Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na parazitální infekci

VERMOX 6X100MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95565

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Kód výrobku: 95565
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122198
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG
Vermox je určen k léčbě napadení jedním nebo několika ze jmenovaných cizopasníků: - roup dětský (Enterobius vermicularis); - tenkohlavec bičíkový (Trichuris trichiura); - škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides); - měchovci (Ancylostoma duodenale, Necator americanus); - hádě střevní (Strongyloides stercoralis); - tasemnice (Taenia spp.).

Příbalový leták

1/5 

sp.zn.sukls279754/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

VERMOX 

tablety 

mebendazolum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní 
sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Vermox a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vermox užívat 

3. 

Jak se Vermox užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Vermox uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Vermox a k čemu se používá 

Vermox je přípravek určený k léčbě napadení jedním nebo několika ze jmenovaných cizopasníků:  

  roup dětský (Enterobius vermicularis); 

  tenkohlavec bičíkový (Trichuris trichiura);  

  škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides);  

  měchovci (Ancylostoma duodenale, Necator americanus); 

  hádě střevní (Strongyloides stercoralis);  

  tasemnice (Taenia spp.). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vermox užívat 

 
Neužívejte VERMOX 
Neužívejte VERMOX jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Upozornění a opatření 
 

2/5 

Děti 
O léčbě dětí rozhoduje vždy pouze lékař. Vzhledem k lékové formě přípravek není určen pro děti 
mladší než 2 roky.  

Další léčivé přípravky a Vermox 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky obsahující cimetidin (lék proti překyselení žaludku). 
V tomto případě je možné, že bude zapotřebí přizpůsobit dávkování přípravku Vermox.  
Informujte svého lékaře, pokud užíváte metronidazol (lék určený proti infekcím způsobených 
bakteriemi a prvoky), aby rozhodl, zda můžete užívat Vermox.  
 
Přípravek Vermox s jídlem a pitím 
Tablety je zapotřebí zapíjet. Užívání přípravku Vermox s jídlem, zvláštní dieta ani užití 
projímadel nejsou nutné.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Těhotenství
 
Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda 
můžete užívat Vermox. 
 
Kojení 
Pokud kojíte, informujte předem svého lékaře, který rozhodne, zda můžete užívat Vermox. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Vermox nemá vliv na soustředění při řízení nebo obsluze strojů. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Vermox 
Tento přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce. 
 
3. 

Jak se Vermox užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přesné dávkování přípravku Vermox se řídí druhem cizopasníka a je vždy určeno lékařem.  
 
Obvyklé dávkovací schéma 
 
Onemocnění roupy 
Užijte 1 tabletu jednorázově. 
K úplnému potlačení infekce užijte po 2 a 4 týdnech opět 1 tabletu. 
Je to nutné k úplnému zbavení se cizopasníka. První dávka ničí cizopasníky, avšak nikoli jejich 
zárodky. Pokud léčbu nezopakujete, vylíhnou se ze zárodků noví cizopasníci, a tak může dojít 
k opakovanému napadení. 
 

3/5 

Onemocnění tenkohlavcem bičíkovým, škrkavkami, měchovci nebo několika různými 
cizopasníky 
Užijete 1 tabletu ráno a jednu tabletu večer tři po sobě následující dny. 

 
Onemocnění háďaty nebo tasemnicemi 
Dospělí: 2 tablety ráno a 2 tablety večer tři po sobě následující dny. 
Děti od 2 roku: 1 tableta ráno a 1 tableta večer tři po sobě následující dny. Tablety mohou být 
před podáním malým dětem rozdrceny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vermox, než jste měl(a) 
Pokud jste užil (a) větší dávku, než jaká Vám byla předepsána, nebo pokud užíváte přípravek 
Vermox dlouhodobě, mohou se objevit krevní, jaterní a ledvinové poruchy, které mohou být 
závažné. Také se v některých případech může objevit padání vlasů, které je přechodné. 
 
V případě požití většího množství tablet přípravku Vermox se mohou dostavit břišní křeče, pocit 
na zvracení, zvracení a průjem. V tomto případě se poraďte s lékařem, který Vám může doporučit 
užít aktivní uhlí. To vstřebá Vermox, který je přítomný v žaludku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Informace pro lékaře v případě předávkování 

-  Specifické antidotum není k dispozici. 
-  V případě potřeby lze podat aktivní uhlí. 
-  Během první hodiny po požití je možné provést výplach žaludku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 osob) 
­  bolest břicha 
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 osob) 
­  nadýmání 
­  průjem 
­  nepříjemné pocity v oblasti břicha 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob z 10 000) 
­  závrať (točení hlavy) 
­  kožní vyrážka 
­  kopřivka 
­  padání vlasů, které je někdy přechodné 
­  krevní a jaterní potíže 
­  ledvinové obtíže se mohou objevit při dlouhodobém užívání přípravku Vermox v dávkách 

podstatně vyšších než doporučených (mnohem vyšších než je obvykle předepisováno). 

 
Jestliže se projeví některý z následující nežádoucích účinků, ihned vyhledejte lékaře: 

4/5 

-  Vážné kožní potíže projevující se vyrážkou, puchýři na kůži nebo v ústech, očích nebo 

v oblasti konečníku a genitálií, doprovázené horečkou. 

-  Reakce, která se může dostavit krátce po užití přípravku a je charakterizována kožní 

vyrážkou, svěděním, dušností a/nebo otokem v obličeji. 

-  Vážné reakce přecitlivělosti, které se mohou objevit krátce po užití přípravku a jsou 

charakterizovány kožní vyrážkou, svěděním, zčervenáním a potížemi s dýcháním společně 
s dalšími možnými příznaky.    

­  U dětí se mohou objevit křeče (záchvaty). O léčbě dětí mladších než 2 roky rozhoduje vždy 

lékař. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Vermox uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Vermox obsahuje 
-  Léčivou látkou je mebendazolum (mebendazol). 
-  Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek, 

kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, magnesium-stearát, hydrogenovaný 
bavlníkový olej, pomerančové aroma, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, 
oranžová žluť (E122). 

 
Jak Vermox vypadá a co obsahuje toto balení 
Vermox tablety jsou slabě oranžové barvy, kulaté, ploché, se zkosenými hranami, s nápisem 
Me/100 na jedné straně a JANSSEN na druhé straně. 
 
Přípravek je balen po 6 tabletách. 
 

5/5 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Janssen-Cilag S.p.A., Borgo San Michele, Itálie 
Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A., Queluz de Baixo, Portugalsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  1.2. 2017 

Recenze

Recenze produktu VERMOX 6X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VERMOX 6X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám