Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

VERAHEXAL KHK RETARD 50X120MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18091

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18091
Kód EAN: 4030855003563
Kód SÚKL: 56162
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Verahexal KHK retard se užívá pro léčení anginy pectoris (záchvaty bolesti na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdce), poruch srdečního rytmu jako jsou supraventrikulární tachykardie (zrychlení srdeční činnosti), supraventrikulárních extrasystol (nepravidelné stahy srdce) a pro léčení vysokého krevního tlaku. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající. Dětem od 3 let věku může být přípravek podáván pouze v rámci léčby poruch srdečního rytmu.

Příbalový leták

1/6
sp. zn. sukls106486/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP


Informace pro použití
pacientko, vážený paciente,
Vážená čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité.
Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

VERAHEXAL KHK RETARD
Verapamili hydrochloridum
Tablety s prodlouženým uvolňováním k vnitřnímu užití

Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D 39170 Barleben, Německo

Složení
Léčivá látka: Verapamili hydrochloridum 120 mg v jedné potahované tabletě k vnitřnímu užití.
Pomocné látky: natrium-alginát, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172), monohydrát laktosy, hypromelosa,
makrogol 4000, oxid titaničitý (E171).

Indikační skupina
Co je přípravek VERAHEXAL KHK RETARD?
Přípravek VERAHEXAL KHK RETARD je blokátor vápníkového kanálu.

Charakteristika
Verapamil patří do skupiny takzvaných blokátorů vápníkového kanálu. Svým účinkem snižuje
průnik vápníku do buněk hladkých svalů a srdečního svalu, čímž ovlivňuje jejich napětí. Výsledkem
je snížení napětí hladkých svalů cév, zamezení křečových stahů věnčitých tepen a snížení vysokého
krevního tlaku. Těmito účinky dochází nepřímo i ke snížení spotřeby kyslíku ve svalu.
Verapamil má navíc významný antiarytmický účinek (působí proti nepravidelné srdeční činnosti),
zvláště při supraventrikulárních poruchách srdečního rytmu (poruchy vyvolané před přenosem
vzruchu na srdeční komory) spojených s rychlou srdeční akcí. Vyvolává i zpoždění vedení vzruchu
AV uzlem (místem přenosu vzruchu ze srdečních předsíní na srdeční komory).

Indikace
Proč se užívá přípravek VERAHEXAL KHK RETARD ?
1. K léčbě ischemické choroby srdeční (situace s nedostatečným zásobením myokardu kyslíkem):
- chronická stabilní angina pectoris (námahová angina)
- nestabilní angina pectoris (crescendo angina, klidová angina)
- vazospastická angina (Prinzmetalova angina, variantní angina
- angina pectoris po infarktu myokardu u pacientů bez srdeční insuficience, jestliže beta-
sympatolytika nejsou indikována.

2. K léčbě srdečních arytmií při
- paroxysmální supraventrikulární tachykardii, síňové fibrilaci/síňovém flutteru s rychlým AV
převodem (nikoli však při Wolffově-Parkinsonově-Whiteově syndromu, viz Kontraindikace.
3. K léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.


2/6
Kontraindikace
Kdy nesmíte užívat přípravek VERAHEXAL KHK RETARD?
Verapamil se nesmí podávat v těchto případech:
- při známé přecitlivělosti vůči verapamilu nebo některé z dalších složek přípravku
- při kardiovaskulárním šoku
- při akutním infarktu myokardu s komplikacemi, jako např. se zpomalením tepu (s bradykardií), se
snížením krevního tlaku (s hypotenzí), se selháním levé komory
- při výrazných poruchách převodu impulzu v srdci, např. při SA nebo AV bloku II. a III. stupně
- při sick sinus syndromu
- při manifestní srdeční insuficienci (při zjevné slabosti srdečního svalu)
- při fibriraci/flutteru síní a současném Wolffově-Parkinsonově-Whiteově syndromu (je zvýšeno
riziko vyvolání ventrikulární tachykardie).

Co musíte vzít v úvahu při těhotenství nebo při kojení?
Přípravek VERAHEXAL KHK RETARD se nemá užívat v průběhu prvních šesti měsíců
těhotenství, protože s podáváním přípravku v těhotenství u lidí nejsou zkušenosti. Užívání
v posledním trimestru těhotenství je možné až potom, kdy Váš lékař velmi pečlivě zvážil očekávaný
prospěch a možné riziko. Přípravek VERAHEXAL KHK RETARD se nemá užívat v období kojení,
protože léčivá látka přestupuje do mateřského mléka.

Na které okolnosti musíte lékaře zvlášť upozornit, máte-li užívat přípravek VERAHEXAL KHK
RETARD?
Lékaře musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli z údajů uvedených
v odstavci Kontraindikace.
Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v
minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku VERAHEXAL KHK RETARD.
Lékaře musíte také upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte.

Nežádoucí účinky
Jaké nežádoucí účinky může přípravek VEAHEXAL KHK RETARD působit?
Užívání verapamilu může být spojeno s nežádoucími účinky týkajícími se srdečního převodu (AV-
blok) a tepové frekvence (sinusová bradykardie, sinusová zástava s asystolií).
Méně často se může vyvinout srdeční insuficience, nebo se může zhoršit stávající srdeční
insuficience.
Rovněž méně často se může objevit nadměrný pokles krevního tlaku a/nebo obtíže vyvolané změnou
polohy zleže do stoje (ortostatická dysregulace).
Vzácně byly v průběhu terapie verapamil-hydrochoridem popsány stavy s bušením srdce (palpitace)
a zrychlením tepu (tachykardie).
Poznámka
U pacientů s pacemakerem nelze při podávání verapamil-hydrochlorid vyloučit zvýšení prahu
stimulace a vnímání.
Méně často se objeví bolesti hlavy, závratě, únava, parestézie, neuropatie např. s mravenčením,
pocitem tuposti v rukou a nohou, třes (tremor), zarudnutí kůže a pocity horka (flush), vzácně
zvonění v uších (tinnitus), otoky kloubů vyvolané rozšířením cév. Ojediněle se mohou objevit
extrapyramidové příznaky (parkinsonský syndrom, choreoathetóza, dystonický syndrom); podle
dosavadních zkušeností jsou tyto projevy reverzibilní a mizí po odnětí léčiva.
Často se objeví nevolnost, pocit plnosti anebo zácpa, ojediněle až ileus, vyvolaný zdržením střevní
pasáže.
Významnější poklesy tolerance glukózy jsou vzácné.
Velmi vzácně se může objevit svalová slabost anebo bolest svalů nebo kloubů.
Bylo zaznamenáno několik ojedinělých pozorování exacerbace myasthenia gravis. Lambertova-
Eatonova syndromu a progresívní Duchenovy svalové dystrofie.
Občas se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. zčervenání kůže (erytém), svědění
(pruritus), kopřivka (urtikarie), kožní vyrážka se skvrnami a pupínky (makulopapulózní exantém),
bolestivý zarudlý otok končetin (erythromelalgie) a křeče průdušek.
Bylo pozorováno několik ojedinělých případů angioneurotického edému a Stevensova-Johnsonova
syndromu.


3/6
Vzácně byly pozorovány případy reverzibilního zvýšení aktivit specifických jaterních enzymů
(sérových aminotransferáz a/nebo alkalické fosfatázy) pravděpodobně jako projev alergické
hepatitidy.

Ojediněle se může objevit ztluštění dásní (hyperplazie dásní), spojená se zánětem (gingivitidou) a
krvácením; vymizí po přerušení přívodu léčiva.
Vzácně byla popsána impotence.
Ve velmi vzácných případech byla pozorována gynekomastie (zvětšení prsů u mužů)u starších
pacientů, kteří se verapamilem léčili dlouhodobě; podle dosavadních zkušeností změny vymizely po
přerušení přívodu léčiva. Bylo popsáno zvýšení hladiny prolaktinu a ojedinělé případy galaktorey.
Velmi vzácně se objevily případy bodových nebo skvrnitých kožních nebo slizničních krvácení
(purpura). Ojediněle byly popsány případy fotodermatitidy.

Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?
Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou v této informaci
uvedeny - informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Interakce
Která jiná léčiva ovlivňují účinek přípravku VERAHEXAL KHK RETARD a co musíte mít na paměti,
jestliže navíc užíváte ještě jiné léky?
Účinky přípravku VERAHEXAL KHK RETARD a účinky jiných současně užívaných léků se
mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v
současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete
současně s užíváním přípravku VERAHEXAL KHK RETARD užívat nějaký volně prodejný lék,
poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Acetylsalicylová kyselina
Zvýšená možnost hemoragické diatézy
Antiarytmika, beta-sympatolytika, inhalační anestetika
Vzájemné zvýšení kardiovaskulárních účinků (AV blok vyššího stupně, výraznější snížení tepové
frekvence, vznik srdeční insuficience, zesílený pokles krevního tlaku).
Antihypertensiva, diuretika, vazodilatátory
Zvýšení antihypertenzivního účinku
Digoxin
Zvýšení plazmatických koncentrací digoxinu, způsobené sníženým vylučováním ledvinami (aby se
této situaci předešlo, je třeba sledovat, zda vznikají příznaky předávkování digoxinu a podle potřeby
snížit dávku glykosidu, případně po stanovení koncentrací digoxinu v plazmě)
Chinidin
Je možné zesílení poklesu krevního tlaku; u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií je
možný vznik plicního edému, zvýšení plazmatických koncentrací chinidinu
Karbamazepin
účinek karbamazepinu je zvýšen, zvýšení neurotoxických nežádoucích účinků
Cimetidin
je možné zvýšení plazmatické koncentrace verapamilu
Erythromycin
zvýšení plazmatických koncentrací verapamilu a erythromycinu, protože obě látky vzájemně
inhibují metabolismus
Ethylalkohol
Zpomalená degradace alkoholu a zvýšení plazmatických hladin alkoholu, proto zvýšený účinek
alkoholu způsobený verapamilem
Lithium
Oslabení terapeutické účinnosti lithia, zesílení neurotoxicity
Rifampicin, fenytoin, fenobarbital
Snížení plazmatických hladin a oslabený účinek verapamilu
Theofylin, prazosin, cyklosporin, midazolam
Zvýšení plazmatických hladin theofylinu, prazosinu, cyklosporinu nebo midazolamu4/6
Myorelaxancia
Je možné zvýšení účinnosti způsobené verapamilem
V průběhu terapie verapamilem se nemají intravenózně podávat beta-sympatolytika (výjimka:
výkony na jednotce intenzívní péče).
V průběhu užívaní přípravku VERAHEXAL KHK RETARD je třeba nepožívat pokrmy anebo
nápoje obsahující grapefruit. Grapefruit může zvýšit plazmatické koncentrace verapamilu.

Dávkování a způsob použití
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek
VERAHEXAL KHK RETARD nepřinese plný prospěch!

Jaké množství přípravku VERAHEXAL KHK RETARD máte užívat a jak často?
Verapamil je třeba dávkovat individuálně v závislosti na závažnosti onemocnění. Podle dlouhodobé
klinické zkušenosti leží průměrná dávka u všech indikačních oblastí mezi 240 a 360 mg.
Denní dávka 480 mg se při dlouhodobé terapii nemá překročit, krátkodobé překročení je možné.
U pacientů s poruchou jaterní funkce může být biologická dostupnost verapamilu zřetelně zvýšena a
poločas značně prodloužen, takže působí silněji a déle. Proto je třeba v těchto případech dávkování
upravit obzvlášť pečlivě a léčbu zahájit nízkými dávkami (např. u pacientů s poruchou jaterní funkce
podávat zpočátku po jedné tabletě přípravku VERAHEXAL 40 dvakrát až třikrát denně).

Ischemická choroba srdeční, paroxysmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace/flutter síní
Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg:
Doporučené dávkování je 240 480 mg verapamil-hydrochloridu denně, rozděleně do dvou
jednotlivých dávek.
Prosím užívejte 2krát denně jednu až dvě tablety s prodlouženým uvolňováním přípravku
VERAHEXAL KHK RETARD (což odpovídá 240-480 mg verapamil-hydrochloridu denně).

Hypertenze (vysoký krevní tlak)
Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg:
Doporučené dávkování je 240 480 mg verapamil-hydrochloridu denně, rozděleně do dvou
jednotlivých dávek.
Prosím užívejte 2krát denně jednu až dvě tablety s prodlouženým uvolňováním přípravku
VERAHEXAL KHK RETARD (což odpovídá 240 -480 mg verapamil-hydrochloridu denně).

Jak a kdy máte užívat přípravek VERAHEXAL KHK RETARD?
Tablety s prodlouženým uvolňováním se necucají a nekousají, polykají se celé s dostatečným
množstvím tekutiny (např. se sklenicí vody, nikoli s grapefruitovou šťávou), nejlépe při jídle nebo
krátce po něm.
U pacientů s anginou pectoris po infarktu myokardu se verapamil nesmí užít dříve než za 7 dní po
akutním infarktu.

Jak dlouho máte přípravek VERAHEXAL KHK RETARD užívat?
Trvání léčby není omezeno a zásadně ji určí Váš ošetřující lékař.

Varování
Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů?
Léčba vysokého krevního tlaku verapamilem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly.
Protože různí pacienti mohou na lék reagovat rozdílně, může být porušena schopnost řídit motorové
vozidlo, obsluhovat stroje anebo pracovat ve výškách. To platí zvýšenou měrou při začátku léčby,
při zvyšování dávek a při přechodu na jiný přípravek, a také při kombinaci s požitím alkoholu.

Upozornění
Co máte udělat, když jste omylem vynechal(a) dávku?
Prosím nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek, ale pokračujte v normálním
doporučeném dávkování.
5/6

Co máte udělat, jestliže si přejete přerušit nebo předčasně ukončit léčbu?
Po dlouhodobé léčbě se přípravek VERAHEXAL KHK RETARD nikdy nemá vysadit náhle, má se
vysazovat postupně.

Upozornění pro diabetiky
Jedna potahovaná tableta k vnitřnímu užití obsahuje méně než 0,01 sacharidové jednotky.

Omyly při dávkování a předávkování
Co je třeba udělat, jestliže byl přípravek VERAHEXAL KHK RETARD (záměrně nebo omylem) požit
v příliš velkém množství?
Závažnost otravy po předávkování verapamilu závisí na podaném množství, na době zahájení
detoxikačních opatření a na kontrakční schopnosti srdce.
Při těžké intoxikaci (otravě) verapamilem lze pozorovat tyto příznaky:
závratě, poruchy vědomí až kóma, pokles krevního tlaku, bradyarytmie (příliš pomalý tep),
tachyarytmie (příliš rychlý tep), hyperglykemie (zvýšení hladiny krevního cukru), hypokalemie
(snížení hladiny draslíku v krvi), metabolická acidóza (příliš kyselá reakce krve), hypoxie
(nedostatek kyslíku), kardiogenní šok s otokem plic (šok vyvolaný srdečním selháním,
s nahromaděním tekutiny v plicích).
Při podezření na předávkování přípravku VERAHEXAL KHK RETARD informujte, prosím, svého
lékaře. Ten v závislosti na příznacích rozhodne o dalším postupu a případných protiopatřeních.
Při intoxikaci je nutné ihned vyhledat lékařskou pomoc,aby byla možná hospitalizace a zahájení
intenzivní péče.
Pro úspěšné zvládnutí intoxikace přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD má rozhodující
význam, co nejdříve odstranit látku z trávicího ústrojí výplachem žaludku a stabilizovat oběhovou
situaci opatřeními intenzivní péče.

Léčebná opatření závisejí na době a způsobu použití stejně jako na charakteru a závažnosti příznaků
intoxikace. Při intoxikaci vyššími dávkami přípravků s prolongovaným uvolňováním je třeba vzít
v úvahu, že látka se může ve střevě uvolňovat a absorbovat po dobu delší než 48 hodin po požití.
Doporučuje se výplach žaludku, a to i později než za 12 hodin po požití verapamilu, jestliže nelze
prokázat pohyby trávicího ústrojí (škroukání ve střevech). Při podezření na intoxikaci přípravky
s prodlouženým uvolňováním jsou indikována další opatření k eliminaci látky, např. navodit
zvracení, odstranit žaludeční obsah a obsah tenkého střeva za endoskopického monitorování, střevní
laváž, vyprázdnění, vysoké klyzma.
Hemodialýza nemá význam, protože verapamil není dialyzovatelný; doporučuje se však
hemofiltrace a případně plazmaferéza (blokátory vápníkových kanálů se z vysoké části vážou na
plazmatické proteiny).
V případě potřeby běžné resustitační postupy intenzívní péče, např. extratorakální masáž srdce,
řízené dýchání, defibrilace, pacemaker.

Zvláštní opatření
Odstranění kardiodepresívních účinků, hypotenze a bradykardie.
Bradyarytmie je třeba léčit symptomaticky atropinem a/nebo beta-sympatomimetiky (isoprenalinem,
orciprenalinem); alarmující případy bradyarytmií vyžadují dočasnou pacemakerovou terapii.
Specifické antidotum je kalcium, např. 10-20 ml 10% roztoku glukonanu vápenatého intravenózně
(2,25-4,5 mmol), podle potřeby opakovaně anebo v kontinuální infuzi (např, 5 mmol/h).
Hypotenzi vyvolanou kardiogenním šokem a arteriální vazodilatací je třeba léčit dopaminem (až 25
mikrogramů na 1 kg tělesné hmotnosti za minutu), dobutaminem (až 15 mikrogramů na 1 kg tělesné
hmotnosti za minutu), adrenalinem nebo noradrenalinem. Dávkování těchto léčiv se řídí jedině podle
dosaženého účinku. Koncentraci vápníku v séru je třeba udržovat na vyšší hranici normy anebo
mírně zvýšenou. Protože jsou arterie dilatovány, je třeba v časné fázi podat náhradní roztoky ke
zvýšení objemu (Ringerův roztok anebo izotonický roztok chloridu sodného).

Uchovávání
Jak se má přípravek VERAHEXAL KHK RETARD uchovávat?
Uchovávejte při teplotě do 30°C.


6/6
Varování
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení
Originální balení s 30, 50 anebo 100 tabletami s prodlouženým uvolňováním k vnitřnímu užití.

Datum poslední revize příbalové informace :
16.10.2013

Recenze

Recenze produktu VERAHEXAL KHK RETARD 50X120MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VERAHEXAL KHK RETARD 50X120MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám