 1X10ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Blanka - Vigantol

(0) 02/12/2019

Vigantol nám předepsala dětská doktorka hned na první kontrole miminka a mám pouze pozitivní zkušennost. Kamarádka jej předepsaný neměla a měli problém s kyčlemi.

Vstoupit do diskuze

Vanessa - Vigantol

(0) 10/10/2019

Já ho užívala v těhotenství v docela velké míře, protože jsem ho měla nedostatek. miminko se narodilo zdravé a v pořádku... A na první poradně mi ho předepsala dětská doktorka, brali jsme přesně podle jejich instrukcí, a vše v pořádku. Teď je dcera už větší, ale stále užíváme 1kapku denně.

Vstoupit do diskuze

Nikoleta - VIGANTOL

(0) 08/10/2019

Dětská doktorka nám ho předpisovala pro všechny tři děti. (nyní 12let, 8let a 6 let) užívali ho od malička, v zimě ve větším množství (2kv), v létě v menším (1kv). Dokonce mi ho předepisovali i v těhotenství, protože jsem měla velký nedostatek vitaminu D tak jsem užívala 5kv. Za mě mohu jen doporučit. Děti jsou zdravé a žádné zdravotní problémy jako je křivice atd nemají. Více

Vstoupit do diskuze

- nebratie lieku vigantol nasledok

(0) 04/07/2008

moj sinovec sa narodil a zije v uk ma 1rok doteraz nepouzil vigantol je mozna nejaka vada alebo bude to mat nejaky nasledok do buducna

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka