Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

VENTOLIN 1X150ML Sirup

VENTOLIN  1X150ML Sirup

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku VENTOLIN 1X150ML Sirup

1/5
sp.zn. sukls118293/2009


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ventolin
sirup
Salbutamoli sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Ventolin a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ventolin užívat
3. Jak se Ventolin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ventolin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Ventolin a k čemu se užívá

Ventolin, sirup se užívá k léčbě a předcházení (prevenci) zúžení průsvitu průdušek
(bronchospasmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky
zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek (chronické bronchitidy) a plicní
rozedmy (emfyzému).
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší než 2 roky.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ventolin užívat

Neužívejte Ventolin
- jestliže jste přecitlivělý(á) [alergický(á)] na léčivou látku nebo na kteroukoliv další
složku přípravku Ventolin,
- pro léčbu hrozícího potratu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ventolin je zapotřebí
Než začnete přípravek Ventolin ve formě sirupu užívat, Váš lékař potřebuje vědět jestliže:

se léčíte s vysokým krevním tlakem,
se léčíte se zvýšenou činností štítné žlázy,
trpíte onemocněním srdce, včetně nepravidelnosti srdečního rytmu nebo rychlého
srdečního pulzu nebo angíny (bolest na hrudi),
máte nízkou hladinu draslíku v krvi,
2/5
užíváte deriváty xantinů (jako je teofylin) nebo kortikosteroidy k léčbě astmatu,
užíváte přípravky na odvodnění (diuretika) používané k léčbě vysokého krevního
tlaku nebo k léčbě onemocnění srdce.

Potřeba častějšího užívání přípravku signalizuje možné zhoršování kontroly astmatu. Jestliže
přípravek již neposkytuje úlevu alespoň na tři hodiny, je nutné vyhledat lékaře. Následkem
léčby může dojít k poklesu hladin draslíku, proto léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné
lékařské kontroly a laboratorní sledování.

Jestliže si myslíte, že se Vás něco z uvedeného týká, informujte o tom Vašeho lékaře.

Těhotenství a kojení
Ventolin ve formě sirupu se obvykle nedoporučuje podávat v období těhotenství. Jste-li
těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, než
začnete užívat jakýkoliv lék. Při užívání tohoto přípravku v období těhotenství Váš lékař
zváží přínos pro Vás a možné riziko pro Vaše dítě.

Není známo, zda látky obsažené v přípravku Ventolin ve formě sirupu mohou pronikat do
mateřského mléka. Pokud kojíte, než začnete užívat tento přípravek, poraďte se se svým
lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ventolin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Ventolin ve formě sirupu, nebo s větší
pravděpodobností vést ke vzniku nežádoucích účinků. Patří k nim:

beta-blokátory (jako např. metoprolol) užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo
jiných nemocí srdce,
inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) užívané k léčbě deprese.

Váš lékař nebo lékárník rozhodne, zda máte přípravek Ventolin ve formě sirupu užívat s
uvedenými přípravky.


3. Jak se Ventolin užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), obraťte
se na svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí užívají obvykle 10 ml sirupu (4 mg salbutamolu)
třikrát až čtyřikrát denně. Nedojde-li ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu, každá jednotlivá
dávka může být postupně zvýšena až na 20 ml sirupu (8 mg salbutamolu). Mezi jednotlivými
dávkami musí být časový odstup 6 hodin.

Někdy navodí úlevu dávka 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně. Výše
dávky Vám vždy určí lékař.

3/5
Dětem ve věku 2 až 6 let se obvykle podává dávka 2,5 až 5 ml sirupu (1 až 2 mg salbutamolu)
třikrát až čtyřikrát denně.
Dětem ve věku 6 až 12 let se obvykle podává dávka 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) třikrát až
čtyřikrát denně.
Dětem starším než 12 let se obvykle podává dávka od 5 až 10 ml sirupu (2 až 4 mg
salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně.
Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup 6 hodin.

Starším pacientům a lidem citlivým na přípravek Ventolin a podobné léky (s beta-adrenergní
stimulací), se doporučuje zahájit léčbu 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát
denně.

Množství sirupu odměřte podle potřeby přiloženou odměrnou lžičkou. Nedoporučuje se
ředění sirupem nebo sorbitolem, nebo přidání sirupu Ventolin k ostatním tekutým
přípravkům.

Ventolin ve formě sirupu musíte užívat pravidelně, nesmíte ho náhle vysadit ani nesmíte sami
měnit dávky a intervaly mezi nimi.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ventolin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ventolin, než jste měl(a):
Užijete-li větší množství přípravku nebo při náhodném požití přípravku dítětem ihned
vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ventolin:
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v
původním sledu užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.


4. Možné nežádoucí účinky

Mnoho pacientů užívajících tento přípravek nemá žádné problémy. Podobně jako všechny
léky i u tohoto přípravku se mohou u některých pacientů vyskytnout nežádoucí účinky.

Okolnosti, na které musíte dávat pozor:
Alergické reakce: vyskytují se velmi vzácně u pacientů užívajících přípravek Ventolin, sirup.
Příznaky zahrnují:
kožní vyrážku (kopřivku) nebo zarudnutí
otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém)
náhlé sípání, kašel nebo obtíže s dýcháním
náhlý pocit slabosti nebo závratě (mohou vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí)

Pozorujete-li některý z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte lékaře. Přípravek
Ventolin, sirup, přestaňte užívat.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:
zrychlení srdečního tepu
nepravidelný srdeční rytmus (palpitace)
svalové křeče
4/5

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů:
snížená hladina draslíku v krvi
závažné srdeční arytmie (extrasystoly)

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů:
pocit svalového napětí

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Ventolin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn
před světlem.
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ventolin obsahuje
- Léčivou látkou je Salbutamoli sulfas 2,4 mg, což odpovídá Salbutamolum 2 mg v 5
ml sirupu.
- Pomocné látky jsou dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citronové,
hypromelosa 2910, natrium-benzoát, dihydrát sodné soli sacharinu, pomerančové
aroma, chlorid sodný, čištěná voda.

Jak přípravek Ventolin vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý viskózní roztok bez viditelných nečistot s pomerančovou
vůní.

Velikost balení
Lahvička obsahující 150 ml sirupu, odměrná lžička z plastické hmoty.
5/5

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobce
Farmaclair, Herouville Saint Clair, Francie.

Datum revize textu: 20.11.2013.
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz