Lékárna.cz
Hledat

VENTOLIN 1X150ML Sirup

Léčivý přípravek
VENTOLIN 1X150ML Sirup

Dle platné legislativy nelze tento produkt koupit v online lékárnách.

Potřebujete poradit s výběrem léků? Obraťte se na naše lékárníky v odborné poradně!

Poradit se s lékárníkem

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Ostatní zákazníci nakupují

Do košíku
Do košíku

VENTOLIN 1X150ML Sirup

Co je Ventolin a k čemu se používá Ventolin, sirup se užívá k léčbě a předcházení (prevenci) zúžení průsvitu průdušek (bronchospazmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek (chronické bronchitidy) a plicní rozedmy (emfyzému). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 2 roky.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Kód výrobku:
15714
Kód EAN:
8590335325432
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Salbutamol
Farmakoterapeutická skupina:
léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest | sympatomimetika pro systémovou aplikaci | selektivní agonisté beta2 adrenergních receptorů | salbutamol
Cesta podání:
Perorální podání

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

VENTOLIN 1X150ML Sirup

Příbalovou informaci k produktu VENTOLIN 1X150ML Sirup stáhnete ve formátu pdf zde: VENTOLIN 1X150ML Sirup.pdf

sp.zn. sukls140183/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ventolin

sirup Salbutamoli sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ventolin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ventolin užívat
 3. Jak se přípravek Ventolin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ventolin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ventolin a k čemu se používá

Ventolin ve formě sirupu se užívá k léčbě a předcházení (prevenci) zúžení průsvitu průdušek (bronchospasmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek (chronické bronchitidy) a plicní rozedmy (emfyzému). Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší než 2 roky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ventolin užívat

Neužívejte přípravek Ventolin

 • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Ventolin.
 • K léčbě předčasného nekomplikovaného porodu nebo hrozícího potratu.

Upozornění a opatření

Než začnete přípravek Ventolin ve formě sirupu užívat, Váš lékař potřebuje vědět jestli:

 • se léčíte s vysokým krevním tlakem;
 • se léčíte se zvýšenou činností štítné žlázy;
 • trpíte onemocněním srdce, včetně nepravidelnosti srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu nebo angíny (bolest na hrudi);
 • máte nízkou hladinu draslíku v krvi;
 • užíváte deriváty xantinů (jako je teofylin) nebo kortikosteroidy k léčbě astmatu;
 • užíváte přípravky na odvodnění (diuretika) používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo k léčbě onemocnění srdce.

Potřeba častějšího užívání přípravku signalizuje možné zhoršování kontroly astmatu. Jestliže přípravek již neposkytuje úlevu alespoň na tři hodiny, je nutné vyhledat lékaře. Následkem léčby může dojít k poklesu hladin draslíku, proto léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly a laboratorní sledování.

Jestliže si myslíte, že se Vás něco z uvedeného týká, informujte o tom Vašeho lékaře.

Těhotenství a kojení

Ventolin ve formě sirupu se obvykle nedoporučuje podávat v období těhotenství. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Není známo, zda látky obsažené v přípravku Ventolin ve formě sirupu mohou pronikat do mateřského mléka. Pokud kojíte, než začnete užívat tento přípravek, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ventolin ve formě sirupu nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Další léčivé přípravky a přípravek Ventolin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Ventolin ve formě sirupu, nebo s větší pravděpodobností vést ke vzniku nežádoucích účinků. Patří k nim:

 • beta-blokátory (jako např. metoprolol) užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných nemocí srdce;
 • inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) užívané k léčbě deprese.

Váš lékař nebo lékárník rozhodne, zda máte přípravek Ventolin ve formě sirupu užívat s uvedenými přípravky.

3. Jak se přípravek Ventolin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí užívají obvykle 10 ml sirupu (4 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně. Nedojde-li ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu, každá jednotlivá dávka může být postupně zvýšena až na 20 ml sirupu (8 mg salbutamolu). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup 6 hodin.

Někdy navodí úlevu dávka 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně. Výši dávky Vám vždy určí lékař.

Dětem ve věku 2 až 6 let se obvykle podává dávka 2,5 až 5 ml sirupu (1 až 2 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně.

Dětem ve věku 6 až 12 let se obvykle podává dávka 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně.

Dětem starším než 12 let se obvykle podává dávka od 5 až 10 ml sirupu (2 až 4 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně.

Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup 6 hodin.

Starším pacientům a lidem citlivým na přípravek Ventolin a podobné léky (s beta-adrenergní stimulací), se doporučuje zahájit léčbu 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně.

Množství sirupu odměřte podle potřeby přiloženou odměrnou lžičkou. Nedoporučuje se ředění sirupem nebo sorbitolem, nebo přidání sirupu Ventolin k ostatním tekutým přípravkům.

Ventolin ve formě sirupu musíte užívat pravidelně, nesmíte ho náhle vysadit ani nesmíte sami měnit dávky a intervaly mezi nimi.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ventolin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ventolin, než jste měl(a):

Užijete-li větší množství přípravku nebo při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ventolin:

Zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu užívání. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Mnoho pacientů užívajících tento přípravek nemá žádné problémy. Podobně jako všechny léky i u tohoto přípravku se mohou u některých pacientů vyskytnout nežádoucí účinky.

Okolnosti, na které musíte dávat pozor: Alergické reakce

: Vyskytují se velmi vzácně u pacientů užívajících přípravek Ventolin, sirup. Příznaky zahrnují:

 • kožní vyrážku (kopřivku) nebo zarudnutí;
 • otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém);
 • náhlé sípání, kašel nebo obtíže s dýcháním;
 • náhlý pocit slabosti nebo závratě (mohou vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí).

→ Pozorujete-li některý z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte lékaře. Přípravek Ventolin ve formě sirupu přestaňte užívat.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:

 • zrychlení srdečního tepu;
 • nepravidelný srdeční rytmus (palpitace);
 • svalové křeče.

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů:

 • snížená hladina draslíku v krvi;
 • závažné srdeční arytmie (extrasystoly).

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů:

 • pocit svalového napětí.

→ Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ventolin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ventolin obsahuje

 • Léčivou látkou je Salbutamoli sulfas 2,4 mg, což odpovídá Salbutamolum 2 mg v 5 ml sirupu.
 • Pomocné látky jsou dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citronové, hypromelosa 2910, natrium-benzoát, dihydrát sodné soli sacharinu, pomerančové aroma, chlorid sodný, čištěná voda.

Jak přípravek Ventolin vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý viskózní roztok bez viditelných nečistot s pomerančovou vůní. Hnědá skleněná lahvička obsahující 150 ml sirupu, s hliníkovým nebo plastovým dětským bezpečnostním uzávěrem. Bílá plastová oboustranná odměrná lžička, na jedné straně o objemu 5 ml, na druhé o objemu 2,5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobce

Farmaclair, Herouville Saint Clair, Francie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.7.2016

VENTOLIN 1X150ML Sirup

VENTOLIN 1X150ML Sirup

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.