Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na parazitální infekci

VERMOX 6X100MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95565

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VERMOX 6X100MG Tablety

sp.zn.sukls217454/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

VERMOX 100 mg tablety

mebendazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Vermox a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vermox užívat
 3. Jak se Vermox užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Vermox uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Vermox a k čemu se používá

Vermox je přípravek určený k léčbě napadení jedním nebo několika ze jmenovaných cizopasníků:  roup dětský (Enterobius vermicularis );  tenkohlavec bičíkový (Trichuris trichiura );  škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides );  měchovci (Ancylostoma duodenale, Necator americanus );  hádě střevní (Strongyloides stercoralis );  tasemnice (Taenia spp .).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vermox užívat

Neužívejte Vermox

Neužívejte Vermox jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření

Děti

O léčbě dětí rozhoduje vždy pouze lékař. Vzhledem k lékové formě přípravek není určen pro děti mladší než 2 roky. Další léčivé přípravky a Vermox

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky obsahující cimetidin (lék proti překyselení žaludku). V tomto případě je možné, že bude zapotřebí přizpůsobit dávkování přípravku Vermox. Informujte svého lékaře, pokud užíváte metronidazol (lék určený proti infekcím způsobených bakteriemi a prvoky), aby rozhodl, zda můžete užívat Vermox.

Přípravek Vermox s jídlem a pitím

Tablety je zapotřebí zapíjet. Užívání přípravku Vermox s jídlem, zvláštní dieta ani užití projímadel nejsou nutné.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete užívat Vermox.

Kojení

Pokud kojíte, informujte předem svého lékaře, který rozhodne, zda můžete užívat Vermox.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Vermox nemá vliv na soustředění při řízení nebo obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Vermox

Tento přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

3. Jak se Vermox užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování přípravku Vermox se řídí druhem cizopasníka a je vždy určeno lékařem.

Obvyklé dávkovací schéma

Onemocnění roupy

Užijte 1 tabletu jednorázově. K úplnému potlačení infekce užijte po 2 a 4 týdnech opět 1 tabletu. Je to nutné k úplnému zbavení se cizopasníka. První dávka ničí cizopasníky, avšak nikoli jejich zárodky. Pokud léčbu nezopakujete, vylíhnou se ze zárodků noví cizopasníci, a tak může dojít k opakovanému napadení. Onemocnění tenkohlavcem bičíkovým, škrkavkami, měchovci nebo několika různými

cizopasníky

Užijete 1 tabletu ráno a jednu tabletu večer tři po sobě následující dny.

Onemocnění háďaty nebo tasemnicemi

Dospělí:

2 tablety ráno a 2 tablety večer tři po sobě následující dny. Děti od 2 roku: 1 tableta ráno a 1 tableta večer tři po sobě následující dny. Tablety mohou být před podáním malým dětem rozdrceny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vermox, než jste měl(a)

Pokud jste užil (a) větší dávku, než jaká Vám byla předepsána, nebo pokud užíváte přípravek Vermox dlouhodobě, mohou se objevit krevní, jaterní a ledvinové poruchy, které mohou být závažné. Také se v některých případech může objevit padání vlasů, které je přechodné.

V případě požití většího množství tablet přípravku Vermox se mohou dostavit břišní křeče, pocit na zvracení, zvracení a průjem. Pokud je toto Váš případ, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se projeví některý z následující nežádoucích účinků, ihned vyhledejte lékaře:

 • Vážné kožní potíže projevující se vyrážkou, puchýři na kůži nebo v ústech, očích nebo v oblasti konečníku a genitálií, doprovázené horečkou.
 • Reakce, která se může dostavit krátce po užití přípravku a je charakterizována kožní vyrážkou, svěděním, dušností a/nebo otokem v obličeji.
 • Vážné reakce přecitlivělosti, které se mohou objevit krátce po užití přípravku a jsou charakterizovány kožní vyrážkou, svěděním, zčervenáním a potížemi s dýcháním společně s dalšími možnými příznaky. ­ U dětí se mohou objevit křeče (záchvaty). O léčbě dětí mladších než 2 roky rozhoduje vždy lékař.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

­ bolest břicha

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

­ nadýmání ­ průjem ­ nepříjemné pocity v oblasti břicha ­ pocit na zvracení ­ zvracení

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

­ závrať (točení hlavy) ­ křeče ­ kožní vyrážka ­ kopřivka ­ padání vlasů, které je někdy přechodné ­ krevní a jaterní potíže

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

­ zánětlivé onemocnění ledvin a závažné snížení počtu bílých krvinek, které se mohou objevit při dlouhodobém užívání přípravku Vermox v dávkách podstatně vyšších než doporučených (mnohem vyšších než je obvykle předepisováno).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Vermox uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Vermox obsahuje

 • Léčivou látkou je mebendazolum (mebendazol).
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek, kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, magnesium-stearát, hydrogenovaný bavlníkový olej, pomerančové aroma, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, oranžová žluť (E122).

Jak Vermox vypadá a co obsahuje toto balení

Vermox tablety jsou slabě oranžové barvy, kulaté, ploché, se zkosenými hranami, s nápisem Me/100 na jedné straně a JANSSEN na druhé straně.

Přípravek je balen po 6 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Janssen-Cilag S.p.A. 04100 Borgo San Michele Latina Itálie

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso 69-B Queluz de Baixo 2730-055 Bacarena Portugalsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 2. 2018

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Kód výrobku: 95565
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122198
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Vermox je určen k léčbě napadení jedním nebo několika ze jmenovaných cizopasníků: - roup dětský (Enterobius vermicularis); - tenkohlavec bičíkový (Trichuris trichiura); - škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides); - měchovci (Ancylostoma duodenale, Necator americanus); - hádě střevní (Strongyloides stercoralis); - tasemnice (Taenia spp.).

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

VERMOX 6X100MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu VERMOX 6X100MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: VERMOX 6X100MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu VERMOX 6X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VERMOX 6X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám